Homok, 1920. szeptember (1. évfolyam, 14-38. szám)

1920-09-16 / 26. szám

4. oidftl is o m o m 2(i. xst’tttI Meghívó. Á Kecskeméti Központi Takarékpénztár rész­vényesei 1920, szept, 25-ikén d, e. 11 órakor az intézet saját helyiségében Kossuth-tór 3. sz. alatt tartandó Rendkívüli Közgyűlésre ezennel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Alaptökeemelés. 2. Alapszabályolr2. §-ának módosítása. 3. Esetleges indítványok. Kecskemét, 1920. szept. 15. Az igazgatóság. APRÓHIRDETÉSEK. Ujságárusitók (fiúk, leányok) a legmagasabb jutalék-fizetés és természetbeni járulékok mellett fölvétet­nek a H O M O K kiadóhivatalánál Vetőmag csávázó KLÓRÓL (Szabadalomra bejelentve. Név törv. védve.) Megvédi a gabonát üszög ellen. Nem mérges. Nem bántja a mag csiráját. Agyoncsávázás lehetetlen. Olcsóbb minden más csávázószernél. — Am. kir. földmivelés- tigyi Miniszter által körrendelet útján ajánlva. Egy doboz ára 20 korona. (Elegendő 100 liter vizre.) Beszerezhető a m. királyi növényélet és kórtani állomás útján, Budapest, Débrői-út 17. szám, vagy CHINOIN gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r.-t. (dr. Kereszty és dr. Wolf) Újpest, Tó-utca 5. Szűr etetéshez, bor kezeléshez békeminoségű borzsákok, szölőprések, bor-szivattyúk s egyéb SZGiéSZet! cikkek 5 kaphatók a Szőlősgazdák Szövetkezeténél. Elutazás előtt mindenki vegye meg az „Úfazás és útlevél“ c. közlekedési szaklapot. Kapható minden pályaudvaron. Gróf Béla épület üveges mester minden szakmájába vágó munkát elvállal jutányos árért. Lakása: VI., Egressy-u. 1. Ugyanott egy 9—12 fénykópező-gép teljes felszereléssel olcsón eladó. Értesítés. Szőlősgazdatársaink a mai naptól kezdve Szövetkezetünknél — míg a készlet ♦art — teljesen új boros-hordókat kap­hatnak, készpénzfizetée mellett, 67 makszimálie áron alul. Szőlősgazdák Szövetkezete. Csöves tengerit és szénát nagyobb mennyiségben keres megvételre Halassy Jenő és Társa Kecskemét, Beniczky Ferenc-utca. 18. szám alatt. 94 Pannónia Hengermalom Rt, Kecskeméten, a Külső Halasi-úton. Őrléseket egész nap elfogad a hatóságilag megállapított feltételek mellett. Mindenki a saját gabonájából őrlött lisztet kapja. Őrlési tanúsítványok a malomban is kiállítható k. Telefonszám: 53. Vadász töltényeket füstös, vagy füstnélküli porral, bármily söréttel, minden mennyiségben szállít a Szent István Tápszerművek R.-T. Vadértékesitési Osztálya, Budapest, X., Maglédi-út 17, Kisfáiban, nagyobbrészben kaszáló földbirtok folyó évi szeptember hó 29-től kezdve haszonbérbe kiadó, eset­leg eladó. Értekezni lehet dr. Püredy István ügyvédi irodájában, Rákóczi-ut6. sz. 19 százalékos szuperfoszfát műtrágya azonnali szállításra előjegyezhető a Magyar Gazdák Szövetkezetében. W Megérkezett "MSI az üj Barázda és a Falu naptára. Kaphatáa kiadóhivatalban ás az árusítóknál darahonkint: 20 koronáért. Ászok fákat keres megvételre a Szőlősgazdák Szövetkezete Hoffmann János-utca 1. sz., a Gazdasági Gőzmalom mellett. IVlucsi Sándor villanyszerelő és műszerész, a Mozgóképház gépésze, — elvállal: bármily szerelési s műszerészet! munkákat acitác á t. szőlőbirtokosokat érté­ül ICollvoi sitjük, hogy folyó hó 15-től kezdve szőlőtörkölyt átveszünk métermázsán­ként 40 koronáért. A szőlőtörkölyt beszállító ter­melő minden métermázsa szőlőtörköly után fél liter pálinkát igényelhet 35 korona árért. Felkérjük a termelőket, hogy a kipréselt édes törkölyt, mielőtt az még meg nem melegedett, lehetőleg a préselés napján, vagy a préselést követő napon, beszállítani szíveskedjenek. Megmelegedett, befült törkölyt, mint , pálinkafőzésre alkalmatlant nem veszünk át. Városi Központi Szeszfőzde. Birtok Balatonmentén 450 hold, 6 holdas parkban levő 12 szobás kastéllyal, kilátással a Bala­tonra, eladó. Wagner, Budapest, Angyal-utca 7—1. Egy teljesen új, gőzerőre berendezett, több lovas, kézi széna és szalmaprés, eladó. Megtekinthető a Dömötör Pál-féle sertéshizlaíóban. Száz család méh országos kaptárukban, eladó. Pál Lukács, Kisújszállás. Azonnal eladó! 2000 drb gyeugevasas új tégla és 10,000 drb gyengevasas új, de bontott tégla egy tételben, 15,000 koronáért, háznál eladó. Érte­kezni lehet Vörösmarty-utca 9. szára alatt. 38 Őszi vetéshez 20 százalékos nitrogén, 40 százalékos káli, vagy 18 százalékos foszforsavas műtrágyát szállit mázsánként 550 koronáért lovag Králik József, Cegléd. Gazdasági felszerelés, vetőgépek, lógereb- lyék, fűkaszáilök, ekék, hengerek, szekerek és egyéb felszerelések, gazdálkodás megszűnte folytán olcsón eladók Somogyi Béla gazdaságában, Alattyán. Szolnok-megye. Gyakorlott, ügyes kocsis felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. Vízmentes ponyva, 9 m. hosszú, 6 m. széles, eladó. Értekezni lehet Petőíi-utca 1. szám alatt. A kecskeméti „Hangyába“ megérkeztek: es mezőgazdaság! gépek, ekék, borénak, borsajtók, szőlőzúzók stb. Továbbá: kész ruhák, cipók ás röfűsárúk. Mindennemű terményt: mákot, babot, borsót, takarmányt és kerti magvakat legmagasabb áron vásárol so a „Magyar Gazdák Szövetkezete“ Eladó szőlő terméssel és tiszta új boros hordók. Cim V. kerület, Fecske-utca 28. s«ám. 81 HŰT’ Kiváló minőségű '^Hff porosz szén szeptember havában szállítva, IPIP“ előjegyezhető a IK MagyarGazdák Szövetkezetében „GUZDAK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE“ Aiapittatott 1900-ban. igazgatóság Budapesten, IX. k. Calvin-tér 10. (saját székhazában). Adtatott ísoo-ban. Helyi képviselet: a „Kecskeméti Gazdasági Egyesületnél.“ Biztosításokat elfogad tűz-, jég-, baleset-, szavatosság- és betöréses lopás ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint, előnyös feltételek mellett. Az űzieteredményben a biztosított tagok dijarányuk- ban részesülnek. Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igazgatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. — A szövetkezet biztosítékai 1917. XII. 31-én: Alaptőke 2 551,120 K. Tartalékok 9.349,672 71 K. A szövetkezet kötelezettségeinek fedezetére mindenekelőtt az évi díjbevétel és kamatjövedelem szolgál, ez kitett 1917. évben tehát legalább 11.826,880-92 K. Összesen: 23.727,673.63 K. A Gazdák Biztositó Szövetkezőt! alapítása és fiókintézménye a „GONDVISELÉS.“ Országos Központi Segélyzö Társulat Budapest, IX., Calvin-tér 10. mely társulat tagjai részére 50 K-tól 1000 K-ig terjedő temetési segélybiztositást nyújt, népbizto- sitási osztálya keretében pedig 2000 K-ig hozomány, katonai és vegyes biztosításokat közvetít, minden orvosi vizsgálat nélkül. Kiadja: Németh László könyvnyomdája. Nyomatott Németh László könyvnyomdájában Kecskeméten.

Next

/
Thumbnails
Contents