Kis Ujság, 1951. március (5. évfolyam, 50-75. szám)

1951-03-01 / 50. szám

A Független Kisgazda Párt központi lapja Főszerkesztő: Dobi István — Felelős szerkesztő: Katona Jenő krm 60 fillér Csütörtök, 1951 március 1 Az egész (ország népének lelkes figyelme mellett tárgyal a Pártkongresszus A Magyar Dolgozók Pártja II. Kon- gresszusán elhangzott felszólalások­ból közű jük az alábbi szemelvénye­ket, amelyek népi demokráciánk éle­tének és a világpolitikának nagyfon- tosságú kérdéseit érintik; Kovács István: A Magyar Dolgozók Pártja a múlt­ban elnyomott, művelődési lehetősé­gektől elzárt dolgozó tömegek közül tízezrével felszínre hozza, kineveli és vezető helyekre állítja a tehetséges kádereket. Minden területen küzdeniink kell az egészségtelen fluktuáció ellen, a veze­tés és elsősorban a pártvezetés stabi­lizálásáért. A nagyarányú tömeges káder-átcsoportosítás a mezőgazdasá­gon kívül nagyjában befejeződött. Minden terület, minden minisztérium, állami, gazdasági és egyéb szerv a jövőben a lehetőség szerint káder­utánpótlás terén is önellátó kell, hogy legyen és tervszerű munkával nevelje ki és biztosítsa a saját és belső szerve számára a szükséges kádereket. A mezőgazdasági káderek kiválasz­tása terén mind éberségi, mind szak­szempontból súlyos mulasztások és felelőtlenségek történtek. Az elöltünk álló döntő . feladatok parancsolólag szükségessé teszik a hibák gyors megszüntetését és a mezőgazdaság te­rületén a kádermunka alapvető meg­javítását Az ipari munkások, mint annyiszor a felszabadulás óta, most is a dol­gozó parasztok segítségére sietnek és azzal is erősítik a munkások és dol- dozó parasztok testvéri szövetségét, hogy kimennek a falura és személye­sen is segítséget nyújtanak a dolgozó parasztságnak a termelpszövetkezetek fejlesztésében és megerősítésében. A kádermunka nem öncél. Annak ■ terület, a szakvezetés feladatának végrehajtását kell szakadatlanul alá­támasztania. Viszont a vezetők mun­kájába is szrrvesen be kell illeszteni a kádermunkát. Ifwnw MováK l*- fngqet- Ofszat): A lengyel dolgozó tömegek nem­csak jól ismerik, hanem sajátjaiknak is érzik azokat a sikereket és ered­ményeket, amelyeket a magyar nép elért. Hegedűs András: hogy fényekkel bizonyítsa a nagy­üzemi termelés föényét. Ezért első­sorban elő kell segítenünk a meglévő termelőszövetkezetek megerősítésit és bennük jó terméseredmény eléré­sét. Rossz úton jár az a pártbizottság, amely most megfe'edkezik erről a kérdésről és továbbra is csak a ter­melőszövetkezeti mozgalom szám­szerű növelését tartja szem előtt. Az ilyen helvte’en gyakorlat eredménye az lenne, hogy számszerűleg nőnének ugyan a termelőszövetkezetek, de mert a tavaszi szántás-vetési munká­latokat nem tudnák idejében elvé­gezni, terméseredményeik rosszak lennének. Az elkövetkező hónapok, ban elsősorban az a feladatunk, hogy a termelőszövetkezetekben biztosít­juk a tavaszi szántás-vetési munkák elvégzését időben és jó minőségben. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, bogii mezőgazdaságunk túl­nyomó többsége, több mint 70 szá­zaléka az egyénileg gazdálkodó dol- gozóparasztoJi kezében van. Pártunknak segíteni kell több 'tíz­ezer parasztfiatal és különösén pa­rasztlány kiképzését traktoristává. A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése csak azokban a községek­ben éri el döntő sikert, ahol párttag­jaink példát mulattak és az agitációs munkát falusi pártszervezeteink és helyi pártbizottságaink közvetlenül irányították. Hangsúlyoznunk kell, hogy Pár­tunk politikája továbbra is a kulák- ság korlátozására irányul és az ettől való eltérés Pártunk politikájának a megsértését jelenti. Eddigi tapasztalataink mindenben igazolják a mezőgazdaság szocialista átszervezése lenini-sztálini útjának igazát. 8-USffä Aiwadesf, ni olasz KP yezetftsfgitaffia: Olaszországban a Marshall-terv és a klerikális olasz kormány politikája következtében, amely kiszolgáltatta az országot az amerikai imperialis­táknak, a nemzetgazdaság a bomlás korszakába került. Gyárakat, üzeme­ket zárnak be, a teljes és részleges munkanélküliek száma egyre emelke­dik és jelenleg ötmilliót tesz ki. Podr Beraalan feslő- milveüz: Történelmünk folyamán a művé­szek sohasem részesültek olyan meg- accsülésbcn, támogatásban, mint most, lépi demokráciánkban. Az utolsó héten is a mai összesítés szerint 673 új termelőszövetkezeti csoport alakult a termelőszövetkeze­tekbe 26.400 csa ád lépett be és szántó- területük 162.000 kataszteri holddal növekedett. A februári helyzet szerint 3480 termelőszövetkezethez, illetve csoporthoz kereken 145 000 család, 990.000 kataszteri hold szántó, az or­szág szántóterületének több mini 10 százaléka tar ozik. Ezekben a hetekben nagy mezővá­rosok, a 27,000 lakosú Karc g a 13.000 lakosú Turkeve. a 14,000 la­kosú Kisújszállás és a nálu . nem sokkal kisebb Mezőcsát dolgozó pa­rasztságának több mint 95 százaléka belépett a leim e'őszövot kezetekbe. Ami lehetséges volt Turkevén. az előbb pang u óbb lebe'séges lesz ez ország minden mezővárosában és fa­lujában ha szívós, kitartó munkával megteremtjük az ehhez szükséges feltételeket. Az 1948 és 49-ben megalakult ter­melőszövetkezetek túlnvomórésze jó1 morá llá a he’vét és lenyőzte a kez­deti nehézségeket, de szövetkezeteink nagvrésze. 1800, a múlt év ő'z’n vagy csak az elmúlt hónapokban •lakait és Így nem volt ideje arra, Wftrrii PolW*. «y angol HP iüijíiriüiü: Angliában a munkásnép vállaira iúlyos teherként nehezedik a lázas égyverkezési program. Ugyanakkor íjabb és nagyobb támadásokat ter- teznek az életszínvonal ellen. Az árak sllandóan emelkednek, a húsadagot íjból csökkentették és erősen korlá- ozták új házak, iskolák és kórházak ■pítését. Sok közszükségleti cikkben űány mutatkozik és a kormány a ka- jitalistákkal együtt leszorítja a bére­tet, mialatt a kapitalisták profitja nagasabb, mint bármikor azelőtt. Az mgol munkások erre a politikára íarcos ellenállással válaszolnak. Horváth Plánon: A propaganda jelentősége a pár- onbelüli ideológiai és neve’ő mun­kában — a termelés területéről vett hasonlattal — csak a nehézipar je­lentőségével mérhető össze. Aki ilyen vagy olyan indokolással a pártokfaíást másodrendű fe'adat- rak tekinti, az a kommunista önfu- lat jelentőségét, Pártunk világnézeti, deológiai szilárdságát becsüli 1*. Gondoskodni kell arról, hogy pro­pagandistáink — a páriiskolákat beleértve — rendszeresen feldolgoz­zák a Párt és a kormány legfonto­sabb határozatait és központilag kapjanak támogatást arra, hogyan használják ezt fel oktató munkájuk­ban. Az agitáció politikai tartalma olt kezdődik, hogy kiviszi a tömegek közé, népszerűsíti a Párt és a kor­mány határozatait. Ha csak ismer­tetjük a legfontosabb határozato­kat, már liáromnegyedrészt nyert ügyünk van. Ha megvilágítjuk a Párt és a kormány célkitűzéseit, már magunk mögé állítottuk a tö­megeket. Azok a pártszervezetek, amelyek bedugják fülüket a határo­zatokban megtestesülő, felülről jövő instrukciókkal kapcsolatban, arra is képtelenné válnak, hogy meghallják és felhozzák a tömegek hangját. Pe­dig ha az agilációt a tömegekkel való nagy beszélgetésnek nevezzük, akkor nyilvánvaló, hogy az a be­szélgetés is kétoldalú és fabatkát sem ér a mi mondanivalónk, ha nem halljuk meg azt, amit a tömegek mondanak. bizottság felenfése&Ol: A küldöttek 13.751 pártszervezetbe szervezett 699.688 párttagot és 162.4Í6 tagjelöltei képviselnek. A küldöttek és tanácskozási jogúak közül 790 férfi, 297 nő. Korszerinti megoszlásban 166 fő életkora 26 év alatt van. Foglal­kozás