Kisalföld, 1963. október (8. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-01 / 229. szám

Vasárnap a mezőkön Százötven asszony a burgonyafoldon Áwk filter V&ÄG PROLETÁRJAI &TY ELLJETEK I----1------------------------ 1 " ■■■■■■um».» I ill I ■ ---TglMILJ 1 .lUJUJ-U i 11 I I 1K KEDD ’ 1963' OKTÖBER ' | AZ MSZMP ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA | XIX-BVF^szam ■ [Új atelra, áj szerződésekre van szükség r Novemberben Varsóban összeül a Béke-világtanács “ J> ».« k.j *.m . %,* %..js %..m y é 2 A tartalomból! 1 ; Gyilkosok között i * ) A gyalázkodó ember 4 \ Intézkedett a vb 1 JÉL 1 ♦ \ Honvédelmi nap ) Mosonmagyaróvárott 3 * kottó tárgynyeremények * / 2 * 2 Körkép í a sportpályákról Kormányhű csapatok ellenőrzik Tizi»Ouzoiit Az Algériai Nemzeti Fel­szabadítást Front, az í'LN kabiliai szervezete vasárnap este nyilatkozatban tett hi­tet Ben Bella kormánya mel­lett. Felhívta a lakosságot, bőgj' fokozott éberséggel sze­güljön szembe a reakciós szakadárok tevékenységével. Algériai megfigyelők sze­rint a kormányellenes zen­dülés határát súroló kabiliai események arra vezethetők vissza, hogy az utóbbi idők­ben egyes újgyarmatositó erők az algériai. burzsoáziá­val és az ultra-radikális kö­rökkel együttműködve min­dent megtettek, hogy az északalgériai kabiliát „algé­riai katangává” tegyék. A kabiliai Tizi-Ouzou-ban, a vasárnapi kormányellenes gyűlés színhelyén, a Ben Bellához hű katonai egysé­gek tartják fenn az ellenőr­zést,. El Hadzs ezredes csapa­tainak néhány egysége a ka­biliai hegységekben gerilla­egységekké alakul át A hírügynökségek hétfő esti jelentései szerint az algériai kormánnyal szem­ben nyíltan szembefordult El Hadzs ezredes még nem tett eleget annak a felhí­Tiszta lappal Tegnap — a harmadik ne­gyedév utolsó napján — a Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár sikerrel teljesítette háromnegyedéves tervét. Exporttervüket 106 százalék­ra, teljes termelési tervüket több mint kilencvennyolc százalékra, készárutervüket pedig 100,1 százalékra telje­sítették. Ezzel egyidőben a múlt évről erre az esztendő­re áthúzódott tetemes adós­ságukat is véglegesen tör­lesztették, úgyhogy a negye­dik negyedévet tiszta lappal kezdheti meg a megye leg­nagyobb üzeme. Remélik, hogy az év végére még vala­mennyi tartalékot is gyűjt­hetnek, s így jövőre sokkal kevesebb gonddal vágnak az évnek, mint az idén történt. Összeütközött két vonat Rákosrendezőn Rákosrendezö pályaudvar A—B vágányánál hétfőn összeütközött két vasúti sze­relvény. A vizsgálat eddigi megállapítása szerint mu­lasztás történt, mert két szerelvényt engedték el egy- irányban. Az egyik szerel­vény, amely 70 kocsiból állt, már áthaladt a váltón, ami fior a másik vonattal össze­ütközött. Személy nem sé­rült meg. A vasúti kocsikban a kár körülbelül 200 000 fo­rint. Az árukban keletkezeti kár megállapítása folyamat­ban van. A felelősség meg­állapítására vizsgálat indult (MTI,» , Szeptember 27—29. között t Becsben ülést tartott a Béke- [ Viláigtanács elnöksége és el- : határozta, hogy november 128. és december 2. közötti ? napokon Varsóba összehívja ja Béke-Világtanácsot. Az t elnökségi ülésről kiadott £ közlemény rámutat:. „Az , a tóm fegyverkísérletek tész- i leges beszüntetése új légkört [ alakított ki, s ez különös » jelentőséget ad majd a var­asod tanácskozásnak. A moszk- f vai atomcsend-szerződés íor- | dulópontot jelent a nemzet- t közi kapcsolatokban: ez az f első lépés a feszültség meg- , szüntetéséhez, az általános [ és teljes leszereléshez vezető úton. Száz kormány írta alá a szerződést, megkötését nagy megnyugvással vette tudomásul a világ közvéle­ménye. A békéért fáradozó embe­rek elhatározottsága, együt­tes fellépése eredményeként újabb lépések következhet­nek. Ahhoz, hogy e jó úton tovább haladhassunk, hogy a visszaeséseket elkerüljük, hogy a békés egymás mellett élés ellenfeleivel szembe­szállhassunk, új akciókra és új szerződésekre van szükség. E szerződések ügyét szol­gálja a Béke-Világtan ács ülése, amelyen az alábbi té­mákat tárgyalják majd meg: az atom fegyverkísérletek részleges beszüntetése után a kísérletek teljes beszünte­tése; intézkedések az agresszió, a háborúk véletlen vagy meg­lepetésszerű támadás okozta kitörése ellen; az ellenőrzött leszerelés első intézkedései, elsősorban a szárazföldeket és a tenge­reket egyaránt magukban foglaló atomfegyver ment es övezetek kialakításával: a nemzeti függetlenség el­ismerése, az állami szuveré­vásnak, hogy rendelje csapa­tait közvetlen a hadügymi­nisztérium alá. A kabiliai főhadiszállás szóvivője kö­zölte, hogy El Hadzs tovább­ra is ellátja parancsnoki tisztségét és csapatait riadó­készültségbe helyezte. (MTI.) nitás tiszteletben tartása, mindennemű gyarmati el­nyomás megszüntetése; a nemzetközi együttműkö­dés megjavítása a gazdasági, a társadalmi és a kulturális élet területén. A fenti célokra' vonatkozó szerződések lényegesen köze­lebb vihetnek minket az emberiség legfontosabb cei jaihoz: a tömegpusztító esz­közök betiltásához és felszá­molásához; valamennyi, ide­gen országban levő katonai támaszpont megszünteté­séhez; a hagyományos fegy­verzet nagymérvű csökken­téséhez; az egyenjogú népek együttműködéséhez a nem­zetközi biztonságért és az egyetemes, békéért; minden­nemű faji megkülönböztetés kiküszöböléséhez; a világke­reskedelem akadályainak el­hárításához. A Béke-Világtanács e je­lentős tanácskozására meg­hívják mindazokat — azon békemozgalmak képviselőit —, akik síkraszállnak a. le­szerelést és a békét célzó közös akciókért’ — fejeződik be a Béke-Vi lágtanács el­nökségének üléséről kiadott közlemény. (MTI.) 770 Oöö tonna szenet termeltek a bányászok a harmadik negyedév végéig a felajánlott évi 1 millió tonna többletből A bányászok a harmadik negyedévben nagy lépéssel közeledtek vállalásuk telje­sítéséhez. Augusztus végére már majdnem 700 000 tonnát termeltek ki a népgazdaság téli tüzelőgondjainak elhárí­tásához szükséges egymilliós többletből, ezt szeptember­ben — amint a Nehézipari Minisztérium szénbányászati főosztálya hétfőn közölte — előzetes adatok szerint 70 000 tonnával tetézték, miután szeptemberi tervüket a vasár-napi műszakkal együtt 103 százalékra, a IFI. negyedévit 103,3. szá­zalékra, háromnegyedévi tervüket pedig 103,5 szá­zalékra teljesítették. Szeptemberben az előző hónaphoz képest lassúdott a termelés, ezért a háromne­gyedévi mintegy 770 000 ton­na túlteljesítés körülbelül 30 000 tonnával kevesebb a többletnek erre az időszakra ütemezett időarányos részé­nél. Minden esetre a kilenc nőnap eredménye biztosíték arra, hogy a bányászok, ha nagy erőfeszítések árán is, a vasárnapi műszakok segít­ségével még az év vége előtt teljesítik egymillió ton­nás vállalásukat. Az elmúlt hónapban a leg­nagyobb akadály a vagon­hiány, illetve az egyenetlen vagonellátás volt. . Számos bánya úgy segí­tett magán: földre döntötte a szenet, hogy helyet csinál­jon a halmozódó újabb ton­nák .százainak, ezreinek. Nehezítette a vállalás tel­jesítését az is, hogy az utób­bi hetekben csökkent a va­sárnapi műszakok hatékony­sága. A vájárok a vasárnapi rendkívüli műszakon is szép számmal megjelen­tek, a csillések, tehát a fiatalabb korosztályú dolgozók közül azonban sokan hiányozták. Ezért vájárokat kellett a csillékhez állítani és ez visz- szavetette a fejtést. Hozzá­járult a termelés szeptem­beri lassúbbodásához az is, hogy az év vége közeledté­vel a bányáknak az egy­millió tonnás túlteljesítésen kívül mindinkább a jövő évi új fejtési helyek előké­szítésére kell fordítani íigy elmüket, hogy biztosítsák az ! 964. **lf*-ii munlfííh.ol örvendetes az is, hogy a bányák nem elégszenek meg a vállalás csupán mennyi­ségi teljesítésével, hanem sikeresen növelik a lakosság ellátására szükséges háztar­tási darabosszén arányát is. Már az első félévben az erre az időszakra tervezett 30,4 százalékkal szemben, '52,12 százalékra emelték a dara- bossaén arányát. Az arány azóta sem csökkent, a darabos szén mennyi­sége jelenleg is az elő­irányzott fölött van. Az egymillió tonna szén- többletért indított munká­ban a III. negyedévben a Mecseki-, a Középdunántúli-, a Tatabányai Szénbányászati Tröszt, valamint az Orosz­lányi Szénbányászati Válla­lat állnak az élen, de a töb­biek is mindent elkövetnek, hogy ne csak a tervüket teljesítsék, hanem az egy­millió tonna többlethez is hozzájáruljanak. (MTI.) Horváth Ferenc és Vida Géza kombájnnal vágja a napra­forgót a mosonszentmiklósi Új Élet Tsz határában (Nagy Éva felv.) Hideg szél fújt vasárnap a mezőkön. Borzongott, aki a szabadba lépett, A nap csak fösvényül mutatta ma­gát, és a szemerkélő, hűvös esőt inkább a szél, m int a napsugár szárította fel. Vasárnap Volt, pihenőnap. De voltak, akik nem törőd­tek a csípős széllel, és a hét közben várt pihenőt is más­korra halasztották. A határ­ba mentek, dolgoztak, mint hétköznapokon. * Két kombájn szorgoskodott a mosonszenímiklósi Üj Elet Tsz napraforgótábláján. Ko­ra reggel 'jöttek ki a földre, és délelőtt kilenc órákor már széles folyosó jelezte mun­kájukat. — A gyalogosoknak segí­tünk — mondta az egyik kombájn vezetője, Horváth Ferenc. — Kézzel vágták a héten, de lassan ment. Gon­doltuk, kijövünk géppel. De csak vasárnap érünk rá, mert hétköznap más a mun­kánk. — Nem traktoros? — Fogatos vagyok, de ér­tek a gépeikhez. Nyaranta kombájnt vezetek. Az idén is arattam. No, de sietek, mert estig végezni akarunk, hogy holnap . a gyalogosok a répá­ra mehessenek. Felül a gépre Vida Gézá­val, a segítőjével együtt. Utánuk asszonyok böngészik az elhagyott napraforgótá- nyérokat. — Megkésünk az ebéddel — mondják —, de ha a tá­Ünnepnapi műszak a vasúti rakodóknál Az elmúlt vasarnap ismét csúcsforgalom volt a MÁV győri rendező pályaudvarán, iparvágányain. Szombaton éjszaka 176 vagon szállít­mány érkezett Győrbe, s ugyanakkor sok áru várt be­rakásra is. A vasút aznapi vagonberakási terve 35 va­gon volt, s ehelyett a terve-' zett mennyiség kétszerese, 71 vagon árukkal megrakott kocsi hagyta el a győri te­herpályaudvart. A Cardo Bútorgyár részé­re 3 kocsi nyersanyag érke­zett. A vállalat vasárnapra szervezett rakodóbrigádjai ezeket a kocsikat kirakták, és emellett 7 vagont raktak meg a gyár által készített bútorokkal. A Győri Textilipari Válla­latnál is jól megszervezték a vasárnapi munkát. A gyár­nak érkezett 5 vagon szenet i kirakták anélkül, hogy kocsi­álláspénzt kellett volna fi­zetnie. A Köztisztasági Vállalat rakodómunkásai egész va­sárnap az utak burkolására érkezett szállítmánnyal bir­kóztak. Hat vagon követ kellett kirakniuk. A Győr-Sopron megyei Építőipari Vállalat egyike volt azoknak, akik vasárnap a legszervezettebben dolgoz­tak. Tizenegy vagon építő­anyag érkezett címükre. Ko­csiálláspénz felszámítására nem került sor. Hasonlóan példás munkát végzett a Terményforgalmi Vállalat, a Győri Szeszgyár, a Növény-olajipari Vállalat és a Gázgyár rakodóbrigád- jai is. A 19-es AKÖV gép­kocsijai ugyancsak szünet nélkül hordták az árut a vasútról. A jól megszerve­zett, lelkiismeretes munka tehetővé tette, bosv az ősrí csúcsforgalom megkezdése óta az egyik „legnehezebb’1 vasárnapon is győzte a vasúi a munkát, nem volt torlódás a herpályaudvaron. A ke- telmi főnökség túl íud- l jesíteni erre a munka­s ti napra előírt rakodá­si tervét s mindenhova idő­ben eliutott az áru. KGST tanácskozás A KGST kozgazdasagi ál­landó bizottsága szeptember 25—29-ig Moszkvában ülé­sezett. A bizottság megtár­gyalta a KGST államok kommunista és munkáspárt­jai központi bizottságai első titkárainak és kormányfői­nek júliusi értekezletén, va­lamint a tanács 18. üléssza­kán elfogadott határozatok- bői fakadó feladatokat. Meg­vitatta, miképpen lehet ösz- szehasonlítani a munkater- melékeny-ség színvonalát és a beruházások gazdasági ha­tékonyságát az egyes orszá­gok között. Áttekintette az előzetes tervet a KGST tag­államok gazdasági együttmű­ködésének fontosabb prob­lémáira vonatkozó tudomá­nyos kutató munkák össze hangolására. (MTIá uyeiuaeui a íoiuon ua^yuauA. elpocsékolná az eső. # Kevés asszony főzött^ va­sárnap délre meleg ételt Mo­sonmagyaróvárott, a Dózss Tsz-ben is. A Kálnok-szögi dűlőben százötvenen lehet­tek a burgonya földön. — A háztájit szedjük — mondta Vörös Mátyásné. — Kihoztuk magunkkal a gy-ác családtagokat is. Búza kérik ide, annak kell sürgősen a hely. A közösét már fölszed­tük. Itt van az asszonnyal i két fia is. Az együk tanuló a másik az állami gazdaság ban do’gozi’k. Kocsira rak­ják a parcellák* végén felál­lított, :tek -zsákokat'. A bur­gonyát. gép forgatja ki a földből. Az. asszonyoknak csak szedniük kell. Közösen határezták el, hogy vasárnap mindnyájan burgonyát szed­nek: meg ne késsen a tsz a búzavetéssel. * Hat erőgépe van az araki Aranykalász Tsz-nek. De va­sárnap egyiket sem találtuk i gépszínben: nem pihentek sem a traktorosok, sem a gé­pek. — A harmadik vasárnapja már, hogy a gépeken üKink — újságolja a vetőgépet von­ató traktor veze’ője, Adri­ján László. — Négyen közü­lünk szántanak, a . társam. Molnár János fogasd utá­nam. én még vetek. A faros, Baliqa Sándor bú­zát tölt a ve'.őgépbe. A nap elbújt, eső szemerkél. — Csak ma bírja ki még az idő — vizsgálja a felhő­ket a traktoros. — Máról már csak ■ huszonhét ho’d marad vetn’vsló. Esv nap daft elvetünk huszonöt, har­minc holdat. A felhők még takarják a napot, de már nem esik. A i-etőgép új fordulóba ke/d. # Halásziban a fogadókkal dolgoznak. Hét közben a cu­korrépát szállították, nem értek rá a háztáji betakarí- íására. Most kukoricát és burgonyát visznek a földek­ről az udvarokba. Pék Imre

Next

/
Thumbnails
Contents