Politikai Ellenőr, 1913 (11. évfolyam, 1-51. szám)

1913-01-05 / 1. szám

• ^, Js {j*** ^ (yl \y^i e^t'V 4jÖ<í XI. évfolyam. I ^3 ! ’fct > I/O y, / ^ r / . • v j ^ ^ /✓/ 1 L y Kecskemét, 1913. január 5. 1. szám. Független politikai újság. Megjelenik az „országos Ellenőr„-rel hetenként egyszer. Képviseli főkép Budapest és Szeged között Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét és Félegyháza városok érdekeit. fr Az „Országos Ellenőr“ és „Politikai Ellenőr“ előfizetési ára együtt egész évre 10 korona, félévre -------- 5 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Szerkesztő és kiadó: SOMOGYI JÁNOS. Főmunkatársi Révay Gyula és Daliét Kálmán. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Verbőczy-utca 4. szám. Régi szám: Könyves-utca 235. A törvényszéki palota melleit­Megrendelhető és számonként kapható a szerkesz­tőségben, továbbá [Fekete Soma és Szél Nándor könyvkereskedő uraknál Kecskeméten. Bagi László. A múlt hó végén az a kósza hir járta be Kecskemét városát, hogy sze­retett h. polgármesterünk nyugalomba vonul. A hirt, hivatalból is megerősí­tették. Bagi László tényleg beadta nyugdíjaztatása iránti kérvényét. Bagi Lászíó méltán megérdemelné a pihe­nést, hosszú negyven éves munkálko­dása után. Mint minden nagy ember­nek, úgy Bagi Lászlónak is vannak, — hál isten — irigyei, ellenségei, ő negyven éven keresztül gyűjtötte azo­kat. Most aztán sokan szivesen hitték, hogy a nyugalomba vonulás okát a a közelmúltban az ő személyét ért hírlapi támadásokban, alávaló rágal­makban kell keresni. Csakhogy a rágalmak, a vádas­kodások, mint a márványoszlopra lőtt pisztoly-golyók, pattantak vissza az ő kifogástalan, gyanúsítást nem tűrő egyéniségéről. S sziklaszilárdan áll az ő becsületessége; a rágalmazók ellen­ben porig szégyenítve. Az alaptalan támadásokkal szemben Baginak fényes elégtételt szolgáltatott a város közgyű­lése. Mivel őt, a nyugalomba készülő h. polgármestert teljesen igazolta, sőt kérve kérte, hogy: ne fossza meg a várost további eredményes működé­sétől! Maradjon meg h. polgármes­teri és pénzügyi tanácsnoki székében! Bagi László a ragaszkodás eme fényes megnyilvánulásától meghatva mondott köszönetét a határtalan biza­lomért s megígérte, hogy továbbra is vezetni fogja az. eddigi resszortjába tartozó ügyeket. A város közönségének ez a ro- konszenve nagy dicsőségére szolgál h. polgármesterünknek s viszont — meg­szégyenítője rágalmazóinak. (d.; Szőnyegen a választójog. Az újév problémája. Hogy ne vessük el túlságosan a suly­kot, mondjuk; húsz esztendeje annak, hogy a közélet zsibbasztására a választójog ki- terjesztésének kérdése ránehezedik. Ez a kérdés egy évtized óta vihargyüjtő és nagy elmék mélységes aggodalmának tárgya. Alapjában mindenki amellett van, hogy aki a hazának jóvoltához ésszel, munkáskézzel adózik: annak joga is legyen. Azt a nagy elvet, hogy a választójog általános és tit­kos legyen, egységes nyelvű és nagy nem­zetek már gyakorlatilag megvalósították. Azt hisszük, hogy az általános választójog klasszikus hazája Franciaország és ott is egyre hatalmasabb a népek kívánsága, hogy a korlátlan iogkiterjesztés következtében a nemzeti elmálás szűnjön meg. Vagyis, hogy érthetőbben és képlet nélkül fejezzük ki magunkat: hogy az általános szavazatijog reformáltassék s jog csak anr.-v adassék, aki azzal élni tud. Ezt csináld a művelt Franciaország, mely a népjogokért a világ minden nemzete között a legtöbb vért ontott. Azért tiszteletreméltó minden hazafinak aggodalma, hogy minálunk a proletáriátus ajkán megrögzött utcai jelszó micsoda gyá­szos eredményekkel járhat. Senki közöttünk még gondolatában sem akarna jogcsonkító lenni és kész örömmel vezetjük be az al­kotmány bástyáiba a jogától megfosztott nép millióit, de mint a paradicsom bosszú­álló angyala, kirántjuk pallosunkat, ha a nemzet biztonsága a nagy jogkiterjesztésé­ben veszélyeztetnék. Pedig akit nem vakí­tott el a politikai jelszó bűbája, még ha értelmes tagja is annak a társadalmi réteg­nek mely jogát olyan tiszteletreméltó erővel, elszántsággal kiküzdeni akarja, — még az is, ha van benne hazafias szív, töprengve áll meg követelése előtt, mely vészes és nemzetmálasztó. Olyan árért, hogy nemzeti mivoltunkat elveszítsünk, ki lenne bátor akármilyen jog­elveket hangoztatni ? Hol van az a lelkiis­meretlen ember, aki nemzetét meggyilkolná, mert európai eszmeáramlatnak divatos rabja? A nemzet fenntartó magyarság józanságá­ban bízunk, hogy amint fejlődik előtte a csábos jelszó nemzett veszedelme, min­denkitől el fog fordulni, aki nemzetét vál­ságba akarja kergetni. Közállapotaink oly kószáltak, annyi belső bajunk van, és a gondoktól annyira roskadozunk, hogy a megváltást vaiami nagy politikai fordulattól várjuk. Sezek a várakozók egyesülve a jogkiterjesztés el­méleti hőseivel és politikai szájhőseivel, — elég nagy tábor arra, hogy a választójogi amúgy is szép menyasszonyt—még szebb­nek, még kívánatosabbnak tartsa. De mi a magyarok fülébe ezeket ki­állítjuk: Nézzétek a délvidéki „szerb test­véreinket“, a kikről eddig nem azt hallottuk, hogy külön nemzeti életet élnének s akik­ről az a jóleső optimisztikus vélekedésünk volt, hogy beolvadtak a mi nemzeti éle­tünkbe. Oh nem! Ezzel a nemzetiseggel asz- szimiálódásunk éppenséggel nincs. És a románok? Tótok? Az erdélyi németség? Hogy állunk ezekkel ? Biztosak vagyunk abban, hogy a titkos és általános választás Magyarország nemzeti fennállásának lelkes fiait gyűjti össze bennük? Szó sincs róla! Ilyen kába reménye nincsen senkinek. De nem is lehet. Ha pedig ezt előre tudjuk, ki volna az a nemzetgyilkos, aki ezt a kifent kést — ellenségünk kezébe adná, hogy öl­jön meg vele? Ennek az esztendőnek a problémája a választójog — egy szent alkotmányos törvény megszavazása. Százezreket kell be­levonni az alkotmány sáncaiba és jogot kell adni nemzete sorsának intézésére. Ez a szent szándék nem mehet odáig, hogy nemzeti gyilkosság számba menjen! Ez a felfogása minden magyarnak, pártkülönbség nélkül. És méltán tart mindenkit ellenségének, aki nem igy gondolkozik. (V.) Kizárólag magyar gyártmány. 'CZ bf O N *<L> N s ÜJ KO RAK POLLÁK NÁNDORNÁL CIPŐK A LEGJOBBAK! Kecskemét és Yidéke részére egyedüli raktár : Nagykőrösi-utca 12. szám. : ft) crq ft)-o ft) Javítások saját műhelyemben pontosan és leUtiismerelesen készíttetnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents