Járművek, mezőgazdasági gépek, 1966 (13. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomjegyzék

Járművek, Mezőgazdasági Gépek 1966. évi tartalomjegyzéke Szám Oldal AJ Szerzők szerint: Almási János—Harsányi József: „Szabaddu­gattyús gázgenerátorok alkalmazása a hajó­üzemben” ....................................................................... 1 7 Bajor Vilmos—Sohonyai Tibor: „A gyújtó­gyertya” .......................................................................... 11 433 Bakos István: „Korszerű csávázástechnika és gépi berendezéseinek fejlődése” ..................... 8 300 Bakos István: „A szőlőgyümölcs betakarítás gépesítése” ..................................................................... 9 348 Barócsi Mihály: „A gazdaságilag optimális tí­pusú toronydaru grafikus kiválasztása” ... 8 293 Bánházi János—Szabó Imre: „Szántási kísér­letek kötött talajon” ................................................. 12 458 Benedek Zoltán: „Összefüggés a hajók sodorté­nyezője és súrlódási ellenállása között”........... 10 361 BeJiedek Zoltán: „Hajók szívási tényezőjének és súrlódási tényezőjének összefüggése” ... 11 401 Berényi László: Vasúti járművek — Közúti járművek - SZEMLE ........................................... 1 35 Berényi László: „Magyar mérnök doktorrá­avatása Drezdában” — HÍREK .................... 7 271 Berényi László: Vasútak — Közúti járművek — SZEMLE— ........................................................... 7 278 Berényi László: „A magyar hajógyártás és a MAHART” - HÍREK — ................................. 8 308 Berényi László: Vasútak — SZEMLE—............. 8 310 Berényi László: Repülőgépek — Hajók — Vas­úti járművek — SZEMLE — ............................ 9 358 Berényi László: Közúti járművek — Hajók —• SZEMLE - ................................................................... 11 438 Berényi László: Közúti járművek — Vasúti járművek — Repülőgépek — SZEMLE — . 12 476 Betlej Sándor: „Statikus, szilikonolajos, tor­ziós rezgéscsillapítók méretezésének egyes kérdései”.......................................................................... 3 101 Bezuk Zsolt—dr. Thamm Frigyes: „Hajlított és nyírt tartó gerinelemezének optikai feszült­ségvizsgálata” .............................................................. 1 7 Boltizár Pál: 1Toy de, H. „Mezőgazdasági gép­tan” c. könyvről - KÖNYVISMERTETÉS 7 272 Boltizár Pál: „A gyümölcsbetakarítás gépesí­tése” ................................................................................. 12 441 Boltizár Pál: A. V. Krasznyicsenko „Mezőgaz­dasági Gépszerkesztők Kézikönyve” c. könyvről - KÖNYVISMERTETÉS ........... 12 471 Csák Ervin: „A Duna-csatornázás szerepe és jelentősége a transzkontinentális víziúthá­lózatban” ....................................................................... 5 196 Csóka János: „Egy Pl-jellegű hidraulikus sza­bályozóelem vizsgálata”......................................... 6 210 Endresz István: „Francia Diesel-mozdonyok” — SZEMLE .................................................................. 1 38 Endresz István: „Az 1965-ös franciaországi repülőgépkiállítás” — SZEMLE ..................... 3 119 Endresz István: Vasútak — Közúti járművek — SZEMLE .................................................................. 7 278 Endresz István: Repülőgépek — SZEMLE .... 8 312 Fazekas József—Hennel Sándor: „Repülésbiz­tonság és karbantartás” .................................... 7 249 Fábián Lajos—Koltay Jenő: „Helyet változ­tató mezőgazdasági munkagépek munka­folyamatainak automatizálása” ....................... 4 140 Fábián Lajos—Koltay Jenő: „A szántás mun­kafolyamatának automatizálása” .................. 5 181 Szám Oldal Fekecs Gábor: „Hajóiparban javasolt világ­színvonal-elemző módszer” ................................. 9 341 Finta László—dr. Michelberger Pál: „Esztéti­kai fejlődés a magyar autóbuszgyártás­ban” ............................................................................... 1 2 Freund Mihály dr.—Zalai András—Pallay István—Haag Dezső: „A MÁFKI kenőolaj­vizsgálatai és az új kenőolajnorma” ............... 12 466 Fridrik Dezső: „A hazai repülés és az ipar kap­csolatai” ......................................................................... 2 51 Galambos János dr.:. „Mezőgazdasági termé­nyek szárítása” ........................................................... 1 27 Garami Géza: „Kellemes közérzet vizsgálata autóbuszon” ................................................................ 6 201 Gedeon József—dr. Rácz Elemér: „Fémépítésű iskola vitorlázógép fárasztási vizsgálata” . . 2 41 György Gyula: „Gépiparunk időszerű kérdé­sei” ................................................................................. 3 81 Haag Dezső—dr. Freund Mihály —Zalai And­rás—Pallay István: „A MÁFKI kenőolaj­vizsgálatai és az ú j kenőolaj norma”............... 12 466 Harsányi József—Almási János: „Szabaddu­gattyús gázgenerátorok alkalmazása a hajó­üzemben” ......................................................... 1 7 Hatos Géza: „Motorok” — SZEMLE .................. 1 37 Hatos Géza: „A Diesel-motorok új, teljesít- ménynövelő módszere a MAN—HM-eljá­rás” - SZEMLE........................................................ 7 276 Hatos Géza: „Közúti járművek” — SZEMLE 8 314 Hatos Géza: „Kötőelemek műanyagból — füst­mentes Diesel-üzem” ............................................ 12 474 Heller György dr.—Rosta László: „Nagysebes­ségű járművek fékberendezései” .................... 7 262 Hennel Sándor—Fazekas József: „Repülésbiz­tonság és karbantartás” ....................................... 7 249 Hunkár Dénes dr.: „Különleges felépítményű tehergépjárművek” ........................................... 9 334 Ilosvai Lajos: „A csuklós autóbusz függőleges irányú önlengésének vizsgálata”....................... 12 462 Imre Lajos: „Szuperszonikus repülőgépek egyes kérdései” ........................................................... 3 86 Imre Lajos: „Szuperszonikus repülőgépek egyes kérdései” II......................................................... 4 121 Jankovich Antal dr.: „Új megoldások a vasúti koesivilágítás területén”......................................... 2 69 Jánosdeák Egon: „A csuklós közúti járművek mozgásstabilitása” ................................................. 10 372 Juhász Károly Jenő: „Vasúti berendezés kiál­lítás” — HÍREK ...................................................... 6 232 Juhász Károly Jenő: „110 éves a Mosonma­gyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár” HÍREK ....................................................................... 9 356 Ilenderesi János: „Tompavarrat fedettívű he­gesztése egy oldalról a hajó- és tartályépítés­ben” ............................... 11 407 Kerekes Pál: „Korszerű technológia a fém-vi­torlázó gép gyártásában”....................................... 9 321 Kisbocskói László: „Hidrodinamikus tengely­kapcsoló melegedési viszonyai” .......................... 11 420 Koltay Jenő—Fábián Lajos: „Helyet változ­tató mezőgazdasági munkagépek munkafo­lyamatainak automatizálása” ............................ 4 140 Koltay Jenő—Fábián Lajos: „A szántás mun­kafolyamatának automatizálása” ............... 5 181 1

Next

/
Thumbnails
Contents