szerinti megoszlás: munkás 665, paras,t 215, értelmiségi 108, egyéb 99. A parasztok megoszlása: tszcs-tag 82, 7 holdon aluli egyéni rázd a 35, 7 holdon felüli egyén' gazda 17, mezőgazdasági munkás 81. Kádár lenos latitKár- neEyeiies: Pártunk politiká ját a dolgozók mil­liói követik A szocializmus felépílé- sénelc célkitűzésében egész munkás- oszlályunk osztatlanul követi a Pár­tot. A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése bizonyítja, hogy ha helyi pártszervezeteink valóban a Párt po­litikáját viszik, azt helyesen alkal­mazzák, akkor dolgozó parasztsá­gunk tömegei szinte elemi eővel mozdulnak meg és lépnek a szocia­lista fejlődés útjára. Pártunk külpolitikáját népünk kö­veti. Hazánk függetlenségét védő im- periaüstacllenes békepolitikánk szinte naponta újabb, pártonkíviili dolgozó tömeget, ifjakat, nőket aktivizál és lelkesít. Szemmelláthatóan, szinte fi­zikailag érzékelhetően, hónapról hó­napra, hétről hétre mélyül a hála és szeretet, a ragaszkodás és odaadás szabadságunk, függetlenségünk, bé­kénk elhozója és oltalmazója, a nagy Szovjetunió és lánglelkű vezére Sztá­lin elvtárs iránt Rákosi elvtársat, Pártunkat, lelkesen, saját tapasztala­tain alapuló bizalommal követi dol­gozó népünk, ezt még ellenségeink is kénytelenek elismerni Pártunk poli­tikai tekintélye hatalmasan megnöve­kedett és napról napra nő. Javítsuk a szervezeti vezetést, álta­lában a szervezési munka színvona­lát, minőségét és ezzel is segítsük Pártunk helyes, az egész munkás- osztály, a magyar dolgozó nép túl­nyomó többsége által elfogadott és támogatott politikájának sikeres meg­valósítását. Viliam SlroKq (Csehszlováhfa): A béke és a szocializmus építéséért folytatott közös törekvésükben meg­szilárdult és elmélyült Csehszlovákia és Magyarország nemzeteinek test­vérisége és barátsága. Nemzeteink barátsága jelentős tényező a világ­béke megőrzéséért folytatott harcban. András: Mi, magyarországi délszláv dolgo­zók, kivesszük részünket a békeharc­ból és megvedjük drága magyar hazánkat. liáii László miniwter­üeiigettes: Az Egyesült Államok és csailósai blokád gyűrűjével akarják körül­zárni a Szovjetuniót és a népi demo­kratikus országokat, hogy ezek ne kaphassanak a kapitalista világból fontos nyersanyagokat. Ilyen módon kívánják megzavarni a szocializmus építését és akarják elgáncsolni to­vábbi gazdasági megerősödésünket, mert tudják, hogy a béketábor nö­vekvő gazdasági ereje a béke meg­védésének hatalmas eszköze Akárhogyan erőlködnek Trumanék és zsoldosaik, az ellenünk irányuló gazdasági háború csúfos kudarcba fog fulladni. Többek között azért is. mert nekünk is vannak olyan áruink, amelyekre nekik szükségük van és nemcsak ők lőhetnek ebben a gazda­sági háborúban, hanem mi is vissza tudunk lőni. A béketábor országai­nak gazdasági erőin megtörik minden gazdasági háború. Ezek az országok 800 milliós embertartalékkal és olyan gazdasági területtel rendelkeznek, mely Rerlintői Kantonig terjed. A gazdasági háború folyik ellenünk és a támadás visszaverésére meg kell feszíteni erőinket Ha az imperialis­ták nem adnak gépeket, megcsináljuk magunk, ha nem adnak vegyszereket, elkészítjük magunk, ha nem adnak nyersanyagokat gondoskodunk arról, hogy saját termékeink pótolják azo­kat. Ezenkívül takarékoskodnunk ke I minden tekintetben, különösen azokkal az anyagokkal, amelyekből behozatalra szorulunk. A gazdasági támadás visszaveréséhez a dolgozók széles tömegeinek támogatása, kezde­ményezése, újító szelleme szükséges. Cblsfnewschi (Románia): A sovinizmus, az elnyomás, a nem­zeti viszály helyébe a román és ma­gyar nép testvérisége, a lenini-sztálini nemzetiségi politika valóraváltása, a proletár nemzetköziség fejlesztése lé­pett. Ered Oelssner (Nemet De- mohraiihus Köztársaság): Legfontosabb feladatunkat ma ab­ban látjuk, hogy megakadályozzuk Nyugat-NémeiorSzág újrafelfegyverzé- sét és demokratikus alapon helyre­állítsuk Németország egységét. Bizto­san tekintünk nagy harcunk sikeres kimenetele elé. Damianov (Buliján«): Népeink összetartása meg fogja semmisíteni az amerikai-angol hábo­rús gyujtogatókat és aljas balkáni ügynökeiket s háborús provokátorai­kat, a titoistákat. Dénes István: Kialakulóban van és egyre bátrab­ban próbálgatja sasszárnyait az új magyar ifjúság. Pártbizottságaink és pártszervezeieink kötelessége, hogy most két kézzel ragadják meg ifjú­ságunk fiatal, erős, tellrekész kezét, irányítsák és segítsék az ifjúsági szö­vetség munkáját Elsősorban a kom­munistáknak kell fellépniük minde- nült azokkal a megcsontosodott, si­várlelkű bürokratákkal szemben, akik a fiatal, új erőket, a feltörő, friss kádereket háttérbe akarják, szorítani és akik az ifjúsággal szemben a bi­zalmatlanság légkörét terjesztik. Eegyen a DISZ a tanulmányi fe­gyelem és színvonal állandó emelé­séért folytatott munka élharcosa. tiszta Guula vezérfirnagti: Néphadseregünket az az eltökélt szándék tölti el, hogy minél többet tanuljon és ezáltal minél hasonlób­bá váljék a világ leghatalmasabb, le­győzhetetlen hadseregéhez, a dicső Szovjet Hadsereghez. DusznuűK István, a Tudó mántjosAftademiaelnOhe: A kozrnopolitizmus elleni harc te­rén még sok tennivaló van, de bi­zonyos, hogy a nyugati tudomány etőlt való ha.jbókolás és az imperia­listákhoz való disszidálás vágya úgy­szólván teljesen eltűnt tudósaink kö­rében. Ebben igen nagy szerepet ját­szanak az olyan tapasztalatok, mint például Szentgyörgyi esete. Megint bebizonyosodott, hogy *zr árulót, aki elrúgja magától saját népét, válasz­tott gazdái sem becsülik meg. Tudósaink úgyszólván összessége ma már átérzi, hogy a tudomány nem valamilyen öncélú, a dolgozó néptől és az élettől elszakadt tevé­kenység és munkájukban egyre in­kább létrejön az elmélet és a gya­korlat egységének megvalósítása. Andies Erzsébet: A Béke Világtanács berlini ülésén megállapította, hogy a háborús ve­szedelem, az imperialista körök há­borús előkészületei, cinikus, szemér­metlen háborús uszítása sohasem lá­tott méreteket öltött. De ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a háborús veszedelemmel szemben óriási mé­retekben nő a népek százmillióinak aktív békeharca. Százmilliók éber­sége és egyre fokozódó tettvágya ha­talmas irányítást, programmot ka­pott Sztálin elvtársnak a Pravda munkatársának adott válaszával. A Nvugat-Németország felfegyver­zése elleni harc, a Japán újrafel- fegyverzése elleni harc — dön'ö lánc­szeme a népek békeküzdelmének. Nyugat-Németországban és Japánban is óriási ellenállási mozgalom van ke­letkezőben, aminek hatása egyre in­kább érezhetővé válik. Az a körülmény, hogy az ENSZ a háborús politika eszközévé lett, fo­kozza a Béke Világtanács előtt álló feladatok nagyságát, a Béke Világ­tanácsra háruió felelősséget. A Béke Világtanács az egész világon egy újabb aláírási mozgalmat indít azért a követelésért, hogy az öt nagyhata­lom kössön békeegyezményt. A meg­induló nagy aláírási mozgalommal kap­csolatban a magyar békemozgalom előtt is nagy feladatok állnak. Á ma­gyar nép fiai és leányai, mint egy ember fogják aláírni ezt a nagy kez­deményezést A magyar békemozgalomnak az a feladata, hogy az itl-ott még mindig megnyilatkozó szektás hibáit leküzdve mozgósítsa a magvar nép apraját, nagyját a békéért folyó harcban való aktív, öntudatos, áldozatkész rész­vételre. A magyar békemozgalomnak az a feladata, hogv szép jelszavunkat — „Munkával a békéért!“ — elvigye minden becsületes magyar férfihez és nőhöz, hogy ez a jelszó minden be­csületes ember jelszava legyen az or­szágban.

Next

/
Thumbnails
Contents