Jogtudományi Közlöny, 1961

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA BECTHHK ÍOPRUHqECKHX HAYK OPTAH HHCTHTyTA rOCy/JAPCTBA H ÜPABA AKAflEMHH HAYK BHP. REVUE DES SCIENCES JURIDIQUES REVUE DE L'INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L'ACADEMIE HONGROISE DES SCIENCES RECHTSWISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNQEN ZEITSCHRIFT DES INSTITUTS FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN DER UNGARISCHEN AKADEMIE FÜR WISSENSCHAFTEN Szerkeszti a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: Dr. Kádár Miklós. Szerkesztő: Dr. Pap Tibor Szerkesztőség: Budapest, V., Szemere u. 10. Telefon: 114-893 Felelős kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója Megjelenik havonta Előfizetés: Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) Távbeszélő: 180-850 Előfizetési díj: egy évre 72,— Ft, félévre 36,— Ft, negyedévre 18,— Ft. — Csekkszámlaszám: 61.292 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Népköztársaság útja 2i. Telefon: 429-760) vagy a KULTÚRA külföldi képviseletei Felelős kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 62.1385 — Kossuth Nyomda, Budapest, V., Alkotmány u. 3. — Felelős vezető: Lengyel Lajos igazgató í<

Next

/
Thumbnails
Contents