Kecskeméti Ellenőr, 1938. november (2. évfolyam, 247-271. szám)

1938-11-01 / 247. szám

Kecskemét, 1938. november 1. Ára 6 fillér. Kedd II. évf. 247. szám KECSKEMÉTI/' wSi Mb Mb V% lyCCCTifN fOUTIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Arany János utca 6 sz., Kát. átjáró udvar, félemelet. Telefon: 745. Postatakaréki csekkszámla: 38.547. Előfizetési árak: egy hóra 1.40 P, negyedévre 4.20 P, félévre 8 P. 9 Felvidék a közvetlen átadás előtt Pozsonyban az átadás módozatairól tárgyal a magyar-cseh katonai bizottság - Szerdán ülnek össze a döntőbirák: Cianó és Ribbentropp külügyminiszterek Az Ellenőr legújabb jelentései Minden jel arra mutat, hogy novem­ber első hete lezárja a jelvidéki magyar követelések mindenki lelkét rázó történetét. Még e héten befejezik az utolsó tárgyalá­sokat is, azután megindulnak a magyar hon­védek az elsztíkított részekre, hogy az or­szág szívéhez ölelhessék sokat szenvedett testvéreiket. Pozsonyban már tárgyal a magyar-cseh katonai bizottság, Ciano és Ribbentrop pe­dig szerdán kezdik meg döntőbíráskodásu­kat Becsben. Magyarország és Csehország részéről megtörtént a nyilatkozat, hogy a döntőbíróság határozatát magukra nézve tel­jes egészében kötelezőnek tartják, így min­den akadály elhárult már az ítélethozatal elől. Az ítélet Prágára lesz marasztaló, ezt nemcsak mi hisszük, hanem biztosra veszi Iaz egész világ is. A döntés tulaj'dónképen már Rómában megtörtént, azon a bíróságon, tnelyen Mussolini elnökölt, Bécsben az íté­let nyilvános kihirdetése fog végbemenni. Hosszúak lesznek azok a napok, ame­lyeket a dicsőséges bevonulásig kell még elszenvednünk, türelmünk azonban, amely­ből a müveit Európának az elmúlt 20 esz­tendő, de különösen a legutóbbi hónapok alatt gyönyörű példát ntutattunk, ezúttal sem fog elhagyni bennünket és megvárjuk egységben a mágyarság történetének hama­rosan elkövetkezendő egyik legszebb pil­lanatát: a cseh határok összeomlását! Az elmúlt napok történetét a beérke­zett jelentések alapján az Ellenőr a követ­kezőkben foglalja össze: Az elmúlt napok története Még szombaton délben elment a ma­gyar válasz a csehek pénteki jegyzékére. Erről így szól a hivatalos jelentés: Róma és Berlin felkérése »Weitstem János prágai magyar kö­vet szombaton délben közölte Chvalkovszky csehszlovák külügyminiszterrel a magyar kormány válaszát a pénteki csehszlovák jegyzékre. E válasz szerint a magyar kor­mány felkérte az érdekelt nagyhatalmakat a döntőbíráskodás elvállalására. A további magatartása felett való dön­tést fenntartja magának, míg a nagyhatal­mak válasza megérkezik. A csehszlovák külügyminiszter közölte a magyar követtel, hogy Csehszlovákia ha­sonló lépést tett.« Teljes megegyezés a magyar kérdésben Ribbentropp német külügyminiszter ró­mai tárgyalásai szombaton este értek véget, amikor a miniszter mindjárt visszautazott Berlinbe. A tanácskozásokról Róma a követ­kező hivatalos jelentést bocsátotta ki: »A Duce szombat délután 3 órakor a Palazzo Veneziában fogadta Ribbentropp németbirodalmi külügyminisztert, akivel második szivélyes megbeszélését folytatta, amely másfél óráig tartott. A megbeszélésekkel kapcsolatban mér­tékadó körökben hangoztatták, hogy azok a róma-berhni tengely szellemében folytak A legújabb Ma Pozsonyban: cseh-magyar tárgyalás kezdődik A magyar kormány utasítására vitéz Solymossy Ulászló vezérkari alezredes érint­kezésbe lépett a cseh hatóságokkal, hogy a Magyarországot érintő területek átadásának technikai lebonyolítására vonatkozó kato­nai tárgyalások a legsürgősebben megkez­dődjenek. Katonai attasénk megállapodott a cseh katonai hatóságokkal, hogy a tár­gyalások hétfőn megkezdődnek Pozsony­ban. A cseh delegációt Viest tábornok ve­zeti,. A magyar kormányt vitéz Andorka Rudolf vezérkari ezredes, vitéz Solymossy Ulászló vezérkari alezredes és Szentpétery György vezérkari százados vezetésével de­legáció képviseli. A magyar delegáció a te- rületátadásnak, valamint a magyar csapa­tok által való bevonulásnak és az igazgatás átvételének a legrövidebb időnriJhlül való lebonyolítását fogja kívánni. és áttekintették az összes időszerű kérdé­seket. E kérdések áttekintése annak a szí­vélyes barátságnak és együttműködésnek szellemében folyt le, amely a róma-berlini tengelyt jellemezte. Az olasz és a német államférfiak minden kérdésben egyetértet­tek. Ez az egyetértés megnyilvánult a ma­gyar kérdésben is, amely, mint ismeretes, a megbeszélések egyik fontos tárgya volt.« RuténfSIdön népszavazás? A lengyel Express Poranny római je­lentése szerint Ribbentropp és Ciano meg­egyezésre jutott a magyar kérdésben és ez a megegyezés kiterjed Ruszinszkó problé- taiájára is. A lap úgy tudja, hogy a Rómá­ban tárgyaló kormányok nevében jegyzéket adnak át Prágának és ebben a két nagyha­talom a Ruszinföldön való népszavazás mel­lett foglal állást. A lapok híradása szerint a római angol nagykövet közölte Ciano olasz külügyminiszterrel, hogy a magvas kérdésben Anglia osztja Róma fölfogását és1 teljes mértékben támogatja az olasz állás­pontot. Több francia lap értesülése szerint Rib­bentropp és Ciano már meg is állapodott a Kárpátalján tartandó népszavazás tekinte­tében. Az angol lapok beszámolnak arról, hogy Róma és Berlin megegyezett a magyar kér­désben és jegyzéket intézett Prágához, mi­lyen lehetőségei vannak a közös lengyel­magyar határnak. Róma és Berlin vállalták a döntőbíró szerepét Róma szombat éjjel még egy rendkívül fontos hivatalos jelentésit bocsátott ki: »Ciano külügyminiszter szombaton este Ribbentropp német külügyminiszter eluta­zása után fogadta a magyar követet, utána pedig a csehszlovák ügyvivőt, hogy velük — megbízható hír szerint — közölje, hogy Né­metország és Olaszország elfogadja a nekik fölajánlott döntőbírói szerepet a magyar- csehszlovák viszályban.« jelentések Ebből a hivatalos jelentésből kivehető, hogy a döntőbíráskodás nem terjed ki arra a területre, amelyről már a csehek is elis­merték, hogy Magyarországhoz csatolandó. Belenyugszunk Még vasárnap kérdést intézett Róma és Berlin a magyar és cseh kormányokhoz, hajlandók-e magukat teljes egészében alá­vetni a döntőbíróság határozatainak. Mivel mindkét kormány igenlő választ adott, a két nagyhatalom elhatározta, hogy a döntő- bíróság már szerdán összeül Bécsben. A döntőbirák A döntőbíróságban Olaszországot gróf Ciano, Németországot Ribbentrop külügy­miniszterek képviselik, előreláthatólag meg­jelennek Magyarország és Csehország kép­viselői is, mégpedig Kánya és Teleki mi­niszterek, illetőleg Chvalkovsky és Tiso. Jól informált körökben bizotosra ve-

Next

/
Thumbnails
Contents