Kecskeméti Ellenőr, 1938. június (2. évfolyam, 122-144. szám)

1938-06-01 / 122. szám

Kecskemét, 1938. június 1. Ára 6 fillér Szerda II. évf. 122. szám. KECSKEMITI^ / ■.■▼■KAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János utca 6, Kát. átjáró udvar, félemelet. Telefon: 745. Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyed évre 4.20 P, félévre 8 P. A szaksajtó a kecskeméti szőlős­gazdák budapesti akciójáról „Az erőszakosan fellépő, nyilván félrevezetett gazdáknak fogalmuk sem volt arról, Hogy ők hol vannak“ Megírta az Ellenőr, hogy néhány kecs­keméti szőlősgazda Francia Kiss Mihály ve­zetésével a Reiszmann-autón puccsszerűen felutazott a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének közgyűlésére, ahol fellépé­sükkel, vezetőjük beszédével óriási feltű­nést keltettek. Most előttünk van az egyesület hiva­talos lapja, a Borászati Lapok, amely a közgyűlésről bő beszámolót közöl. Kiderül ebből, hogy valamennyi felszólaló — a kecs­kemétieken kívül — teljes bizalmáról biz­tosította az egyesület vezetőségét. Külön érdekessége a vitának, hogy a kecskemé­tiek ellen foglalt igen éles formában állást egy jánoshalmi gazda, aki pedig községé­ben »nyilas« érzelmeiről közismert. A szaksajtó közleményének egyébként kecskeméti vonatkozásai a következők: »Olyan jelenetekről kellene részletes tudósítást adnunk, amelynek a leírása szá­munkra igen fájdalmas. A sokszáz főből álló közgyűlés 7—8 tagja, olyanok, akik a közgyűlés napján léptek be az Egyesületbe, így ■ tehát az egyesület működéséről csak közvetve érte­sülhettek, felszólalásaikkal olyan vihart kel­tettek, amire a Magyar Szőlősgazdák Orszá­gos Egyesületében a múltban soha példa nem volt. Elismerjük, hogyr teljes tájékozatlansá­gukban tették meg kijelentéseiket és tájé­kozatlanságukra legjellemzőbb az, hogy azo­kat az intézményes intézkedéseket, amelye­ket a kormány az utóbbi években életbe­léptetett, a legnagyobb mértékben helye- iték és ugyanakkor azzal vádolták meg Egyesület vezetőségét, hogy az a »bor­átvételeknél csalt és lopott«. Felvétették a zsidókérdést is és kifogá­solták, hogy az igazgatók ingyenmunkát végeznek. A legjellemzőbb ezekre a tájé­kozatlan emberekre az, hogy amikor egyik se az felszólaló a választmánynak jelentésével foglalkozván, arról beszélt, hogy a pincék­nek csak egy része készült el, akkor azt) kiáltották közbe, hogy ilyen az ingyen­munka. Ezeknek az erőszakosan fellépő, nyil­ván félrevezetett gazdáknak fogalmuk sem volt arról, hogy ők hol vannak és hogy a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete nem egy üzleti vállalkozás, amely bármi­lyen tevékenységet fejtene ki a bor megvé­tel vagy átvétel terén, hanem áldozatrakész szőlősgazdáknak olyan érdekképviselete, amely ma már az ország egész szőlősgazda­társadalmának reprezentánsait magában foglalja. Mit mondjunk azokról, akik még anél­kül, hogy egy fillér tagdíjjal hozzájárul­tak volna az Egyesület munkásságához, anélkül, hogy azt ismerték volna, úgy be­széltek, mintha itt egy olyan vállalatról lenne szó, amelynek búsásan jövedelmezett állásait a zsidótörvénynek megfelelően kell betölteni.« JÚNIUS 27-ÉN DÉLUTÁN ÉRKEZIK KECSKEMÉTRE A SZENT JOBB A Szent Jobb elindult a remekbeké- szült Aranyvonaton diadalmas, országjáró kőrútjára és Kecskemétre június 27-én délután 4 órakor érkezik. Az országos rendezőbizottság terv e sze­rint a Szent Jobb két és fél óra hosszáig tartózkodik Kecskemét falai között. A város vezetősége és a kát. egyház- község közösen készülnek a Szent Jobb méltó, impozáns fogadtatására és a kecske­méti magyarság hódolatának bemutatására. A Szent Jobb kecskeméti fogadtatásá­ra a polgármester a közeljövőben rendező- bizottságot hív össze, mely majd össze­állítja a programot. Az eddigi tervek szerint a különvona- ton érkező Szent Jobbot a kecskeméti pap­ság ünnepélyesen hozza be a nagytemplom előtti térségre, hol 2 és fél óráig fogják közszemlére kitenni. Kovács Sándor prelátus s „Felejthetetlen élmény volt a kongresszus“ Hétfőn este a gyorsvonattal Kecske­métre, hazaérkezett Kovács Sándor pápai prelátus, aki kitüntetés számba menő sze­repet kapott az eucharisztikus világkon­gresszuson, Belgium prímásának egyházi funkcióiban működött közre. A nyakunkon van már a száj- és körömfájás szörnyű betegsége A földművelésügyi miniszter a raga­dós száj-, é9 körömfájás további behurco- 1 ásónak megakadályozása céljából elrendel­te, hogy a magyar- jugoszláv határ mentén Csanád, Arad, és Torontói k. e. e. várme­gyékben és Csongrád vármegyében, vala­mint Szeged thj. városban megfigyelési ke­rület alakíttassák. Az óriási veszély tehát itt van már a nyakunkon. Vájjon Kecskeméten megtör­téntek-e azok az intézkedések, melyeket egy közigazgatási bizottsági ülésen Fáy Ist­ván főispán, majd az Ellenőr is sürgetett? És amire éppen állategészségügyi hatósá­gunk adta meg a fölényeskedő választ az­zal, hogy bizonyos cédulácskákat már el­juttatott a gazdáknak? Talán még nem késő a védőintézkedé­sek megtétele. Kovács Sándor pápai prelátus ma dél­előtt nyilatkozott munkatársunknak: — Felejthetetlen élmény volt az eucha­risztikus kongresszus. Nem lehet szóval le­írni, milyen hatást gyakorolt rám. Ezt meg­erősíthetik azok a kecskeméti híveim, akik olyan örvendetesen nagy', impozáns számban vették ki részüket a kongresszus ünnepsé­geiből, annak szétáradó kegyelméből. — Véleményem szerint a budapesti eucharisztikus világkongresszus, rendezése, lepergése tekintetében versenyképes volt minden eddigi kongresszussal. Vasárnap Hanauer A. István megyéspüspök ur, aki kint volt a chikagói eucharisztikus világ- kongresszuson is (mely a legnagyobb mé­retű volt a kongresszusok között), ezt mond­ta papságának: a rend, áhitat, tartalom és szépség tekintetében a budapesti kongresz- szus megütötte a chikagói mértékét. — Mint Kecskemét lelkipásztora, bol­dog örömmel mondhatom, hogy a kecske­méti hívek impozáns módon, számban és magaviseletben egyaránt, kivették részüket az ünnepségből.

Next

/
Thumbnails
Contents