Ipargazdaság, 1981 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

IPAR6AZDASÁ6 XXXIII. évfolyam 1. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGÁNAK LAPJA Felelős szerkesztő: DR. HARSÁNYT ISTVÁN Szerkesztő: DR. ANTONIEWICZ FLORIAN * A szerkesztő bizottság: Dr. Antal Iván, Balassa János, Badacsonyi György, Bálint Róbert, Bergida László, Bécs László, dr. Boross Zoltán, Csukay Sándor, Frank Franciska, Frank Tibor, dr. Gadó Ottó, Horányi István, Kovács József, dr. Lévai János, dr. Marosi Miklós, Meitner Tamás, dr. Parányi György, Poros Tamás, Péterffy Tibor, dr. Román Zoltán, Sík György, dr. Svéd András, dr. Szigeti Gusztáv, dr. Szőnyi Péter * Szerkesztőség: Budapest VI., Anker-köz 1. Telefon: 410-490, 229-870 Postai irányítószám: 1368 Budapest * Kiadja: a Lapkiadó Vállalat 1073 Budapest, Lenin körút 9—11. * Felelős kiadó: Siklósi Norbert igazgató TARTALOM \Уа zervezési és Vezetési Tudományos Társaság 1980. évi közgyűlése. . 1 xjliácz László: А VI. ötéves terv árpolitikája és a vállalati ártervezés. . . 15 Dr. Antal Iván: A szervezetfejlesztési igények levezetése a vállalat környezetének és céljainak jellemzőiből ................................................. 19 Dr. Berey András—dr. Dobos Irma: A beosztott alkotó aktivitása, kez­deményezése és a vezető magatartása...................................................... 26 Dr. Papp Ottó—Tibay György: A szellemi alkotómunka (kreativitás) hatékonyságát növelő eljárások alkalmazásának hazai tapaszta­latai ........................... 28 Hozzászólás-vita Frank Tibor: A gazdasági vezetők munkájának fejlődését hogyan segíti az SZVT ? (Hozzászólás dr. Harsányi István cikkéhez) ......... 34 Szemle H. J. Schwab: A számítógép-technológia fejlődése, és a decentralizá­lásra gyakorolt hatása .......................................................................... 36 Vállalatok életéből A konzervipar középtávú tervkoncepciója ................................................... 40 А VI. ötéves terv főbb céljai a Tisza Cipőgyárban ..................................... 41 A vállalati stratégia változása az Öntödei Vállalatnál ............................ 42 Statisztika у Kiss Ádámné: A külkereskedelmi árak alakulásának főbb jellemzői 1973—1979 között........................................................................................... 43 81. 3525 — Révai Nyomda, Eger F. v.: Vilcsek János Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Postacím: Budapest V., József nádor tér 1. — 1900) közvetlenül vagy pos­tautalványon valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgami jelző­számra. Előfizetési díj: fél évre 150,— Ft. Példányonkénti ára: 25,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. I Index: 25396 1985 ЙЙ8 ítosi&twlomáBf/ Könyvtára 'ч $b_A -pt # : eltár na p\5 HU—ISSN 0021—0749

Next

/
Thumbnails
Contents