Kataszteri Közlöny 1913 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1913-01 / 1. szám

/у лен, XXII. Évfolyam. I. SZ. Megjelenik minden hónapban. Pozsony, 1913. janoir. KATASZTERI KÖZLÖNY SZAKLAP в kataszter, telekkönyvi betétszerkesztés, birtokrendezés és ártérfejiesztés köréből. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pozsony, Országház, hova a lapot illető minden köz­lemény, valamint előfizetési pén­zek is küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak. relelős szerkesztő és Kiadó: GÁNÓCZY SÁNDOR felm. felügyelő, Előfizetési árak: 1 évre 1/ 2 M U n 8 kor. 4 kor. 2 kor. A tnagy. kir. háromszögelő hivatal asztronómiai munkálatairól. SVüNYV'Cj \7ÄR '• > Irta : Szilágyi Béla. ^ (Folytatás). A bevezetésben vázolt célokat szolgáló sarkmagasság érté­kek meghatározására többféle mód van, melyek közül mi a meridián zenittáv mérést alkalmazzuk. E módszert Oltay Károlg műegyetemi adjunktus és meghívott előadó ismertette részletesen e lap hasábjain*) A gyakorlati kivitelt illetőleg megemlíthetem, hogy a háromszögelő hivatal méréseinél minden pont sark­magasság értékét 6 csillagcsoportból vezetjük le s egy-egy csoport 12 csillagból áll. Ugy hogy egy sarkmagasság érték 72 csillagra támaszkodik, miáltal a deklinációban lévő hibák hatása a minimumra redukáltnak tekinthető. A magassági kör periodikus osztási hibájának kiküszöbö­lése végett az egyes exportok a magassági kör perifériáján /180°\ egyenletesen elosztott (—g-l körállásban méretnek. Azimút mérés. Valamely irány azimútja alatt az eggik végponton keresztül menő meridiánsík és az iráng vertikális síkja közötti szöget értjük. E definícióból következik, hogy az azimút mérés, két verti­kális sík horizontális szögének méréséből áll. Egg tetszőleges vertikális síkot a kiigazított és felállított universalis műszer irány­vonala és a vertikális irányszál határoznak meg. Az alhidade for­gatásával bevezetve a műszer vertikális iránysikját az azimút szöget alkotó vertikális síkokba — de mindig meridián-földi *) Lásd Kataszteri Közlöny 1911. évf. 1. sz. Oltay Karoly : Sark­magasságmérés meridiánzenittávokból. Megjelent különlenyomatban is.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents