Jogtudományi Közlöny, 1878

Tartalom

F-S^Pgfl Lap Az Oesterreichische Advocaten-Zeitung. STEHLO KORNÉL úrtól 85 Anyagi és alaki váltójog II. Rész. Irta: Dr. APÁTHY ISTVÁN. Bírálva: Dr. NAGY FERENCZ egyet. m. tanár úrtól 104 Büntető eljárás a jövedéki kihágások tár­gyában. — Irta : Dr. SZÉKELY JÓZSEF kir. táblai biró. Bírálva: Dr. FRIED­MANN BERNÁT budapesti ügyv. úrtól 116 «Die Zurechnungsfáhigkeit» czimii mun­káról. — K.-tól 133 A kisebb p. per. eljárás magyarázata. — írták BALÁZSOVICH és PETROVICS ügyv. Bírálva: x-f-y úrtól 157 Kassay Adolf ponyva-szakirodalmi ter­mékei. — SZATMÁRI úrtól 220 Polgári igazságügyi reform Angliában. K. úrtól 244 Folytatása és vége 254 Voltaire befolyása az igazságszolgálta­tatásra 260 A közigazgatás jogtudománya. Irta : BA­KOS G. Birálva K. úrtól r 294 A socialista szakirodalom. K. úrtól 343 ZLINSZKY IMRE magyar magánjoga. Bi­rálva : Dr. TELESZKY ISTVÁN ügyvéd úrtól ^ ; 373 Folytatása és vége 379 7. Közigazgatás. (Az igazságügyi rendeletek külön füzetben mel­lékeltettek .) A budapesti kir. it. tábla tanácsainak összeállítása 8 Az ügyvédjelöltek joggyakorlata 8 A közadók behajtása körüli jogi képvi­selet gyakorlatából. — FITTLER BÉLA tiszti ügyész úrtól 16 A cselédtörvény végrehajtásáról. — SZALAY LÁSZLÓ ügyvéd úrtól 64 Közigazgatási jogszolgáltatásunk. — KIS­FALUDY MIKLÓS ügyvéd úrtól 149 Az adófelügyelők eljárása adóhátralék fejében bekeblezett zálogjog törlése körül 207 A centralisátió természetéről és viszonyá­ról a rendészeti igazgatáshoz. — Dr. FEKETE GYULA kir. törvényszéki biró úrtól 209 Folytatása 217 Folytatása 225 Folytatása 235 Folytatása 242 Folytatása 250 Folytatása 258 Folytatása 268 Folytatása 291 Folytatása 300 Vége 308 Fegyelmi praxisunk a közigazgatásban. Dr. CONCHA GYŐZŐ egyet, jogtanár úrtól 357 Folytatása 366 Folytatása 374 Folytatása 383 Vége 390 8. Statisztika. A m. kir. Curia ügyforgalma. —- RÓSA KÁROLY kir. tanácsos és főigazgató úrtól 47 Budapesti kereskedelmi törvényszék ügy­forgalma 64 g. Törvényhozás. A birói függetlenség helyreállítása 72 A képviselőház igazságügyi bizottságának fentebbi törvjavaslat tárgyalása 109 Folytatása 120 Vége 126 Lap A birói függetlenségről, R— PIROVICS KÁLMÁN kir. törvényszéki biró úrtól 207 Codificatio 232 A marosvásárhelyi kir. tábláról 273 Tanulmány a végrehajtási törvényjavas­latról. — Dr. BERKOVICS FERENCZ nagyváradi ügyvéd úrtól 377 Folytatása 387 Folytatása 396 Folytatása 405 Folytatása 410 Folytatása 417 A magyar codificatioról. — HALMÁGYI SÁNDOR kir. törvényszéki elnök úrtól 395 Folytatása és vége 402 10. Törvénykezési szemle. Külön melléklet : A kisebb polgári peres ügyekben köve­tendő eljárás és ügyviteli szabályok. A házasságjog birói gyakorlatához. — STEHLO KORNÉL ügyvéd úrtól ... 1 A kir. közjegyzői dijak szabályozásáról hagyatéki ügyekben. — CSANÁDY KÁL­MÁN kir. közjegyző úrtól 4 Van-e helye a visszahelyezési pernek a birtokot öröklési joga alapján elfoglaló fél ellen ? — ZLINSZKY IMRE kir. it. táblai biró úrtól 14 Az életbiztosító intézetek fusiójáról. — Dr. KÁN BÉLA ügyvéd úrtól 15 A határőrvidéki házközösségek rendezé­séről. — Dr. STASSIK FERENCZ tiszti ügyész úrtól 23 Folytatása 31 Halasztás a perirat beadására. — Dr. IMLING KONRÁD királyi törvényszéki biró úrtól 30 A polgári perekben felmerülő felebbviteli költségek megállapításáról. — HUF JÓZSEF soproni ügyvéd úrtól 36 Póttárgyalás elrendelése és bizonyíték bekövetelése. Dr. IMLING KONRÁD kir. törvényszéki biró úrtól 43 Az 1848: IX. tcz. előtt keletkezett ado­mánylevelek alapján lehet-e az állam­kincstárt kárpótlásra kötelezni ? — FRIDVALSZKY SÁNDOR budapesti ügy­véd úrtól 45 Van-e joga a telekkönyvi hatóságnak a hagyatéki bíróság végzésének fölülbirá­lására. OSVÁTH IMRE kir. közjegyző úrtól 55 Egy perjogi pénzkérdés. — STEHLO KOR­NÉL budapesti ügyvéd úrtól 56 Mi hatálya van a csődnek az ingatlan elárvereltetésére. — Dr. BERKOVITS FERENCZ nagyváradi ügyvéd úrtól ... 70 A birói szemléről a polgári peres eljárás­ban. —- Dr. NAGY ÁRPÁD budapesti ügyvéd úrtól 79 Folytatása 85 Uj illetékessegi zavarok az örökösödési eljárásban. — HÁNRICH JÓZSEF po­zsonyi kir. törvényszéki biró úrtól 81 A községi biráskodás a fővárosban. — BARTH LÁSZLÓ fővárosi ker. jegyző úrtól 87 Egy illetékességi kérdés. '— INDRE LÁSZLÓ ügyvéd úrtól 98 Mi hatálya van a csődnek az ingatlan elárvereltetésére 99 Megítélt tökének kamatjai. Dr. IMLING KONRÁD kir. törvényszéki biró úrtól ... 106 A nyilvánkönyvi jogokról. — HESZ JÁ­NOS királyi törvényszéki telek, vezető úrtól 116 Folytatása 124 Az ügyvéd birája. — x+y 136 A vagyonközösség megszüntetésének kér­déséhez. — ZLINSZKY IMRE kir. táblai biró úrtól 143 Haszonbéri szerződés telekkönyvi bekeb­'75 191 192 238 Lap lezésének joghatálya. — Dr. IMLING KONRÁD kir. törvényszéki biró úrtól 165 A közjegyzői gyakorlatból. — BLOKSAY ISTVÁN kir. közjegyző úrtól Az 1877: XX. tcz. 191. §-ához. — Dr. STRASSER LAJOS ügyvéd úrtól Ingatlanra vezetett árverés jogerőre emel­kedéséről. — BORS KÁROLY ügyvéd úrtól Van-e az előjegyzett tulajdonosnak is joga a birtok átadása iránt tulajdonke­resetet indítani ? — ZLINSZKY IMRE kir. táblai biró úrtól 199 Végrehajtási per a kisebb polgári peres ügyek bírósága előtt. — x—y kir. tör­vényszéki biró úrtól 214. Válasz. — ZLINSZKY IMRE kir. táblai biró úrtól * 215 Az előjegyzett tulajdonosnak a birtok átadása iránti joga. — Dr. SCHNIF.RER GYULA oszt. tanácsos úrtól 223 Az előjegyzett tulajdonosnak tulajdonke­resetéröl. — WEISZBERGER MIKLÓS ügyvéd úrtól 229 Még egyszer jogosítva van-e az előjegy­zett tulajdonos is a birtok átadását követelni ? — Dr. IMLING KONRÁD kir. törvényszéki biró úrtól Gyám által képviselt árvák mint alpere­sek elleni perben ezeknek névszerinti megnevevése szükséges-e ? — VÖRÖS IMRE győri ügyvéd úrtól 239 Döntvények kritikai fejtegetése. — KNORR ALAJOS kir. táblai biró úrtól 247 Inditható-e tulajdonjog előjegyzése alap­ján a birtok átadása iránti kereset? — Dr. BEER MÓR ügyvéd úrtól 256 Eszmecsere után. — ZLINSZKY IMRE kir. táblai biró úrtól 256 Eszmék az ügyvéd vétsége miatti perújí­tás felett. — ZLINSZKY IMRE királyi táblai biró úrtól 263 Döntvények kritikai fejtegetése. — KRE­MER ADOLF ügyvéd úrtól 264 Még egy pár szó Knorr urnák ((Dönt­vények bírálatára.» — BIERMANN Nr. II. 271 Csődnyitás vagyontalan adós ellen. — FEICHTINGER ELEK ügyvéd úrtól 278 Az ügyvéd vétsége miatti perújításról. — KREMER ADOLF miskolczi ügyvéd úrtól 279 A perújítás kérdéséhez. — ZLINSZKY IMRE kir. táblai biró úrtól 295 Az igényperek körüli birói gyakorlatunk­ról. — ZLINSZKY IMRE kir. táblai biró úrtól 303 Az ügyvédi munkadíjra vonatkozó néhány vitás kérdés. — x+y. kir. törvényszéki biró úrtól 311 Folytatása 319 Tanulságok az eskü általi bizonyításra vonatkozó döntvényekből. — Dr. IM­LING KONRÁD kir. törvényszéki biró úrtól A közszerzeményi jog. — ZLINSZKY IMRE kir. táblai biró úrtól ; A csőd jogi hatályáról a terhes szerző­désekre. — BERTIN PÁL ügyvéd úrtól 351 Fegyelmi praxisunk a közigazgatásban. — Dr. CONCHA GYŐZŐ jogtanár úrtól. (Lásd a 7. szám alatti rovatot.) Észrevételek a birói ügyviteli szabályokra nézve. — HÁNRICH JÓZSEF kir. tör­vényszéki biró úrtól 381 Folytatása 389 Folytatása 399 Folytatása 406 Folytatása 412 Vége 420 11. Váltó és kereskedelmi jog. Az 1876. évi váltótörvény 117. §-hoz. Dr. N. A. budapesti ügyvéd úrtól 39 A külföldi biztosító társasággal kötött 333 3+z szerződés joghatályáról. — Dr. KÁN BÉLA budapesti ügyvéd úrtól 72 f

Next

/
Thumbnails
Contents