Ipargazdaság, 1968 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1968-01-01 / 1. szám

IPAR6AZDASÁ6___________ A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI XX. évfolyam, 1. szám EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Felelős szerkesztő: dr. HARSÄNYI ISTVÁN Szerkesztő: dr. ANTONIEWICZ FLÓRIÁN A szerkesztő bizottság: dr. ANTAL IVÁN, BALASSA JÁNOS, BÁLINT RÓBERT, BÉCS LÁSZLÓ, dr. BOROSS ZOLTÁN, FISCHER GYÖRGY, dr. FORGÁCS ZOLTÁN, FRANK TIBOR, dr. GADÓ OTTÓ, GERÓ GYÖRGY, dr. KASPER EGON, dr. LAKATOS BÉLA, dr. LÁZÁR PÉTER, LÓRÁND SÁNDOR, dr. MAROSI MIKLÓS, dr. PARÁNYI GYÖRGY, POROS TAMÁS, dr. ROMÁN ZOLTÁN, SÍK GYÖRGY, SPIRÓ MIKLÓS, dr. SVÉD ANDRÁS, dr. SZAKASITS-DOROSZLÓI GYÖRGY, dr. SZIGETI GUSZTÁV, SZÓNYI PÉTER, TAKÁCS PÁL, VÁLYI PÉTER, ZENT AI BÉLA Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. I. Technika Háza. Telefon: 113-250, 121-544. Kiadja: a Lapkiadó Vállalat Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. TARTALOMJEGYZÉK Dr. Horgos Gyula: A gazdasági reform a kohó- és gépiparban .................................................. i Klézl Róbert: A műszaki tervezési tevékenység tervezésének és irányításának változásai az új gazdaságirányítási rendszerben.................................................................................... 5 Űj gazdasági jogszabályok ismertetése (2).................................................................................... 8 Bányai Ervin: Űj tendenciák az egyes ágazatok szervezési és gazdasági intézeteinek tevékenységében ....................................................................................................................... 12 Dr. Parányi György: A termelőberendezések időbeli kihasználásának forrásai ................... 18 Réthly Gyula: Selejtokok analízise a matematikai statisztika módszereivel ........................... 26 Dr. Forgács Zoltán: A gazdasági hatékonyság növelésének feltételei a szénbányászatban 37 Szemle Piac- és köz véleménykutató konferencia Bécsben (Dr. Király Attiláné) ....................... 42 Gazdag Miklós: Az ergonómia alkalmazása a géptervezésben ....................................... 43 Vállalatok élete A vidéki ipartelepítés problémái (Dr. Zoltán Zoltán) ........................................................ 45 Statisztika Vasúti járműgyártásunk az I960—1966 években (Dr. Molnár Génáné) ......................... 46 Új magyar gyártmányok ................................................................................................................... B/S INHALT Dr. Horgos G.: Die Wirtschaftsreform im Hüttenwesen und in der Maschinenindustrie 1 Klézl, R.: Die Veränderungen der Planierung und Leitung der technischen Entwurfstätig­keit im neuen System der Wirtschaftslenkung ..................................................................... 5 Erörterung neuer wirtschaftlicher Rechtsregel (2) ..................................................................... 8 Bányai, E.: Neue Tendenzen in der Tätigkeiten der Organisations- und Wirtschafts­institute der einzelnen Branchen .......................................................................................... 12 Dr. Parányi, G.: Die Quellen der Ausnützung der Produktionsanlagen in der Zeit ............ 18 Réthly, G.: Die Analyse der Ausschussgründe mit den Verfahren der mathematischen Statistik........................................................................................................................................ 26 Dr. Forgács, Z.: Die Bedingungen der Erhöhung der wirtschaftlichen Wirksamkeit im Kohlenbergbau........................................................................................................................... 37 Rundschau Tagung über Marktbeobachtung und Meinungsforschung in Wien (Dr. Király, A.) 42 Gazdag, M.: Die Anwendung der Ergonomie im Maschinenentwurf.............................. 43 Aus dem Leben der Unternehmungen Probleme der Industrieansiedlung in der Provinz (Dr. Zoltán, Z.) ............................... 45 Statistische Daten Die Produktion von Eisenbahnfahrzeugen in den Jahren 1960—1966 (Dr. Molnár, G.) 46 Neue ungarische Erzeugnisse......................................................................................................... U/3 Felelős kiadó: Sala Sándor igazgató Terjeszti: A MAGYAR POSTA. Előfizet­hető: a Posta Központi Hírlap Irodá­nál (Bp. V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 60,— Ft. Példányonkénti ára: 10,— Ft. Csekkszám: egyéni: 61.290, közületi: 61.066 (vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára) Lapunk példányonkénti eladási ára 1968. január 1-től 10,— Ft. Előfizetési ára 1968. február 1-től évi 120,— Ft. СОДЕРЖАНИЕ Стр. Д-р Хоргош, Д.: Хозяйственная реформа в металлургии и машиностроении ................. 1 Клезль, Р.: Изменения планирования и управления технической проектирующей дея­тельности в новой системе управления хозяйством ........................................................ 5 Ознакомление с новыми хозяйственными правовыми нормами (2) .................................... 8 Баняи, Э.: Новые тенденции в деятельности организационных и хозяйственных инсти­тутов отдельных отраслей ...................................................................................................... 12 Д-р Параньи, Д.: Источники использования производственного оборудования во вре­мени .............................................................................................................................................. 18 Ретли, Д.: Анализ причин брака методами математической статистики ........................... 26 Д-р Форгач, 3.: Условия повышения хозяйственной эффективности в угольной про­мышленности ............................................................................................................................. 37 Обзор Конференция по исследованию рынка и общественного мнения, состоившаяся в Вене (д-р Кирай, А.) ............................................................................................................... 42 Газдаг, М.: Применение эргономии в проектировании машин.................................... 43 Из жизни предприятий Проблемы поселения промышленности в провинции (д-р Зольтан, 3.) ..................... 45 Статистические данные Производство железнодорожных средств передвижения в период от 1960 до 1966 г. (д-р Мольнар, Г.) ..................................................................................................................... 46 0/3 Новые венгерские изделия Index: 25 396 2008 W 34

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents