Kis Ujság, 1921. szeptember (34. évfolyam, 193-217. szám)

1921-09-01 / 193. szám

m •f osztrák csendőrök azjjRi órákban kivonultak és osz^rak területre mentek át. i4a osztrákfm már a saját / határokat is féltik. I f Bécs, aug. 31. 1 A fcDpitsches Volksblatt* nagy- Imartam jelentése szerint magyar \aámd csapatok, amelyeket regu­láris csapatok támogatnak, be­vonultak Szikra küfeégbe. A lakos­ság menekül. Aé&zabad csapatok eszel átlépték azMlsö zónát. Állítólag "yue osztTák. határ Is veszedelem- t / ben forog. é MFI. mcgjcgyJse. A ípnti hx\dée ellenkezik aímeérkozett hi­IB21. t*3j,tembcr vé­1. cje­g ér­meg igy­alo­ban mi­Idig sál­B­t. rr ól ma- ind- ősé- np- pá­dött, amely megakadályozza azok­nak az összeverődött csoportoknak elutazását, amelyek Sopronba és környékére készülnek. Körülbelül kétszázötven fiatalembert, legna­gyobbrészt egyetemi hallgatót tartóz­tattak {Öl és ' a főkapitányságra szállították őket, ahol elmondták, hogy Nyugattnagyarország védel­mére, minden pölszóliláa nélkül, a maguk szántából akarták utrakelni. Megig,értették relük/hogy erről a szándékukról lemondanak, ami an­nál ajánlatosabb, inért a kormány az ilyen vállalkozótokat úgysem fri- f B if rendet teremt agyarországon. d gróf fókorin ánybiz- ípen megkérdezte a sí katonai misszió ’-ajjon az érdekelt la­kosság kérelmére nem tartanák-e indokoltnak, hogy az első Kiürítési zónába tartozó terület községeibe, további zavargások elkerülése cél­jából, újból kisebb magyar csendőr- erők küldessenek ki. A főkormány­biztos közlése szerint minden köz­ségbe két-két csendőr volna ki- küldendő, akik az osztrák karha­talom cdaérkezése esetén azonnal visszavonulnának, időközben azon­ban a rend fenntartásáról gondos­kodnának, A tervbe vett intézke­dés foganatosítása a szövetséges­közi katonai bizottság válaszától tétetett függővé. Sigray Antal gróf, Nyugat- magyarország főkormánybiztosa, jelenti, hogy Sopron városának minden .felelőtlen elemtől való megtisztítását ma, reggelig befejez­ték és a, második kiürítési zónának- felelőtlen elemektől való megtisz­títása a vidéken is ma estig befe­jeződik. A csendőrök a vidéken ma néhány kisebb osztagot lefegy­vereztek. Becsben tegnap prágai híreket terjesztettek, amelyek szerint a hallstatti egyezmény értelmében kilátásba vették, hogy Csehország abban az esetben, ha Nyugatma- gyarorszig átadásában továbbra is zavar mutatkoznék, halalmi esz­közeivel közbelép a szerződésszerű állapot megteremtésére. Megálla­pítható, hogy HaMslattban nem kö­töttek egyezményt, és hogy az ottani tanácskozások katonai kérdésekre egyáltalában nem vonatkoztak. Ausztria részérói kizárt dolog, hogy Csehország katonai erejét a. maga érdekei számára igénybe vegye. Bécsból jelentik: Nyugatma­gvarországról Írott cikkében az Extrablait ezeket mondja : A nyu­gatra agyarországi kérdésről el­hangzott írásbeli és szóbeli nyilat­kozatok eddigelé semmi más ered­ménnyel nem jártak, mint azzal, hogy ezt a, kérdést helyrehozhatat­lanul ősszebonyoHtotíák és kiélési- tették. A bécsi magyar követ saj­nálatát fejezi ki, Budapesten pedig Bethlen miniszterelnök oly beszédet mond, amelyben semmi barátságos érzület nem észlelhető s amelyből csak az derül ki, hogy Magyarország ez idő szerint nem gondol az uralma altt álló terület átadására. Az Extrablatt-nak ezzel a köz­lésével szemben megállapít ható, hogy Bethlen István gróf úgy a nemzetgyűlésen, mint azóta is tett nyilatkozataiban mindannyiszor kifejezetten