Kecskeméti Ellenőr, 1938. február (2. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

Kecskemét, 1938. február 1. Ára 6 fillér Kedd, ü. évf. 26. szám. KECSKEMET«^ / rÜCCETUN rOUTSKAI NAFI1AF A közgyűlés is a villanytelep kibővítését határozta el A polgármester felhatalmazást kapott kölcsönszerzésre a eéoek megrendelésére Rendkívül népes volt a város szom­bati közgyűlése, az érdeklődés azonban, amint később kiderült, csak a választások­nak szólt, pétiig olyan nagy jelentőségű ügy is szerepelt a napirenden, mint a villany- gyár kibővítése és a normál áramra való áttérés, egymillió pengőn jóval felüli köl­csön felvétele, tehát olyan nagyjelentőségű kérdés, amelv bosszú időre maradandó nyomokat hagy a város életében. Négy órakor estik néhányan lézengtek a közgyűlési teremben, egynegyed 5 órakor azonban bevonult a NÉP. amely közvetlen a közgyűlés előtt tartott ülést. Vz elnöklő Fny István főispán kegyeletes szavakkal emlékezett meg az elhunyt özv. Sikari ko­vács .ViiháJvnéról. aki néhai férjével Zoltán fia emlékére egy Kecskeméten létesítendő fiúárvaházra I I fi ezer pengős alapítványt létesített. -Vz árvaházban, az alapító levél szerint 6—18 éves katolikus magyar fiúk tartózkodhatnak, a vezetőjük egy egyház- tanácsos lesz. Sikari Kovács Mihályné ala­pítványát és emlékét jegyzőkönyvben örö­kítették meg. A polgármesteri jelentés kapcsán ár. Szabó Iván felsőházi tag indítványára kö­szönetét mondott a közgyűlés Darányi Kál­mán miniszterelnöknek és Fabinyi Tihamér pénzügyminiszternek részi ni a pajz.-tetú elleni védekezésre adott kormánytámoga­tásért. részben abból az alkalomból, hogy az ország pénzügyi ellenőrzése megszűnt. Felszólalt Pulinaz István is. aki a választó- jogi törvényjavaslatot támadta, de a főis­pán leintette azzal, hogy felszólalása nem tartozik a tárgyhoz. Juhász József sérelmezte, hogy a fá­sításnál a magyar akác a japán akáccal szemben mindjobban háttérbe szorul. Ko­vács Imre viszont a japán akácot védelmez- mezte. \ polgármester a végén kijelentet- tette. hogy a kiskőrösi úton magyar aká­cokat fognak ültetni. \ felszólalásokhoz csatlakozott még S. Tóth Sándor, aki ki­fogásolta. hogy a i>oIgármesteri jelentést nem sokszorosítják, annak tartalmát a bi­zottsági tagok nem ismerik és nem szól­hatnak hozzá. Ezután a választásokat ejtették meg. közben és utána tárgyalták le a tárgyso­rozat többi részét. Ekkorra már egészen kiürült a közgyűlési terem, a NÉP padso­raiban alig tartózkodott ö—(> bizottsági tag. V villanytelep ügyét dr. Nyúl Tótii Pál h. polgármester ismertette, épúgv mint a csütörtöki kisgyűlés előtt. A villanytelep kibővítéséhez 425 ezer pengő kell. a nor­mál áramra áttérésre pedig 725 ezer pen­gő. A polgármester is felszólalt, kijelent­vén, hogy a számok beszélnek és nyugodt lélekkel vállalja a felelősséget. A villany­telep a fejlesztéssel a további jövő előtt áll és hu a salgótarjáni centrálé ajánlatát fo­gadnák elé elveszne a fantázia. ö maga indítványozta, hogy a kibővítést és a nor­mál áramra való áttérést fogadja el a köz- gyűlés. A nagyjelentőségű ügyhöz egyetlen hozzászóló sem akadt. Az indítványt egy­hangúan elfogadták azzal, hogy a polgár­mesternek felhatalmazást adtak a kölcsön­szerzésre és ha ez meglesz, a már meg­lévő ajánlatok alapján a gé|tek és beruhá­zások megrendelésére. Dr. Máté József Szőts Sámuel nyug. végrehajtó ellátási díjának tárgyalásánál a végrehajtó kérelmét pártfogolta. A köz­gyűlés az ellátási díj mellett még 150 P évi kegydíjat is megszavazott. Tárgyalás alá került Sahin Tóth Sán­dor indítványa Kecskemét magasabb lak­bérosztályba sorolásáról. Az indítvánvttevő után dr. Fritz Imre. majd vitéz Orbán Nán­dor beszélt, aki »örömmel üdvözölte és meleg szeretettel fogadta a szimpatikus ja­vaslatot«. El is fogadták egyhangúan. Kilenc óra előtt ért véget a nagy len­dülettel indult, de a teljes érdektelenségbe fulladt közgyűlés. A porig, illetve a sárig leégett Szultán-utca 16. szám alatti ház Óriási szélben a tűzoltóság ötször annyi vizet használt el, mint a múlt évben összesen — Egy tűzoltó megsérült hogy a szomszédok, igv /'meze Mihály ipar­testületi elnök háza is leég. Az egyik szom­szédos ház tetőzetébe már bele is csaptak a lángok, a derék tűzoltóknak azonban nagy munkával sikerült ezt a házat is megmen­teni. egyben megakadályozni, hogy a tűz­vész az egész környékre átterjedjen. Balassa Julianna háza a porig, illetve a sárig leégett, még a kémények is ledől­tek. A ruhaneműeket és az ágyneműket kihórdták az udvarra, ezek megmenekültek, éppúgy' a bútorok is. valamint az udvar­ban levő cséplőgép is. \ tűz nagyságára jellemző, hogy a tűzoltók ötször annyi vizet használtak el filméi az egy esetnél, mint tavaly egész esztendőben. Bokán felül jártak a vízben, valamennyi csupa sár és víz volt, mire a jólvégzett munka után a tűzoltólaktanyába bevonultak. Balassa Julianna múlt év novemberé­ben vette a házat. Biztosítva volt, így a kár megtérül. \ tűznél a jobb kezén súlyosan meg­sérült kiss Ferenc 41 éves tűzoltó, aki azonban súlyos sebével it tovább foktattá a munkát és csak akkor ment a kórház­ba. mikor már a tüzet eloltották. Kiss Fe­renc sérülése 8 napon túl. 20 napon belül gyógyul. Szombat délután 5 óra tájban tűz ütött ki a Szultán utca 16. sz. a. házban, amely Balassa Julianna tulajdona. Ö lakik apjával és öccsével a ház külső részében, belül az udvarban özv. Hollós Szabó La- josné. akinek tízéves Mátyás fia vette észre először a tüzet. A nádtető pillanatok alatt lángban ál­lott. Először a házbeliek és a szomszédok próbálták a tüzet eloltani, vödrökkel, la­vórokkal locsolták, majd elővették az ud­varban levő cséplőgép kisfecskendőjét. de csak hosszabb idő után jutott valakinek az eszébe, hogv értesíteni kellene a tűz­oltóságot is. A tűzoltóság Papp István vezetésével 5 óra 10 perckor vonult ki a helyszínre, az összes szerkocsikkal és mindkét locsoló- autóval. de az egyik locsolóautó a sárban elakadt, két oldalról, a Szultán utcáról és a Szegedi útról (> fecskendővel támadták meg a tüzet, nielvet a vékonyan szitáló eső még jobban szított. A tűz ugyanis kevés víznél ovigénbe/, jut. amely jobban táp­lálja. Az első pillanatban látható volt. hogy a házat nem lehet megmenteni, ezért csak a mentés arra szorítkozott, hogy a tűz to­vaterjedését megakadályozzák. \ hatalmas szélben ökölnyi zsarátnokok szálltak szer­teszét. 100—150 méterre is és félő volt. Izgalmas tisztviselőválasztások Pataki Ferenc árvaszéki elnök, vitéz Szabó Mihály ülnök, Katona Zoltán községi bíró, Tornyai László fogalmazó lett A szombati közgyűlésen nagy érdeklő­dés mellett tartották meg a választásokat. Csupán hatvanan szavaztak az adófelszó- lamlási bizottságra, amelynek tagjai lettek: dr. Nóta István. Sváb Kovács István, dr. Steiskal Ottó, Szöllősi Imre. Csikay La­jos rendes tagok. Kelő János. Weber Ala­dár. dr. Holosnyay Ambrus, dr. Schön­berger Dezső és Baskó Ferenc póttagok. Közfelkiáltással árvaszéki elnökké vá­lasztották dr. Pataki Ferencet, majd meg­lepetést keltett, hogy az árvaszéki ülnöki állásra a második helyen jelölték dr. Kéry Sándort. \ remik ívül izgalmas választá­son leadtak 146 szavazatot, amiből 75 vi­téz Szabó Mihályra, 71 Kéry Sándorra esett, így az előbbi lett az árvaszéki iibiök. A vá­lasztás érdekessége, hogy a polgármesteri

Next

/
Thumbnails
Contents