Kisalföld, 1968. március (13. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 70 fillér AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR. 1968. MÁRCIUS 1., PÉNTEK * XXIV. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM — A tartalomból: Csendes csiszolda Kapuváron a fúrók összhang 9 Rádióműsor _____________J f& budapesti találkozó célja: tevékeny akcióegység Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szerdán este az Országház Gobelin-termében vacsorát adott a kommunista és munkás­pártok konzultatív találkozója alkalmából Budapesten tartózkodó testvérpártok elnökei, főtitkárai és első titkárai tiszteletére. A képen: William Kashtan, a Kanadai Kommunista Párt főtitkára, G. A. Dange, az Indiai Kommunista Párt elnöke, Kádár János, az MSZMP KB első titkára. i (MTI foto — Papp Jenő felv. — Ks.) Reggeltől estig: KISZ-nap Sopronban A kommunista és munkás­pártok konzultatív találko­zója csütörtökön folytatta munkáját. * Jack Woddis, Nagy-Britan- nia Kommunista Pártja Vég­rehajtó Bizottságának és Po­litikai Bizottságának tagja csütörtökön ellátogatott a Magyar Sajtó Házába, és nemzetközi sajtókonferen­cián válaszolt az újságírók kérdéseire. Egyebek között hangsúlyozta: megítélése sze­rint nincs komoly akadálya annak, hogy az év végére összehívják a kommunista és munkáspártok világértekez­letét. A konferencia időpont­jával. napirendjével, céljá­val kapcsolatban vannak ugyan bizonyos vélemény- különbségek, ezek azonban érdemlegesen nem gátolják a tanácskozás megtartását. A továbbiakban nyomaté­kosan aláhúzta, hogy a buda­pesti konzultatív találkozót a legteljesebb demokratiz­mus jellemzi. A kommunista és munkáspártok mindegyike maga döntötte el, hogy el­fogadja-e a Budapestre szóló meghívást, s a jelenlevő de­legációk mindegyike korláto­zás nélkül adhat hangot né­zeteinek, álláspontjának. Utalt arra, hogy a konzul­tatív találkozón részt vevő kommunista és munkáspár­tok korábbi állásfoglalásai és az egyes delegációk eddigi budapesti nyilatkozatai azt bizonyítják: a többség azt heliyesli, hogy az idén, Moszkvában tartsák meg a világértekezletet. Véleménye szerint — mondta — a kon­zultatív találkozón határo­zott megfogalmazású ajánlást fogadnak el ebben a kérdés­ben A továbbiakban arról szólt, hogy a konzultatív találkozó résztvevőinek nem céljuk va­lamilyen párt vagy pártok megbélyegzése vagy kiközösí­tése. Nem ideológiai kérdé­seket vitattak meg, hanem arra törekednek, hogy a vé­leménycsere eredményeként tettekben megnyilvánuló ak­cióegységet alakítsanak ki az imperializmus elleni küzde­lemben. (MTI.) A Gyümölcs- és Főzelék- konzervgyár mosonmagyar­óvári üzemegységében fő munka a paradicsom feldol­gozása. Ez az idény azonban csak októberig, novemberig tart. Ennek ellenére télen sincs itt uborkaszezon. Az alig egyéves gyár indu­lásától kezdve csupán egy­két hetet pihent, ezt is csak azért, mert ennyi időre volt szükség, hogy átálljanak más termék gyártására. A nagy paradicsomidény után, októ­ber első felében kezdték meg az almabefőtt gyártását. Ezt a munkát február elején fe­jezték be. — Mennyi almát dolgoztak /el? — Húsz mázsa híján 38 va­gon alma érkezett hozzánk, melyből 31 vagon almabefőt­tet készítettünk. Ma külön­ben nevezetes napunk van: egy vagon almakészítményt indítottunk útjára az NDK- ba. — Most Imivel foglalkoz­nak? — Csipkebogyóból finom ízt készítünk. Az alapanya­got külföldről, illetve a Her- báriától kapjuk. Az országban egyedül mi foglalkozunk e különlegesség gyártásával, és úgy terveztük, hogy 20 vagon finom ízt készítünk. — Utána kezdik a paradi­csom feldolgozását? — Még nem közvetlen-1. A paradicsomidény előtt foglal­kozunk meggy, cseresznye és málna feldolgozásával. A Fáy András Közgazdasági Technikum és Szakközép- iskola tegnap rendezte KISZ- napját az Ady Endre Műve­lődési Házban. Pammer Ist­ván párt összekötő tanár és az iskola vezetőinek elképze­lése valóra vált: a megszo­kott környezettől távol, egész napos program keretében olyan intézeti napot szervez­tek, mely meghozta a gyü­mölcsét. A KISZ-szervezet vezetői és az iskola tanulói határozták meg a KISZ-nap témáját. December 19 én, az első ilyen rendezvényen a gazdasági mechanizmus sze­repelt, mint a szakközépis­kola érdeklődési körébe tar­tozó legfontosabb tárgy. A tegnapi KISZ-napra viszont olyan tárgykört határoztak meg a fiatalok, mellyel isko­lai foglalkozáson csak átté- telelesen foglalkoznak: a filozófiát. A KISZ-nap reggel 8 óra­kor kezdődött. Az iskola Tegnap a MÉSZÖV és a nőtanács értékelte a győri járás baromfitenyésztőinek versenyét. Az értékelő bi­zottság figyelembe vette, megvizsgálta, hogy a terme­lők hogyan teljesítették szer­ződéseiket, és a mennyiségi követelmények mellett ho­gyan feleltek meg az átadott baromfiak a minőségi köve­telményeknek. A bizottság megvizsgálta azt is, hogy a versenyben részt vevők mi­lyen körülmények között, milyen módszerekkel nevelik a baromfiakat. A két szerv jutalmat osz­tott ki a három legjobb já­rási baromfitenyésztőnek, akik 1967-ben legtöbb szár­Különben már készülnek a paradicsomidényre is. Az alapanyagot három megye 45 termelőszövetkezetétől és há­rom állami gazdaságtól vásá­rolják meg. — A szerződéseket már megkötöttük a gazdaságok­kal. Ezek szerint az idén 1453 vagon paradicsomot és 35 va­gon uborkát várunk az üzem­be. A szám, melyet hívok: 110-69. Becseng a hívás. — Ritka eset, hogy egy hí­vásra becseng, és nem fog­lalt — hallom a drót túlsó végéről a kellemes női han­got. — Naponta átlagosan százszor beszélnek velünk telefonon. — Mivel kezdődik a be­szélgetés? — Mindig kéréssel: mikor indul, vagy mikor érkezik valamelyik vonat, vagy lesz-e késés? A 110-69-es szám tulajdo­nosa a MÁV személypálya­udvari felvilágosító ügyelete. Naponta személyesen körül­belül 200-an szólnak be az üvegablakon a megszokott kérdéssel: mikor indul..., mikor érkezik ..mennyit késik? A forgalom naponta válto­zó. Vasárnap a legnyugod­tabb nap. Hétfőn csúcsforga. nyolc KISZ-alapszervezete taggyűlésen hallgatta meg a titkári beszámolókat és a to­vábbi terveket, majd kiosz­tották az új tagkönyveket. Ezt követően az első és má­sodik osztályos tanulók Mol­nár Lászlónak, az Óvónő­képző Intézet tanárának „A tudományos világnézet lélek­tani alapja” című előadását hallgatták meg. A két felső osztály „A filozófia helye és szerepe az emberi társada­lom szellemi életében” címen Simon János pártiskolai igazgatóhelyettes értekezését hallhatták. A több mint 50 hozzászóló és kérdező gyor­san reagált a hallottakra. Mai életünk sok izgalmas és he­lyenként misztikusnak ható problémájáról szóltak. A te­levízió tudományos felvilá­gosító tevékenységét ezen a vitán nagyon pozitívan lehe­tett értékelni. A modern bű­(Folytatás a 2. oldalon.) nyas jószágot adtak át a fogyasztási és értékesítő szö­vetkezeteknek. A versenyben első helye­zést ért el Kiss Istvánná öt- tevényi lakos: szerződés alapján 110 májlibát neveit fel és adott át az értékesítő szövetkezetnek. Emellett 6000 tojást értékesített szerződés­re, és mintaszerű gazdaságá­nak fajtatiszta tojóállomá­nyát 30 tyúkkal növelte. Ju­talma 1200 forintos vásár­lási utalvány. Második helye­zett lett Krafcsik Istvánná pannonhalmi lakos: 120 libát, 100 nyulat és 6000 tojást adott át a helyi fogyasztási szövetkezetnek. Jutalma 900 forintos vásárlási utalvány. Harmadik helyezést ért el Doktor Gyuláné győrsági la­kos: 78 libát, 20 nyulat és 28 000 tojást értékesített a helyi felvásárlónál Jutalma 600 forintos vásárlási utal­vány. A díjak kiosztása után megvitatták a baromfi te nyésztési verseny további feltételeit, a lehetőségeket, amelyek alapján az idén is kifejlődhet a nemes vetélke­dő. A versenybe az idén is az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetnél le­het benevezni. lom, kedden, szerdán pang, de csütörtökön már több az érdeklődő, pénteken még többen keresik az informá­ciót, és szombaton kopogtat a legtöbb. — Kik az ügyfelek? — Hétfőn a munkások, akik visszautaznak munka­helyükre. Kedden, szerdán leginkább a külföldiek ér­deklődnek, csütörtökön, pén­teken és szombaton a kirán­dulók, a szabad szombatos munkások. Napi vendégeink a bejáró dolgozók, diákok. — Egyéb kéréssel jön­nek-e? — Igen. Igazolást kérnek néhányan, hogy késett a vo­nat, amelyikkel érkeztek. Az igazolásért leginkább diákok jönnek. — Ma (csütörtökön) hány­szor csengett a telefon? — Száznál is többször. p— i— Titkosan, józanul A javuló gazdálkodással, az önállóság felelős vállalásá­val bizonyított nagykorúsá­got az új szövetkezeti tör­vény is szentesíti. A termelő­szövetkezetek nagykorúsága elismerésének számít az is, hogy a törvény a titkos sza­vazás bevezetéséről intézke­dik, kimondva: fontos dönté­sek meghozatalához minősí­tett, kétharmados szótöbb­ség szükséges. A vezetőség tagjainak megválasztásához is. Törvény ide, törvény oda, vannak azért emberek, akik nem tartják még elég érett­nek a termelőszövetkezete­ket a demokrácia maradékta­lanabb érvényesülését segítő titkosságra. Mondván, hogy a nyílt szavazást mégis csak könnyebb befolyásolni, és er­re — a közösség érdekében — jó néhány helyen niég szük­ség lehet. A közösség érdé- keire való hivatkozás persze csak álca, legtöbbször a tag­ság bizalmát veszített veze­tők bizonytalanságának taka­rására való. Annak az elnök­nek, vezetőségi tagnak nine* mit félnie a titkos véle­ménynyilvánítástól, akinek munkájával, magatartásával elégedettek a gazdák. Bősár- kányban titkosan is egyetlen ellenszavazat nélkül válasz­tottak újra elnökké Horváth Zoltánt, akinek igen nagy része van abban, hogy né­hány év alatt a legrosszabbak közül a legjobbak közé került a tsz. De kár is vitatkozni a két­kedőkkel ... A mi megyénk­ben is sok példa bizonyítja már, hogy a szövetkezeti gaz­dák titkosan is józan felelős­séggel választják meg veze­tőiket. Mércéjük is elég szi­gorú: higgadt emberi maga­tartást, következetességet, szakmai tájékozottságot, a gazdálkodás dolgaiban való jártasságot, ügyességet kíván­nak kiválasztottjaiktól. Tapasztalat, hogy szivesen bízzák a tagok szövetkezetük vezetését iskolázott, techniku­mot vagy egyetemet végzett , emberre. Ez a tél ilyen érte­lemben sokat javít a statisz­tikán; bár nem ez a lényeg, hanem a szakmai rátermett­ség igényének fokozódása. Másik fontos tanulság: min­den eddiginél jobban törőd­ne* a tagok azzal, hogy veze­tőikkel emberileg megértsék egymást. Szigorúbban ítélik meg, illetve nem tűrik el a gorombaságot, a pökhendisé- get, a kiskirályoskodást. Jo- baházán csak azért nem vá­lasztották újra a gazdálko­dáshoz kitűnően értő elnö­köt, mert mindenkit lekezelt, mintha cselédei lennének a tagok. A szövetkezeti gazdák maguk vigyáznak a politikai megbízhatóságra is. Nagyon kevés kivétellel a mozgalom legodaadóbb híveit tüntetik ki bizalmukkal. Mindez persze nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy a fa­lu, a szövetkezet politikai munkásainak, a szövetkezeti mozgalom legjobb híveinek semmi tennivalója a titkos választások eredményességé­ért. Most is megvan a mód — a szavazást megelőző jelö­lésen —, hogy szükség szerint kiálljanak, csatázzanak a kö­zösség érdekét legjobban szolgáló megoldás mellett. Hatásosan agitálva, nyíltan dicsérve az egyes emberek érdemeit, bírálva hibáit. Leg­jobb persze, ha nem a hu­szonnegyedik órára hagyják a politikai munkát, hanem a közgyűlés előtti napok, hetek is az előkészítés jegyében telnék el. A szövetkezetek nagykorú­ságával, a gazdák józan Ítélő­képességével bátran szá­molva. F. F. A kommunista és munkáspártok konzultatív találko­zóján részt vevő Einar Olg eirsson, az Izlandi Szo­cialista Egységpárt elnöke sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire. (MTI foto — Pálfay Gábor felv. — Ks.) Csipkebogyóból finom íz Száznál többször cseng fl legjobbak jutalma Baromfinevelők versenyeztek

Next

/
Thumbnails
Contents