Hirnök, 1839. január-december (3. évfolyam, 1-104. szám)

1839-01-03 / 1. szám

1a siáni. A’ Hírnök kinevezések’, hivatalos tudósítások, honi cs ül földi political hírek’, mindennemű sta- tisticai adatok’, pénzkelet’,, piaczi árak’, dnna- vizállás’ és mindenfele h i r <• e fl!c m‘n®* gyorsabb közlésével 3 __ a’ Századunk terjedcl- mesb politicai ’s rokon tudományi! értekezések­kel, ugyszinte literatúrai, művészeti és közélet­beli jelesebb tünemények’, találmányok’ és inté­zetek’ ismertetésével foglalkoznak (oképen. Szerkeszti "s kiadja Itíűásfalvi Oross Jíoxsef. Januar. 3. Í839. Megjelennek c’ lapok minden hétfőn és csü­törtökön. Félévi clöíizetés Pozsonyban házhoz- hordással 4 ]). fr., postán borítékkal 4 fr. 24 kr. Előfizethetni helyben a’ kiadó tulajdonosnál, sé­tatéren 749. sz. a.; Pesten Fiiskúti Länderer Lajosnál, kinél a’ hirdetmények ’s a’ szerkesz­tőséget illető egyéb közlemények is elfogadtat­nak. Minden nemhivatalos leveleknek és köz­leményeknek bérmentes bekiildetése kéretik. T a r t a I o ni. JVI a g y a r o r s z á g és Erdély. Kinevezések ; Fenseges Ná­dorunk' gondoskodása a' vizár által szerencsétlenült budapestiek' fedél alá jutha'ásáról; Gyér megyei nemes árvákat ápolóintézet' alapszabályai; állóhiti a’ Balatonon; bánsági, Szolnok-melléki, zág­rábi, dévai ’s alamori tudósítások. Auszt ria. Udvari hírek; az irgalmasbarátok’ múlt évi jótékony munkálkodása a cs. k. ürükös tartományokban. Nagy britannia. Udvari hitek; Durham lord a' ministerium’és a’ Westminstert reformegyesület’ellenében; a Morning-Herald’ nézete a' oatholicismus’ terjedéséről Angliában; gyülekezetek: közlemények az éjszakamerikai egyesült statusok’ elnökének üzenetéből. Fr an c z iaorsz ág. Dupin’ székfogla­ló beszéde; a’ coalitio nagy többséget nyer a’ válaszfelirati biz­tosság’ kinevezésében; Abd-el-Kader. Spanyolország. Hadi hírek; a’két fél' vezéreinek vérengző szándéka. Belgium. Né­metalföld. Németország. Törökország. Orosz or- s z á g. Elegy. Hirdetések. Magyarország es Erdély. ( ) cs. ’s ap. kir. Felsége Obermayer András szatmári kanonokát czíinzetes apáttá nevezni; — továbbá Aiffl Pál kanonokot a’ pécsi püsp. lyeeuin’ aligazgatói hivatalában ntegerös teni; —ugyszinte A’ váezi székes-káptalanban megürült nagyprépostság- gal Sáyhy Mihályt, a’ szombathelyi székes-káptalan’ éneklő- kanonokát ; — végre A’ veszprémi székes-káptalanban megürült két kano- noksággal Bezerédy Miklóst, Keszthely mezőváros’ lelké­szét, és Tömör Jánost, Marczali mezőváros’ lelkészét íel- ruházni kegyelmesen méltóztatott. (Priv. tud.) Tasck/er Domokos magyarországi ügyvéd, 1836-diki martius’ 5kén költ legfelsőbb udvari-rendelet’ következté­ben, az alsó-ausztriai cs. kir. felebbviteli-törvényszék által magyar nyelv’ tolmácsává neveztetett. A’ nmélt. magyar kir. udv. Kamara Miroszavlevich Ferenczet, eddigelő a’keblebeli erdészeti-főfelügyelőségnél szolgált temesvári kamar. erdészeti-mérnök-segédet, szent- andrási; — Feuereyyer Ferenczet pedig, eddig mondorloki kamar. kerületi-erdészt, pécskai kamar. erdőügyelővé lép­tette elő; — továbbá Pirinyer Mihály kanisai ellenőrködő-sómázsamestert az ugyanottani megürült k. só-beszedői tisztségre, — helyébe pedig Romáik Károly sopronyi k. sómázsamestert,— ’s kör­mendi k. sópajtaőrré Paulai/ Augusztot, a’ pesti sóhivatal’ gyakornokát, nevezte ki; — nemkülönben Németh János iglói sómázsamestert az ugyanottani meg­ürült ellenőrködő-sómázsamesteri tisztségre, —’s az ekkép ürességbe jött sómázsamesteri szolgálatra Dominkovics Fe- rencz nyugalmazott