Jogtudományi Közlöny, 1958

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny XIII. 1958. évfolyamához 1) Állam- és jogelmélet Tanulmányok Vas Tibor: A szocialista jogalkotás főbb kérdései 427 Kuőera, Eduárd : Megjegyzések az államforma fogal­mához 331 Szemlecikkek Peschka Vilmos: Cohn, Georg : Existenzialismus und Rechtswissenschaft. [Egzisztencializmus és jog­- tudomány.] Basel, Hel'big u. Lichtenhahn Veri. 1955. [Könyvism.] 311 Államjog. Alkotmányjog Tanulmányok Ádám Antal: A Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak külügyi hatásköre . 189 Beér János : Az államigazgatási aktusok bírói felül­vizsgálatának államjogi és államigazgatási­jogi problémái 25 Beér János: Az államjog tárgya és rendszere .... 413 [Braude] Braugye, I. L.: A törvényhozási technika kérdései 112 Qedvilasz, M. A.—Novikov, Sz. G. : A Szovjetunió Legfelső Szovjetje Törvényelőkészítő Bizott­ságainak tevékenységéről 46 Halász József : A burzsoá választási rendszerek nép­ellenes jellegéről 367 Joffe, O. Sz.—Sargorodszkij, M. D. : A jogszabályok rendszerezése és kodifikálása 241 Kuóera, Eduárd: Megjegyzések az államforma fo­galmához 331 Schmidt Péter: Hatályos választási rendszerünk ki­alakulása 357 Szentpéteri István: A Magyar Tanácsköztársaság megalakulása és a tanácsok 73 Szemlecikkek Anghene, Mircea: Az államhatalom helyi szervei­nek fejlődése a Román Népköztársaságban 399 1 Az évfolyam a 12. számmal (487. oldalszám) zárul. Államigazgatási jog Tanulmányok Beck Salamon: Államigazgatás és igazságszolgál­tatás 19 Beér János: Az államigazgatási aktusok bírói felül­vizsgálatának államjogi és államigazgatási­jogi problémái 25 Névai László: Az államigazgatási per néhány alap­kérdése 37 Petrov, G. I. : A szovjet államigazgatási jog kodi­fikációjának feladata 377 Szemlecikkek Beér János: Szamel Lajos : Az államigazgatás tör­vényességének jogi biztosítékai. Bp. Közgazd. Kiadó, 1957. [Könyvism.] 405 Toldi Ferenc: Az államigazgatási eljárási törvény hatálybalépéséhez 62 Török Lajos : Törvény az állami ellenőrzés új rend­szeréről 230 Polgári jog Tanulmányok Bacsó Jenő : A jogképesség és a cselekvőképesség kérdései a Polgári Törvénykönyv Tervezetében 80 Beck Salamon : A szabadalmi kényszerengedély fej­lődése . 432 Csanádi György: A teljesítés szabályai a Polgári Törvénykönyv Tervezetében 151 Csanádi György: A szerződésszegés a Polgári Tör­vénykönyv Tervezetében 206 Eorsi Gyula: A Polgári Törvénykönyv Tervezeté­nek vitájához 1 Éliás József: A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyv-tervezetének felelősségi rend­szeréről 468 Farkas József: Eljárásjogi észrevételek a Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez 106 Hegyháti István : Megjegyzések a Polgári Törvény­könyv Tervezetének öröklési jogához 95 Kertész István: Vagyoni kárpótlás nem vagyoni hátrányért 89

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents