Királyi Közjegyzők Közlönye, 1924 (25. évfolyam)

1924 / 1. szám (január)

A tek. kir. Közjegyzői Kamarákhoz! A Közlöny novemberi száma után azt tapasztaltuk, hogy a Közlöny dijának beküldése még mindig ne­hézségekkel jár. Ezúttal megkíséreltük, a kamarák ügykezelésének megkönnyítése végett, hogy a Köz­löny diját minden egyes közjegyzőtől utánvétélez­zük. Amennyiben bármely okból is egyes közjegy­zőktől a Közlöny dija be nem folyna, úgy csak a hát­ralékos Közlöny díjért fogunk közvetlenül a Kama­rákhoz fordulni. Fi ELHÍVÁS! III! Hl! l||lli|l!||M||M||ll||l Felkérjük az összes kamarákat, hogy évi jelentéseiket, közérdekű ha­tározataikat, a kamara körzetében előfordult közjegyzői vonatkozású eseményekről szóló jelentéseket rend­szeresem közzététel végett a szer­kesztőség részére beküldeni szíves­ül || Jill kedjenek. Felkérjük a t. Kariársakat, hogy lj|l |j|| szives közreműködésükkel, elméleti |||l |||| vagy gyakorlati vonatkozású cik­l||l |||| keikkel a Közlöny tartalmát gyárá­ul |jj| pitani szíveskedjenek. Rövidebb hir­IIH |||| detéseket a Közlöny díjmentesen III Ili! felvesz. Nh |jj| A Közlönyre vonatkozó bármily HU közlemény, hirdetés, levelezés „Dr. HU Kép es János kir. közjegyző Szé­|||l kesfehérvár ‘ címre küldendő. íjjl A Közlöny ezen száma korlá­|||l tolt mennyiségben a nyomdaválla­I I latnál kapható és ott megrendelhető. |jjl A kir. közjegyzőhelyettesek és je­ljjl löltek, amennyiben a Közlönyt állan­ljjl dóan megrendelni kívánják, kérjük e Ilii szándékukat a szerkesztővel közölni. Ilii A SZERKESZTŐSÉG.

Next

/
Thumbnails
Contents