Jelenkor, 1997. július-december (40. évfolyam, 7-12. szám)

1997-07-01 / 7-8. szám

HUNKOR XL. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM Főszerkesztő CSUHÁI ISTVÁN * Szerkesztő ÁGOSTON ZOLTÁN Szerkesztőségi munkatárs DÉCSI TAMÁS Szerkesztőségi titkár SZUNDY ZOLTÁNNÉ * A szerkesztőség munkatársai BALASSA PÉTER, BÁLLÁ ZSÓFIA, BERTÓK LÁSZLÓ, PARTI NAGY LAJOS, THOMKA BEÁTA, TOLNAI OTTÓ * Szerkesztőség: 7621 Pécs, Széchenyi tér 17.1. emelet Telefon (üzenetrögzítő is) és telefax: 72/310-673. Kéziratot nem őrzünk meg, és csak felbélyegzett válaszborítékkal küldünk vissza. Kiadja a Jelenkor Alapítvány (Pécs, Széchenyi tér 17. Telefon: 72/310-673), a Baranya Megyei Önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Alap, a Soros Alapítvány, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Bizottsága és a József Attila Alapítvány támogatásával. Felelős kiadó: dr. Hargitai János, a kuratórium elnöke. Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) -1900 Budapest, Orczy tér 1. - közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 219-98636/021-02809 pénzforgalmi jelzőszámra, illetve közvetlenül vagy levélben kért postautalványon a szerkesztőség címén. Előfizetési díj az I. félévre 720,- Ft, a II. félévre 600,- Ft, egy évre belföldre: 1320,-Ft, külföldre: 2200,- Ft. Megjelenik havonként. A szedés és a tördelés a Jelenkor szerkesztőségében készült. Nyomtatta Molnár Csaba nyomdája, Pécsett. Index: 25-906, ISSN 0447-6425

Next

/
Thumbnails
Contents