Királyi Közjegyzők Közlönye, 1896 (2. évfolyam)

Éves tartalomjegyzék

TARTALOM-MUTATÓ. Lap Alapelvei, a közjegyzőség kardinális — Bölöny Lázzló ... 201 / Árverés, a végrehajtási törvény 185. § a alapján foganatosí­tott árverés után tett utóajánlat kérdése. (A pécsi kir. ítélőtábla határozattárába felvett határozat) ...................... 412 B ehajtása, a közjegyzői díjak és költségeknek — ....í . . 13 Bejelentése a helyettesítésnek — Dr. Kollár Győző .... 109 Bélyeg- és illetékszabályokról, a kamarák, valamint a kir. köz­jegyzők által szem előtt tartandó — ministeri rendelet 194 Bélyeg- és illetéki szabályok, a kir. közjegyzők ügyködésére alkalmazandó — tárgyában, ministeri rendelet .... 195 Bélyegilleték lerovási módja a kir. közjegyzői könyvek után, ministeri rendelet.................................................... 200 Bírálati jelentés a magyarországi kir. közjegyzők országos egylete által a Millenium emlékével kapcsolatosan hir­detett és a magyarországi kir. közjegyzőség történetét tárgyazó pályázatról................................................ 351 Bírósági megbizások, a közjegyzőknek adandó — ministeri rendelet...................................................................... 65 Biztosítéknak, a közjegyzői — telekkönyvi bekeblezés általi kimutatása iránt, ministeri rendelet..................... 70 B iztosítékul elfogadhatók a kisbirtokosok földhitelintézeti zálog­levelei, ministeri rendelet....................................... 72 Büntetőjogi védelme a közjegyzői közhitelességnek. Dr. Gaál Tibor.......................................................................... 317

Next

/
Thumbnails
Contents