Hétfő Reggel, 1939 (1. évfolyam, 1-51. szám)

1939-01-09 / 1. szám

Nagygeiocét ukrán terroristák támadták meg lf|ai»b magyar iegyzék Prágához Hódolatí Vj magyar lap első számának első cikke nem kezdődhetik mással, mini Horthy Miklós nevével. ,4 toll kato­nái összecsapják bokájukat, feszes vi- gyázz-állásba merevednek és képletesen tisztelgésre emelik fegyverüket: az Író­szerszámot. Azt a fegyvert, amely a karddal egyenlő mértékben járult hoz­zá ahhoz, hogy Magyarország a száza­dok folyamán magyar tudott maradni egy kavargó Európa viharainak kellős közepében. Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Magyarország kormányzója a katonák ruháját viseli és ezzel is kifejezését adja annak, hogy elsősorban katonaember. Természetes is, hogy egy ellenségektől körülvett ország élén katona álljon. De Magyarország első katonája minden alkalmat megragad arra, hogy megmu­tassa szereidét és becsülését a szellem fegyverei iránt. Es mi, ezeknek a fegy­vereknek szerény forgatói, — büszkén váltjuk Horthy Miklósi a mi Vezé­rünknek és mcghalottan hajtjuk meg lobogónkat, a hófehér papirost elölte, toll és kard Nagy ura elölt. Tudjuk, hogy kritikus időket élünk, amelyekben éppen olyan messzire hallatszik egy ki- röppent puskagolyó csattanása, mint egy felelőtlenül odavágolt szóé Tudjuk, hogy' nemcsak a gáz mérgez, hanem a tinta is. Tudjuk, hogy fegyver van a kezünkben, amelynek minden villaná­sát sok százezer olvasó látja meg ugyanabban a pillanatban. lés megfo­gadjuk mi, Horthy Miklós toll forgató közlegényei, hogy ennek a fegyvernek élét mindig csak kifelé fordítjuk és ú betű ólmából pajzsot formálunk min­den támadás ellen, amely kívülről érné ezt az országot. Iés ha kell, a szerkesztőségi szobát újból felcseréljük a lövészárokkal, t. Totációsgcpet a tankkal, mert — Horthy Miklós katonái vugyunkl — Miért? — kérdezte vasárnap délután ezer és ezer ember Munkácson, amint az orgyilkosok támadásának ál­dozatául esett hét koporsót körülállotla. — Miért ? — kérdezi az egész or­szág és kérdezi egész Európa és az egész világ, ahova csak eljutott hire ennek a példa nélkül álló aljas támadásnak. *4 háború utáni évek viharos történd me nem mutat fel egyetlen olyan esetet Európában, hogy két, egymással hiva­talosan .,b ékébe n“ álla ország közül az egyiket, a g y a n u ti a n t, a m á s i k szabályos hadsereggel, or oz­v a, á g y u k kai, tankokkal m e g- t á m a d j a. Azt hisszük, hogy amény- nyire ’ izgalmas volt Munkács véres, lő­por füstös éjszakája, annyira izgalmas lesz az a diplomáidat munka, amely en­nek a támadásnak a hátterét tisztázza, amely megkeresi a támadásban elől ha­ladó cseh őrmester tankja mögötti tit­kos rugókat. Vasárnap M unkácson mindenki a megtorlásról beszélt és az izzóan ma-- gyár hangulatba csak a mélységes szo­morúság vitt bele egy-cgy fekete árnyé­kot. kel, Nemes Józsefiek Munkács város megyei biztosával. Ott van még R. Vozáry Aladár, a varos országgyűlési képviselője, Fenczik Ist­ván dr. országgyűlési képviselő, volt mi­niszter, Weis István államtitkár, aki £ miniszterelnökséget képviseli, Ortutay Jenő képviselő és sok más előkelőség. Nagy feltűnést kelt a levente diszszázad is legújabb, magyar díszítésű ruhájával, mögöttük a munkácsi testületek helvez- kednek el zászlóikkal. Az áldozatok A gyászoló közönség szinte szünet nél­kül zsebkendőt szőrit szemeire, úgy néz a hét koporsóra. Egymás mellett feksze­nek Ecsedy F. József százados, a térké­pészeti osztály vezetője, Koncz Jó­zsef főhadnagy, Rozs József zászlós, Szarka István és Krisztin Péter ön­kéntesek, Schettenthal Ferenc tűz­oltó és Csuvirka Györgyné 41) éves asszony, aki tiz gyermek anyja volt. Eljöttek a temetésre a támadásnál megsebesültek hozzátartozói is. Ezidöszcrint a városi kórházban nyolc súlyos sebesültet ápolnak. A koporsók melletti emelvény köz­vetlen közelében olt áll az a hatalmas karácsonyfa, amelyet a magyarság ál­lított fel és amely most a görögkatoli­kus karácsonykor hirdeti a magyar sze­retet és a béke iránti magyar készséget. Két óra után néhány perccel érke­zett meg Berták Béla munkácsi refor­mátus püspök, aki a diszemelvényrőt gyászbeszédet mondott. Ezalatt a kato­likus és görögkatolikus papság levonult a koporsókat tartó emelvényről. A re­formátus püspök imádságos szavainak befejezése után Sörös János római ka­tolikus es[>eres plébános kezdte meg a Hét koporsó a katafalkon Páratlanul hatalmas és fáidalmasaivamelv a magyar csapatok bevonulása szép volt az a temetés, amelyet vasár­nap délután két órakor Munkács vá­rosa és az egész magyar nemzet rende­zett annak a hat bősnek, aki Munkács védelmében esett el, valamink annak az egyszerű ruszin asszonynak, akit a ,,szláv testvérek“ golyója öli meg Orosz­végen. A munkácsi városháza előtti hatal­mas téren több, mint tízezer főnyi tömeg gyűlt össze, bogy a végtisz- tesség megadásánál jelen legyen. A tér közepén kis park, annak elülső részén emelvény, azon fekete lepellel letakarva katafalk és a katafalkon bét koporsó. A koporsókat félkeltőkor hozták a vá­rosi kórházból, volt közöttük eziistö- zütt, de volt egyszerit fekete tölgyfa- koporsó is. Minden koporsón magyar nemzeli- szinü lepel, a koporsó előtt pedig piros- fchér-zöld szalagos köszönik százai. Kö­zépen a magyar kormány koszorúja, amelyet Jaross Andor miniszter hozott magával Budapestről, mellette Munkács város koszorúja, két szalaggal. Az egyik piros-fehrér-zöld, a másik kék-fehér, ez a város színe, a szalagon ez a szöveg: „Köszönjük, hogg megmentettek. Mun­kács városa Két órakor kigyulladlak a lámpák, amelyekéi fekete gyász fátyollal vonlak be. A városházán a ncinzcliszinü lobogó, óla nem hagyta el az árbocot, félárbócra engedve, gyászfáUjollal átkötve. A gyászoló Munkács A tér zsúfolásig tele. Jobboldalt a diszszázad áll sznronyos puskákkal, Jtolnóir Andor főhadnagy vezetése alatt, a másik oldalon tűzoltók, akik Schct- tcnthal Ferencben egyik kitűnő bajtár­sukat veszítették el. A katafalkkal szemben áll lléjjas Iván ,,Rongyos gár­dája“, a közelükben a munkácsi nem­zetőrség csapata, amely olyan példátlan vitézséggel vett részt a város védelmé­ben és a rend fenntartásában. Utánuk a magyarsdpkás diákok hatalmas csa­pata áll. A kalafalkot a halottak gyászba- borult hozzátartozói veszik körül. Szemben a koporsókat tarló émelveny- nyel a katonai parancsnokságok kép­viselői állanak, élükön vitéz Eötvös Sándor dandárparancsnokkal és Hege­dűs alezredessel, aki a Munkácsot védő kisszámú honvédség parancsnoka. Kö­zeliikben egy másik emelvényen Jhross Andor felvidéki miniszter foglal helyet Korlálh Endre főispánnal, Fekésliázi Zoltán alispánnal, Sztojka Sándor üng- \ ár-munkácsi gürögkatolikus püspök-j Budapest 1939 január 9 FÜGGETLEN POLITIKAI LAP j I- évfolyam 1. szám MUNKÁCS Jf WW JF HÉT HOSENEK DRÁMAI TEMETÉSE

Next

/
Thumbnails
Contents