Igazságügyministeri rendelet a polgári törvénykezési rendtartást tárgyazó 1868: LIV. törvényczikk életbeléptetése tárgyában (1869)

Igazságügy minister i rendelet a polgári törvénykezési rendtartást tár­gya zó 1868: LIV. törvénye zikk életbelépte­tése, s az erre szükséges átmeneti intézke­dések tárgyában. Az 1868: LIV. t.-czikk folytán, ugyanezen t.-czikk életbeléptetése s az erre szükséges átmeneti intézkedések tárgyában nyert felhatalmazás erejénél fogva rendelem, a mint következik: I. czikk. A polgári törvénykezési rendtartást tárgyazó 1868: LIV. t.-czikk 1869. évi junius elsejével lép életbe, s min­den azzal ellenkező törvény- vagy szabályrendelet ezen naptól fogva hatályon kívül tétetik. II. czikk. Az eljárás mindazon keresetek és ügyek iránt, a me­lyek az 1868: LIV. t.-czikk hatálybalépte napjától kezdve újonnan indíttatnak vagy tétetnek folyamatba: a fenn­idézett törvény szerint történik. E szabály áll a már benyújtott keresetekre nézve is, a melyek idéző végzéssel még el nem intézteitek, vagy az ideigl. törvényk. szab. I. 46. §. szerint csak az eljárás módjának kérdésében vannak tárgyalás alatt. III. czikk. Azon perekre nézve, a melyek iránt a tárgyalás fo­lyamatban van, a következő szabályok tartandók meg: 1

Next

/
Thumbnails
Contents