Állami Katona József gimnázium, Kecskemét, 1920

I. Adatok az intézet történetéhez. Az iskolai év lefolyása. Ezen tanév elején értük el végre szivünk leghőbb vágyának teljesülését: beköltözhettünk a még 1914-ben elkészült, de azóta katonai célokat szolgáló és nagy mértékben megrongált, de óriási anyagi áldozatokkal rendbehozott új épületünkbe, amelyet minden tőlünk telhető erővel a szó legnemesebb érteimében vett isten-, Haza-, ember- és munkaszeretet által sugalmazott komoly, céltudatos és becsületes munka hajlékává igyekeztünk avatni! Alakuló értekezletünk 1920. évi augusztus 26.-án volt, a felvételi-, javitó- és magánvizsgálatokat augusztus 27—31.-én, a beiratásokat szeptember 1—3. napjain tartottuk meg. Szeptember 4.-én volt a fegyelmi szabályok felolvasása, az osztályrendezés, 5.-én az ünnepélyes „Veni Sancte“ s 6.-án kezdtük meg a rendes tanítást, amely ezentúl — 6 év után először — a hm. VKM. intézkedése folytán 2 héttel meghosszabbított karácsonyi szünet leszámításával a tanév végéig akadálytalanul folyt. A Vili. osztályban a rendes és magántanulók osztályvizsgálatai 1921 május hó 7—13.-án, az I—VIÍ. osztályokban az összefoglalások és magánvizsgálatok június hó 21—27.-én voltak. Érettségi vizsgálatot három ízben tartottunk: 1920 szeptember hó 14.-én, december 7.-én és 1921 június hó 7, és 8. napjain. A tanévet június hó 29.-én zártuk be „Te Deum“-mal és évzáró ünnepéllyel. Változás a tanári karban, intézetünknél nyert szolgálati beosztást a ceglédi m. kir. áll. főgimnáziumtól Irányi István r. tanár, a szolnoki m. kir. áll. főgimnáziumhoz osztatott be Marks Lipót r. tanár, a szombat- helyi áll. leánygimnáziumhoz helyeztetett át Csatkai József r. tanár. Rendes tanári kinevezést kapott Schmidt Brúnó. Bodócs Béla h. tanár más pályára lépett. Az intézet épülete. Új hajlékunk úgy egészségi, mint pedagógiai és tanulmányi szempontból megfelelő: az összes helyiségek tágasak, világosak és könnyen kezelhető szellőztető készülékkel vannak felszerelve. Az épület belseje a disz- és tornaterem kivételével teljesen rendben van, a tágas udvar be van kerítve, rendezése most folyik, fásítását őszre tervezzük. Csak az épület környezetének rendbehozatala (útkövezés, fásítás, rortalanitás) lenne már égetően szükséges, mert a vásártér nagy por-, illetve rártengere nemcsak a tanulók és tanárok egészségét, hanem az intézet nilliót érő felszerelését is nagy mértékben veszélyezteti. A tatarozási költségek fedezésére eddig is már kétmillió koronánál többet áldozott i magas kormány. Egészségi állapot. A tanulók egészségi állapota, a szórványosan dőfordulí s enyhébb lefolyású fertőző betegségeket (kanyaró, vörheny és ifusz) leszámítva, elég megnyugtató volt. A tanárok közül Borbély Imre, )énes Ferenc, Marék Endre és dr. Sántha György voltak kénytelenek íűködésüket betegség miatt hosszabb időre félbeszakítani. A tanulók riasztásainak túlnyomó része könfiyű megbetegedésekből származott, 'rachomás betegünk 3 volt, akiket az iskolaorvos rendszeresen gyógykezelt.

Next

/
Thumbnails
Contents