Képes Újság, 1965. július-december (6. évfolyam, 29-52. szám)

1965-07-17 / 29. szám

KÉPES OJSÁG A Hazafias Népfront falusi hetilapja Főszerkesztő: Eck Gyula Szerkesztő: Bolgár István Szerkesztőség Budapest vm.. Somogyi Béla u. 6. Telefon: 130—460 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc Kiadóhivatal: Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. Terjeszti a Magyar Posta Előfizetéseket felvesznek a postás kézbesítők és a postahivatalok Előfizetési dij negyedévre 36,— Ft, félévre 72,— Ft, egész évre 144,— Ft. 652420 Athenaeum Nyomda rotációs mélynyomása Felelős vezető: Soproni Béla igazgató Index: 25.439 A TARTALOMBÓL ARATÓK (4—5. old.) Egy kézikaszás és egy kombájnos portréját rajzolja meg riporterünk. Mindkét ember nehéz körülmények között áll helyt az aratásban. LASSAN ÖLÖ 3OR (8—9. old.) Kórházi ágyon, illetve a börtönben ért véget két fiatal vonzalma. Évente sokezer olasz bányász beteg­szik meg sálikózisban, s a bányabá­rók az erőteljes követelés ellenére sem tesznek semmit az egészségvé­delemért. KUTYAVILÁG, KUTYASORS (12—13. old.) Az ember legrégibb és leghűségesebb társáról szól képösszeállításunk. A SZERELEM NEM MENTSÉG (24. old.) HÍR • FOTÓ • LEVÉL • TÁVIRAT « SZEMLE « LÁTOGATÁS Kádár János megtekintette a Duna-menti árvízvédelmi munkákat Az árvízvédelem vezetői tájékoztatták a vé­dekezés megszervezéséről, a védők hősies munkájáról. Képünkön: Kiss György az alsóduna-völgyi vízügyi igaz­gató a pátria-lemezes védekezést mutatja be a ju­goszláv határmenti hódunai gátőr járásban. (MTI Fotó — Vígovszki felv.) PARKOSÍTÁS Az idén kezdték meg Ha­jóson a község parkosítá­sát. A helyi református lel­kész — a községi tanács anyagi támogatásával — palántanevelőt és hajtató­házat hozott létre, s innen látja el a tavasszal kiala­kított kétezer négyzetmé­ter területű parkot szép virágokkal. A társadalmi munkába bekapcsolódtak az általános iskola tanu­lói is, akik az iskola mel­leti parlagon hagyott föl­dön alakítottak ki virág­kertészetet. Ősszel tovább növekszik Hajóson a kul­turált zöldövezet, újabb 1500 négyzetméter parkot telepítenek. NYELVELÉS Egy Buenos Aires-i asszony feljelentésére „letartóztat­tak" egy papagájt. A szomszédban tartózko­dó madár ugyanis vén boszorkánynak és heptikás banyának nevezte az idős hölgyet, aki emiatt - ki tudja miért - szerfölött felháborodott. Amikor a rendőrök beha­toltak abba a lakásba, ahol a papagáj „lakott", a madár a káromkodások pergőtüzét zúdította rá­juk. A rendőrség úgy dön­tött, hogy a neveletlen, modortalan papagájt át kell nevelni. FOLDJÁRADÉK Hajdú-Bihar megye ter­melőszövetkezetei az el­múlt esztendőben 36 mil­lió forintot fizettek ki a tagoknak földjáradék cí­mén. Esztendők óta ennyi a földjáradék, s ennyi szerepel az 1965. évi elké­szített, jóváhagyott ter­vekben is. Több termelő- szövetkezetben az idős ta­gokat kiemelt földjáradék megszavazásával is segí­tik, s több helyen termé­szetben adják ki ezt a já­randóságot az öregeknek. Elsősorban az egész évi kenyérnekvalót biztosítják részükre. KORBEVALLÁS A Népességtudományi Ku­tató Csoport egyik kiadvá­nya kutatási és értékelési módszereket elemzett. A statisztikai adatok minősé­gét ugyanis sok tényező befolyásolja, amely kiha­tással van a belőlük le­vont következtetések meg­bízhatóságára. A korada­tok minősége például be­folyásolja egy sor demog­ráfiai és közgazdasági vizsgálat pontosságát. A most megjelent kiadvány, amely ez 1960. évi ma­gyar népszámlálás kor­adatainak pontosságával foglalkozik, megnyugtató képet festett az adatokról. Ügy látszik a nápszámlá- lóknak még a nők sem fiatalítják magukat. M. F. KÖLCSÖNBE A pécsi állatkert három oroszlánkölyökkel gyara­podott. Az elválasztás megkönnyítésére néhány hétre a lakosságnak ad­ták kölcsön a kis állato­kat. Képünkön: Kisbódics Irén az egyik oroszlánkö­lyökkel. A kölcsönadott kis állat szemmel látha­tóan jól érzi magát. Nem is csoda. K. M. KORSZÍNHÁZ Megnyitotta kapuit a Körszínház, a Jégszinház helyisé­gében. Az idei, immár nyolcadik évadját Thomas Mann emlékének szenteli. Bemutatják a nagy író ifjúkori drá­máját, a Fiorenzát és egyik legismertebb novellája, a Mario és a varázsló dramatizált változatát. Mindkét da­rabot Kazimir Károly rendezte. Képünkön: Bara Margit és Buss Gyula a Fiorenza-ban. (MTI Fotó - Tormai Andor felv.) 2

Next

/
Thumbnails
Contents