Jogtudományi Közlöny, 1880

Tartalom

Lap Vége 146 Az örökösödési perekről. — ZLINSZKY IMRE úrtól 159 Folytatása 163 Vége 171 Igazságszolgáltatás a kisebb polgári peres ügyekben. — TÓTH GÁsi'ÁR pécsi ügyvéd úrtól 172 Vége / 175 jóhiszeműség. — Dr. IMLING KONRÁD biró úrtól 184 Folytatása 192 Vége 199 Hátramenés a jog terén. — BORS KÁROLY bir. végrehajtó úrtól 203 A zugirászatról. — TÓTH GÁSPÁR pécsi ügyvéd úrtól 211 Tartoznak-e a bíróságok más biróságok megkereséseinek eleget tenni ? — BORS KÁROLY bir. végrehajtó úrtól 215 Böngészet az igazságszolgáltatás mezején... 224 Folytatása 228 Vége ... 234 Döntvénybirálat 1 243 Folytatása II 248 Vége III 255 Köteles-e az ügygondnok (curator absentis) a kereseti tényeket tagadni ? Dr. BERKO­VICS FERENCZ n.-váradi ügyvéd úrtól 253 A büntetőtörvénykönyv 466. §-a és a kir. közjegyzők. J —Y, S—R 261 Jogi szempontból indokolható-e a p. t. r. t. 459. §-ának azon jogszabálya, hogy ujabb árverésen eredményezett vételártöbblet a korábbi vevőt illesse ? HUE JÓZSEF ügy­véd úrtól 286 A semmiségi okok megörökitéséről. — S. K. ügyvéd úrtól 295 A kereskedelmi könyvek bizonyító ereje. — Dr. JANCSÓ GYÖRGY kir. táblai fogal­mazó úrtól 302 lsmeri-e az erd. csődrendtartás a viszonke­resetet mint illetékességi okot ? — Dr. SZENTKIRÁLYI GYULA úrtól 307 Folytatása 315 Vége 322 Kötelezettség nélküli forgatmány saját ren­deletre szóló váltónál. — Dr. BERKO­VICS FERENCZ n.-váradi ügyvéd úrtól 315 A perrendtartás 9., 10. §§-ai szemben az uj büntető-törvénynyel. — Ifj. Dr. NEUMANN SÁNDOR budapesti ügyvéd úrtól 321 A birói egyességekről. — Dr. IMLING KON­RÁD kassai trvszéki biró úrtól 330 Levél a szerkesztőhöz. — Dr. YVEISS IGNÁCZ brassói ügyvéd úrtól 348 Az óvás felvételére rendelt idő utáni forgat­mányról. — Dr. STERN MIKSA bpesti ügyvéd úrtól 359 A bűnpártolás. HELMBACHER NÁNDOR bu­dapesti kir. alügyész úrtól 372 Az ügyvéd visszatartási joga. Dr. JELLINEK ARTHUR bpesti ügyvéd úrtól 374 A telekkönyvi bejegyezvények. SARLAY EDE ügyvéd úrtól 375 Biróság, ügyvédség, közjegyzőség. A birói kinevezések és előléptetések. — GÜNTHER ANTAL ügyvéd úrtól 2 Folytatása 14 Folytatása 21 Folytatása 29 Folytatása 38 Folytatása 49 Folytatása 57 Folytatása 61 Folytatása 69 Folytatása 73 Folytatása 81 Folytatása... 89 Folytatása 101 Folytatása 114 Folytatása 166 Folytatása 194 A közjegyzők helyzete; — SZARKA LÁSZLÓ kir. járásbiró úrtól 20 A birák fizetéséhez. — Dr. WEISS IGNÁCZ brassói ügyvéd úrtól 25 Válasz Szarka Lászlónak. «A közjegyzők helyzeté»-re. — BLOKSAY ISTVÁN kir. közjegyző úrtól 44 A törvényszékek száma, tekintettel azok teendőire. — Dr. WEISS IGNÁCZ brassói ügyvéd úrtól 65 Az ügyvédek közötti collegialitás. — Dr. WEISS IGNÁCZ brassói ügyvéd úrtól 83 A büntetőtörvénykönyv 466. §-a és a kir. közjegyzők. — Dr. J—Y. — S—R 261 Hátralékok a legfőbb itélőszéknél Dr. SÍK _ SÁNDOR budapesti ügyvéd úrtól 265 Ügyvédi körökből. — a — 293 Lap Nemzetközi jog. A nemzetközi jog összeütközésének egy ese­téről. — Dr. REINER EDE úrtól ... 87 A nemzetközi jog összeütközésének egy ese­téről. — Dr LAX ADOLF ügyvéd úrtól ... 126 Államtudományok. A germán ősalkotmány. — Dr. TLMON AKOS győri jogtanár úrtól 185 Folytatása 193 Folytatása 202 Folytetása 205 Folytatása 213 Folytatása 217 Folytatása 225 Folytatása 229 Folytatása 237 Folytatása 245 A statisztikai eszmék történeti fejlődése. — Dr. HORINKA ÍMRE győri jogtanár úrtól 227 Folytatása 232 Folytatása 240 A politikai egyletek jogrendje. — Dr. FE­KETE GYULA trvszéki bíró úrtól 249 Vége 259 Egy kis törvénymagyarázat. (Az 1871. XLII. t. cz. 9. §. és az 1875. IV. t. cz. 5. §.). — VOLF GYÖRGY úrtól 77 Vége 86 Vegyes tárgyú értekezések. Az igazságügyi budget-vita után. — CSAPÓ SAMU ügyvéd úrtól 131 Zlinszky Imre. — Dr. DÁRDAY SÁNDOR ország­gyűlési képviselő úrtól úrtól 201 Az uj bélyeg-törvényjavaslat. — l)r SLK SÁNDOR bpesti ügyvéd úrtól 325 Az igazságügyi budget-vita. — (S. S.) 333 A tkezési rts. novelláris módosítása. — Dr. DÁRDAY SÁNDOR országgy. képviselő úrtól 362 Törvényjavaslatok. Törvényjavaslat az uzsoráról és a káros hi­__ telügyletekről 11 Öröklési jog 278 Vége 283 Indokolás az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezetének az öröklési jo­got tárgyazó örödik részéhez. — Dr. TE­LESZKY ISTVÁN országgyűlési képv. úrtól 300 Folytatása 312 Folytatása 319 Folytatása 337 Folytatása / 352 Törvényjavaslat a kisajátításról. (Külön mel­léklet.) Jogirodalom. A magyar büntetőtörvénykönyv anyaggyüj­teménye. — Dr. WERNER REZSŐ kas­sai jogakadémiai tanár úrtól ... 4 Halmágyi Sándor : Az egyesbirósági rend­szer és igazságügyi politikánk. — Z. I. 159 Dr, Lorenz von Stein : Der Wucher und sein Recht. — TOLNAI ANTAL paksi ügyvéd úrtól 162 Folytatása 169 Folytatása 174 Vége 182 Dr. Herczegh Mihály: A magyar magán­jog mai érvényében. — Dr. DAEMPF SÁN­DOR pécsi jogakadémiai tanár úrtól 190 Folytatása 197 Folytatása 209 Vége 221 Dr. Rentmeister Antal : Római jog. — Dr. VÉCSEY TAMÁS bpesti egyetemi tanár úrtól 252 Ernst Immánuel Bekker: Das Recht des Besitzes bei den Römern. — Dr. VÉCSEY TAMÁS bpesti egyetemi tanár úrtól 2 $2 Dr. August von Kries : Die Rechtsmittel des Civilprocesses und des Strafproces­ses nach den Bestimmungen der deut­schen Reichsgesetze. — Dr. SCHREYER JAKAB bpesti ügyvéd úrtól 294 A «Magyar Igazságügy* kritikája. — Dr. DELL'ADAMI REZSŐ bpesti ügyvéd úrtól 347 Folytatása 353 Heti szemle. Az uzsora-javaslat. — A gőzmalmok jogi minősége. — A magyar polgári törvény­könyv német fecskéje. — Országos jo­gász-egylet, — Jogirodalom 6 A börtönügyi javaslat. — A büntetőtör­vénykönyv életbeléptetésének akadályai. — A vizi jog. — Az irói és művészi jog. — A csődtörvény és a perrendtartási ja­vaslat almai a képviselőházban. — A leg­főbb itélőszéki tanácselnökség 15 A csődtörvény. — írói és művészi jog. — Az erdőtörvény végrehajtása. — Az állam­szám vevőszí'k szervezetéről szóló törvény­javaslat. — A reciprocitás. — Drágasági pótlék. — A magyar polgári törvénykönyv tervezete. — A kir. tábla teljes tanács­ülése- — A legfőbb itélőszéki tanácselnök­ség. — A megüresedett kir. táblai birói állomások 24 A közigazgatási tisztviselőktől megkíván­tató államvizsga. — Az ügyvédnek felé­vel történt értekezéseért díj nem jár. — Reciprocitás. — Hírlapírói kör megalaku­lása. — ÖKRÖSS BÁLINT : A törvényke­zés reformja a közvetlenség, nyilvánosság és szóbeliség alapján Az ügy véd vizsgáló bizottság. — Az ügyvédi kamarák fegyelmi gyakorlatából. — Bíró­sági ügykimutatások. — Magyar Jogász­egylet. — A büntetőtörvénykönyv életbe­léptetése és a közjegyzői dijakról szóló javaslatok 41 A büntetőtörvénykönyv életbelépte iránti és a csődtörvényjavaslat az igazságügyi bi­zottságban. — Grünwald Béla javaslata. — A semmitőszéki és a közigazgatási ha­tóság közötti illetőségi összeütközés. — Igazolás a semmiségi panasz határidejé­nek elmulasztása miatt. — A legfőbb íté­lőszék tnult évi ügykimutatása 46 A közjegyzői dijakról szóló törvény. — A kisajátítási törvényjavaslat.—A «Magyar Themis» panasza. — A büntetőtörvény­könyv életbelépése iránti javaslat. — A reciprocitás. — Igazságügyi állapotaink. — Az ügyvédi kar bajainak orvoslási módja 51 A büntetőtörvénykönyv életbeléptetése. — A sajtóügyi bíráskodás. — Illetőségi össze­ütközés. — Ferenczy Nep. János halála ... 58 A magyar jogászgyülés. — A kisajátítási enquete. — Két uj törvényjavaslat 64 Az ügyvédi kar sérelmének orvoslása. — Büntetöjogtudo mányi szemle II. füzete. — Végszó a Dell'Adami-féle ügyben. — Uj jogi müvek. — A magyar jogászgyülés állandó bizottsága által kitűzött kérdé­sek. — A brassói jogász-klub. A képvise­lőház igazságügyi bizottságának tárgya­lásai. — Mozgalom a közigazgatás re­formja körül 69 A jogügyi bizottság tárgyalásai. — A sze­mélyes szabadság kérdése a napi sajtó­ban. — Az uj csődtörvényjavaslat bírá­lata. — DELL'ADAMI bírálata Dr. Her­czegh magánjogáról. — Fegyházi értesítő. — Egy a polgári törvénykönyvet tárgyazó magánmunkálat 75 A képviselőház jogügyi bizottsága.— A jo­gászok társulásai. — Az országos jogász­egylet. — A nagyváradi jogászegylet. — A brassói jogászklub. — A kényszer­egyezség a Magyar The mis-ben. — Az ügyvédi keresethiány egyik főindoka. — Herczegh Magánjogá-nak ujabb bírálatai. — A tisztviselők nyugdíjügye. — Csőd­ügyek a váltótörvényszéknél 82 A kincstári ügyigazgatóság uj szervezete. — Hausner felölvalása a párbajról és saj­tótörvény módosítása. — Ha nincs fa, nincs igazság. — A Magyar Themis és is­mét Herczegh magánjoga. — Dr. Neumann Sándor müve. — A képviselőház jogügy­bizottságából. — A Curia kitüntetése. — A telekkönyvi törvény reformja. — Leg­újabb semmitőszéki plenáris határozatok 91 Pauler állása. — A kir. táblai pótbirák in­tézménye. — A budapesti ügyvédi ka­mara évi jelentése. — A boszniai birósá­gok a végrehajtható Ítéleteket végrehajt­ják. — A horvát bíróságoknak magyar alattvalóknak a háromegy királyság terü­letén elkövetett bűntett miatti kiadása iránti megkeresései 97 Uj törvényjavaslatok. — A Magyar I he mis. — Dr. Bróde a biztositó társaságok fusiójá­ról. — Polémia az elsőbbségi részvény és kötvény közötti különbség felett. — A D-i czikkek a Pester Lloydban. — Fegyinté­zeti olvasmányok. — A megkegyelmezések csekély számának indoka. — A Pesti Hírlap igazságügyi miseriánkról. — Ma­gyar alattvalók horvát biróság előtt 105 A Pester Lloyd, a Pesti Napló, a Pesti Hírlap, az Ellenőr igazságügyi állapotok­ról Polgári házasság. — Napi lapok az igaz ságügyről. — A szaklapok. — Igazság­ügyi budgetvita 17 1 Hodossy Imre beszéde. — Jogtanár lehet-e ügyvédjelölt 121

Next

/
Thumbnails
Contents