Hivatalos Közlöny, 1920 (28. évfolyam, 1-53.szám)

1920-09-16 / 38. szám

-29—30. sz. HIVATALOS KÖZLÖNY. 2 FELHÍVÁSOK. 434/1 /k. i. 1920. szám. Horváthné Holub Irma kiskúndorozsmai állami iskolai tanítónőt felliívom, hogy hiva­talomban folyó évi szeptember hó végéig jelentkezzék, vagy tartózkodási helyét jelentse be. — Ellenkező esetben állását végleg el­hagyottnak lesz tekintve. Szentes, 1920. évi augusztus hó 21-én. Dr. Nagy, kormánybiztos, Főispán, elnökh. 491 1 k. i. 1920. szám. Az 1907. évi 73,776. számú körrendelettel kiadott fegyelmi szabályzat alapján felhívom az állásától felfüggesztett Chencinskyné Lup Emilia kiskúndorozsmai állami tanítónőt, hogy a következmények terhe alatt folyó évi szeptember végéig nálam személyesen jelent­kezzék. Szentes, 1920. évi augusztus hó 21-én. Dr. Nagy, kormánybiztos, főispán, elnökh. 490 1/k. i. 1920. szám. Chencinszky Edé kiskúndorozsmai állami elemi iskolai tanítót felhívom, hogy hivata­lomban folyó évi szeptember hó végéig je­lentkezzék, vagy tartózkodási helyét közöíje. Ellenesetben állását végleg elhagyottnak lesz tekintve. Szentes, 1920. évi augusztus hó 21-én. Dr. Nagy, kormánybiztos, főispán, elnökh. PA LYA Z AT 0 K. 119289/1911. Vm. számhoz. batáridő : 1911 december 15. Pályázat. A néhai gróf Csáky Petronella által a Schreiber-, Trefort-, Kollárszky- és Baróthy-családok javára tett alapítványnál az 1920—1921. tanévtől kezdő­dőleg üresedésben levő két, évi 1000—1000 koro­nával javadalmazott ösztöndíj-állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 1. Ezen ösztöndíj élvezetére jogosítva vannak : a Schreiber Gusztávtól. Trefort Ágostontól, Kol­lárszky Istvántól, Baróthy Páltól és Schreiber Frigyestől fi- vagy leányágon leszármazó azon fiú­gyermekek, kik valamely közép- vagy felső tan­intézet növendékei, 14-ik életévüket betöltötték és még nem 24 évesek. 2. Az ugyanazon családból származó pályázók közül az orvosnövendékek, ilyenek nemlétében pedig a gazdasági tanintézetek növendékei elsőbb­séggel bírnak. 3. Az ösztöndíj az 1920—1921. tanévtől kezdő­dőleg hat egymásután következő tanévre fog ado­mányoztatm. 4. A folyamodványokhoz a következő okiratok csatolandók : a) születési bizonyítvány, b) az 1919/920. tanévről szóló iskolai bizonyít­vány, vagy leckekönyv; c) az 1. pontban említett családfőktől való le­származást igazoló anyakönyvi kivonatok. A folyamodványok 1920 november l-ig a vallás­és közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz kül­dendők be. Budapest, 1911 október 10. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. Pályázat. A soproni ág. h. ev. líceum fentartó hatóságai pályázatot hirdet egy görög-latin tanszékre, mely a pályázat eredményéhez képest rendes vagy he­lyettes tanárral fog betöltetni. A rendes tanár javadalmazása állami fizetéski­egészítéssel, háborússegéllyel azonos az állami tanárok javadalmazásával. A helyettes tanár java­dalma évi 2400 K és a megfelelő állami pótlekok. A megválasztott tanár jogos, illetve kötelezett tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek s állá­sát azonnal elfoglalni tartozik. A szóban lévő tan­székre a kinevezés joga az államot illeti meg, azért a benyújtott folyamodások a vallás- és közokta­tásügyi minisztériumhoz clmzendők. Az ág. h. ev. vallasú pályázók végzett tanulmányaikat, eddigi alkalmaztatásukat, teljesített katonai szolgálatukat, egészséges voltukat igazoló okmányokkal felszerelt folyamodásukat 1920. évi szeptember hó 30-áig a líceum igazgatóságához nyújtsák be. Menekült tanárok előnyben részesülnek. Szombathely, 1920. évi augusztus hó 31-én. Kapi Béla, püspök.

Next

/
Thumbnails
Contents