hangsúlyozta, mily nagy súlyt helyez az Ausztriával, való megegyezésre és a tartós baráti jóviszony helyreállítására. £z osztrák hadseregben a kommunisták az urak. (Osztrák lap beismerése. — Nem ül össze a legfelsőbb tanács. — Mit végzett a gráci katona- és munkástanács.) Bécsból jelentik : A Neues Acht- ukrblatt egyik cikkében Nyugat- magyarországról a következőket Írja,: Ismeretes, hogy éppen a leg­utóbbi időben, tettek szert a kommu­nisták a szövetségi hadseregben a főhatalomra. A jelenlegi helyzetben a legsúlyosabb hiba volna, ha, azo­kat a csapatokat, amelyek legna­gyobbrészt kommunista érzelmű ka­tonákból allanak, Nyugatmagyar- országba küldenek, egészen elte­kintve attól, hogy Nyugatim agyar­országnak katonasággal való paci­fikálása az állandó guerilla-harcot jelentené Ausztria és Magyarország között. Nagyon fogunk örülhetni annak, ha a dolog megmarad ab­ban az állapotában, hogy Nyugat- Magyarország átadását csupán el- . halasztják. Az »Abend» jelenti: A cseh kö­vet ma megjelent a szövetségi kan­cellárnál ée hosszasabban tanács­kozott v?lt .a .W^tnj&OfcrőWíági kérdésről. A követ a szövetségi kan­cellárt, úgy mint tegnap a nagy- ántánt képviselői, figyelmeztette arra, hogy a legfelsőbb tanács nyu- gatmagyarországi döntésére való­színűleg várni kell egy ideig, mint­hogy a legfelsőbb tanács tagjai ez idő szerint nincsenek együtt, és előbb Ö3sze kell hívni őket az ülésre. Ez a közlés az *Abend* szerint megerősíti azt az ismételt felfogá­sunkat, hogy Ausztria belátható időn belül a nyugatmagyarországi kérdésben egyik oldalról sem vár­hat segitséget. A pártok térjenek végié észre és vonják vissza a Nyu- gatmagyarországon lévő egész had­erőt. A gráci katona- és munkástanács elhatározta, hogy a nyugatma­gyarországi községekben történt eseményekre való tekintettel egyet­len embert sem tesznek ki a Magyar- országba való nyomulás veszélyei­nek. jt kisgazdapárt megtorlást követel avármegyéi gyűlés résztvevői ellen. Élesen tdmmjdk a belügyminisztert. — Nagyatádi szabó a drágaság letöréséről. — Meskó válaszol a [ / kereszténypártnak. A kisgajRIapárt ma este értekez- I letet tartott, amely foglalkozott ^ yZokjéKl a támadásokkal, melyek a varmegyék gyűlésén a nemzetgyű­lés és a párt ellen elhangzottak. Az izzó hangulatú értekezleten Gál Endre egyenesen a belügymi­nisztert tette felelőssé a történtekért, mint akinek hatásköre a várme­gyék irányítása. Hencz Károly és Rubinek Gyula igen élesen keltek ki a vármegyék uieghizottainak viselkedése ellen. Kifejtették, hogy a vármegyék gyűlése csak egy szem volt az esemé­nyek ama láncolatában, melyek lé­tükben támadják meg a nemzetgyű­lést és a pártot. Ide tartoznak végül a vár­megyék kongresszusán elhangzott támadások is, melyek a párt, fáját döngetik. Teszik azt azok a vár­megyék, melyek minden rendszert, szolgai módon végigszolgáltak. Ezek akarják most megbuktatni a nemzetgyűlést, mely pedig hűen el­végezte föladatát. Dömötör Mihály, Temesváry Sándor. Csontos Imre, Paezek Géza és többek felszólalása, után határo­zat ilag mondották ki, hogy a, párt szükségesnek tartja, hogy a vár­megyék kongresszusának kvalifi- kálhatatlan eljárásával szemben. 5 megtorló lépéseket tegyen, a vármegyék küldöt­ttor lása szembehelytz- !0 :1, t.-c. és a társa- hatályosabb védelméről szóló törvénnyel. A párt eltűr ja, hogy a kormány módot talál, hogy ez megtoroltas- j sék és csak az esetben foglalkozik külön értekezleten a, vármegyei gyűlés eseményeivel, ha a kormány nem intézkedne. Szóba került Nyugabtnwjyar- ország kérdése is, melyről nagyatádi Szabó István földmivelésügyi mi­niszter tájékoztatta a pártot. A iőldmivelési miniszter <t drdgasdgi ankétről. Mr délután ankét volt a föld- mifelésügyi minisztériumban a drágaság ellepi intézkedésekről, milyen a JtfÓrmánv képviselőin kiwil a^»fo város képviseletében ,Si'}«k5r-Tenő h. főpolgármester, Tojna Edo és Berczdl Jenő taná­csosok vettek részt, valamint a ke­reskedelmi étdekképviseletek és a munkásság megbízottai. Az, értekezletről nagyatádi Szabó István földmivelési miniszter a kö­vetkezőket mondotta: Az értekezleten a fogyasztók ée a kereskedelmi érdekkepviseletek kívánságait hallgattuk meg. Az ér­dekeltek, azt kívánták, hogy szün­tessük meg a tojáskiyitelt, vagy emeljük föl a kiviteli illetékeket, esetleg a kiviteli engedélyeket csak úgy adjuk ki, ha a kiszállított tojás után a fővárosba is hoznak tojást. A tejtermelők a terv szerint ked­vezményes korpát kapnának, ha a fővárosija hoznak föl tejet. Köve­telik n cukor szabad behozatalát.. Szóbakerült, a burgonya- és zsír- behozatal kérdése is. A drágaság megszűnte természe­tesen nem remélhető, mert az világ- jelenség, de legalább csökkentené sze­retnek. illetőleg megakadályozni <i további áremelkedéseket. A további tárgyalásokat a föld- mi vei ésiigyi minisztérium fogja le­folytatni. / Meskó Zoltán a keresztény» : párti támadásokról. A kisgazdapártban ma Meskó koltán élésen tiltakozott a kereez- ftnypirtfban vele kapcsolatban el- ImTigzow tárnadások ellen. Kijelen- t^tie,ifogy semmiféle politikai pro­pagandát nem űzött és a keresz­ténypárt támadása, előzetes intézke­dés akar lenni a bekövetkező válasz­tásokra. BaranyábanéhelyreAllott / a magyar közigazgatás. í. — Stéhge dr. alispán nyilatkozata. — '(Pécsről jeletítík: Abból az alka- kmiből, hogy%, vármegye kiürítése bffcjeződöjg, Ncndlvich Andor poí- glhnestegés Stcnge Ferenc alispán üSyö^jést ávirat okát küldtek a kor­mányzónak, a miniszterelnöknek, a külügyminiszternek és a belügy­miniszternek. Az üdvözlő táviratra Stenge alispánhoz ma a, következő táv­irati válasz érkezett: »A kor­mányzó ur őfőméltósága Baranya vármegye fölszabadult lakosságá­nak lelkes hazafias hódolatát öröm' rael fogadta ée megbízni méltózta- totfc, hogy meleg köszönetét tolmá­csoljam. Bartha, a kabinetiroda fő­nöke.* A magyar közigazgatás helyre­állításáról és a vármegyében ural­kodó állapotokról Stenge Ferenc dr. alispán ma a következőkben nyilatkozott: — A beérkező jelentések szerint a magyar közigazgatás urahnát a [legutolsó faluban is helyrt^litpüák. Közigazgatási hatóságainkat min­denütt, a nemzetiségi vidékeken h a legnagyobb örömmel fogadták. Ilyen a lelkesedés mindenhol má­sutt és ez ékesebben szól minden féle, a szerbek által kolportált hír­nél, amelyek különféle szerb szim­pátiákról beszélnek. Rablás fényes nappal. (Egy vakmerő kereskedősegéd a tettes.) Polacsek Henrik kereskedő Csáki-utcai üzletébe ma délelőtt egy fiatdember állított be, hirtelen kirántotta a pénztárfiókot, abból, mintegy tizennyolcezer koronát mar­kolt ki és futásnak eredt. A keres­kedő a járókelők segítségével üldö­zőbe vette a tolvajt, kit hosszas üldözés után el is ‘fogtak. A főkapi­tányságra kisérték, ahol megálla­pított ák, hogy Windschpach Artúr 30 éves munkanélküli kereskedő- segéd. A rendőrség beismerő vallo­mása után letartóztatta.-1 iC I n jvuis Újság

Next

/
Thumbnails
Contents