Ifjú Sólyom, 1951 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1951-01-25 / 1. szám

Példaképeink a szovjet modellezők KISTUDÓS1TÓK JELENTIK Farka» Jenő klsludósité Jeleull Kalocsáról: az ld«l Iskoluévhen csapatunkat átszervezték. V) épü­letet kapott modellezd kérünk Is, uhol szép műhelyt rendeztünk be. Л kezdeti nehézségeken már túl va­gyunk. Anyagot Is kapunk és újabb anyag érkezését várjuk. Munkánkat tervszerűen folytatjuk, mely szerint a haladók megépítik a Sas csupa­szárny vitorlázót, u HÉV—14-et, Tas—íl-at és CF 17-es Sólyom uumlmotorost. A kezdők a Pionírt és Véresét építik. Szakkörünk az át­szervezés után 21-röl lö-re ősük­ként. A számbeli csökkenés dacára a munkánk minőségileg Javult és megszüntettük az anyngpocsékolást. Makóról Írja Jaszovszky Sándor baj társ : Visszapillantva elmúlt mo­dellezési idényünkre, megállapítottuk, hogy munkánk sikerekben gazdag és já volt. Szépen szerepeltünk a körzeti versenyen Is, ahonnan Erdei János „Glyantjának“ 21 perces eredményé­vel az első dijat is elnyertük. A Makói Jparostanulók Modellező Köre még 7 drb. 1. fokú és 1 drb. II. /okú jel­vényt is szerzett. Jól felleészülünk a közelgő körzeti zárttiri versenyre Is, ahol jól meg akarjuk helyünket állni. Iványl Imre kis tudósító jelenti: modellező körünk nagy lelkesedéssel dolgozik. Munkánkba beszerveztük a lányokat Is. A haladottabb baj­társak közül négyen megépítik Mellchar János nemzetközi rekor­der vitorlázó csupuszámy modelljét, a „Sas’’-t. A takarékosságra nagy gondot fordítunk ! Hogy megkímél­jük a központtól kapott anyagot ,a megépítésre kerülő gépek szárny- profiljait tömör fából vágjuk ki, így sok réteges lemezt takarítunk meg és csak arra használjuk, amihez feltétlenül szükséges. Okulva a múlt évi tapasztalatainkon, versenyeink­re már jóval előbb felkészülünk, hogy ne az utolsó napokban kelljen munkánkkal kapkodni. * A Mezőhegyest Állami Gazdaság modellező köréből Molnár Géza je­lenti, hogy I960 december 33-án a György/alvy-jéle GyM—3-as magyar tervezésй ő cm* öngyulladásos repülő modell-motorral 43 perces eredményi értek el. Molnár baltárs továbbá azt írja, hogy a kis motor ilzemblzlos és kl/ogdslalaniil működik. • Hegyvári István Jelenti Hajásról i Nálunk Is bővül a modellező leá­nyok száma. Eddig 14-eu jelentkez­tek felvételre. A fiúknál egy kis lemaradás van, mert скак 10-en Jelentkeztek. A haladottabb model­lezek száma 15. Körünkben eddig brigád beosztás volt, de most már megszerveztük a rajbeosztást. így könnyebben folytathatjuk az elmé­leti oktatást. А XIII. kor. „Mortszjov" úttörő modellező kör taqjai lázasan ké­szülnek a repülőkonqresszusra, Vállalták, hogy tanulmányi ered­ményük nem Jeix alacsonyabb 3.5-nél. Ezenkívül kiállítást ren­deznek a legegyszerűbb modelltől a naqyteljeslbnénya repülő- modelleklq, hoqy a többi úttörőpajtások is maqlsmerhessák a mo­dellezés szépségeit. A repülökonqresszusl jó eredményeikkel já­rulnak a Párt kongresszusának sikeréhez. Képünkön: Fábián György ás Lányi Tamás pajtások a Magyar Röpülő Szövetséq ú) Jelvényével díszítik gépüket 11

Next

/
Thumbnails
Contents