Kisalföld, 1962. december (7. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

VJLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK J Ára: 5« íülóf GYŐR, 1962. december í., szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUKKÁSPÁRT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM Átalakul a társadalom A Nemzetközi Népességtudományi Unió budapesti regionális értekezlete Lapunk tartalmából i Selejtből a kevés is sok Bőven kamatozó szorgalom ' „Hiszek az ember jóságában“ Testvérpártok képviselőit fogadta Kádár János Pénteken a Magyar Tudo­mányos Akadémián befeje­ződött az Akadémia demog­ráfiai bizottságának három­napos népességtudományi értekezlete. A tanácskozás egyben a nemzetközi népes­ségtudományi unió első olyan regionális értekezlete v jlt, amelyet szocialista országban bonyolítottak le. Az értekezlet, amelyen 11 ország képviselői vettek részt, a népességtudomány szem­pontjából fontos társadalmi problémákat világított meg. Foglalkoztak azzal a kérdés­sel, melyik az ideális „csa­ládnagyság”, amely biztosít­ja a népesség utánpótlását. Magyarország szempontjából különösen jelentős volt a má­sodik napi tanácskozás, ame­lyen a társadalmi átrétegező- dés folyamatát és kihatásait volt. Szemünk előtt megy végbe a városi lakosság lé­lekszámúnak állandó növeke­désével párhuzamosan a fa­lusi lakosság csökkenése. Az értekezlet ennek a kérdésnek a demográfiai kihatásait részletesen megvitatta. Kü­lönösen érdekes volt ebből a szempontból N. Federici ró­mai egyetemi tanár előadása, amelyben egy ' gazdaságilag gyengén fejlett olasz vidékre vonatkozóan vizsgálta a ván­dorlás jelenségét és ennek demográfiai hatását. Végül azzal a kérdéssel foglalkoztak a résztvevő'., hogy a társa­dalmi foglalkozási összefüg­gések milyen szerepet ját­szanak a házasság és a válás kérdéseiben. Különösen je­lentős volt H. Fuchsnnk, az Osztrák Statisztikai Hivatal elnökének előadása. (MTI) Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára pénteken fogadta Bins Kocát, a Kubai Egyesí­tett Forradalmi Szervezetek titkárságának tagját. A be­szélgetésen jelen volt Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. Ugyancsak pénteken fogad­ta Kádár János Henry Wins­tont, az Amerikád Egyesült Államok Kommunista Pártja Politikai Bizottságának tag­ját, a párt alelnökét. A be­szélgetésen jelen volt Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, és Hollai Imre, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője. (MTI.) vitatták meg. Világjelenség, hogy a mezőgazdasági népes­ség csökken, más népgazda­sági ágakban a dolgozók szá­ma viszont emelkedik. Ez az átnétegeződés Magyarorszá­gon lényegében az elmúlt tíz év alatt ment végbe. Míg 1949-ben a lakosságnak kö­rülbelül a fele dolgozott a mezőgazdaságban, ez az arány ma már 38 százalékra esett. Az előadók különösen azzal foglalkoztak, hogy a népesség szerkezetének az a megváltozása hog.yan jelent­kezik a csecsemőhalandóság vonatkozásában, a születési arányszámok változásában és más tekintetben A harmadik fő kérdés a váro6 és a falu problémája 80000 karácsonyfa a kisalföldi erdőkből A Kisalföldi Állami Erdő- gazdaság rábakecöli, Kapu­vári, ferlódi, sérfenyőszigeti erdeiben 20 hektárnyi terü­leten nevelnek évről évre karácsonyfákat. A 4—5 éves fákból az idén 80 000-et vág­nak ki, 60 centiméterei há­rom és fél méter magassá- gúakat. A karácsonyfák ki­termelését 80 ember pénte­ken kezdte meg motoros fű­részekkel. A favágók igen nehéz körülmények között dolgoznak a helyenként 60— 80 centiméteres hóban. Azon­ban mindent megtesznek, hogy a szép formás fák ide­jében piacra kerüljenek és az ünnepek előtt 110 000 folyó méter fenyőfa jusson a Kis­alföld erdeiből Győr-Sopron és Fejér megyékbe. A fák árusítását december 5-én megkezdik Győrött. (MTI) Egy nap alatt 48 televíziót vettek Téten Győr-Sapron megyében téli vásárt rendeznek a föld- művesszövetkezetek azokban a községekben, ahol szak­boltokkal rendelkeznek. A téli vásár a téti földműves­szövetkezetben kezdődött meg. A vásár első napján 48 televízió talált gazdára és 40 000 forint értékű ruhá­zati cikket adtak el. 13 községben ajándék- kiállítást is rendeznek szak­boltjaikban a földművesszö- vertkezeteki Itt is minden ajándéktárgy megtalálható, amelyek a városi üzletek" ban kaphatók. (MTL* Újra szánt a traktor Még hó takarja a határt, de ahol csak lehet, megpróbálkozik a földdel az eke. A barbacsi Kossuth Tsz traktorosa, Brányi Sándor a jövő évi kukoricavetés alá szánt. Sokszor meg kel! állnia szántás közben, a ragacsos föld „fojtogatja” az ekevasat, kormánylemezt. Kínlódik az ember, a gép, de sokasodnak a barázdák. Ezer holdat szántottak a héten a mosonmagyaróvári járásban Nem szabad halogatni a betakarítást A kedvezőtlen időjárás megyeszerte megkéstette a termelőszövetkezetek beta­karítási és talajmunkáit. A közös gazdaságoknak most minden időt ki kell használ­niuk, hogy a határban ter­mény ne maradjon. Erről beszél Blascsók Gyula, a megyei tanács vb mezőgaz­dasági osztályának főagro- nómusa. — Sok termelőszövetkezet­ben kihasználják ezt az időt. Van na!" azonban olyan kö­zös gazdaságok, melyekben jobb időre várnak. A Me­teorológiai Intézet távprog- nózisa szerint inlcább még több csapadékra számítha­tunk, mint száraz időre. Te­hát. akik jobb időre várnai?, csalódni fognak, és a vára­kozás anyagi kárukra válik. — Melyek most a legsür­gősebb munkák? — A földeken már hozzá lehet férni a fölszedett cu­korrépához és a kupacokban maradt, letört kukoricához. Ezek most a legsürgetőbb munkák. Sok termelészövet­i kezeiben ismét hozzáfogtak a cukorrépa szállításához. A szanyi Dózsa Tsz például november 29-én 2380 mázsa cukorrépát szállított el a földekről. Ugyanezen a na­pon a megye szövetkezeted 308 vagon cukorrépát adtak át a cukorgyáraknak. — És a kukorica betakarí­tása? — A fogatok, a gépi szál­lítóeszközök rossz kihaszná­lása, csoportosítása követ­keztében még sok leszedett kukorica van kupacokban a földeken. Mielőtt a tárolók­ba kerülne, fontos, hogy át­válogassák, mert az amúgy is egyenlőtlenül érett kuko­rica sok nedvességet vett magába. A termelőszövetke­zetek a már behordott ku­koricát is rendszeresen vizs­gálják és válogassák át. A behordást pedig csak úgy le­het meggyorsítani, ha jó szervezéssel minden szállító- eszközt igénybe vesznek a szövetkezeteik. — Feltétlenül szükséges, hogy mindenki, aki teheti, most a szár levágását és a kukorica letörésén dolgoz­zék. A földön maradt száy akadályozza a mélyszántást. A héten a csornai járásban törtek le legtöbb kukoricát, 651 holdat. A győri járás­ban még négyezerötszáz hol­don töretlen a kukorica. A megyében pedig ötezer hol­don van vágatlan szár. — A hó miatt tudnak,-e szántani .a traktorok? — Azokon a területeken, ahol a hó vastagsága csök­kent, lehet szántani lánc­talpas és körmös traktorok­kal. A csornai, győri és a kapuvári járásban, ha ne­hezen is, de szántottak a hé­ten. A három járásban más­félezer holdon van friss szántás. A mosonmagyar­óvári járásban pedig ezer holddal nőtt a felszántott terület. Ebben a járásban már a szántanivaló terület ötvenöt és fél százalékán fe­jezték be a munkát. A me­gye szövetkezetei eddig öt­ven százalékát végezték el az őszi mélyszántásnak. * — i — Kubáról, Laoszrél, a leszerelésről tanácskozott Mikojan Kennedyvel Washington Mikojan, a Szovjetunió első miniszterelnökhelyettese há­rom óra húsz percet tanács­kozott Kennedy «elnökkel a Fehér Házban a kubai kér­désről. A tanácskozás magyar idő szerint pénteken hajnal­ban egy óra 50 perckor érr, véget Mikojan később tudósítók­nak kijelentette: „Az elnökkel kicseréltük nézeteinket a két orszá­got különösen érdeklő kérdésekről, főként Ku­báról. A tárgyalások eredményeképpen megál­lapodtunk abban, hógy utasítjuk New York-i képviselőinket, folytassák a tárgyalásokat a kubai kérdés végleges megol­dása végett.” A Fehér Ház közleményt adott ki, amely hangoztatja, hogy a tárgyalások őszinte és tárgyilagos légkörben folytak te. Jól értesült források sze­rint, habár a kubai válság kitörése óta sikerült bizo­nyos haladást elérni, még mindig számos pont vár tisz*- tázásra. Jóllehet a megbe­széléseket ' főleg Kuba kérdé­sére összpontosították, szóba került a laoszi és a leszerelési probléma is. beleértve a nukleáris kí­sérleti robbantások meg­szüntetését. A tanácskozáson amerikai részről az elnökön kívül részt vett Dean ffu&k külügymi­niszter és Thompson, az Egyesült Államok volt moszk­vai nagykövete. Szovjet rész­ről viszont Mikojanon kívül jelent volt Dobrinyin. . i zov- jetunió washingtoni nagykö­vete, valamint Bubonov, a nagykövetség egyik képvi­selője. A Reuter hírügynökség megállapítja, hogy ez volt a leghosszabb ta­nácskozások egyike, ame­lyet Kennedy elnök va­laha is a szovjet kor­mány képviselőivel foly­tatott. Az amerikai hadügymi­nisztérium szóvivője csü­törtökön este közleményt adott ki. Ez hangoztatja, hogy az Egyesiét Államok a jövő héten visszavonja a közel­múltban a guantanamoi tá­maszpontra irányított tenge­részeti erőit egy részét. (MTI) A Francia Kommunista Párt Politikai Bizottsága nyi­latkozatott tett közzé abból az alkalomból, hogy megkez­dődik a pártigazolváriyok cseréje. A nyilatkozat töb­bek közt megállapítja, hogy az utóbbi években 48 000 új taggal gyarapodott a Francia Kommunista Párt. A válla­latoknál, a városokban és a falvakban 1350 új kommu­nista sejt alakult. A feltételek ma megenge­dik, hogy még jobban meg­erősítsük ' a pártot — hang­súlyozza a nyilatkozaí. — A legutóbbi parlamenti válasz­tásokon négymillió franci,t bizonyította be, hogy helyesli a Kommunista Párt politiká­ját és tevékenységét. Ezek a választók a degauiieista kor­mány és annak végzetes po­litikája ellen lankadatlanul küzdő kommunista pártban látják az egyre erősödő el­lenzék fő erejét. (MTI) Erősödik a Francia Kommunista Párt Párizs (TASZSZ) Együttműködés az építőiparban A KGST építésügyi állandó bizottsága egyhetes ülést ta:- tott Berlinben. A tanácskozá­son részt vettek a tagorszá­gok küldöttségei, valamink a Kínai Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság megfigyelő.. A tanácskozás résztvevői határozatot fogadtak el az építő- és építőanyagipar fej­lesztési terveinek koordiná­lásáról, a népi demkoratiku­tas zúgok 1964—65. évi, sőt a következő tervidőszak r>n előirányzott fontosabb építő­anyagipari beruházásoknak összehangolásáról. Határoza­tot fogadtak el többek között a földmunka és a betonozás komplex gépesítéséről, a hő­szigetelő-anyagok gyártásá­nak továbbfejlesztéséről, va­lamint az ipari épületek ter­vezési normáinak egyesítésé­ről. Ezenkívül intézkedtek a vezető típustervező -intézetek közvetlen együttműködéséről, valamint a műszaki és gazda­sági mutatók egységes össze­hasonlító módszerének kidol­gozásáról. A tanácíífozáa résztvevői végül, a KGST végrehajtó bizottsága máso­dik ülésének határozata alap­ján jóváhagyták az építés­ügyi állandó bizottság jövő évi munkátervét. (MTI) Mozgalom a népfrontmunka szélesítésére A múlt hónapban néhány vidéki népfrontbizottság új célt tűzött segítőtársai elé. minden aktivista nyerjen meg egy-két embert arra, hogy bekapcsolódjék a moz­galom tevékenységébe. Az egyik kezdeményező a szé­kesfehérvári népfrontbizott­ság volt: a városban egész sor olyan feladat megoldásá­ba fogtak, amelyhez nélkü­lözhetetlen a lakosság szó* leskörű támogatása. Az el­múlt két hónapban például ( hat új akcióbizottság alakult, s nagyszabásúaknak ígérke­ző összefogás bontakozott ki a „Virágos, szép Fehér-vár” megteremtéséért. Az akció immár országos mozgalommá terebélyesedett. Az illetékesek arra számí­tanak, hogy a következő hó­napokban, a nyolcadik párt- kongresszus útmutatásainak szellemében is, újabb tízez­rekkel gyarapodig a nép- írontaktivisták tábora. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents