Igazságügyi Közlöny, 1932 (41. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. A. T. = az állami anyakönyvekről szóló 1894:XXXIII. t.-c. A. U. = az anyakönyvvezetés tárgyában 80.000/1908. B. M. bz. a. kiiidott utasítás. B II. T. = Büntetőjogi Határozatok' Tára. B. K. = Bn(Inpesti Közlöny. B. M. = belügyminiszteri. Bn. «= a bíintetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrend­tartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908 :X XXVI. t.-c. II. Bn. = a bünletö igazságszolgáltatás egyes kér­déseinek szabályozásáról szóló 1928 : X. t.-c. Bp. = bűnvádi perrendtartás (1896 :XXXTII. t-c.) Btk. = büntetőtörvény könyv a bűntettekről és vétsé­gekről (1878 : V t-c.) Bv. = a becsület védelméről szóló 1914 :XLI. t-c. ein. = elnöki, évf = évfolyam. Fb = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 :VTT. t--c. Fbr. = n fiiilnlk'iniiik bíróságáról szóló 1913 :VI1 t.-c életbelépése és végrehajtása tárgyában 66 000/ 1913, I. M. sz. a kiadott rendelet F. D. = országos földbirtokrendező bírósági teljes ülési hatá rozat. F. M. = földmivelésügyi miniszteri. Filsz. = a felsőblrósági ügyvitel szabályai (42,400/ 1914. I M. sz. rendelet.) Gybp. = gyorsított bűnvádi eljárás. Gyrbsz. = gyorsított rendőri büntető eljárás. Hb. = a hatásköri bíróságnak (1907 :LXI. t.-c.) hatá­rozata. H. M. = honvédelmi miniszteri. H. T. = ítélőtáblai halározattárba fölvett határozat. H. U, = a házasság kihirdetése, megkötése és anya­könyvezése tárgyában 20000/1906. I. M. sz. a. kiadott utasítás. Hv == a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914: XL. t.-c. I. K. vagy Igaz». Közi. = Igazságügyi Közlöny. I. M. = igazságügyminiszteri. I. M. E. = igazságügyminiszteri elnöki. Jbp = jövedéki bűnvádi eljárási rendelet (800/1916. I. M.) J. D. = jogegységi döntvény. J. E. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. Jüsz. járásbírósági ügyvitel szabályai (42.100/ 1914. I. M. sz. rendeled). K. = korona. K. — közlemény. K. = kötet. KBD. = a közigazgatási bíróság döntvénye. Kbtk. = a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879 :XL. t.-c,). K. É. M. = közélelmezési miniszteri. K. M. = kereskedelemügyi miniszteri. Ktbp. = katonai bűnvádi perrendtartás. Ktbt. = katonai büntetőtörvény. K. Ü. M. = külügyminiszteri. 1. = lásd illetőleg szám után: lap. Lb. = lakásügyek miniszteri biztosa M. = dr. M arschalkó Jánosnak ,,A hatályban levő ig*az­ságilgyniiuiszteri rendeletek rendszeres gyűj­teménye" című munkája. M. D. = munkásbiztosítási felsőbírósági döntvény. K. E. = miniszterelnöki. N. M. M. = népjóléti és munkaügyi miniszteri, mell. = melléklet. p. = pont. i P. H. T = Polgárijogi Határozatok Tára. pl. = például. P. M. = pénzügyminiszteri. Pp = a polgári perrendtartásról szóló 1911:1. t-c ' Ppé. = az 1912 L1V. t.-c. a polgári perrendtartásról szóló 1911:1. t-c. életbeléptetéséről. R. = rendelet. Rbsz. == a rendőri büntető eljárás egységes szabályo­zása tárgyában 65.000/1909. B. M. sz. a. kiadott rendelet R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára St. = sajtótörvény (1914 :XIV. t.-c ). stb. = s a többi sz. = szám és számú. T. = törvény. t -c. = törvénycikk. T- 15- = kórisi teljes ülési döntvény. Te. — a lö-ví'nykezés egyszerűsítéséről szóló 1930 : XXXIV. t.-c. tk. = telekkönyvi Tkr. = az 1855. évi december hó 15-én kiadott telek­könyvi rendelet és az 1870. évi február hó 5-én 264. I. M. E. sz. a. kiadott telekkönyvi rendtartás. Tüsz. = a törvényszéki ügyvitel szabályai (42 200/ 1914. I. M. sz. rendelet), u. = utca. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4.291/1891. I­M. E sz. rendelet). Ü. U. = ügyészségi utasítás (4.600/1899. I. M. E. sz. rendelet) Vhn. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 :LX. t.-e. módosítását és kiegészítését tárgyazó 1908: XLI. t.-c. Vht. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 :LX. t.-c. V. M. = vallás- és közoktatásügyminiszteri. v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents