Keleti Ujság, 1919. szeptember (2. évfolyam, 198-216. szám)

1919-09-06 / 198. szám

V Kolozsvár, 1919. * SzQRlbät « szeptember 6. 11. ivtolyam. • 198 • szám. ■«ÖHT^y Megjelenik minden reggel SzzrkcsztFség is lűsdőhlvatat a <- Egyetem-utca 3. szám TcIöfo:i3?ása 6Ö4 Közleményeink utánnyomása tíloe Előfizetési árak: < ■ M*1- ko: oa i 9 . , 40'— koiuoa ... 80’— korona . . . 159'— ksroM Kfiyes szám ára 60 fillér UJ VÁLSÁG * ** Lemondott a Fried ricb-korm íny? — Giram-kom bi- niciók — Négy est an ács veteti Magyar őrs ságot ? — Budapest tengeri kikötő — Hírei a kon na listákról Kormányválság Bécsbea Nagyszeben, szept. 5 Olasz jjságok megjósolják egy bécsi kormányválság híréi, amely­nek alkalmával vagy a keresztény- szocié!i3ték, vagy a tu'zó szociális- ták jutnának haíalomra.\ • • Francia rémTátás Bukarest, szept 5 A .Dacia“ írja: A francia sajtó megerősíti a hirt, hogy midőn Kun Béla a tiszai támadást tervezte el­lenünk, megegyezés jött léire Bu­dapest és Szófia közt. A párisi „L’Intransigeant* a kővetkezőket Írja: „Bizonyos, hogy Románia alig értékelhető szolgálatot tett nekünk, melyet figyelembe ke'l venni a vele szemben használt hangnemnél. Ugyanis Kun Béla állítólag elfogadott egy fontos egyezményt Szófia és Budapest közt. A bolgároknak offenzivát kel­lett volna kezdenie a bolsevisták­kal egyidejű'?g s ekkor támadnia meg Románia*, midőn a m g varok támsdtek. Egyet en támadásból újra éledt volna a germanizmis Hamburgtól a Fekete tengerig a bolsevizmus álarca alatt. «* Ausztria nem csatlakoz- hátik Németországhoz Paris, szept. 5 A „Matin“ jelenti: Clemenceau javas'atára a legfőbb tanács Lers- ner báró közvelitesé/el jegyzéket küldött a német kormánynak, amelyben azt követel'-, hogy tizenöt napi határidő alatt töröltessek a német alkotmánytervezet 6l-ik szakasza, mely a kövekezőkép;n szól: „Nímetauiztriának a német birodalonftna! való egyesülése u!án joga lesz lakosságának megfelelő szavazati számaránnyal a biro­dalmi gyűlésen résztvenni.“ Ezen szakasz a legfőbb tanács vélemé­nye 8zeri:.t a békeszerződésbe üt­közik, mely Németországot Námet- ausztria függe' lens égének tisztelet­ben tartására kötelezi. A német kormár.y köteles tehát ezt a sza­kaszt 15 nép alatt a weimari nem­zetgyűlés által töröltetni, különben Németország a megszállás kiter­jesztése által fog bűnhőd ik «• A csehek tiszteletben tartják a népjogokat Nagyszeben, szept. 5 Csehország északi vidékeiről va’ó visszatértekor, amely vidékeken a németek többségben élnek, a cseh­szlovák köztársaság elnöke fontos nyilatkozatot tett a kormánynak a német a'attvalók kai szemben foly­tatott Programm járó!. A cseh kor­mány oly alapot akar teremteni, mely rémetek és csehek között nem ad alkalmat félreértésekre. A cseh szlovák köztársaságban az összes polgárok ugyanazon jogokat és teljes szabadságot élveznek. A németek rém kompromisozu mókát, hanem (e’jes egyenlőségei fog rak kapni. A ném'.t isko'ák szobádon működhetnek és frjőd lelnek. Ezen kijelentéseket az egész német sajtó elismeréssel fogadta. Kolozsvár, szept. 5 A magyar eseményekről a mii hireink ezek : Az antant válasza Páris, szept. 5 A „Figaro* Írja: A négyes ta- nács ho'nap adja míg válaszát Friedrich mg/ar Éniniszler elnök jegyzékére. Ezt a választ nem fogják befolyásolni azok az ügye­sen, theá'rálisan rendezett tűn­tető felvonulás »k a budai várbe, amelyekkel bizalma* szavaztatott magának az államcsíny után erő­szakosai hatalomhoz jutott Fried- iich-korminy. A válasz va’ószi- nüleg lemondásra fogja feiszóli tani a Frizdric i-kormányt, hogy végié oyan az ország minden osztályát és pár j it képv.selő kor­mány alakuljon, mey nem a gyű­lölet és bcs;zu, hanem a komo’y munka progratnmjával áil.tba ja helyre a rendet és készítheti elő a nemzetgyűlést. Uj válsághírek Bécs, szept. 5 B ícü újságok szerint egy magyar miniszter a minisztertanácson szót emelt az ellen, hogy Fri drich ma­radion a kormány élén. A maga- tar ás következtében Friedrich visz- szalápett. Heinrich kereskedelmi miniszter oly kormány alakítása érőikében tilt lépéseket, amslybe Garami és Lovászy is beléphet­nének. Heinrich akciója Bukarest, szept. 5 A „Viitoiul* irj a: Az uj magyar kormány válságáról hírek vannak forgalomban. A miniszterek Fried­rich kormányelnökkel szemben, aki József főherceg embere, állást foglaltak s ezzel visszavonulásra kényszeritették; ebből támadt a válság. A megoldás Heinrich Fe­renc jelenlegi kereskedelmi minisz­ter elnökségével volna lehetséges, akinek kormányába Garami és Lovászy is belépnének. Bizonyos egyszersmind, hogy Magyarország keresi míg azt a kormányt, amely a nemzetgyűlési választásokat meg­ejtse. Paid! nyilatkozata Bukarest, szept. 5 A „Socielismul“ budapesti leve­lezője Budapesten a szociáldemo­krata vezérekkel óhajtott beszé’ge tést folytatni s amint hosszad al­masan leírja, C3ak nagynehezen talált rá helyiségökre; ott egyebek közt maga Paid! is bizalmatlanul fogadta, csodálkozva, hogy oda­juthatott valaki. A hirbpiró kérdé­sére kijelentette, hogy ő m ndvégig ellenezte a proletárdiktatúrát s mi­dőn március 21-é.n mégis megva­lósul*, visszavonult a politikától. Arra a kéidésre, hojya kommu­nista kormány miiven magatartást követett vele szemben, kijelen'ette, hog/ észrevétel nélkül tériek napi­rendre fölötte, ők (Peidlék) csak kooperáld ssal, de nem a kormány- zásssl foglalkoztak. A kormányra- jutását é3 bukását i letőleg úgy nyilatkozót, hogy anaely napon megbukott a kommunista, kormány, a központi szovjet-tanács uj kor­mányt alkotóit Ptidl elnöklete alatt. A Kui Béla kormányából é vet! miniszterek biztosítékul szolgáltak volna, hogy a nem vétkeseket ne vegyék vizsgálat alá, mivel tényleg csak politikai meggyőződésüket kö­vették. Azt pedig, hogy a kormány­ról való eltávolítása alka'mával elzériák vo'na, határozottan meg­cáfolja. Lemondásukra kényszeii- tóleg hatott, hojya munkások már le voltak f gyverezve élőket mint­egy kétszáz katonatiszt és csendőr fogta körűi. Négyes tanács? Szolnok, szép*. 5 Ma reggel érkezett budapesti hí­rek szerint a Friedrich kormány lemondott és az államügyek veze­tését négyes tanács write át, amrly- nek” Gerdőn angol tábornok. Ga­rami Ernő Lovásza Márton és Andrássy Gyula gróf volt minisz­terek a tagjai. Az uj kormány csak a nemze'gyülés összeülése után alakul meg. Garami — kombináció? Bukarest, szept. 5 Garami Ernő a magyer politikai életnek egyetlen alakja, akiben a legfelsőbb tanács a külügyi poli- t ka vezetéaéné1 is mint Magyar- ország képviselőjében a béketár­gyalásokon megbízik. Garami Ernő a váratlan politikai fordulat követ­keztében már be is fejezte a mun­kások, polgárok és gazdákból meg alakított kormányának névjegyzé­két, amelyet legközelebb nyilvá­nosságra hoz. Budapast tengeri kikötő Berlin, szept. 5 A „Lokalsnzeiger“ jelenti: Egy angol konzorcium a gyárak után megvásárolta az egész du ai ke­reskedelmi flottá*, úgy a magyerf, mint az osztrákokéi. Ennek követ­keztében ez egész dunai közleke­dés angol kéz re került. Az ango­lok Budepes en nagy kikö'őt építe­nek s igy közvetve a Fekete tenger kikötőjévé tesrik, a Vaskaput tel­jesen hajózhatóvá alakítják át a melyen nagy hajók-is közleked­hetnek. A budapesti lapok Bukarest szept. 5 A kormány álláspontja a l^po kát illetőleg odi módosult. Jiogy két polgári lapnak, .As Estinek és a „Pesti Hirl$p“-nak és a ki­zárólagos párt'apoknak megengedi a megjelenést. A kiedók szindiká­tusa ezzel szemben elhatározta, hogy szolidáris marad minden ki­adó és mig minden lap nem kap engedélyt a megjelenésre, egy sem jelenhet meg. A nyomdász-szlrájk még tart. A B. H: még meg^ van szállva 8 a „Reggeli Hirek“-et a műegyetemi hallgatók szedik. Az „Esti Hírek“ nem jelenik meg, mert 24 óra alatt egy 2 oldalos lapot tudnak e!őá litaní. Frigyes főherceg birtokai Budapest, szept 5 Egy angcl érdekcsoport megvá­sárolta Frigyes főherceg magyar- országi birtokait, melyek eddig is pompás mintagardaságok voltak. Az angol érdekeltség nagy tőke- befektetésekkel a birtokokat m'g fejleszteni fogja. Tíz internált népbiztos Bécs, szept. 5 A magyar kormányhoz a bécíi kormány nehíny neppal ez élőit jegyzéket i;.iízeit, meiybcn ködi. hogy Ausztriában nin:s több, mint legfeljebb tiz bolseviria népbizto?, akik ellen a: állam nem jarhat el úgy, mint azt a magyar kormány követelte, ellenük csupán a rend­őrség u’ján lehet e'járást indiLni. A Friedrlch-kormány kiköve­teli Kun Bálát Bécs, szept. 5 A -N. Fr. Presse“ jelenti: A Friedrich kormány ragasikcdik hozzá, hogy az Ausztriában inter­nál népbiztosokat rövid időn be­lül kisdiák és Budapestre vigyék. A közeli napokban magyer kor­mánymegbízottakból és magasabb rendőrtisztekből álló bizottság j!n Becsbe, hogy Kun Bélának és tár­sainak a kiszolgáltatását szorgal­mazza. Ha Kun Béláékat kiadják, bu- dapes i érkezésüket a magyar kor­mány titokban tervezi tartani, hogy minden tüntetésnek, vagy az elke­seredett tömegeit esetleges lincseld si szánd íkainak elejét vegyék. A bidfp38fi rendőrség egyéb­ként egyes exponál kommunisták ellen újabb elfogató parancsokat adott ki. Bécsben a népbiztosok őrizetét megszigorították, mert híre futott, hogy egyrészt a bécsi kom­munisták meg akarják szök’eíni Kunékaf, másrészt a magyar kor­mány emberei az osztrák interná­lásból el akarják, fogni Kunékat c"s ótcsempészni a magyar határon. Kik szeretnék a migyar- remrin uniót? Bukarest, szept. 5 A „Dacia“ írja: A Romániával való egyesülést pártoló magyarok nincsenek megelégedve a Friedrich- korm'ny pajtikájával, melyet nem

Next

/
Thumbnails
Contents