Királyi Közjegyzők Közlönye, 1895 (1. évfolyam)

Éves tartalomjegyzék

TARTALOM - MUTATÓ. Lap. Adó- és illetékügyek — dr. Kovaliczky Elektől.................. 251 Biztosítási (magán) vállalatokról szóló törvénytervezet (Ismer­tetés) ...................................................................................... 44 D íjak és költségek megállapításáról — dr. Káldi Gyulától . 254 Egylet, közjegyzői: 1894 november 10.-én kelt felirata az igazságügyi mi­nisterhez az uj örökösödési eljárás életbeléptetése tár­gyában ....................................................................................... 53 Központi bizottságnak 1895 január 30.-án ta'tott ülése 58 Pályázat a millenium alkalmából megírandó mű tár­gyában ....................................................................................... 59 Értesítések.....................................................................129, 236 1895 május 26.-án tartott egyleti közgyűlés.................... 156 L eczke a közjegyzői egyletnek (Polémia)........................ 189 K özponti bizottság 1895 november 23.-án tartott ülése 372 Egy leledékenységbe ment pénzügyministeri rendeletről — dr. Gidófalvi Istvántól ................................................. 196 Életjáradéki szerződés és törvényes osztályrész — dr. Admeto Gézától.................................................................................. 196 Értelmezéséhez az 1886. VII. t.-czikk 34. §-ának dr. Ková­ik zky Elektől......................................................................... Ff 7 Felirata az igazságügyi ministerhez a közjegyzői egyletnek az uj örökösödési eljárás életbeléptetése tárgyában . , . 53

Next

/
Thumbnails
Contents