Kertészmérnök 23. (1981)

1981 / 1. szám

A vitairat elsősorban a KISZ tagjaihoz, szervezeteihez szól, de szól minden fia­talhoz, és bizonyos értelemben az egész társadalomhoz is, mindazokhoz, akik fele­lősséget éreznek és vállalnak a fiatalok sorsáért. Az utóbbi években tovább nőtt ifjúságunk társadalmi szerepe, munkájának, cseleke­deteinek társadalmi súlya. Az ifjúság ak- tiv részvétele nélkül ugyanis elképzelhe­tetlen társadalmi életünk lényeges kérdé­seinek megoldása. így valósulhat meg az MSZMP XII. Kongresszusa által megfogalma­zott feladat: a jövőben az ifjúságnak - és annak politikai szervezeteként a KISZ-nek - fokozottabban kell résztvennie a politika alakításában és ennek megfele­lően felelősségteljes feladatokat kell vállalnia és kapnia az eredmények eléré­séhez. A kongresszusi levélben helyet kaptak az ifjúsági mozgalom egészének kérdésein túl, az ifjúság egyes rétegeinek helyzete, problémái is. Természetesen a viták során nemcsak a le­vélben megfogalmazott, hanem az ifjúságot érintő valamennyi kérdésről érdemes lesz szót váltani. Nagyon lényeges része a kongresszusi felkészülésnek, hogy a levél vitája kapcsán felszinre kerüljenek a he­lyileg fontos, a szükebb közösségeket fog­lalkoztató kérdések és javaslatok is. Az egyetemi KISZ-Bizottság a kongresszus összehivásáról szóló határozat megjelené­se után elkészítette felkészülési tervét. A soron következő eseménydus időszak fel­adataival szervezetünk vezetőit február 10-én fogjuk megismertetni. Felelősség- teljes munka vár alapszervezeteinkre és küldöttgyűléseinkre, amelyek fórumain az 1980/1981 évi akcióprogram végrehajtásá­nak értékelésén és a választással kapcso­latos teendőkön túlmenően a KISZ Központi Bizottsága kongresszusi levelét is meg kell vitatni. A kongresszust megelőző fel­menő rendszerű küldöttgyűlések időrendi ütemezése és egyetemünk tavaszi programja egyaránt arra szorítanak bennünket, hogy az előttünk álló munkát tervszerűen, pon­tosan végezzük el. Az alapszervezeti és évfolyam taggyűlése­ket február 24. - március 17. között kell megtartanunk. Ezeket a kari és dolgozói küldöttgyűlések követik március 24-28. között, végül pedig március 31-én kerül sor az egyetemi KISZ-küldöttgyülésre, ame­lyen az éves munka értékelése mellett vi­tára bocsátjuk a KISZ IX. Kongresszusa óta végzett munka főbb eredményeit, ta­pasztalatait is, összegezzük a kongresz- szusi levél alapszervezeti vitáin kiala­kított javaslatokat, majd sor kerül a KISZ-Bizottság tagjainak és a kerületi küldöttgyűlés egyetemi küldötteinek meg­választására. Az egyetemi pártszervezet Végrehajtó Bi­zottsága január 13-i ülésén foglalkozott KISZ-szervezetünk kongresszusi felkészü­lési tervével. Az abban meghatározott po­litikai és szervezeti feladatokkal egyet­értve, megjelölte az értékelő és vezető­ségválasztó KISZ-taggyülésekhez kapcsoló­dó pártmunka időszerű tennivalóit. A kongresszust megelőző viták a következő hetekben egyetemünk nyilvánossága előtt zajlanak. KISZ-szervezetünk számára nem­csak az egyetem-politikai és helyi ifjú­ságpolitikai kérdésekbe való beleszólás lehetősége fontos, hanem az is, hogy sa­ját munkánkról is minél valósabb vissza­jelzéseket kapjunk. Mozgalmi munkánk továbbfejlesztéséhez, meghatározásához feltétlenül számítunk tehát mindenki véleményére, javaslataira. Lányi Gábor KISZ-Bizottság titkára Az eszmecserék eredményeiről rendszeresen közlünk tudósításokat a Kertészmérnök ha­sábjain. 2

Next

/
Thumbnails
Contents