Jogtudományi Közlöny, 1932

Tartalom

IV Lap Tvt. vagy védjegytörvény? — Dr. Palágyi Róbert 117, 128 Valutakötelmek effektivitása és a deviza­korlátozások. — Dr. Radnai Imre Sándor 122 Az úgynevezett valutarendeletek néhány vitás kérdéséről. — Dr. Kaufmann Andor 129 Neo-gazdasági lehetetlenülés a szolgálati jogviszonyban. — Dr. Munkácsi Ernő 141 Külföldiek követeléseinek behajtása és a Magyar Nemzeti Bank. — Dr. Czigler István 147 A részkötvények jogi természete. — Dr. Keresztes Gyula 152 «Neo-gazdasági lehetetlenülés a szolgálati jogviszonyban. — Dr Berezel Aladár . . 158 «Neo-gazdasági lehetetlenülés a szolgálati jogviszonyban.* — Dr. Munkácsi Ernő 162 Effektivitás és valutavédelem. — Dr. Iván Miklós 166 A korlátolt felelősségű társaság alakulása. — Dr. Lőw Tibor 177, 189 A hitelezők egyenlő elbánásának elve az újabb adósvédelmi jogszabályokban. — Dr. György Ernő 193, 206 A nemzetközi vétel egységes jogi szabályo­zása. — Dr. Komin Ferenc 197 Rendelet-gyorstalpalás. — Dr. Radnai Imre Sándor 203 A válságjog kialakulása. — Dr. György Ernő 226 Az igazgatósági tagok kötelességei. — Dr. König Endre 227 Kisebb biztosítási intézmények. — Dr. Gold Simon 238 Az új gazdamoratóriumi rendelet végre­hajtási és csődjogi újításai. — Dr. Schleiffer Pál 241 A «rendes kereskedő gondossága*. — Dr. Hoff György 242 A felhívási harc. (A biztosítási novella 5. §-ához.) — Dr. Barta Jenő 263 A mulasztás a karteltörvényben. — Dr. Geszti Andor 270 A korlátolt felelősségű társaság tagjainak külön jogai. — Dr. Lőw Tibor 275 Szemelvények a felsőbíróságok gyakorlatából. A K. T. 350. §-a 15 Nyugdíj . .15, 48, 71, 123,135,199, 231, 247, 267 Szolgálati szerződés 15, 27, 39, 58, 71, 94, 135,143, 163, 167, 191, 211, 236 A közvetítő 15 Tengerészeti ügyekben 15 Feltevés 15 Turpis causa 15 Hamis aláírás váltón 15 Kezesség 27 Váltói együttkötelezés 27 Tévedés . 27 Szolgálati szabályzat 27 Kényszer 39 Kamat 39,107 Nyugdíj 48 Osztalék 58 Vétel 59 Tisztességtelen verseny 59, 107, 135, 163, 167,191 Hiteltudósító 71 Vasúti vállalat 71 Biztosító feltételek 71 Az 1928 : XII. tc. 4. §-a és a közkereseti társaság 71 Törvényi engedmény 71 Vasúti szolgálat 95,231,260 Átértékelés 99, 107, 123, 135,143 Képviselet 99 Társasági szerződés 99 Alkuszdíj 99,123 Autó eladása 99 Biztosítási szerződés felmondása 99 A fizetésmegszüntetési állapot tudása .... 99 Csődönkívüli kényszeregyesség 99,283 A szerződési nyilatkozat 106 Ügyletek értelmezése 106 Forgalmi adó viselése 107 Kezesség más alakban 107 Kölcsön pénzneme 107 Váltókövetelés fennállása 107 Kényszeregyességi eljárásban kezesség ... 107 Követelés keletkezése 123 Vállalkozási szerződés 123, 155 Finanszírozó szerződés 123 Társasági szerződés létesülése 123 Személyjogú gyógyszertárjogosítvány . . . 