Kis Ujság, 1922. június (35. évfolyam, 123-144. szám)

1922-06-01 / 122. szám (123. szám)

munkájával és a forradalom méte­lyével állunk szemben. A soproniak jól tennék, ha elmélkednének afe­lett, hogy elsősorban nem nekik kellett volna-e Csonkamagyaror- szág érdekében az egység zászlója alatt a kormány mögé államok.* Petíció alá kerül a hódme­zővásárhelyi szocialista mandátum. Hódmezővásárhely H. kerületé­ben a választás folyamán szabály­talanságok, visszaélések történtek, sőt hamis szavazólapok szerepel­tek nagy számban a II. kerületi választásnál. Ennek lett az ered­ménye, hogy a szocialisták jelöltje 200 szavazattöbbséget kapott. Az egységes párt hivei a választást meg jogjak peticionálni és _ való­színű, hogy a jogtalanul szerzett mandátumot meg fogják semmi­síteni. Szegeden Peidl Gyulát 1202 szavazattöbbséggel választották meg. Szegedről jelentik a Magyar Orsz. Tudósítónak: Ma este kilenc óra­kor hirdették ki Szeged II. válasz­tókerületében a választás eredmé­nyét. Beadtak 10=133 szavazatot, ebből megsemmisítettek 605-öt; Pálfy Dániel egységespárti kép­viselőjelöltre 4163, Peidl ^ _ Gyula szociáldemokrata képviselőjelöltre 6365 szavazat esett s igy Peidl Gyula (szociáldemokrata) 1202 sza­vazattal lett Szeged II. kerületinek képviselője. Pet.rik Antal választási elnök a jegyzókönyvhöz levelei mel­lékelt. amelyben rámutat arra, hogy a névjegyzék összeaCHtása teljesen hibás volt, s hogy a névjegyzék abszolúte nem tükrözteti vissza Szeged II. választókerületi válasz­tóinak nemcsak teljes, de megkö­zelítőleg hü létszámát sem. Petiik Antal választási elnök a küldött­ségeknek és az újságíróknak kije­lentette még, hogy mindezekről hol­nap jelentést tesz a belügyminiszter­nek. A Pálfy-párt, értesülésünk szerint, feltétlenül petícióval fog élni a szavazási eljárás dlen. Rendelet a visszaélések elkerülésére. A kormány ma este a lajstromo- san választókerületekben a szava­zólapokkal űzhető esetleges vissza­élések elkerülése és a szavazólapok hivatalos jellegének kidombori- tása céljából rendeletét adott ki, amelyben a lajstromok és boríté­kok betüszermti megjelölésének részleteit a legnagyobb pontosság­gal felsorolja. A holnapi vidéki választások. A vidéken a következő várme­gyékben és törvényhatósági váro­sokban kezdődik csütörtökön a : szavazás: Bácsbodrog (négy kerület), Borsod ! (hét), Esztergom (kettő), Győr (kettő), ! Ilont (kettő), Komárom (három), | Moson (három), Nógrád (öt), Po- j zsony (egy), Sopron (öt), Vas (nyolc), Veszprém (hét), Zala (tizenegy). Baja (egy), Debrecen (három), Győr (kettő), Kecskemét (kettő), Mis­kolc (kettő), Pécs (kettő), Székesfehér­vár (egy). 2. Magyarországi Szociáldemok­rata Párt. Listavezető : Peyer Károly. A többi jelölt: Propper Sándor> Rothenstein Mór, Györki Imre dr.. Sütő József, Piíder Emil, Schrőder Ferenc, Deák Lajos, Csillag Fe­renc. 3. Szövetkezett Keresztény El­lenzéki Párt. Listavezető: Háttér István. A többi jelölt: Homonnai Tiva­dar dr., Ralcovszky István, Ortvai Rezső, Szekeres István dr., Sálom- váry Jenő, Liszka Árpád dr., Katók János, Kelez Gyula. 4. Keresztény Egység Tábora. Listavezető : Csilléfy András dr. A többi jelölt: Darányi Ferenc | dr., Gazdy Jenő, Keresztes Béla dr., j Havas Mihály, Munkácsy Gyula, ; Simányi Gyula, Magyar Imre, Kirchner Béláné. 5. Régi Friedrich- (Keresztény Nemzeti) Párt. Listavezető: Kelemen Aurél. A többi jelölt: Fiingei Gyula dr., Bibithi Horváth János, Sáryior Bé- ! la, Trenkusz János, Tóth József, i árkosi Székely György, Pokorny \ Ernő, Dobler Ferenc dr. ! 6. Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzéki Párt. Listavezető : Vázsonyi Vilmos dr. j A többi jelölt: Ugrón Gábor dr., ! Sándor Pál, Szterényi József báró, j Bródy Ernő dr., Gál Jenő dr., Kiss i Ferenc dr., Magyar Miklós, Hoff- ! mann M. Mihály. III. (déli) választókerület. ,1. Keresztény Egység Tábora. Listavezető : Ernst Sándor dr. A többi jelölt: Usetty Ferenc, j Buday Rezső, Petrovácz Gyula, Bohn József, Cigány Sándor, Mik­lós Ferenc dr., Minké Béladr., Gialz Géza, Ilosvay Bálint dr. 2. Nemzeti Polgári Párt. Listavezető: Heinrich Ferenc. A többi jelölt: Gaár Vilmos dr., holnap választ Budapest. — A fővárosi listák. — Holnap reggel kezdődnek a bu­dapesti választások lajstromos rendszer szerint három választó­kerületben, 410. szavazási körlet­ben folyik a választás, az első nap száz körletben lezárják a szavazást, a többiben csak pénteken. A szava­zás titkosan történik, az egyes pártok lajtsromos közös gyüjtő- iven szerepelnek és a lista fölött lévő négyszögbe belerajzolt kereszt jelenti, melyik pártra adja le a választó szavazatát. A listát a vá­lasztó borítékba zárva adja át a választási elnöknek, aki azt elhe­lyezi az urnában. Az urnákat junius 2-án és 3-án bontják föl és ezután történik meg a szavazatok össze­számolása. A szavazás a legtöbb körzetben két napig tart, azokban a körze­tekben, melyekben a választók száma 600-nál kevesebb, a válasz­tás csak egy napig tart. Ezek a kör­ietek a következők: i I. kerület, Buda. r 6, 7, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 52, 57, 68, 60, 68, 69, 70, 71, 79, 80 és 81. jj, H. kerület (északi kerület). ' 6, 9, 24, 25, 28, 30, 31, 45, 51, €3, 74, 77, 83, 85, 87, 90, 91, 92, 96, 98, 99, 101, 110, 112, 117, 155. j» HL kerület (déli kerület). • 8, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 46, 48, 69, 71, 74, 75, 78, 86, 90, 94, 95, 101, 106, 108, 127, 131, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 165, 167, 171. A többi körzetben két napon át tartanak a választások. Budapesten holnap a következő listák küzdenek egymással: 2. (budai) választókerület. 1. A Magyarországi Szociálde­mokrata Párt. :i Listavezető: Peidl Gyula. 1 A többi jelölt: Batitz Gyula, Kéüdy Anna, Pásztor Imre, Katona Sámuel, Spielmann János. 2. A Nemzeti Polgári Párt. Listavezető : Szuny János dr. A többi jelölt: Lakatos Gyula dr., Alpár Ignác, Burghardt-Bélaváry Rezső dr., Nagy Béla dr., Várnay Alajos. 3. Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzéki Párt. Listavezető : Benedek János dr. A többi jelölt: Sziláayi Károly, . Kakufay Károly, Csefkó István, Székely Vilmos, Kutlánya János. 4. Keresztényszocialista Párt. Listavezető : Székely János. A többi jelölt: Szokólyay Antal dr., Csóka Lajos, Schrantz Pál dr'., Brunecker Lajos, Steiner Gyula. 5. Keresztény Egység Tábora, Listavezető: Wolff Károly dr. A többi jelölt: Bendrd Ágoston dr., Kontra Aladár, Perezd Béla, Joanovich Pál, Farkas Elek. 6. Gazdaságpolitikai Párt. Listavezető : Becsey Antal. A többi jelölt: Szárny Gyula, Lendl Adolf dr., Hrivnyák János, Hódy Lajos dr., Király Gyula. 7. Keresztény Nemzeti Földmi- ves- és Polgári Párt. Listavezető: Andrássy Gyula gróf. A többi jelölt: Virter László dr., Knapp Aurél dr., Krizs Árpád dr., Sármezey Endre,Baransky Gyula dr. 8. Függetlenségi 48-as Kossnth- Párt. Listavezető: Schubert Sándor. A többi jelölt: Bállá Aladár, Oremusz Ödön, Erdélyi Dezső, Jobb­ágyi Béla, Günther Béla. II. (északi) választókerület. 1. Nemzeti Polgári Párt. Listavezető: Lukács László. A többi jelölt: Disi Géza dr., Márkus Jenó, Berger Mór, Oetl Aladár, Aisele József, Hein János, Palkovics Ede, Körössi Sándor. Schiffer Miksa, Konkoly Elemér dr., Lévai István, Aich György, Mocsai József, Majtényi Béla, Héder La­jos dr., Halászi László. 3. Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzéki Párt. Listavezető: Bárczy István. A többi jelölt: Rassay Károly, Ruppert Rezső, Baracs Marcell, Pakots József, Benedeké Dezső, Hajdú Marcell dr., Keönch Boldi­zsár dr., WaiUer Ernő dr., Körmöczi Zoltán dr. 4. Magyarországi Szociáldemok­rata Párt. Listavezető: Vcmczák János. A többi jelölt: Farkas István, Kitajka Lajos, Jászai Samu, Ho- rovitz Gábor, Reisz Mór, Dincsér István, Schmidtmeyer Vilma, Gün­ther Péter, Berkes Jenő. dr. ő. Honvédelmi Párt. Listavezető: Batttay Ákos dr. A többi jelölt: Persay Ferenc dr., Vasáry Dániel dr., Bignár Ferenc, Papp-Váry Elemér, BeviUaqua Béla dr., Lehr József dr., Szieberth Imre, Sulió Ferenc. 6. Keresztény Nemzeti Földmives- és Polgári Párt. Listavezető: Friedrich István. A többi jelölt: Weiss Konrád dr.; MiHóssy István, Homyánszky Zoltán dr„ Diniek Vidor, Ilovszlcy János, özv. dr. Dimer Gusztávné, Takács István, Szénié Gyula dr. 7. Gazdaságpolitikai Párt. Listavezető: Gratz Gusztáv. A többi jelölt: Bársony Elemér, Feyer Sándor, Horváth Károly, vizeki Talián Zsigmond, Gombás Gyula, Losonezy István, Bíró Sán­dor, Weisz Márk, Cziegler István dr. 8. Keresztényszocialista Párt. Listavezető: Szabó József. A többi jelölt: Haller József dr.; Avarffy Elek dr., Spillenberg Mária, Mutter Antal, Horváth István,' Zlinszky János dr., Fodor István, Kronits Frigyes. Elfogták as JUberfirsai-uti gyilkosokat; Eredményes éfetzakai razzia. — Benyó József éz Kreutz János beismerő vallomást tettek. Öt napon keresztül nyomozott á rendőrség az albertirsai gyilkosság ügyében. A detektívek a legkülön­bözőbb feltevésekből kiindulva, hajszolták a tetteseket, akiket azonban csak ma hajnalban sike­rült elfogni. A rendőrség emberei ma éjszaka Angyal László detektívfelügyelő vezetésével razziát tartottak a gyil­kosság környékén, Kőbányán, az uj és régi lóversenytér között elterülő telkeken. A rendőrségen ugyanis valószínűnek tartották, hogy a gyilkosságot csakis olyan rovott- multu egyének követhették el, aki­ket már több bűncselekmény ter­hel és akik ezen a környéken buj­kálnak. A razzia eredménnyel is járt., mert a Keleti-pályaudvar külső részén, a vagonok között két igen gya­nús fiatalemberre akadtak, a detek­tívek, akiket azonnal igazoltattak és clőállitottak a főkapitányságon. Az egyik fiatalember Benyó Jó­zsef mikszáthfalvai születésű, 24 éves suhanó, a másik Kreutz János 22 éves kocsis. Az első kihallgatá­sok során mit sem akartak tudni a gyilkosságról, később azonban beismerték, hogy ők követték el az albertirsai-uti gyilkosságot. Elmondották, hogy múlt hét péntekién a Keleti-pályaudvaron | megismerkedtek Reznyák Sándor" 1 ral, beszédbe elegyedtek vele s el­határozták, hogy együtt indulnak el Kőbányára. Amikor körülbelül a feleluton voltak, Benyó azt pro­ponálta, hogy ne menjenek tovább, aludjanak kinn a mezőn. Reznyák ebbe bele is egyezett, lefeküdtek s amikor Reznyák Sándor mély álomba merüli, Kreutz és Benyó téglákat ke­restek s agyonverték Reznyákot. Miután Reznyák kiszenvedett, zsebeit kikutatták, a nála levő készpénzt, összesen ötszáz koronát, elvitték, iratait pedig a környéken szétdobáttálc. ff Ma délelőtt detektívek kivitték a gyilkosokat a színhelyre, ahol megtalálták Reznyák összes ira­tait, ugyancsak megtalálták a gyári munkás mikádókabátját is, ame­lyet a tettesek szintén magukkal vittek. A gyilkosokat ma délelőtt h főka­pitányságon előzetes letartóztatásba helyezték s holnap kisérik át őket a királyi ügyészség Markó-utcai fog­házába. Vessek SKsttsK& =W ^EtaPAlSÜS'&GASABB árban. KSSOK IZSÓ, RÁKÓCZI-UT 70. ****************** ***** **************** ****** ***** “r“rTr^nfrvri1vrrnrrrYvvViAivtjiAmriüVvtrLr>

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents