Kis Ujság, 1951. július (5. évfolyam, 151-176. szám)

1951-07-01 / 151. szám

Ma: Bélyegrovat Keresztrejti ___ r Ara fillér Teljes vasárnapi galopp-programm ' Vasárnap, 1951 jiilins t A Független Kisgazda Párt központi lapja Főszerkesztő: Dobi István — Felelős szerkesztő: Katona Jenő Búzakoszorú! visz a Lenin-mauzoleumhoz Lantos Jánosné, Csépa község küldötte Csépii község Lantos Jijjiósrté négyholdas dolgozó parasztasszonyl küldte a .Szovjetunióba. Azért is esett ró a választás, mert a Lantos­család az elmúlt énben közel 500 százalékban teljesítette gabonabeadási kötelezettségét és példamutatásával dicsőséget hozott a községre, A bú­csúzáskor számos megbízást adtek neki, A sok között kapott egg igen szép megbízatást a falu dolgozóitól. Egy búzakalász-koszorút vittek el hozzá és kérték, vigye el Moszkvába Lenin mauzóleumához, hiszen az ö áldozatos munkájának köszönhető, -hogy most szabad földön a magukét aratják Csépa község dolgozó parasztjai is. Nagyszabású tiltakozó mozgalom Franciaországban a párizsi béketalálkozó betiltása ellen Párizs június 30. (MTI) Egész Franciaországban nagysza­bású tiltakozó-mozgalom folyik a július 15-i párizsi nagy béketalálko- zót betiitó rendelet ellen — írja az Uumanité. A rendelet ellenére ezerszámra vá­lasztják meg a küldötteket a találko­zóra és ugyankkor fokozzák az alá­írások gyűjtését is. A párizskörnyéki gyárak dolgozói a petíciók százait írják alá. De Chambrun haladó képviselő "a miniszterelnökhöz intézett .levelében megállapítja, hogy a július 15-i béke- ialátkozó előkészületei olyan időpont-, ban folynak, amikor a koreai fegy­verszünetről szóló javaslatok és a nemzetközi feszültség enyhülésének lehetőségéi nagy reményeket ébresz­tenek az emberekben és amikor a francia nép azt kívánja, hogy a volt szövetségesek közt ismét a tárgyalá­sok szelleme legyen irányadó. Éppen ezért a közvéleményt meg­lepte s felháborította a kormány be­tiltó határozata. A képviselő hang­súlyozza, hogy azonnal kihallgatást kért a miniszterelnöktől, de. eddig még nem kapott választ. Sok francia értelmiségi, köztük több egyetemi tanár, akadémiai’ tag, művész, tudós éj* orvos felhívást ;fdolt ki. Tragikusnak nevezte a nyugatnémet szén- helyzetet B.iicher bonni helyettes kancellár Nyugat-Németország szén-, acél- és vastermelése jelentősen csökkent A Neue Zürcher Zeitung gazdasági helyzetjelentésében közli, hogy Nyu- gat-Néme'országbun az utóbbi hóna­pokban olyan nagymértékben kiélező­dött a szén- és acél hiány, hogy ez a helyzet már jelentékenyen érezteti halasát valamenyi iparág terme ősé­ben. Májusban egymillió tonnával csökkent márciushoz képest a kiter­melt szén mennyisége, júniusban a termelés tovább csökkent. Blücher, bonni helyettes kancellár „tragikus­nak“ nevezte a nyugatnémet szén­helyzetet. Az iparvállalatok szénkész­lete összezsugorodik. A szövetségi vasútoknak mindössze hat-hét napra elegendő széntartalékuk van. A nagy széníiiány arra kényszeríti a vas- és acélipari váltalalókat és az egyéb üze­meket, hogy szükségletükéit az Egye­sült Államokból behozott szénnel fe­dezzék. Ez év első négy hónapjában nyolcmillió dollár értékben mintegy öi-halszázer tonna kokszszenet im­portáltak az USA-ból. Az amerikai szén 90—95 német márkába kerül tonnánként, ugyanakkor Nyugat-Né- nietország a kényszer kiviléi rendel­kezések alapján ki,szállított szénért tonnánként 40 máilia körüli árat kap. Az imperialista megszálló hatalmak nem hajlandók leszállítani a szén kényszerkiviteÜ keretét. .Ugyanakkor egy évén belül megkétszereződött a megszálló csapatok és hatóságok szíHnszükségete. A szénhiány következtében Nyugat- Németország nyervcslermétése az év első negyedében 10 8 százalékkal, a nyersacéltermelés 7.3 százalékkal csökkent a múlt év utolsó negyedé­hez képest. A bonni gazdasági minisztérium a nyugatnémet élelmiszeripar szén- kiutalását az év harmadik negyedére 10 százalékkal csökkentette —■ jelen­tik „Bonnból. A General Electric és más amerikai trösztök a dollár leértékelésére spekulálnak Harrison vezető amerikai bankár „szigorú titoktartás“ melle t közölte néhány newyorki laptulajdor.os.ra,, hogy egyes amerikai trösztök, így legelsősorban a General Electric, nagyszabású tőzsdei műveletekbe kezdtek, minél nagyobb mennyisé­get igyekeznek megszerezni a ma­guk számára 1 az Egyesült Államok és egyéb országok arany észfetéböl. Más gazdasági megfigyelők mogál- lapílják, hogy - a General Electric és a spekulációban résztvevő többi amerikai nagy tröszt a dollár közeli leértékelésére számít. A leértékelés­ről a közelmúltban ismételten szó só t és ennek különböző c,éjjelei mutatkoznak. Itt említjük meg, hogy a General Motors Corporation óz első helyen áll annak a tíz nagyvállalatnak a névsorában, amely az USA hadiipari megrendel cselnek több mint egy­negyedrészét kapta meg. A tíz leg­nagyobb társaság a hadiipari ren­delések 27 ■ százalékát, a tizenöt leg­nagyobb társaság a megrendelések 33.3 százalékát, „z ötven legnagyobb 1 társaság pedig azok 48.2 százalékát kapta meg s az Egyesült Államok többi vállalatának összesen a meg­rendeléseknek csak 51.8 százaléka jutott. Az amerikai képviselőhöz „kisüzemi bizottságét“ állapította meg ezeket az adatokat és kifogá­solta, hogy a kisüzemeket fokozato­san kiszorítják a hadiipari termelés­ből a nagy monopóliumok javára. Tovább csökkentik a fogyasztási cikkek gyártását Amerikában A Journal of Commerce- írja: Az USA kormányának bejelentése szerint ez év utolsó negyedében és a következő év elején mindinkább nö­vekedni fog a hadicélokat szolgáló nyersanyagok iránti kereslet. Ez azt jelenti, hogy őszre a tartós fogyasz­tási cikkek gyártásának erős korlá­tozása várható. Jelentések szerint a fogyasztási cikkek termelését a múlt év harmadik negyedéhez képest mint­egy S0 százalékkal . csökkentik. Ridgway amerikai tábornok utasítást kapott tűzszüneti tárgyalásokra Koreában Múlik szovjet ENSZ-f őmegbízott ismeretes nyilatkozata után, amely­ben rámutatott a koreai véres há­ború tárgyalások, útján .való befeje­zésének lehetőségére és megjelölte a tárgyalások álját — mint jelentet­tük — Kirk moszkvai amerikai nagy­követ kérte Gromiko szovjet külügy­miniszterhelyettest, hogy adjon to­vábbi tájékoztatást a Szovjetunió kormányának álláspontjáról a koreai kérdésben. Gromiko a kért felvilágosításokat megadta és erről Kirk nagykövet jelentést küldött Washingtonba. A ' nyugati sajtó Groníiko es a moszkvai USA nagy­követ találkozása után jelezte annak lehetőségét, hogy a fegyverszüneti megbeszélések rövidesen megindul­hatnak a koreai fronton. Most Washingtonból jelenti a TASZSZ-Iroda, hogy amerikai részről megtörtént az elhatározás a tárgyaló, sokra. Laveit, az USA nemzetvédelmi miniszterének helyettese fogadta az újságírókat és közölté velük, hogy az Egyesült Államok kormánya „általá­nos utasításokat adott“ Ridgway tá­bornoknak, a koreai intervenciós had. sereg amerikai főparancsnokának * koreai tüzsziineti tárgyalásokkal kap­csolatosan. Lovett hozzáfűzte, hogy Ridgway utasításait Truman jóvá­hagyta. Egy newyorki TASZSZ-jelentés to­vábbi lépésről számol be. Eszerint Ridgway tábornok rádión keresztül javasolta, hogy a tűzszünetre vonat­kozó tárgyalásokat égy dán kórház- hajó fedélzetén folytassák le, amely Vónszan kikötőjében állomásozik. Bizalmatlansági indítvány az olasz szenátusban az amerikai haderő olaszországi berendezkedése miatt Az olasz minisztertanács csütörtö­kön jóváhagyta Sforza külügyminisz­ter jelentését a livornói kikötőnek az amerikaiak részére történt átengedé­séről és az amerikai fegyveres erők olaszországi átmenő forgalmának en­gedélyezéséről. A szenátusban több kommunista szenátor, valamint Labriola és Delta Seta párlonkívüli szenátor, együttyis, bizalmatlansági indítványt terjesztett elő ,az olasz Vöt many -ellen. A -bizal- mátíansági indítvány megállapítja:' a nápolyi új amerikai főhadiszállás me teremtése és új amerikai támasz­pontok létesítése ol-sz területen Olaszországot eleve abba a helyzetbe hozza, hogy az VSA támadó háboJ rája esetén önműlödvleg hadviselő féllé válik. Az olasz minisztertanácsban csü­törtökön hatórás tanácskozás után sem jött létre .megegyezés a tervezett új szakszervezeti törvényre vonat­kozóan, amely megvonná az olasz- közalkalmazottak sztrájkjogát és más vonatkozásban is korlátozná a szer­vezett dolgozók jogait., A CGIL végrchajtóbizoUsága közle­ményt adóit ki, amelyben megálla­pítja, hogy az olasz kormány által tervezett sztrájkellenes intézkedések a legsúlyosabb merényletet jelentik az olasz dolgozók jogai ellen. Az olasz kormánynak ez eddig a legkihívóbb lépése azoknak a jogoknak a meg­vonására, amelyekét az olasz nép U fasizmus elleni küzdelembe»' vívott ki. A volt Angol-Iráni Kőolaifársaság titkos okmányai fényt derítenek e társas.'g sötét múltjára A Tehrane Moszavvár című hetilap június 29-én értesüléseket közöl azoknak az okmányoknak tartalmá­ról, melyeket az iráni hatóságok az Angol-Iráni Kőolajtársaság teheráni tájékoztató osztályának bezárásakor találtak. Az okmányok között titkol ügynök- és kémnévsorok vannak, valamint egyéb névsorok más szemé­lyekről, akik ugyancsak az Angol- Iráni Kőolajtársaság érdekében mű­ködtek. A névsorokban sok diplo­mata, volt miniszter, a Medzs’isz több tagja. szenátorok, laplulajdonosok etb. szerepelnek. A Tehrane Moszavvar szerint Mo- szadik miniszterelnök — állítólag — utasításokat adott, hogy ezeket az okmányokat a „zűrzavar“ elkerülése végéit ne hozzák nyilvánosságra. Van­nak az okmányok között cikkek is, melyeket a volt Angol-Iráni Kőolaj- társaság tájékoztató osztálya készített Ausztria kétszeres áron vásárol kenyérgabonát az USA*tól Block, a reakciós osztrák Néppárt egyik képviselője legutóbbi nyilatko­zatában akaratlanul is leleplezte á Ma-rs'.iall-terv keretében nyújtóit ame­rikai „segítséget“. Block ugyanis a következőket mondotta: „Ma a külföldről -behozott kenyér- gabonáért — ami szükségletünknek kb. 60 százalékát képezi — több mint kétszer ’ annyit fizetünk, mint a meny Magyarországi és bulgáriai kémkedés után Tito Pakisztánba küldte öbrad Cicmilt Obrald, Cicmil, 'a Tito-banda egyik legismertebb, legtjirbedtebb kémje. A hábortf befejezése titán Tito Magyar- országra küldie ét i!t n jugoszláv ka­tonai misszió vehetője,volt. A Rajk- pér folyamán a kiiünk hogy Obra-d Cicmil nemcsak a népi demokratikus Magyarország elleni kémkedést irá­nyította, hanem összeesküvő terveket is szőtt népi demokráciánk megdön­tésére és a magyar politikai és ál- ÍmUíí vezetők etleni merényletekre. A az iráni sajtó számára. Ezenfelül adatok találhatók a dip­lomatákkal folytatott tárgyalások céljait szolgáló „magánfogadások““ rendezésére szánt kiadásokról. Meg­található a titkos tanácskozásokon résztvett személyek névsora, az olt elhangzott kijelentésekről készült fel­jegyzések; adótok a laplulajdonosok és szerkesztők megvesztegetésére szánt kiadásokról; szenátorok és Medzslisz- tagok előre elkészített beszédei az iráni .kőolajipar államosításának po­litikája ellen; propagandaanyagok a teheráni rádió számúra; adatok ar­ról, hogyan vett teszt a volt Angol- Iráni Kőolajtársaság sok véres terror- cse'ekmény megszervezésében, stb. Közöl még a lap több, fényképfel­vételt is a volf Angol-Iráni Kőolaj­társaságtól az iráni lapok tulajdonosai számára juttatóit pénzsegélyekre“ vonatkozó okmányokról. nyiért a gabonát az osztrák paraszt­tól vásároljuk.“ A Wahrheit című osztrák lap Block szavaival kapcsolatban megjegyzi, hogy „igen, kapunk ajándékokat“ az amerikaiaktól, de csak uzsoraárákan. Egy valódi ajándékot is kapunk tő­lük — írja a lap —. ez pedig az uzisoráárak ■elkeriilhetctk'n következ­ménye: a feltar'óztáthatátlan áremel­Rajk-per. leleplezései fényt derítette)* Cicynil szoros kapcsolataira a nyugati imperialista kémszolgál a tokkal. Tito 1947-heíp m'ásirányú kémtevé­kenységgel bízta meg Cicmilt. Bulgá­riába nevezte ki nagykövetnek. At új titóista nagykövet Szófiába történt megérkezése után ott is azonnal meg­indított^ aljas tevékenységét-a Tito- banda imperialista gazdái érdekében. Részlvett az imperialisták és álcázott ügynökeik bűnös összeesküvésében a népi demokratikus Bulgária ellen. Xrajcso, Roszlooval, együtt ’szervezte meg az összeesküvést a bolgár állam és annak demokratikus rendszere ellen, Cicmil Szófiában is a Szovjet­unió megrögzött ellenségének mutat­kozott és kémtevékenységét az angol­amerikai kémszolgálat utasításai sze­rint végezte. 1948 nyarán londoni nagykövetté nevezték ki, miután ma­gyarországi és bulgáriai kémtevékeny­sége teljesen lelepleződött. A kipróbált imperialista kémet most Pakisztánba nevezték ki nagy­követté. Pakisztán az ázsiai angol- amerikai imperialista politika egyik fontos tevékenységi területe. Az amerikaiak igyekeznek minél job­ban berendezkedni Pakisztánban, tá­maszpontokat szereznek, az angolok pedig Pakisztán és India ellentéteit arra használják fel, hogy mind a két országban minél nagyobb be­folyásuk legyen a gazdasági és poli­tikai életben s katonai téren. Lon­donban bizonyára meggyőződtek Obrad Cicmil „tehetségéről“ és képességeiről s alkalmasnak talál­ták őt arra. hogy Pakisztánba satu kinevezését kérjék Titótól, abba tt- ázsiai országba küldessék Cicmilt, ahol az imperialistáknak kipróbált kémekre és kártevőkre jvan szüksé­gük s ahol az angol és amerikai ügynökök mellett mis nemzetiségű „diplomatákat“ is jól fel tudnak használni sötét céljaik előmozdí­tására. Tito vezérkari főnöke Londonban Popovies, a Ti o-banda vezérkari főnöke — mint az MTI jelenti — Washingtonból az angol fővárosba érkezett. A londoni rádió közli, hogy Popovies a Jugosz'ávia ré­szére küldendő fegyverszál) ilmá- nyokról tárgyal. A titóisla táborneh- nak az angol vezérkari főnökséggel és a hadügyminisztériummal voltak megbeszélései. Az Evening Standard úgy ér'e-sül, hogy Popovies ,,találkozik régi ba­rátjával, Mac bea n ■ 'tábornok' konzer­vatív képviselővel is“. MacLean ~ mint ismeretes — a második világ­háború a’att egyike sóit a Tito mellett működő angolszász megbí­zottaknak. akik ellenőrizték, hogy Tito az imperialista hatalmak érde­keinek megfelelően vezesse had­műveleteit.

Next

/
Thumbnails
Contents