KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1941

1. Hittani és bölcseleti dolgozatok - Vallás-e az unitárizmus vagy világnézet. Simén Dániel

KERESZTÉNY MAGVETŐ LXXIII. ÉVF. 1941. JANUÁR—FEBRUÁR 1. FÜZET Vallás-e az unitárizrmas vagy világnézet? Az unitárizmus sohasem volt dédelgetett gyermeke a keresz­ténységnek. Éietindulását a reformáció másod virágzásának tekin­tették, jézusi, szelid szellemét és türelmességét gyöngeségnek ma­gyarázták. Fejlődésében, mód és alkalom szerint szívesen meggátol­ták. A keresztény család Benijáminója gyakran érezte, hogy a tör­ténelem tekintete könyörtelen szigorral méri fel léptei nyomát s feje fölött nem pajzsot, hanem kardot villogtat. Ez a sors, amit joggal nevezhetünk mostohának, azonban belső erőinek maradéktalan összegyűjtésére s küzdelmének fokozottabb megvívására sarkalta az unitárizmust. Arra kényszerítette, hogy védelmi vonalait belülről építse ki a minőség és öntudatosság alappillérein. Van valami régi várszerüség az életében, nem az elszigetelődés vagy befalazottság, hanem a szűk küzdőtér, igaz hősiesség és helyzeti magasság te­kinteiében. Minden kis igazságért százszor kellett megküzdenie, százszoros túlerővel szemben, de a lelki emelkedettség várfokáról. És azzal a messzelátó tekintettel, amivel a vár védője a közelharc színterein túl rendelkezik. Az unitárizmusnak be kellett bizonyítania, hogy kései megjelenése a keresztény világban nem a másod virág­zásnak a jele, hanem annak a lelki érettségnek, mely évszázados, sőt évezredes vajúdásnak az eredménye. S ez az érettség a Kárpá­tok alatt akkor jelentkezett, amikor az ős magyar hit megszaba­dulva a reáaggatott, sőt rákényszeríteít külső sallangtól s az ezzel járó sok gátló, nyomasztó érzéstől, megfürödve az Evangélium tiszta szellemében, Önmagára talált és meggyógyult. Amikor ősi, pogány vegy-isten"-hite, a történelem izzó kohójában megtisztult jézusi isten-fogalomban, az „Aíyaság'-ban oldódott fel. Oh, hogy örült, újjongott, ez a nép, amikor Dávid Ferenc, kiáltó szava elve­szettnek-hitt önmagához vezette, Önmagára ébresztette, s amikor az Evangélium hamisítatlan igazságában önmaga igazságát látta meg-

Next

/
Thumbnails
Contents