123 Vásári szabályzat 123 Baleseti kár 135 Kölcsön 143 Szavatosság dolog hiányaiért 143 Biztosítás 143,163 Váltószerzés nem váltói úton 143 Lap Fióktelep 154 «Circa» 154 Életbiztosítás 155 Váltó birtoka 155 Szolgálati szerződés felmondása 155 Nyugdíjátértékelés 155, 260 Kereskedelmi szokás 163 Egyéni cég 163 Okiratba fel nem vett szóbeli megállapodás 163 Kezesség 163 Megbízás 163, 267 Elévülés nyugvása 163 Kereskedő . 167 Társaság felmondása 167 Üzletátvevő gondossága 167 Követelések átruházása 167 Váltó 167, 199 Mozgóképszínházi üzem és üzletátruházás 191 Megbízásnélküli ügyvitel, jogalapnélküli gazdagodás 191 Álképviselő felelőssége 199 A részvénytársasági cégszöveg használata 211 Kötbérkikötés és felek szándéka 211 Életbiztosítás, túlélés bizonyítása 211 Kézizálog szedése 212 Társasági vagyonbetét és az üzlet eszmei értéke 230 Mérleg közzététele 230 Biztosító felelőssége az ügynökért 230 Csőd 230 A pincemester iparossegéd 230 Bizalommal visszaélés az alkalmazott ré­széről 230 Az özvegyet megillető nyugdíj 230 Hallgatólagos cégvezetői meghatalmazás . . 230 Biztosítás, felhívás szüksége 270 Külön előny a kényszeregyességi eljárásban 230 Fegyelmi eljárás 231 Újabb munkaköre alkalmazottnak. ...... 231 Ipari tisztviselő fogalma 231 Szövetkezeti tagok pótbefizetése 235 Vállalkozási szerződés és lehetetlenülés .. 235 Biztosításnál szakbizottsági becslés . . . 235 Semmisség kényszeregyességben 236 Szövetkezet igazgatóságának gondossága 247 Vállalkozási szerződés felbontása , 247 Próbaidő 247 Munkakör 247 Azonnali hatályú elbocsátás 247 Elbocsátás 247 Kényszerfelszámolás 247 Remuneráció 260 Szolgálatból elbocsátás felmondás nélkül. 260 Fegyelmi eljárás 260 Hitbizományi alkalmazottak nyugdíja . . . 260 Nyugdíjátértékelés 260,267 Ügynök 267 Ingyenes munka 267 Akkordbér 267 Egyéni cég és védjegy 267 Beszámítás munkabérbe 282 Beszámítási nyilatkozat visszahatása .... 282 Beszámított követelés mire fordítása .... 282 Részvénytársaság, főrészvényesek 282 Alkalmi egyesülés 283 Váltói kötelezése írástudatlannak 283 Felmondási idő, vezető jelleg 283 Szemle. A cégjogköréből 7, 59, 100, 119, 164, 172, 192, 204, 212, 244 A tőzsdebíróság ügyforgalma 40 Magyar adós effektív külföldi valuta tar­tozása magyar hitelezővel szembén .. 46 Jogegységi döntvény 59,75 A kir. Kúria 50. sz.polgári jogegységi dönt­vénye 123 Valutakötelmek effektivitása és a deviza­korlátozások. — Dr. Radnai Imre Sándor 135 A külfölddel való fizetési forgalom. — Dr. Schleiffer Pál 219 IV. Polgári peres és perenkivüli eljárás. Lakásügyi végrehajtások. — Dr. Gáspár János 5 A Te. első éve a budapesti központi kir. járásbíróságnál. — Dr. Moldoványi István 25 Mennyiben legyen kötelező a büntetőbíróság ítélete a polgári perben. — Dr. Marer László 44 Bírósági gyakorlat választott! íráskodási ügyekben az 1930. és 1931. években. — Dr. Újlaki Géza 104 Lap Polgári perrendtartásunknak a perköltsé­gekről szóló rendelkezései, különös tekin­tettel az ítéleti illeték kérdésére. — Dr. Mangold József 111 Fellebbviteli érték