Ipargazdaság, 1960 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1960-01-01 / 1. szám

1PAR6AZDASA6_______________________ XII. évfolyam, I. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Felelős szerkesztő: DR. HARSANYI ISTVÁN A szerkesztő bizottság tagjai: BALASSA JANOS, BÉCS LASZLÖ, dr. FÄTH JANOS, FISCHER GYÖRGY, FORGÁCS ZOLTÁN, FRANK TIBOR, dr. GADÖ OTTÓ. GÁL ÖDÖN, GERO György, dr. lAzAr Péter, lórAnd SÁNDOR, dr. MAROSI MIKLÓS, PARÁNYI GYÖRGY. POROS TAMAS, ROMAN ZOLTÁN, SÍK GYÖRGY, SPIRO MIKLÓS, dr. SVÉD ANDRÁS, dr. SZAKASITS- DOROSZLÖI GYÖRGY. dr. SZIGETI GUSZTÁV, SZÓNYI PÉTER, TAKACS PAL, TIBORCZ ISTVÁN, VALYI PÉTER, VACZI VILMOS, ZENTAI BÉLA '< Zentai Béla: A műszaki fejlesztés és a műszakilag haladó vállalat.................. 61 ' I ! * " •' r-Djj- Aczél István: Egy iparág optimális termelési tervének megállapítása kor- szerű módszerekkel ............................................................................................... . .. . .. 9 LApl. Ing. JR R. Lehmann^A vezetés elemei és a szocialista iparvállalat vezetésé­ig.' nek rendszere ................................................................................................................... ..... .. 14 •• Hl i : ■ TARTALOMJEGYZÉK P A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE hozzászólása és javaslatai az MSZMP Központi Bizottságának a gazdasági feladatainkról és a második ötéves terv elkészítéséről kiadott Irányelveihez ff?Dr. Fáth János: Az automatizálási célkitűzések gazdasági megalapozása Meitner Tamás: A bérformák néhány problémája......................................... .. .. 21 \j Szigora Mihály: Komplex ügyvitel-gépesítési lyukkártya rendszerrel..................25 ' Egy kiállítás gépei (К. E.)....................................................................................... .. .. 29 Dr. Bartók Nagy A.: Az első magyar elektronikus gyűjtőberendezés .................32 Halász Antal: tJj transzformátor gyár....................................................................... .. .. 34 > Holecz Mihály: A cement- és mészipar felszabadulás utáni fejlődése .................36 Szemle 38 Hogyan tájékozódjék az üzemvezető? (Sz. G.) Címképünk: Burgasz, Bulgária fontos kereskedelmi kikötője. ♦ Szerkesztőség: Budapest, V., Szabadság tér 17. I. СОДЕРЖАНИЕ Примечания федерации научно-технических обществ к директивом пятилетного плана. Зентаи Б.: Техническое развитие и технически прогрессивное предприятие ......... 6 Др. Ацел И.: Составление оптимального производственного плана определенной отрасли промышленности при помощи современных методов .................................. 9 Леманх Р.: Элементы управления и система управления социалистическим пред­приятием ................................................................................................................................................ 14 Фат Я.: Экономическое обоснование целей, поставленных автоматизацией •. . .... 17 Мейтнер Т.: О некоторых вопросах различных форм заработной платы..................... 21 Синора М.: Комплексная механизация администрации системой перфорированной карты .................................................................................................................................................... 25 О машинах, выставленных на одной выставке..................................................................... 29 Д. Барток Н.: Первая венгерская электронная машина для обработки данных ... 32 Халас А.: Трансформаторных завод ................................................................................................... 34 Холец М.: Развитие цементной и известковой промышленности после освобожления 36 * щ W6V ОБЗОР Как ориентируется начальник цеха ? ..................... INHALT 38 А MAGYAR POSTA. Előfizet- а Posta Központi Hírlap Irodá­nál (Bp., V., József nádor-tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 36,— Ft. Csekkszám: egyéni: 61.290, közületi: 61.066 (vagy átutalás az MNB 47. sz. folyószámlára) Die Bemerkungen des Verbandes der technischen und wissenschaftlichen Vereine zu den Leitungsprinzipien des Fünf jahrplanes Zcntat B.: Die technische Entwicklung und das technisch entwickelte Unter­nehmen .................................................................................................................................................. 6 Dr. Aczél I.: Zusammenstellung des güntigsten Produktionsplanes eines Indu­striezweigs mit Anwendlung zeitgemässer Methoden......................................... 9 Dipl. Ing. H. R. Lehman: Uber die Elementen und über das System der Leitung des sozialistischen Unternehmen.................................................................. 14 Dr. Fálh I.: Uber die wirtschaftliche Begründung der Zielsetzung der Automati­sation ...........................................................................................................................................................17 Meitner T.: Einige Fragen der verschiedenen Löhnungsformen .....................................21 Szikora AL: Volle Mechanisation der Administration mit Hilfe von Lochkarten 25 Uber die in einer Ausstellung gezeigten Maschinen................................................... 29 Bartók N.: Die erste ungarische elektronische Einrichtung für Auswertung von Angaben .....................................................................................................................................................32 Halász A.: Transformatorfabrik ...................................................................................................34 Holecz M.: Die Entwicklung der Kalk- und Zementindustrie nach der Befreiung 36 50486-689/2 - Réval-nyomda. Budapest Rundschau Wie soll sich der Betriebsleiter orientieren? 38

Next

/
Thumbnails
Contents