Kisalföld, 1961. november (6. évfolyam, 258-282. szám)

ViLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKl Mai gZámunk 8 oldal — Ára: 50 fillér GYŐR, 1961. november í., szerda A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xvn. évfolyam, 358. szám Befejeződött az SZKP XXII. kongresszusa •• ülést tartott as új Központi Bizottság MOSZKVA (TASZSZ) Kedden ülést tartott az SZKP-nek a XXII. kong* resszuson megválasztott új Központi Bizottsága. Az ülésen megválasztották a Szovjetunió Kommunis* ta Pártja Központi Bizottságának elnökségét. Az elnökség tagjai a következők: L. I. Brezsnyev, N. Sz. Hruscsov, A. N. Koszigin, F. R. Kozlov, O. V. Ku- uszinen, A. I. Mikojan, N. V. Podgornij, D. Sz. Poljan- szkij, N. A. Szuszlov, N. M. Svernyik és G. I. Voronov. Az elnökség póttagjai: V, V. Grisin, K. T. Mazurov, V. P. Mzsavandze, S. R. Rasidov és V. V. Scserbickij. A Központi Bizottság ülésén megválasztották a KB titkárságát is. Ennek tagjai: N. Sz. Hruscsov — első tit­kár F. R. Kozlov, P. N. Gyemicsev, L. F. Iljicsov. O. V. Kuuszinen, B. N. Ponomarjov, I. V. Szpiridonov, M. A. Szuszlov és A. N. Selepin. A plénumán az SZKP Központi Bizottsága mellett mű­ködő párt-ellenőrzési bizottság elnökévé N. M. Svernyi- ket, az elnök első helyettesévé pedig Z. T. Szergyukot választották. A kongresszus kedd délelőtti ülése MOSZKVA (TASZSZ> Az SZKP XXII. kongresz- szusa kedd délelőtti ülésén meghallgatta P. N. Gyemi­csev elvtársnak, a szavazat- számláló bizottság elnökének jelentését a központi párt­szervek választásának ered­ményeiről, A kongresszusi küldöttek hosszan tartó, viharos tapssal fogadták azt a bejelentést, hogy az SZKP Központi Bizottságának tagjait és pót­tagjait, valamint a Központi Revíziós Bizottság tagjait egyhangúlag választották meg. N. Sz. Hruscsov elvtárs rá­mutatott, hogy az egyhangú szavazás a központi párt- szervek választásánál ismét a lenini párt egységének és tömör összeforrottságának bizonyítéka. Hruscsov a meg­választottak nevében meg­köszönte a kongresszusi kül­döttek kitüntető bizalmát. N. Sz. Hruscsov záróbeszéde MOSZKVA (TASZSZ) Az SZKP XXII. kongresz- szusa kedden moszkvai idő szerint délután 16.00 órakor Nyikita Hruscsov elnökleté­vel záróülést tartott. Nyikita Hruscsov záróbe- szédébefl többek között kije­lentette: — Teljes joggal el­mondhatjuk, hogy a XXII. kongresszus fontos mérföld­kő a párt és az ország életé­ben, a kommunizmus felépí­téséért folyó harcban. Az új program elfogadásával a XXII. kongresszus az egész világ előtt meghirdette, hogy a Szovjetunió népei, élükön a Kommunista Párttal, kö­vetve a marxizmus-leniniz- must, magasra emelik a kommunista társadalom fel­építésének harci zászlaját. Hruscsov a XXII. kong­resszus küldöttei, az egész párt és a szovjet nép nevé­A kongresszus záróülésén a Központi Bizottság beszá­molójával kapcsolatos hatá­rozat kidolgozására alakított bizottság nevében felszólalt Leonyid Iljicsov küldött. Jóváhagyás végett a kongresszus elé terjesz­tette a.. SZKP Központi Bizottságának beszá­molójával kapcsolatos határozati javaslatot. Ezt egyhangúlag elfogadták. A határozat teljes egé­szében helyesli az SZKP Központi Bizottságának politikai irányvonalát, bel- és külpolitikai gya­korlati tevékenységét. Ezután Borisz Ponomarjov küldött határozat-tervezetet terjesztett a kongresszus elé az SZKP programjáról. Em­lékeztetett arra, hogy az ben forró köszönetét mon­dott a testvéri marxista- leninista pártok küldötteinek a kongresszus munkájában való részvételükért és jókí­vánságaikért. — Biztosítjuk barátain­kat — mondotta —, hogy a lenini párt to­vábbra is fennen hor­dozza a kommunizmus, a proletár internacio­nalizmus zászlaját. Hruscsov szívből jövő kö­szönetét mondott az afrikai országok demokratikus párt­jai képviselőinek is. Nyikita Hruscsov leszögez­te: „Következetesen érvénye­síteni fogjuk a békés együtt­élés lenini elvét, tántórítha- tatlanul harcolunk a világ békéjéért.” SZKP programtervezetét jú­lius 30-án a sajtóban közzé­tették és ezzel országos vi­tára bocsátották. A szovjet nép — hangsúlyozta Pono­marjov — egyöntetűen he­lyeselte az SZKP új prog­ramját, a világ első kommu­nista társadalma felépítésé­nek marxista-leninista harci programját Az illetékes bizottság meg­vizsgálta a programtervezet­hez benyújtott összes javas­latokat és kiegészítéseket és jóváhagyás céljából a kong­resszus elé terjeszti az SZKP programjáról szóló határo­zat tervezetet. A határozat kimondja: az SZKP XXII. kong­resszusa meghallgatta Nyikita Hruscsovnak, az SzKP programtervezeté- 1 ről szóló beszámolóját és elhatározza: elfogadja a Szovjetunió Kommunista Pártjának programját. A teremben perceken át zúg az ünneplés. A küldöt­tek és a vendégek felállnak Nyikita Hruscsov bejelen­ti, hogy a XXII. kongresz- szus valamennyi napirendi pontját megtárgyalták. A Központi Bizottság elnöksé­gének megbízásából tájékoz­tatja a kongresszusi küldöt­teket a Központi Bizottság plénumáról, amely megvá­lasztotta a vezető szerveket. Az SZKP Központi Bi­zottságának elnökségébe a következő tizenegy tagot vá­lasztották meg: Leonyid Brezsnyev, Nyikiti Hruscsov, Alekszej Koszigin, Frol Koz­lov, Otto Kuuszinen, Anasz- tasz Mikojan, Nyikolaj Pod­gornij, Dmitrij Poljanszkij, Nyikolaj Svernyik, Mihail Szuszlov, Gennagyij Voro­nov. Az SZKP Központi Bizott­sága elnökségének póttagjai­vá a következőket választot­ták meg: Viktor Grisin, Ki­rill Mazurov, Vaszilij Msza- vanadze, Sarai Rasidov, Vla­gyimir Scserbickij. Megalakult a Központi Bi­zottság kilenctagú titkársá­ga: az SZKP Központi Bi­zottságának első titkára Nyi­kita Hruscsov, az SZKP - Központi Bizottságának tit­kárai pedig Pjotr Gyemi- caev. Leonyid iljicsov. író! helyükről. Hurrá- kiáltások hangzanak. A XXII. kongresszus egy­hangúlag jóváhagyta a Szov­jetunió Kommunista Pártjá­nak a Párt Központi Bizott­sága által megvitatás végett a kongresszus elé terjesztett új szervezeti szabályzatát. Kozlov, Otto Kuuszinen. Bo­risz Ponomarjov, Alekszandr Selepin, Ivan Szpiridonov, Mihail Szuszlov. Az SZKP Központi Bizott­sága mellett működő párt­ellenőrzési bizottság elnöké­vé Nyikolaj Svernyiket, az elnök első helyettesévé Zi- novij Szergyukot választot­ták meg. A Központi Reviziós Bi­zottság elnökévé Nonna Mu- ravjovát választották. Az SZKP Központi Bi­zottságának elnöksége jóvá­hagyta az SZKP Központi Bizottságának tizenegy tagú OSZSZSZK irodáját. Az iro­da elnöke Nyikita Hruscsov, az elnök első helyettese Gen­nagyij Voronov, az elnök helyettese Pjotr Lomako. Nyikita Hruscsov bejelenti, hogy befejeződött az SZKP XXII. kongresszusa. A Kreml kongresszusi palotá­ja óriási termének boltívei alatt felcsendül az Interna- cionálé felemelő dallama. A kongresszusi küldöttek és a vendégek állva éneklik a párthimnuszt. Sokáig nem ül el a viha­ros taps. Üdvözlő kiáltások éltetik a Szovjetunió Kom­munista Pártját, a szovjet nép minden győzelmének szervezőjét és lelkesítőiéit, a Határozati javaslatok a beszámoló, a program és a szervezeti szabályzat elfogadásáról Bejelentés az SZKP vezető szerveinek megválasztásáról testvéri kommunista és mun- ! Az SZKP XXII. kongresz- káspártokat, a népek barát- I szusának záróülése 40 percig ságát. I tartott. (MTI) Határozat az SZKP Központi Bizottsága beszámolójáról MOSZKVA (TASZSZ) Mint már közöltük, az SZKP XXII. kongresszusá­nak küldöttei kedden egy­hangúlag határozatot hoztak az SZKP Központi Bizottsá­gának beszámolójáról. A ha­tározat rámutat, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszu­sa teljes egészében helyesel­te az SZKP Központi Bizott­ságának politikai irányvona­lát, valamint bel- és külpoli­tikai gyakorlati tevékenysé­gét. Mint a határozat rámutat, „az események menete meg­erősíti pártunk elméleti kö­vetkeztetéseinek és politikai irányvonalának helyességét. Teljes diadalt aratott a XX. kongresszus irányvonala, amelyet maga az élet, a nép javáról való gondoskodás diktált, s amelyet lenini for­radalmi alkotó szellem ha­tott át” A XXII. kongresszus hatá­rozata megjegyzi, hogy „a jelenlegi nemzetközi helyzet meghatározó vonása a szocia­lizmus, a demokrácia és a béke erőinek további .Világ­méretű növekedése.” „Az élet igazolta pártunk külpolitikai irányvonalának, a háború elhárítására és a béke megszilárdítására irá­nyuló vonalnak a helyessé­gét. Ez az irányvonal meg­felel a szovjet nép alapvető érdekeinek és minden or~ szagban elnyerte a békésze- rető erők támogatását.” A kongresszus — mondja a határozat — nagyra érté­keli a Központi Bizottság és a szovjet kormány külpoliti­kájának következetességét, rugalmasságát, és kezdemé­nyező jellegét, osztatlanul helyesli azokat az intézkedé­seket, amelyeket a nemzet­közi politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok erősí­tése eéljából foganatosítot­tak. „Abban a tényben, hogy a háborút sikerült elhárítani és a szovjet emberek, vala­mint a többi ország népei a békés élet javait élvezhetik, annak a munkának fő ered­ményét kell látni, amelyet a Központi Bizottság a szovjet állam erejének növelése, a lenini külpolitika megvalósí­tása érdekében végzett. Eb­ben a tényben a szocialista országok testvérpártjai tevé­kenységének, a világ béke­szerető erői aktivizálódásá­nak eredményeit kell felis­merni” — hangsúlyozza a határozat. A szocialista világrendszer a sikeres fejlődés útján halad Mint a határozat a továb­biakban megjegyzi, a szocia­lista világrendszer a sikeres fejlődés útján halad, erősö­dik és az emberi társadalom haladásának meghatározó té­nyezőjévé válik. A kong­resszus helyeselte a Közpon­ti Bizottságnak és a szovjet kormánynak azt az irány­vonalát, hogy szakadatlanul erősíteni kell a szocialista országoknak a proletár inter­nacionalizmus, az egyenjogú­ság és az elvtársi kölcsönös segítség elvein alapuló gaz­dasági, politikai és kulturális együttműködését. A kongresszus külön ki­emelte a Központi Bizottság­nak azt a nagy és gyümöl­csöző munkáját, amelyet az SZKP és a testvéri kommu­nista és munkáspártok együttműködésének fejlesz­téséért és erősítéséért végzett a marxizmus-leninizmus alapján, s a nemzetközi kom­munista mozgalom egységé­nek és összeforrottságának érdekében. „A kongresszus — mondja a határozat — erélyesen el­utasítja az Albán Munkás­párt vezetőinek az SZKP és annak lenini központi bizott­sága ellen intézett alaptalan és rágalmazó támadásait. Az albán vezetők cselekedetei ellentétesek a kommunista és munkáspártok 1957. és 1960. évi tanácskozásainak nyilat­kozataival és kiáltványaival, és csakis szakadár cselek­ménynek minősíthetők, ame­lyek célja o szocialista or­szágok barátságának és ösz- szeforrottságának aláakná- zása. Ezek a cselekmények az imperializmus kezére játsza­nak. Az SZKP XXII. kong­resszusa azt a reményét fe­jezte ki, hogy az albán veze­tők, ha valóban szívükön vi­selik népük érdekeit, s tény­leg barátságban akarnak él­ni az SZKP-val és minden testvérpárttal, akkor felad­ják téves nézeteiket, s visz- szatérnek az összes szocia­lista országgal, a nemzetkö­zi kommunista mozgalom­mal való egység és együtt­működés útjára. i „A szocialista tábor egysé­gének további erősítése, ha­talmának és védelmi képes­ségének növelése a legfonto­sabb feladatok egyike ma­rad” — mondja a határozat. A határozatban továbbá ez áll: „Az egyes szocialista or­szágok népgazdaságának fej­lesztésére tett erőfeszítések összehangolása a gazdasági együttműködés és a kölcsö­nös segítségnyújtás erősíté­sére és bővítésére tett közös (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents