Kisalföld, 1963. március (8. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

■MMi GYŐR, J 963. MÁRCIUS 1., PÉNTEK AZ MSZMP ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 50. SZÁM A tartalomból Basyászsztrájk Franciaorszá^an t Tökéletesebb összhangot * 60 éves a Vasas Szakszervezet * Tanuljunk egymástól * A jó alvás titkai Kiállítások, tanfolyamok, új szakfslmek Értekezlet a mezőgazdasági szaktanácsadásról Megbeszélést tartottak teg­nap Győrött a megyei taná­cson a mezőgazdasági szak- tanácsadó és bemutató üze­mek vezetői, munkatársai: agronótnusok, tudományos kutatók, igazgatók és tsz- elnökök. Az értekezlet célja az volt, hogy a szaktanács- adás, a termelőszövetkezetek szakmai segítsége jobbá, ha­tékonyabbá váljék megyénk­ben. Bevezetőként Oross Imre, a megyei tanács mezőgazda- sági osztályának , oktatási előadója ismertette a bemu­tató üzemek eddigi tevé­kenységét és a további fel­adatokat, lehetőségeket. Ezen- 101 egyéni szaktanácsadás is lesz, nemcsak csoportos. A bemutatók, tapasztalatcsere- látogatások mellett kiállítá­sokat is rendeznek a leg­jobb termelési módszerekről, eredményekről, és rendsze­resen gondoskodik a megyei tanács az új szakfilmek !>e- '-zerzéséről. A jövőben nem­csak egynapos látogatások­Yilágszío vonalon álló gyártmány al új export étkezőkocsi Műszakiak, iparművészek, I kításában nagy szerep jutott fizikai dolgozók összefoga- a vidám színek megválasz- hával. készült el a Wilhelm j tásának és a hangulatos vj- Pieck Vagon- és Gépgyár- tágításnak. Sárga, szürke és bordó színek váltakoznak az bail az új típusú export vas­úti étkezőkocsi, amely a lip­csei nemzetközi vásáron lesz tanúságot arról, hogy a ma­gyar járműipar egyes termé­kei elérik a világszínvona­lat. Az Egyesült Arab Köztár­saság megrendelésére a győri Vagongyár járműszerkeszté­si osztályán Bartos Tibor osztályvezető és Villand Imre típustervező irányítá­sával nyolc hónap alatt ter­vezték meg az új kocsi c. Közben számos nehéz fel­adatot oldottak meg, hogy a megrendelő kívánságait ösz- szeegyeztessék a sorozatgyár­tás lehetőségeivel. A tervek végleges jóváhagyása után múlt év novemberében kezd­ték el a prototípus gyártását és Mikii Mátyás, Póder Zol­tán, Pataki Miklós, Horváth Miklós, Pavelka Béla műve­zetők és más műszakiak irá­nyításával az év végi egyéb sürgős munkákkal is meg­birkózva. négy hónap alatt készítették el a vagon-gyár­egység dolgozói. A légkondicionáló beren­dezéssel ellátott kocsi, mely­nek forgóváza 140 kilomé­teres sebesség mellett is biz­tosítja a futás jóságát, nem­csak korszerűségével és szer­kezeti felépítésében tökéle­tes, hanem külső kivitelében és belső berendezésében az esztétikai követelményeknek is megfelel. Ez jórészt Abdái Horváth István iparművész, •> győri Tervező Vállalat for­matervezője közreműködésé­nek köszönhető. A teljesen sima felületű, külsején négyféle árnyalat­ban szürke színre festett ko­csinál különösen a belső be­rendezés ragadja meg a szemlélőt. Konyhájában új­donság a gázzal fűtött! tűz­hely és a melegvíz szolgál­tató boyler, valamint az'inf­ra rost-sütő. A konyhát tá­laló fülke köti össze a süp­pedő, vörös szőnyeggel bo­rított étkezőtérrel, ahol négy- személyes és kétszemélyes asztaloknál 42 utas foglalhat helyet szabadon mozgatható, modern kagylótámlájú, kü­lönleges műbőrre] kárpito­zott székeken. A meleghatá­sú, otthonos interior ksaia­asztallapok műanyag borítá­sán, illetve a kagylószékek műbőr huzatain. Az oldalfa­lak pasztelszürkék, a meny- nyezet krémsárga, a függö­nyök türkisz színűek arany- szál átszövéssel. Az ablakok kettős üvege között szabá­lyozható zsalúszehkezet van. A világítást piramisokra em­lékeztető szögletes nyílások­kal perforált dekoratív bur­kolat mögé rejtett fénycsö­vek szolgáltatják, és minden asztal felett a falon külön­leges kialakítású hangulat­lámpát helyeztek él, felette rádió hangszóróval, melyet úgy szabályozhatnak, hogy a szomszédos asztalnál ülőket ne zavarja. Az étkezőkocsit a lipcsei vásár után adják át az egyiptomi vasutakhak és o megrendelésnek . megfelelően még ebben az évben soroza­tot is gyártanak belőle. • (MTI) ra kerül sor, hanem egy-két- hetes tanfolyamokat is szer­veznek a legjobb mezőgaz­dasági üzemek a tsz,-vezet ők és tsz-tagok továbbképzésé­re. Igen nagy gondot fordí­tanak a mezőgazdasági szak­munkásképzésre. A közeljö­vőben Győrött. Fertődön, Mosonmagyaróváron, Sop­ronban, Kapuvárott és Szil­ben szerveznek szakmunkás- képző Iskolát. A megye táv­lati tervében szerepel az a célkitűzés, hogy 1970-ig a középkorú és fiatal tsz-ta- goknak 60—70 százaléka szakképzettséget szerezzen a mezőgazdaság különböző is­mereteiből. A Földművelésügyi Mi­nisztérium konzultációs köz­ponttá nevezte ki a Moson­magyaróvári Agrártudomá­nyi Főiskolát, a sopronhor- pácsi és a fertődd kutatóin­tézetet, meg a Soproni Erdő- mérnöki és Faipari Egyete­met. A konzultációs közpon­tok szintén azt a feladatot kapták, hogy segítséget nyújtsanak a tez-eknek a legjobb termelési módsze­rek, tudományos ismeretek elsajátításában és alkalmazá­sában. Az értekezlet résztvevői elmondták véleményüket a szaktanácsadásról, az új cél­kitűzésekről. Horváth Dóri A Parlamentben az országgyűlés új ülésszakára készül­nek. A február 24-i választásuk eredményeként" 222 regi és 118 új képviselőt választottak meg az ország válasz­tópolgárai. A választások után a Parlamentben meg­kezdték az előkészületeket az új ülésszakra. —Lengyel Mihályné, az Országgyűlési Hivatal főelőadója kiállítja az új képviselői igazolványokat Az iraki hazafiak a világ közvéleményének segítségét kérik A Daily Worker jelenti: Iraki szakszervezeti veze tők, értelmiségiek és nőszer­vezetek vezetői a viiág köz­véleményéhez fordultak vé­A fold alatti nukleáris robbantások sem ártalmatlanok Szovjet tudós nyilatkozata G. M. Frank a Szovjet Tu­dományos Akadémia életta­ni-fizikai intézetének igaz­gatója az APN hírügynök­ségnek adott interjújában több, a genfi értekezlet prob­lémáival összefüggő kérdés­ről nyilatkozik. Tudományos adatokkal bizonyítja, hogy nem felelnek meg a valóság­nak a földalatti nukleáris robbantások ártalmatlansá­gáról szóló állítások. Frank rámutat, hogy a ne- vadai ' kísérleti robbantások földalatti kamrái nem bizto­sítják a hermetikus szigete­lést. Emlékezetes az az eset. amikor hatalmas tömeg rá­dióaktív égési termék, fertő­ifjúsági brigádok a soproni járásban A soproni járás termelő- szövetkezeteiben 12 ifjúsági munkacsapat dolgozott a múlt gazdasági évben. Mun­kájukat, termelési eredmé­nyeiket nemrég értékelte a KISZ soproni járási végre­hajtó bizottsága. A 223 fiatal 310 holdon vállalta a közös munkát, a növényápolástól a betakarításig. Kukoricából a nagylózsi fiatalok érték el a legszebb eredményt: holdan­ként, (májusi morzsoltban számítva) 28.4 mázsát törtek le, burgonyából pedig 180 mázsát termesztettek egy-egy holdon. Silókukoricából a nagycenki fiataiunnak sike­rült a legtöbbet termelni: 306 mázsát holdanként. Cu­korrépából és sárgarépából viszont a hegykőiek kerültek az élre, az előbbiből 205 má­zsát, az utóbbiból 210 má­zsát takarítottak be holdan­ként. A vb-ülésen megállapítot­ták, hogy nemcsak a terme- > temtgtkaban, hanes» s teesa­dalmi munkában is kivették részüket az ifjúsági brigá­dok. Különösen az új mun­kamódszerek bevezetését szorgalmazták. Hidegségen például a pillangósokat el­sőként a fiatalok munkacsa­pata szárította ágason, ezen kívül parkosították a tsz ud­varát is, s a beteg dolgozók helyett ők végezték el a rá­juk váró munkákat. Ezek alapján a termelő- szövetkezetek elégedettek az ifjúsági brigádokkal, látják, lehet a fiatalokra támasz­kodni. Ezért másutt is, mint Peresztegen és Egyházasfalu- ban azon vannak, hogy meg­alakuljon az ifjúsági mun­kacsapat. Hidegségen, Lövőn és Hegykőn már két éve, a többi 9 községben pedig egy éve alakultak meg a fiatalok brigádjai. A KISZ soproni járási bizottságának az a cél­ja, hogy a brigádtagok szá­ma elérje ebben az évben a 280-at, s 350 holdon Vállalja­nak muttkat zott talaj és gáz került a légkörbe, az egyik földalatti robbantás alkalmával, s nincs kizárva, hogy több más ilyen esetet eltitkoltak a köz­vélemény elől. A robbaná­sok tökéletes élszigetelését különben sem lehet biztosí­tani, hiszen a rádióaktív anyagok — ha csak lassan is — fékezhetetlenül átszi­várognak az ember életmű­ködésének szférájába. A kor­szerű geofizika cáfolhatat­lan adatai szerint szüntelen cserefolyamat megy végbe a földkéreg mélyebben fek­vő rétegei és a felszín kö­zött, nem is szólva a föld­alatti víztömegek áramlásá­ról. A szovjet tudós elmondja, hogy a kísérleti robbantások növelik az úgynevezett ra­dioaktív hátteret, vagyis azt a természetes szintet, ame­lyet a robbanások előtt a földben rejlő jelentéktelen mennyiségű rádium. tho­rium, kálium és a kozmikus sugárzás határozott meg. Ez a mennyiség olyan kicsiny, hogy sok millió éven át nem akadályozta a földi élet fej­lődését, de mégis ez okozta az úgynevezett örökléstani mutációkat, amelyek torz­szülöttek vílágrajöttében és betegségek formájában nyil­vánultak meg. Ha a robban­tások következtében mond­juk kétszeresére növekszix ez a rádióaktív háttér, ak­kor a káros mutációk való­színűsége szintén megduplá­zódik. A megbetegedések százalékaránya így is jelen­téktelen marad, de ha tekin­tetbe vesszük a föld három- milliárd lakosát, az abszolút szám sok ezerrel növekszik. Ez a fejtegetés természe­tesen csak arra a szakaszra vonatkozik amíg a megbe­tegedések százalékaránya ki­csiny marad, amint azonban a rádióaktív háttér lényege­sen, ugrásszerűen megnő, az egyes emberi tragédiák az, egész emberiség tragédiájává változhatnak, s a kedvezőt­len örökléstani elváltozások okvetlenül halmozódni fog­nak. Nyilatkozata végén Frar> professzor részletesen meg­indokolja, hogy a földalatti nukleáris robbantásokat a tudósok minden kétséget; ki­záróan képesek rnegkn i ön- böztetni a földrfagésektő' Az emberiség azt követeli, hogy minden nukleáris kí­sérleti robbantást szüntesse­nek meg a légkörben, a föld felszínén és a föld alart egyaránt — hangoztatja ar ismert szovjet tudós. (MTP Nagyköveti kinevezések Az Elnöki Tanács Révész Géza rendkívüli és megha­talmazott nagykövetet — ér­demeinek és eredményes munkásságának elismerése mellett, egészségi állapota miatt, saját kérésére — fel­mentette a Magyar Népköz- társaság moszkvai nagykö­vetségének vezetésére kapott megbízatása alól. Az Elnöki Tanacs Szipka József rendkívüli es megha­talmazott nagykövetet fel­mentette Magyarország hel­sinki nagykövetségének ve­zetésére kapóit megbízatása alól, s egyidejűleg megbízta hazánk moszkvai nagykövet­ségének vezetésével. Az Elnöki Tanács Kurtán Sándort rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetté ki­nevezte és egyidejűleg meg­bízta ,a Magyar Népköztár­saság helsinki nagykövetsé­gének vezetéséveL tMTI.) delemért a hazájukban tom­boló vérengzés és. tömeges letartóztatások ellen. Az ira­ki szákszervezetek általános szövetségének főtitkára. Ara- kacsadór kijelentette: február 8-a óta, midőn a katonái klikk magához ragadta . 3 hatalmat fegyvpres gonosz­tevők szervezett bandái, egész családokat irtottak ki. Az iraki nószövetség, tit­kára, Basra Perlő közölte, az iraki nőmozgalom több "Kiemelkedő tagjának nevét, akik az új rendszer alatt súlyosan szenvedtek: köztiig van az Iraki Nőszövetség e1 - nőké, dr. Duleimi asszony volt! miniszter, továbbá a Tahrir főiskola igazgatója, dr. Kadurie és Hayat "l Nahir költőnő. Az iraki értelmiségiek egy csoportja felhívást intézet- minden tudóshoz, íróhoz, jo­gászhoz, demokratához, min­den szabadságszerető ember hez a világon, emeljék fe1 szavukat és ítéljék el a ixr- zalmas mészárlásokat. Sűr gessék a további vérontáséi' azonnali beszüntetését. (MTI' A varsái szerződés tagállamai fegyveres erőinek vezetői Varsóban Ezekben a napokban Var­sóban tartózkodik ,4. GrecS- ko marsall, a varsói szerző­dés tagállamai' egyesített fegyveres erőinek főparancs­noka, Czinege Lajos vezér- ezredes, magyar honvédelmi miniszter, Dobri Dzsurov vdzérezredes, bolgár nemzet- védelmi miniszter, Kari Heinz Hoffmann hadsereg­tábornok, az NDK nemzet- védelmi minisztere, Bohumir Lomsky hadseregtábornok, csehszlovák honvédelmi mi­niszter és Ion Tutoveanu ve­zérezredes, a román fegyve­res erők vezérkari főnöke. A katonai vezetők szere1 i megjelentek azon a for son, amelyet Erich Kai;/.-' ezredes, az NDK varsói ka tonai attaséja rendezett a? NDK nemzeu néphadserege megalakulásának 7, é-* óaréoa alkalmából. Károly intézeti főmérnök, a fertődi tangazdaság tanára kérte, hogy a látogatásokat az időszerűség szerint szer­vezzék: a gyümölcstermesz­tés bemutatása például köz­vetlenül az érés előtt a leg­célszerűbb. Bognár Kálmán, a .Nagyszentjánosi Állami Gazdaság igazgatója öröm­mel említette, hogy két év­vel ezelőtt mutatták meg a rábapatonai tsz-vezetőknek az állványos szén ászár ítast, és tavaly már a járás leg­több szövetkezete átvette az új módszert a rábapatónai- aktól. Németh József, a Sopron- horpácsi Növénytermesztési és Növénynemesítési Kutató- intézet munkatársa azt mon­dotta, hogy a konzultációs központok segítségét ne csak a környékbeli szövetkezetek igényeljék, hanem más fcsz-ek is; az egész megyéből. Szíve­sen segítenek a tudományos' kutatók, sőt még Budapest­ről Is hívnak szakembereket egy-egy probléma tisztázásá­ra. ha az nem tartozik köz­vetlenül az intézet kutatási területéhez. A sopronhorpá- csi szakemberek feltétlenül hasznosnak tartják a szö­vetkezetek támogatását kü­lönböző bemutatókikai, anké­tokkal és állandó patroná- lással. VILÁG PROLETÁR}M, BiGYE9&L)>ETEK ! Ara: 5® fiöér

Next

/
Thumbnails
Contents