Hivatalos Közlöny, 1944 (52. évfolyam, 1-19.szám)

1944-01-01 / 1. szám

50095 1. S%. LH. ÉVF. 1944, JANUÁR 1. HIVATALOS # KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM CZERKESZTŐSÉG: Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi ^ minisztérium. Budapest, V. Klebelsberg-utca 16. Telefon: 129—430 17IADÓHIVATAL: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest " VIII. ker., Múzeum-körút 6. szám. (Gólyavár.) Telefon: 146—145 J^JEGJELENIK minden hónap i-én és 15-én. A kiadóhivatal" hoz intézendő felszólalások csak az illető szám megjelenésétől számí­tott 20 nap alatt vétetnek tekintetbe. UIRDETÉSEK ÁRSZABÁSA: A hivatalos pályázati hirdeté­seknél minden egyes szó 10 fillér, üzleti vagy magánhirdetéseknél 14 fillér, melyhez hozzászámítódik a V. K. M. engedélye alapján 55% felár. (Rövidített szavak, valamint számok egy-egy szónak számítanak.) A hirdetési dij.ik a kiadóhivatalnak a Kir. Magy. Egy. Nyomda 37.473. számú csekkszámlája javára előre fizetendők. A hirdetések szövege Budapest, IV. postafiók 242. cimre küldendők. gLŐFIZETÉSI ÁR: A Hiva­talos Közlöny előfizetési ára Ennek a számnak az ára 40 fillér TARTALOM Rendeletek. 10.100/1943. V. K. M. sz. Az Országos Iskolán- I és szervezetének megállapítása tár­kíviili Népművelési Intézet létesítése | gyában 1 Közlemények. — Személyi hírek. — Pályázatok. — Hirdetések. RENDELETEK A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 10.100/1943. számú rendelete az Országos IsJcolánkívüli Népművelési Inté­zet létesítése és szervezeténei megállapítása tárgyában. A m. kir. vallás- ós közoktatásügyi minisz­ter az alábbiakat rendeli: 1. §• (1) Az iskolánkívüli népművelés feladatai­nak szakszerű tanulmányozására és az isko­lánkívülí népművelők rendszeres képzésére Budapest székhellyel Országos Iskolánkívüli Népművelési Intézet (az alábbiakban: Inté­zet) állíttatik fel. (2) Az intézel címe: M. Kir. Országos Isko­lánkíviili Népművelési Intézet. (3) Pecsétjén Magyarország koronás címe­rét „M. Kir. Országos Iskolánkívüli Népmű­velési Intézet 1943." körirat veszi körül. (!) Az Intézet feladata: a) a magyar iskolánkívüli népművelés tör­téneti kialakulásának, .jelen állapotának és megoldásra váró kérdéseinek módszeres tanul­mányozása és ismertetése; b) a külföldi iskolán kívüli népművelés múlt­jának és mai állapotának tanulmányozása; c) az iskolánkívüli népműveléssel élethiva­tásképen vagy alkalomszerűen foglalkozó sze­mélyek szakszerű képzése; d) véleménynyilvánítás az iskolánkívüli népművelés kérdéseiben a vallás- és közokta­tásügyi miniszter vagy más hatóság számára. (2) Az Intézet eszközei: a) adatok gyűjtése és feldolgozása; b) kiadványok és előadások; c) szakkönyvtár fenntartása; d) szemléltető anyagok gyűjtése és rend­szerezése; e) kutató laboratórium; f) időszaki és vándorkiállítások; g) iskolánkívüli népművelőket képző tanfo­lyamok és szemináriumok; h) tájékoztató és felvilágosító szolgálat. 3. §. Az Intézet a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter közvetlen felügyelete alatt áll. 4. §. Az Intézet szervei: a tisztikar, az igazgató­tanács és az Iskolánkívüli Népművelési Ta­nács. 5. §. (1) Az Intézet élén az igazgató áll. Az igaz­gató irányítja az Intézet működését, ellenőrzi a tisztviselők munkáját, felettük felügyeletet I

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents