Jogtudományi Közlöny, 1914

Tartalom

Lap Az előkészítő irat lényege és rendeltetése a szóbeli eljárásban. — Dr. Admeto Géza _ 302 Törvényes zálogjog és igényper. — Dr. Bor­sodi Miklós _ „ _ „ .„ 315 Hatásköri kikötés és illetékességi alávetés a polgári perrendtartásban. — Dr. Lukács Ignácz.~. 322 A végrehajtási novella 25. §-a. — Dr. Her­czeg Lajos..„ _ 325 Polgári igazságszolgáltatás a moratórium és a háború tartama alatt. — Dr. Teller Miksa 345 A moratórium hatása a polgári peres és nem peres eljárásra. — Dr. Fodor Ármin _ __ 353 A polgári perrendtartás és a háború __ 356 Sommás visszahelyezés birtokháboritás miatt birtokostársak között. — Dr. Bárdos Benő 347 A iuristitium rendelethez. — B. „_ „ __ 401 Észrevételek a második moratóriumi eljárási rendelethez. — Dr. Kovács Marcel _ 448, 455 Moratórium és jogérvényesítés. — Dr. Nyári Jenő 399 Moratórium alá eső követelések perlése. — Dr. Popper Tódor „ „ „ .„ _ „ 378 A felmondási perek a moratórium alatt. — Dr. Pongrácz Jenő _ __ „ „ __ „ 429 A moratóriummal kapcsolatos új bírósági el­járási szabályok. — Dr. Fodor Ármin _ 445 «Uj eljárása lakáskiüritésnek végrehajtásá­nál. — Dr. Borsodi Miklós __ „ „ „ 449 Az előleges árverésről. — Dr. Kalmár Vilmos 464 A moratóriumi eljárási szabályok némely in­tézkedéseiről. — Dr. Lukács Ignácz __ „ 490 Az utóajánlati árverés a moratóriumban. — Dr. Fenyő Béla .„ __ .... „,, 502 Amit el kell felejtenünk. — Dr. Szűts Miklós 508 V. Büntetőjog. A visszaesés mint büntetést felemelő körül­mény a tervezetekben, — Dr. Degré Miklós 5, 24 Törvényjavaslat a megrögzött bűntettesek­ről. — Dr. Vámbéry Buszt em „ __ „ 44 A kiadó, a szerkesztő és a szerző egyetem­leges magánjogi felelőssége. — Juslus „ 46 Rágalmazás és becsületsértés. — Dr. Miko­vich Lajos__ „ _ „ „ „ ~ _ „ 80 A büntetés felfüggesztésének hatása a hirlapi közzétételre. —• Dr. Sándorfi Kamill.„ .„ 94 A rágalmazás miatt emelt hamis vád fölté­telei. — Dr. Mendelényi László .... .... .... 104 A becsület védelme. —- Dr. Lengyel Aurél 106 Az ügyvédi immunitás és «a becsület védel­méről)) szóló tervezet.—Dr. Teller Miksa 129 A becsület védelme. — Dr. Horváth Jenő__ 142 A becsület védelme. — Dr. Bapoch Géza .„ 272 Van-e hiba a Kúria Ítéletében ? — B. Zs 153 Van-e hiba a Kúria ítéletében ? — Dr. Ma­riska István — 177 Az új sajtótörvény egészen hatályon kívül helyezte-e a régi sajtótörvényt ? — Dr. Kallós Henrik.„ _ - _ ~ _ ~ „ 168 A közveszélyes munkakerülés minősített esetei. — Dr. Vizi Ferencz __ _ __ 191 A szerencsejátékok büntetőjogi üldözéséről. Dr. Horváth Ákos- .„ .... _ „ „ 211 Az elitéltek rehabilitációjáról. — Ifj. Dom­bováry Géza _ _ _ • „ .„ „ _ 238 Két novelláris javaslat a büntetőtörvénykönyv­höz. — Dr. Lengyel Aurél .„ ..„ .„ _ 250 A választói jog büntetőjogi védelméről szóló 1913 : XX11I. t.-c. I. Az 1913 : XXIII. t.-c. 16. §-a. — Dr. Alföldi Dávicl .„ _ _ 294 — II. Az 1913 : XXIII. t.-c. 22. §-a. — Buch­wald Lázár _„„„_„ „ _ 295 Az 1913 : XXL törvénycikkről. — Dr. Csu­hay Sándor 316 A háború hatása a sajtó-, gyülekezési és egyesületi jogra ..„ "„_ „ „ „„ „_ 346 A büntetőtörvénykönyv revisiója. — Dr. Edvi Illés Károly _ _ __ „ 469, 479, 497, 528 Az osztrák háborús büntetőjog. — Dr. gróf Gleispach W. !.„__•„ '516 VI. Bűnvádi eljárás. A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény életbelépéséhez. — Dr. Heller Erik _ __ 8 A fiatalkorúak jövedéki kihágásai. — Dr. fíáth Végh István_ __.„_„„__ 18 A fiatalkorúak bíróságáról.— Lehoczky Sándor 30 A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény (Fb.) a gyakorlatban. — Dr. Kemény István .„ 69 A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény (Fb.) a gyakorlatban. — Veress Béla „ „ __ 70 A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény (Fb.) a gyakorlatban. — Balpataky József e _ 70 A Fb. a gyakorlatban. — Dr. Körtvélyessy Dezső — __„.__ 155 A Fb. a gyakorlatban. — Dr. Boross Ervin 156 A Fb. a gyakorlatban. — Hajdú György „ 156 Az esküdtbíróság! javaslat. — Dr. Stipl Károly „. ..„ _ .... .„ .... „.. .... .„ 14 A biztonsági intézkedések a büntető eljárás­ban. — Dr. F. von Liszt „ ...... „ m A nyelvkérdés a katonai bűnvádi perrend­tartásban. — Győrffy László .„ _ „„ .„ A kir. ügyészségről. — Kármán Elemér __ A helyreigazitási panasz-eljárás és a Bp. — Dr. Kászonyi Gyula „„___„„_ ™ A helyreigazitási panasz kérdéséhez. — Dr. Friedmann Oszkár „ .„ „ .... „ .„ Kizárás és mellőzés a bírói ténykedésekből. Győrffy Lászlód Ajj.^esküdtekhez intézendő kérdések. — Kó­"czián Gyula Rögtönbiráskodás és gyorsított bűnvádi el­járás. — Dr. Auer György .„ __ „„ „ Hatáskör, és illetékesség a gyorsított bűnvádi eljárásban. — Dr. Lengyel Aurél_ „ __ Néhány szó a gyorsított eljárásról. — Dr. Horváth Jenő ..„ _ „ .„ „ .... __ A katonai bíróságok hatásköre. — Dr. Szi­lágyi Arthur Károly „ „, _ „ 365, Katonai bíráskodás kiterjesztése polgári egyé­nekre. — Dr. Mendelényi László __ __ _ Katonai bíráskodás kiterjesztése polgári egyé­nekre. — Dr. Szilágyi Arthur Károly ™ Az esküdtbíróság tévedése. — Dr. Vargha Ferencz ,.„ .... 512, Lap 113 222 225 265 289 273 282 329 417 437 371 405 417 525 VII. Közjog, közigazgatási jog és nemzet­közi jog. Osztrák uralkodóház és magyar királyi család. Dr. Schiller Bódog „„ .... _ „ „ „ 16 A közigazgatás mint alkotmánybiztositék. — Dr. Egyed István _ „_" „ „ __ 35 Civilista és költségvetés. — Dr. Molnár Kálmán „„ _ .... .„ .... .._ „. „. 65 A közigazgatás reformja. — Dr. Harrer Ferencz 71 Közigazgatásunk reformjához. — Dr. Tihanyi Lajos _l.__„_„.„__ _ „.„„_ 165 Közjogunk és a nemzetiségi pártok. — Dr. Kmety Károly _ „ .„ .._ .„ .... _ _ 89 A közigazgatási bíróság 1913. évi gyakorlata. Dr. Egyed István ~ „ „ ™ „ 95 Nemzetiségi pártszervezetek közjogi szem­pontból. — Dr. Gündisch Guidó _ ..„ _ 139 A parlamenti jog reformja. — Dr. Wlassics . Gyula 257 A háború hatása a sajtó-, gyülekezési és egyesületi jogra m 346 Törvényjavaslat a törvénykezési illetékről. — Dr. Nyári Jenő _ ..„ _ .... „ .„313 Illetékhatáridő. — Dr. Nóvák István __ ™ 3 23 A nemzetközi jog és a háború. — Dr. Wlassics Gyula_ 506 A repülőgépek és léghajók nemzetközi jogi helvzete a háborúban. — Buza László _ 453 VIII. Biróság, ügyészség, ügyvédség, közjegyzőség. Az egységes birói és ügyvédi vizsga. — Dr. Szászy Béla _____ _ _ _ _ „ 3 A budapesti kir. kereskedelmi és váltótör­vényszék. — Dr. Kőnig Vilmos „ _ 21 A budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvény­szék. — Dr. Lánczi Jenő 31 A budapesti kir. kereskedelmi és váltótör­vényszék. — Dr. Nyári Jenő _ m „ 53 Személyszaporitás nélkül. — Dr. Geszti Andor„ m „ „ 49 Ügyvédi tiszteletdíj. — Dr. Virágh Gyula .„ 34 Ügyvédi tiszteletdíj. — Dr. Valkányi Lajos 60 Okirati kényszer előleges egyezkedésnél ügy­védi dijakról. — Dr. Löw Tibor _ „ .... 81 Az ügyvédi rendtartás reformjához. — Dr. Kormos Géza .... „ „. .„ 82 A birói hatalomról és szervezetéről __ 197 Az ügyvédjelöltek mozgalma. — Dr. Kégl János _. ™ _ „ _„ ..„ 223 Az ügyvédjelöltek mozgalma. — B. __ „ 225 Az ügyvédjelöltek _ __ _ „ „ „ 233 A budapesti kamara a szervezeti novella ellen. — Germanus w __ 269 Ügyvédjelöltek mozgalma és az ügyvédhelyet­tesek. — Dr. Katz Lipóté „ „ „ 144 Az ügyvédi kamarai adózás reformja. — Dr. Popper Tódor ,„, __ 301 Megjegyzések a szervezeti törvény javasla­tára. — Iudex „. __ _ _ „ _ 221 A bírósági ügyvitel reformja. — Dr. Auer György „. _ „ _ ..„ __ 400 Ügyvédi nyugdíj. — Dr. Pap József .„ __ 478 Az ügyvédi nyugdíjügy reformja. —Dr. Popper Tódor .... .„ .... „ _ 481 Séta a központi járásbíróságon. — Advocatus 490 A budapesti ügyvédi kamara segélyakciója 433 Megjegvzések egy törvényjavaslatra. — D-\ Vaikó Pál... .... ..„ ' _ .... .„518 IX. Vegyes tárgyú cikkek. Lap Jogi különösségek. — Dr. Fürst Mátyás 7, 130, 215 Országos kereskedelmi kongresszus™ .„ _ 186 Jog és kereskedelem. [. Az 0. M. K. E. mult évi működésének jogi vonatkozásai. — Dr. Popper Manó.... .... .„ ..„ .... „.. .„216 II. A kereskedelmi kongresszus. — 2?.™. „., 217 A jogi ismeretek népszerűsítése. — Dr. Man­del Zoltán_..„„__„„„ 270 A jogi ismeretek népszerűsítéséhez. — Dr. Szokola Leó .„ __ __ _ „ __ 33 L Egy igazságügyi programm. — Spectator . 275 A budapesti rendőrség működése az 1913. esztendőben. — Dr. Auer György _ .... 308 A háború. — M. Z. „ _ „ _ „ .„ 329 Háborús szemlélődés. — Dr. Beck Salamon 461 Háború, jog és jogászok. — Dr. Kőnig Vilmos 477 Törvényjavaslat a háború esetére szóló kivé­teles intézkedésekről alkotott 1912 : LXI1I. t.-c. kiegészítéséről ___„_„__ „ 482 Dr. Nagy Ferencz elnöki megnyitó beszéde a Magyar Jogászegylet XXXV. évi közgyűlésén 493 X. A háborús jogra vonatkozó cikkek. A háború. — M. Z. .„ _ „ „ _ ,„ 329 Háborús szemlélődés. — Dr. Beck Salamon 461 Háború, jog és jogászok. — Dr. Kőnig Vilmos 477 A külföldiek követelései és a háború. — Dr. Berinkey Dénes _ .„ 355, 363, 369, 387, 413 Külföldiek jogviszonyai a háború alatt. — Dr. Sömjén Géza „ _ .... __ .... .„ 379 A moratóriumi rendeletek. — Dr. Gallia Béla 361 A moratórium-rendelet kiegészítése .„ „ 377 Néhány megjegyzés a második moratórium­rendelethez. — Dr. K. Gy. „.„_.„_ 392 Megjegyzések a moratórium-rendeletekhez. — Dr. György Ernő... .„ „ .„. „ „.401 Értelmezések a harmadik moratórium-rende­lethez. — Dr. Sebestyén Samu .... .... .... 414 A harmadik moratórium-rendelet. — Dr. Gallia Béla..., „ 425, 434 Észrevételek a második moratóriumi eljárási rendelethez. — Dr. Kovács Marcel.,,. 448, 455 Adalékok a negyedik moratórium-rendelet­hez. — Dr. Gombos Ede„ .„„.____ 472 Néhány megjegyzés a moratóriumot illető­leg. - Dr. Kőnig Vilmos„ .„ „ .„ 337 Kérdések a moratórium köréből. — Dr. Fürst Mátyás _ •„ 372 Kérdések a moratórium köréből. — Dr. Fürst Mátyás „ „ „. .„ \ .„ 427 A moratórium egyes vitás kérdései. — Dr. Kalmár Vilmos .„ _ 398 Részletekben való árúszállitás és morató­rium. — Dr Szladits Károly .,„ „. 385 Kivételes jogot statuált-e a kétoldalú szerző­dések teljesítését szabályozó kormányren­delet '? — Dr. Sebestyén Samu .„ .... ..:. 389 Egy-két aktuális jogi kérdés. — Dr. Gündisch Guidó..... .„ .„_.„„ .„ .... 389 Még egy pár aktuális jogi kérdés. — Dr. Gündisch Guidó .„ __ .... „, .„ . 4 Ki Néhány aktuális kérdésről. — Dr. Baruch Ernő „ .' _ _ .„ .„ .„ .. 464 A háború szerződésbontó hatása. — Dr. Mandel Zoltán „„ .„ .„ .... .„ ,„ „391 A háború hatása a megkötött szerződésekre.— Dr. Gold Simon „ .„ .„ .„ „ .„ .„ 397 A háború befolyása a szerződések teljesíté­sére. — Dr. Teller Miksa .„ . .. ..„ 456, 462 A moratórium és a munkásbiztosítás. — Dr. Weninger János „ — .„ .„ .... 429 A harmadik moratórium-rendelet és a gyám­pénztárak. — Dr. Szokola Leó __ 440 A kiváltságos természetű követelések vonat­kozásban a harmadik moratóriumi (anyagi), illetve a második moratóriumi eljárási ren­delettel. — Dr. Földes Mór .„ „ _.. .„ 471 A negyedik moratóriumi rendelet. — Dr. Gallia Béla 485, 495 Adalékok a harmadik moratóriumi eljárási rendelethez. — T. M. 487 Moratórium a moratórium alá nem eső pe­rekben. — U. „ „ „ .„ .„ .„ „ .„ 489 A moratórium és a váltóóvás. — Dr. Sicher­mann Bernát .„„„„„ ..„ ™ ..„ . 386 A szabadalmak és a háború. — Dr. Urbach Lajos 399 Moratórium és kamatláb. — Dr. Eger József 406 Moratórium és életbiztosítás. — Dr. Gold Simon^ .„ 414 A moratórium és az árúváltók. — Dr. Markó Imre 419 A moratórium és az árúváltók. — Dr. Elek István „„ __ .... „.„.__„.__ 419 Háború és balesetbiztosítás. — Dr. Darvai Dénes w _ „ L 42U, 441 Az új moratóriumi rendelet. — Dr. Wittmann Mór .... „ .J .„ ... „ „. 386 A tőzsdebíróság egy elvi jelentőségű határo­zata. — Dr. Misner István __ .„ .... 428 A tőzsdebiröság ítélkezése az őszi lisztköté­sek tárgyában. — Dr. Franki Pál „. „. 437

Next

/
Thumbnails
Contents