a részperléssel összefüg­gésben. — Dr. Böhm Ferenc 153 A versenyjogi választottbíráskodásról. — Dr. Fazekas Oszkár 161 A biztosítási végrehajtás elrendelhetőségé­nek kérdése a csupán perköltségekben marasztaló ítéletek alapján. — Dr. Rudolf Lóránt 175 Fellebbezés a perköltség kérdésében. — Dr. Vermes Ödön 217 Mért drága a falusi ember válópere. — Dr. Oláh Antal 228 Az új gazdamoratóriumi rendelet végrehaj­tási és csődjogi újításai. — Dr. Schleiffer Pál 241 Lefoglalhatók-e a feleség ingóságai a férje ellen kiszabott pénzbüntetés behajtása során? — Dr. König Endre 246 A perek felfüggesztése, kapcsolatban a de­vizakorlátozó rendelkezésekkel. — Dr. Schvartz Tibor 277 A biztosítási végrehajtás és a jelzálogelő­jegyzés kérdése a Élt. 18. §-a értelmében hozott végzések alapján. — Dr. Rudolf Lóránt 287 Szemle. Előzetes bizonyítás költsége 6 Jogegységi döntvény 16 Biztosítási végrehajtás perköltségekre. —­Dr. Balla Ignác 24 A Felülvizsgáló Hivatal hatásköre 34 Hatáskör törvényes gyermektartásdíj iránti követelés tekintetében 34 Előkészítés és «alap» 34 Fegyelmi bíróság 39 Felülfoglaltatók felelőssége a zárgondnoki díjak tekintetében 64 Az igazságszolgáltatás racionalizálása .... 75 Követelés lefoglalható a harmada dós lak­helye szerint illetékes végrehajtó útján.— I. Dr. Schleiffer Sándor, II. dr. Márer László 76 A kir. Kúria 49. sz. polgári jogegységi dönt­vénye 107 Külföldi jogerős ítélet alapján van-e helye biztosítási végrehajtásnak? 120 Tulajdonjogfenntartás és lefoglalás 123 A polgári bíróság autarchiája (a kir. Kúria 49. sz. polgári jogegységi döntvényéhez) 123 Közbenszóló ítélet 135 Megállapítási kereset 163 Az átértékelési kereset záros határideje .. 187 Jelzálogjog törlése kényszeregyességben . . 187 Kizárólagos illetékesség a végleges nőtartási perben . . . 187 A 49. sz. jogegységi határozat és a bizonyí­tékok mérlegelése . . .. 199 Permegszüntetési megállapodás 212 A kapupénz foglalásmentessége. — th. ... 220 Az árverések eredményességének biztosí­tása. — Dr. Kelemen Frigyes Ottó .... 232 Mikor jár kártérítés jogosulatlanul megtar­tott árverésért? 283 V. Anyagi büntetőjog. Az új kriminálpszichológia felé. — Ifj. dr. Balázs Dezső 20 Az ügyvéd büntetőjógi felelőssége. — Dr. Bernfeld Imre 22 Külföldi letartóztatásnak (kiadatási fog­ság) a hazai szabadságvesztéstüntetés tartamába való beszámítása. — Zsoldos Benő 57 Az amnesztiás elhatározás a gyakorlat­ban. — Dr. BalogJíy Ernő 73 Törvényjavaslat a hitelsértésről. — Dr. Lengyel Aurél 78 Kiadatási letartóztatásban eltöltött időnek beszámítása a megkezdett, de szökés­sel megszakított szabadságvesztésbünte­tésbe. — Dr. Avédik Félix 80 Bírósági végrehajtó sikkasztása. —— Dr. Gál Károly 92 Büntethető-e a külföldön levő pengőnek külföldön való felhasználása. ó—f. 116 Megjegyzések az új uzsoratörvény büntető­jogi rendelkezéseihez. Dr. Balogh István 183

Next

/
Thumbnails
Contents