hadnagyot ’s a’ pesti sóhivatal’ gyakor­nokát alkalmazta; — végre Szokoloinch György’ halála által ürességbe jött bácsi kir. kamar. igazgató-mérnökséggel Willetz Jánost, eddigelő kassai kamar. kerületi-építész-segédet ruházta fel számos évi jeles szolgálatainak tekintetéből. Gérzőn Antal m. k. kamarai tanácsos, marmarosi ka­marai fáradhatlan szorgalmú administrator, több ns. megye’ táblabi rá ja, hoszasb gyöngélkedéssel járt munkás életének 66dik, kamarai hivatalnok-pályája’ 47dik, boldog házassága’ 41 ik évében, m. e. dec. lökén job!) életre szenderült; tete­mei 18dikán tétettek örök nyugalomra. Özvegye Dörgécsei Farkas Therézia asszony, ’s gyermekei: Ferencz, ns Szat- már megye’ főszolgabírója, Antal kir. kamarai fogalmazó, Therézia, Irinyi András tbiró’ hitvese menyével, báró Vay Katalinnal ‘s három unokáival mélyen kesergik nagy vesz­teségüket az elhunytban. Budapest. Azon számos jótétemények közzé, mellye- ket 0 cs. k. Főherczegségének Fenséges Nádorunknak az iszonyú Duna-áradás által elszerencsétlenült budapesti la­kosok köszönnek, méltán számláljuk () Fenségének atyai atyai gondoskodását, miszerint a’ födél nélkül maradt szerencsét­leneket egészséges lakásokba juttatni kívánta. Ö cs. k. Fensége Lónyay János helytartósági tanácsnok királyi biz­tos urat méltóztatott egy saját szállásozó-biztosság’ egybe- szerkesztesével kegyelmesen megbízni, hogy azok, kik az árvíz által lakás nélkül maradtak ’s a’ tel’ közeledtével még nem voltak födél alatt, térés, száraz és füthető lakásokat kaphassanak. Ezen szálíásozó-biztosság a’ nevezett kir. biz­tos ur’ elintézése szerint jött létre; all t. Pataclúch József városi tanácsnok, Ferdinandi és GoxiüuEmánuel sz. k. pest­városi választó polgár urakból és Georyiecich Mihály a’ vá­roskapitányi hivatal’jegyzőjéből, mint jegyzőből. A’ biztos­ság naponkint dél előtt és után egy különösen erre rendelt szálláson, azuj városkapitányi épületben, az előbb úgyne­vezett Auguston-házban tartja üléseit, ’s a’ szükséges szállá­sért jelentkezőket felveszi. így illy lakástalanok közül a’ Ludovíceum’ épületében, hol a’ főfelügyelüst Pistory Jakab városi tanácsnok ur viszi, oct. 14ke óta 264 család vétetett fel, nevszerint ISOférjfi, 180 asszony, 77 özvegy, 105 gyer- mek 10 even alól, 93 gyermek 10 —16 éves, 76 ifjú 16 éven felül, összesen 7n személy. Ugyanide helyzé lakását az igen ügyes A linco orvos doctor ur is, kire e’ gyámolítottak’orvosi felügyelése bízatott, mellé egy városi kerületi biztos és a’ szükséges rendőrség adatván. De hogy legalább némileg pó­toltassák az étkezés-, fűtés-, világítás- ’s egyéb szükségesek­re megkívántaié költség, minden felvett férfi lakás- és fűté­sért 10 e. krajezárt fizet, asszonyok hasonlag 10 krt., fiatalok 16 éven felül 10 krt., a’ 10—16 évesek ennek felet, teliét 5 krt., heteiikint. Gyermekek 10 éven alól a’ fizetéstől föl- mentvék. Ezen csekély hctenkinti fizetések az illető' sze­mélyek’ kereseti tehetségeivel teljes öszhangzésban van­nak. A’ nagy, nemzeti lovaglóiskolába is számos lakásta- lan vétetett fel oet. 4kén, meg pedig összesen 223 család, számszerűit 137 ferjfi, 183 asszony, 54 özvegy, 1 IS gyer­mek 10 éven alól, 87 gyermek 10—10 éves, 44 pedig 10 éves; összesen 532 személy, kik ugyanazon rendszabá­lyok szerint, mint a’ludoviceumbaniak 6 és 3 krt. fizetnek hetenkint szállás- és fűtésért. A’ rend" fen tartása vegett a* lo­vaglóiskolában egy városi kerületi-biztos lakik. A‘ fó'felfi­gyelést itt Szekrény cay Endre városi tanácsnok ur viszi. Tűz­veszély’ elhárítására ’s az egészség’ és tisztaság’ nagyobb fen- tartására, valamint a’ Ludovieeumba úgy a’ lovaglóiskolába is egy különös vendéglő állíttatott nagyérdemű várostaná­csunk által, ki a’ különösen e’ czélra készített étjegyzék szerint köteleztetik az ételek’ minősége- és mennyiségé­ről! legszigorúbb felelőség alatt, az étkeket, mellyek na­ponkint különös ellenőrség alá jutnak, kiszolgáltatni. Mind a" Ludoviceumban mind a’ lovaglóiskolában különös mosó­konyha van, ’s egy család egyszeri mosásért (a’ tűzifát hoz­zá számítva) alig fizet többet 3 váltó krnál. Sok család a’ ka­tonaság által épített uj épületekbe vétetett fel. Egy-egy szo­ba- ’s konyháért általában véve 12 e. krt. fizetnek a’ háztu­lajdonosnak hetenkint, még pedig egészen Szent-Györgyig, minthogy ekkor a’ háztulajdonosra száll a’ kiadási jog. Oláh urnák majorjában is, mellyel tulajdonosa mindjárt elein a’ la- kástalanok’ számára ajánlott oda, sok család lelt menedék­helyet, főleg mesteremberek, ’s hogy készítményeiket a’ városba szállíthassák, naponkint kocsikat is kapnak be- és kiszállításra. — Több egészen vagyontalanok a’ város’ költ­ségein tartatnak. Ezekről különösen gondoskodik Eichholtz Ján. polgármester ur, egyetértésben Staff'enbery városi szószó­ló úrral. Iliyképen () cs. k. Főherczegsége’ bölcs, mindig éber, atyai gondoskodása által az árözön’ egyik legiszo nyubb, igen rettegett következése, a’ szükséges szállásokban! hiány téíen által, elháríttatott. —- A’ biztosság emberszerető hivatalában munkásán halad, midőn a’ szenvedőkért olly gyengéden érező ’s javokért olly szüntelen ’s fáradhatlan energiával cselekvő kir. biztos ur igen ügyel arra, hogy egy szükséget szenvedő se maradjon e’ jótéteményből ki­zárva. Egyébiránt a’felvettek naponkint reggeltől estig dol­goznak, részint mint’mesteremberek, részint mint napszá­mosok. Helyzetük e’ szerint nem csak elviselhető, hanem, némi takarékosság mellett, még jövőre is félretehetnek valamit. Végre a’ kir. biztos ur még hitvallási szükségeik­ről is gondoskodott, ’s a’ gyermekek’ nevelése iránt c’ me­nedékhelyben legczélszerűbb rendszabályokat hozott. Pest. Az angol kisasszonyok’ intézetéhez tartozó Sz.- Mihály-templom, melly az árviz által tetemesen megrongál- tatott, azon idő óta nem csak kijavíttatott, hanem szépsé­gében is sokat nyert. Minthogy két oldaloltár’ építtetett ben­ne, ezek dec. 3kán szenteltettek föl. A’ fölszenlelést a’ belső város’plébánosa, főtiszt. Feichtinyer Domokos ur, vitte végbe. Bécsben a’ polgári gyógyszerészek’ összesége 1837- dik évi dec. 1-jén egy tudósítást bocsátott ki a’ közönséghez, mellyben azon határozata felől tesz említést, hogy más nagy­lelkű testületek’ példájára a’ szokott újévi ajándékok’ kül­dözése helyett ezután szolgálatra képtelenné lett ’s elnyo- morodott segédjeik’ gyámolítására alap-pénzt tesznek össze, melly segedelem nélkül eddig szűkölködtek. Múlt 1838dik évi dec. 15-én e’szép példa után felbuzdulva a’ pest budai gyógyszerészek hasonló tudósítást bocsátónak ki azon hozzá­adással, hogy nálok ezután az eddig szokásban volt proeen- tualis elengedések (privatusoknál) a’ gyógyszerek’ kiszabott árából meg fognak szűnni. * A’ Hírnök-ben már említett, tek. Győr vármegyei nemes árvákat ápoló alapítvány’ szabályai imigy követ­keznek: Isőezikk. A’nyilványosság lévén ezen alapítvány­nak is legfőbb biztosítéka, az a’ nemes megye’ közönségé­nek felügyelése alá helyeztetik, olly nyilvánvaló kije­lentéssel, hogy azt onnan elvonni semminemű szin alatt szabad nem leend. — 2ik czikk. Ezen alapítvány’ fő ezé!ja: hogy azon nemes árváknak, kik szülőiktől megfosztatva ’s nevüknél egyébben alig örökösülve, élelmük’ megszerzé­sére gyenge koruk miatt még nem elégségesek, mindenek előtt élelmezési segedelem nyujtathassék. További czélja pedig, ha tudniillik az alapítvány’ tőkéje az élelmezésre szükségesnél nagyobbra nevekedhetnék, az, hogy a’ sze­gényebb sorsú nemes árváknak neveltetési segedelem is adathassák. — 3ik czikk. A’segedelemre számot tarthat miu- jdeu, kebelbeli nemesárva. Minthogy azonban a’segcdelmezés elenleg — az alapítvány’ csekélysége miatt —csak a’ leg­szükségesebbre szoríttathatik, mindenek előtt tekintetbe vé­tetnek azok, kik épen semmi értékkel sem bírnak, az­után pedig azok, kikre maradt ugyan valamelly érték, de annak haszonvétele élelmezésükre elégtelen. Az évenkinti segedelmezes’ legfőbb summája, egyre-egyre nézve, jelenleg LM) ezüst forintban állapíttatik meg; fenmaradván mindazon­által ezen alapítvány’ tőkéjének szaporodtával a’ segedelme- zés’ körének, a’ második czikkelyben kimondott elvek sze­rinti kitérjesztese. — 4ik czikk. A’ járásbeli szolgabiráknak, valamint eddig, iigy ezután is mindenkor kötelességükben fog állani, a járásaikban találtató árvákról rendes jelenté- seiket beadni; melly jelentésekben az árváknak sorsa kö­rülményesen kitétetvén,az is előterjesztessék, hogy szüksé­ges e a segedelmezes ? Egyébiránt minden árva’ részéről az árvák’ sorsára ügyelő választmányhoz teendő folyamodhatás szabad lévén, megjegyeztetik, hogy a’ segcdelmezés csak az illető szolgalmainak az árva’ körülményeiről szóló vizsgá­lata után rendeltethetik meg. —5ik czikk. A’ negyedik czik- kely szerint beadott jelentés után a’ segedclmezendő árvát mindenkor a" megyebeli árvák’ sorsára ügyelő választmány— a’ harmadik pontban megállapított elveken alapuló sorozás szerint — nevezendi ki, úgy nemkülönben a’ segédeimül adandó summa’mennyiségét is az határozza meg; mindezekről pedig jelentését a’ nemes megye’ közönségére időnkint be­adni fogja. —ifik czikk. Ezen segedelmezési pénztárnak for­rása : a’ kegyes adakozások, valamint azon summa is, melly az évenkinti kamatokból—teendő segcdelmezés után — ne­talán megmaradván, a’ tőkéhez csatoltatik. — 7ik czikk. Az alapítványnak pénztárnoka mindenkor a’ nemes megye’ al- adószedője leend, a’ ki csak az árvák’ sorsára ügyelő vá­lasztmánytól vett utasítás után és szerint adhatja ki a’ tőke- summákat kamatra, ’s kifizetéseket is csak az onnan vett utasítás szerint tehet. — 8ik czikk. Az alapítvány’ pénzeinek biztosítása’ tekintetéből rendeltetik, hogy azok elegendő bátorságot szolgáltató helyre, ’s csak belapozás (inlabu- latio) mellett adassanak ki kamatra, ’s az úgy vett kötelez­vények megyebeli levéltárba tétessenek. —Óik czikk. A’ he­tedik czikkelyben nevezett pénztárnok számadását minden­kor november’ lső napjáig — mint ezen alapítványra szolgá­ló év’ kezdetéig — berekesztvén, az árvák’sorsára ügyelő választmány’ elébe terjessze, a’ honnan az megvizsgáltat­va, a’ nemes megye’ közönségéhez beadassék, a’ nyert helybenhagyás után kinyomtattassék, és igy köztudomásra bocsáttassák. Keszthely. Az állóhid, mellyct Tolnai gróf Festette;s László Fenék mellett, közel Keszthelyhez a’ Balatonon é- I»ittet, ’s melly Zala megyét Somoggyal ’s igy ezen várme­gyék’ kereskedési közlekedéseit szorosabban egybekötendi, már félig készen áll. — Keszthelyen, hol eddig csak levél- szedés volt, rövid idő óta k. postahivatal állíttatott fel. Bánságban az első hó m. é. nov. 26ka’ éjjelén esett mintegy hüvelyknyire, de melly a’ következett meleg esők miatt azonnal elenyészett. Megelőzék ezt az őszi hoszabb szárazság után gyakorabb meleg esők, ’s nov. végén a’vi­déken két Ízben szivárvány is vala látható, délről pedig tisztán lehete hallani a’ mennydörgést. Dec. elején a’ Bán­ságban a’ juhok még úgy legeltettek mint nyáron, a’mező szépen zöldéit, sőt rajta sárga virágokat ’s gombákat is le­hető ittott látni. A’ földművesek még szánt ittak és vetettek, mi ugyan a’ Bánságra nézve nem ritka ’s nem késő, de az ország’ fölebb vidékin az iily vetésből, ha ollykor megtör­ténhetnék is, közönségesen mégis alig lenne valami. Egyéb­iránt a’ gabonának odalent semmi kelete , ’s a’ temesvári piaez is csak amúgy teng, minthogy folyamon a’ gabona­szállítások a’ tél miatt már megszűnvén*, annak forrása, a’ gabonakereskedés is fenakadt. Mutatkoztak ugyan ittott még némelly oláh gabonakereskedők: de hihetőleg a’ tovább ad- hatás nálok is fenakadván, később a’gabonát keresni meg­szűntek. A’ marhadög a’ Bánságban még sem szűnt meg mindenütt. — Torontóiban a’repeze felől panaszkodnak; a’ féreg gyökerestül fölemészti. Még részint jói esett, hogy a’ Bánságban annak idején a’ szárazság miatt vetni nem lein ­te, mert annak is hihetőleg ez lett volna sorsa. A’ Tisza’ vidékéről Szolnok mellől ezt Írják: Dec. 3kán délelőtt 11 órakor itt is láttatott szivárvány. A’ zöld repezét több helyen, szintúgy mint Torontóiban, a’ hernyók megették, úgy hogy repczeföhleinket be is vetettük búzával. Az egerek’ leirhatlan sokasága a’ novemberben esett hóval einem pusztulván, most már alig zöldéin buzavetésinket rágja ’s emészti, de még több kárt tesz a’ tömérdek hüresök. Ez saját csapás az idén a’ tiszai vidékekre. Olly nagy itt az egerek’ és höresökök’ sokasága néhol, hogy az udvarokon is elterjednek ’s minden félelem nélkül rágódnak a’ talált szüleségen ; másutt a’ szobákban naponkint vadászatot kell tartani kipusztíttatásukra. E’napokban, mond a’ levelező, egy szalmakazal mellől kaparékot alomnak az istállóba vitel végett gyüjtvén béresim, csupán egy kis helyen 17 hörcsö- köt ütöttek agyon; különben a’mezei gazdák majd minde­nütt vizzeli kiöntéssel fogyasztják a’ nagy sokaságot, sokan pedig bőreik’ használása végett öldösik e’ kártékony férget. Majorsági, főképen gyep-földeink, mint a’rosta, át vannak lyuggatva. — A’ Tisza áradásban van; ha fokainkat be nem töltjük, az özön ismét elborítja réteinket, mellyekről külön­ben is. csak augustusban takarodott le az árviz, miután szép kaszálóinkat kákaerdőkké változtatta. — A’ marhák’ száj­fájása helyenkint most is, pedig már másod Ízben az idén, mutatkozik, csakhogy e’ hidegekben nincs olly ereje ’s kár­tékonysága, mint a’ nyári hőségekben. Zágráb, dec. 17. Ma ment véghez Zdenchay Miklós Zágráb megyei főispány’ hivatalába iktatása. Tegnap délu­tán a’ turopolyai nemesség, uj egyenruhában, Jozipocieh Antal turopolyai ispány’ vezérlete alatt, megérkezvén, a’ Száva-utczában a’ polgári katonaság által csengő zenévei fogadtaték. Innen az egyesült fegyveres csapatok meglepő tartással ’s pompával lépteiének a’ városba. Az ünnepély’ napján ugyané’ fegyveres csapatok egész fényben állottak a’ megyeház előtt, honnan a’ polgárkatonaság egészen a’ főispánylakig tisztelgő sort képeze. 10 órakor fényes kül­döttség járult a’ főispányhoz, őt az ünnepélyes szertartásra meghívandó. A’ megyeház’ elébe érkeztekor uj küldöttség fogadó a’főispányt, ’s a’ teremben a’ nagy számmal össze­gyűlt IUE, kik közt Hciulik György zágrábi megyés püspök

Next

/
Thumbnails
Contents