Kisalföld, 1970. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

Kába-parti randevú *10 Jegyosztás péntektől Az előzetesen jegyet rende­lők számára tegnap postáztuk az értesítést, hogy mikor és hol vehetik át a kért belépő­ket. örömmel (de ugyanakkor kicsit szomorkodva is az ETO-pálya szűkre szabott méretei miatt) írjuk le, hogy várakozáson felüli rendelést kaptunk. Sajnos, a pályán mindössze 2200 ülőhely van, tehát nem tudjuk kielégíteni a több. mint 4000 ülőhely- igé..ylöt. Minden megrendelő kap annyi jegyet, amennyit kért, legfeljebb a 30 forintos jegyek egy része helyett 20 forintos állóhelyi belépőt. Igazságosan osztottuk el az ülőhelyeket, a rendelések arányában. Bár , mindenkit felültethetnénk a tribünre! De erre még egy kicsit vár­nunk kell, amíg felépül az új pálya Kiskúton ... Nem vigasztalásképpen mondjuk, de az állóhelyek kö­zönsége sem fog rosszul járni, hiszen a négy színpadon ját­szódó műsorból többet láthat majd a helyét könnyebben változtatható néző... Továb­bá a neves szereplőgárda lát­tán bízunk abban, hogy olyan színvonalú és szórakoztató lesz a műsor, hogy jóformán fel sem tűnik majd, hogy ül­ve, vagy állva élvezi végig a közönség... A hét végén, pénteken és szombaton reggel kilenc órá­tól este hat óráig a Kiadóhi­vatal Tanácsköztársaság út 3. szám alatti, földszinti helyi­ségében vehetik át az üzemi közönségszervezők a jegyeket készpénz ellenében. A jövő hét aztán az egyéni jegyvásárlóké, hétfőtől ugyan­csak reggel kilenc órától este hat óráig a Kiadóhivatal Ta­nácsköztársaság úti 3. szám alatti, földszinti helyiségében áruljuk a belépőket. Ma már megjelennek a tel­jes szereplőnévsort tartalma­zó plakátok Győrben és a me­gye nagy helyiségeiben. Hol­nap utcára kerülnek a nagy eseményről szóló röplapok is. Tehát megkezdődött a haj­rá. És ezúton hívjuk fel a SZŰR-ra kíváncsi nézőket, hogy időben gondoskodjanak jegyükről, mert lehet, hogy a „célegyenesben” már nem lesz módunk kielégíteni a ké­réseket. Képeslap a randevúról A Papír és Irodaszer Nagy-i kereskedelmi Vállalat győri kirendeltségén már a kará­csonyra és az újévre gondol­nak. Az idén ugyanis sokkal több naptár kerül forgalom­ba, mint a múlt években és sokkal szebbek is lesznek. A vállalat győri raktárában van már 23 000 zsebnaptár (26 Duna-szabályozás Rajka és Szob között, de el­sősorban Rajkától Gönyüig a .■emzetközi víziút fenntartá­sában, korszerűsítésében dol­goznak együtt a magyar és csehszlovák szakemberek. Évente általában 500—600 ezer köbméter kavics kikotrásával mélyítik ezt a Duna-szakaszt. A folyószabályozás egyik fon­tos célja, hogy a sok ágra sza­kadó Duna mellékágait lezár­ják. Körülbelül 1 millió köb­méter követ kell beépíteni a szabályozó művekbe és 5—6 millió köbméter kavicsot kell kikotorni ahhoz, hogy 2,5 mé­ter mély és 120 méter széles kifogástalan hajóutat alakít­sanak ki a rajka—gönyüi Du- na-szakaszon. Ez év végéig a szakemberek elkészítik a Gö- nyü—Szob közötti Duna-sza- kasz általános szabályozási tervét is. (MTI) Aszerencse gyereke A sikoltás és a fékcsikorgás együtt ér a fülemhez. Az autóbusz-megállónál várakozók felemelt karja pe­dig úgy marad meg emlékezetemben, ahogy a panto­mim ijesztő jelzései. Nyúlnának valamennyien a járdá­ról guruló kocsi után, de már késő. A kocsi a benne ülő kicsivel már ott billeg a járdaszegélyen, pillanat még, már fel is borult, s a pólyás az úttesten ... A mama, mit sem sejtve, uborkát, zöldpaprikát vásá­rol Győrött a Vörös Hadsereg úti zöldségesboltban. Fél méter, talán még annyi sem választja el a kocsi­ból kiesett pólyástól a hörgő motorral fékező gépkocsit, a túloldalon pedig a másik irányból robogó motort. A gépkocsivezető és az utasok ugrálnak kifelé a kocsi­ból. A motoros bukósisakja alól gyöngyöz az izzadság. Az izgalom megdermeszti a jelenetet figyelőket. A baleseti krónikába szerencsére nem került be a fenti jelenet, melynek előzménye, hogy a bolt előtt őrizetlenül hagyott gyerekkocsi (bizonyára a csöppség mozgolódása miatt) megindult, végül a járda szegélyé­hez ért és felborult. A csöppség a pólyából szemlélte a körülötte támadt hirtelen nyüzsgést. Talán még sikított is örömében, amikor — alig fél méternyire tőle — a fékek jobbról és balról is csikorogtak. Ahhoz már nem volt erőm, hogy a megmenekült apróság és a mama találkozását végignézzem. R. E. változatban), valamint 40 000 irodai előjegyzési naptár, amely famentes ofszet papí­ron készült. A Képzőművé­szeti Kiadó Vállalat 4800 kis- és nagyalakú, városainkat művészi fotókkal bemutató, díszes naptárt küldött eladás­ra a vállalatnak. Tegnap érkezett meg a 700 ezer karácsonyi és újévi üd­vözlőlap. A PIÉRT-nél gon­doltak a közeli jövőben Győ­rött megrendezendő színészek — újságírók rangadóra is, mert az ott fellépő színészek képeit ma hozzák forgalom­ba. Katonai rendészek Nemrég lépett életbe az új katonai rendészeti utasítás, amely megnöveli a katonai rendészet hatáskörét és fele­lősségét. A városok, katonai helyőrségek polgári lakossága is találkozik majd az eddi­giektől eltérő, megkülönböz­tető szolgálati felszerelést és jelzést viselő katonai rendé­szeti járőrökkel. A rendészet igazoltatási és intézkedési hatásköre kiterjed a Magyar Néphadsereg, a BM Karha­talom és a Polgári Védelem alakulatainak tagjaira. Az említett fegyveres tes­tületek katonái kötelesek a katonai rendészeti szerv szol­gálatában lévő járőreinek az intézkedéseit végrehajtani és tevékenységét segíteni. A ka­tonái rendészeknek pedig el­sőrendű feladatuk, hogy ügyeljenek a fegyveres testü­letek laktanyáin kívül tar­tózkodó tagjainak fegyelme­zett magatartására. Óvják őket a szabálytalanságok el­követésétől, és felhívják fi­gyelmüket a helyes viselke­dés és a polgári lakosság iránti magatartás szabályai­nak, erkölcsi normáinak be­tartására. A katonai rendészet tevé­kenysége tehát közvetlenül segíti a polgári lakosság és a fegyveres testületek tagjai közötti jó kapcsolat ápolását, szolgálja a „civilek” és a ka­tonák kölcsönös érdekeit is. Egymás közt Szólj ifimizcaK, betörik a feled?! A divatos közmondáson az emberek egy része csak ad­dig mosolyog, amíg saját bő­rén nem érzi. hogy a szólás­mondásban néha igazság is rejlikí Mi, akik napról napra ta­núi és szószólói vagyunk a panaszoknak, jogos sérelmek­nek, kirívó visszaéléseknek, vég nélkül 'sorolhatnánk azo­kat az eseteket, amikor az igazságért kiállónak a fejét követelik. Akár közösség, akár egyén a megbírált, kezdő lépése, hogy nyakon ragadja a pa- naszkodót, aki merészelte a visszaélést feltárni. Hogy a panasz igaz-e, s ha igen, ho­gyan szüntethetnénk meg azonnal? — csak mellékes körülmény. Ennek ellenére társadal­munk becsületes dolgozóiban Sürgetően él, sőt. fokozódik a hibák feltárása és meg­szüntetése iránti vágy. Tízez­rek vállalják megalkuvás nélkül a nyílt, őszinte kiál­lást, mert érzik és remélik, hogy az igazságnak nagyobb az ereje, mint egyeseknek a hibák és fogyatékosságok el- kenésére irányuló törekvése. Sokszor írtunk mór a régi dolgozók megbecsüléséről. Példákat is említettünk, ahol előny vándormadárnak lenni. S kik azok, akik csak hangoz­tatják a törzsgárda megbe­csülését, de kifejezésre nem juttatják. Az újságcikk meg­jelenése után a vállalatnál soha nem látott ügybuzga­lommal kutatták — a panasz- kodót. „Már elintéztük volna ügyét, ha nem fordul a sajtó­hoz” — hallotta egyik ügy­felünk. Csak arra nem ka­pott feleletet, hogy két éve húzódó sérelmét eddig ön­szántukból miért nem orvo­solták ... A kritikai cikkeket készítő munkatársak a megmondha­tói, milyen a visszhangja egy­egy ne tovább!-ot sürgető írásnak az érintettek köré­ben. Aki a hibát jelzi, az össze­férhetetlen ... Aki nyilvánosságra tárja, az véresszájú ... S amíg a panasz és kirívó fogyatékosság orvoslására hónapok, sőt évek alatt nem jutott negyedóra, addig a be­jelentő és cikkíró gyengéit, emberi fogyatékosságait per­cek alatt kifürkészik, hogy felhasználják a bírálat elfoj­tására. Emberi gyengeség, hogy a bírálat rosszul esik a megbí- ráltnak. Az elmarasztalást senki sem fogadja ujjongva! De ki a vétkes? Az. aki a szabálytalanságot elköveti, a sürgetésre a vállát vonogat- ja, vagy az, aki arra figyel­meztet, hogy ne tovább? A vétkes egyedül a tettes! S azok, akik gőgből, hiúság­ból, állásféltésből az igaz szón megsértődnek, fejvételt követelnek, csak önmagukról állítják ki a bizonyítványt. Az igazság előtt fejet hajta­ni, a hibát elismerni és meg­szüntetésén fáradozni tisz­tességesebb. mint elkenésére pártfogóként kilincselni. A „majd én megmutatom!” hangoztatása egyre inkább reménytelen erőlködés, mert az igazságot sem a rokonság, sem a haverság nem fojthat­ja el. Az igaz szóért senkit sem érhet bántódás! Persze vannak még magas lovon ülők, akadnak még jó kapcsolataikkal és befolyá­saikkal kérkedők. De azért nem ritkaság, hogy egy szép napon inogni kezd a szilárd­nak hitt ki&királyság. Az „Én és a haverom .. felett az igazság mond ítéle­tet. N. M. Hasba szúrta a vejét Mózes Pálné 50 éves asz- szony Ménlőcsanak, Vasút utca 11. szám alatti lakásán az utóbbi hónapokban napi­renden volt a veszekedés. Ve­le lakott leánya, és annak férje, a 23 éves Tóth Zoltán. Mózesné állandóan zaklatta vejét pénzért. Ennek egyedüli oka az volt, hogy Mózesné segített leánya családi házá­nak építésében. Szeptember 10-én is emiatt keletkezett szóváltás Mózesné és veie kö­zött, amely addig fajult, hogy a dühös anyós felkapott egy konyhakést és vejének hasá­ba szúrta. Tóth Zoltánt élet- veszélyes sérülésekkel szállí­tói.ák a győri kórházba, Mó- zesnét őrizetbe vették. BETŰVEL VAQY SZÁMMAL 2 X is megnéztem magamnak azt a feliratot, amelyet 1-ik nap az édeskés 2 X-sültön láttam. A tréfás kedvű reklám- szakember nem betűvel jelölte meg az árut, ahogyan a ke­vésbé találékony ember tette volna, hanem 1 x-űen így: 2 X sült. Ennyi lelemény még a „10-edes meg a többiek* emlékezetes főhősétől is sok lett volna. Az ötlet megérdemelne 1 szál 100 x-szépet. — Pá — MA: 1970. szeptember 16., szerda. Edit napja. A Nap kél: 5,22, nyugszik: 17.55 órakor. A Hold kél: 16.08, nyugszik: 6.30 órakor. ★ 225 ÍVVEL ezelőtt, 1745. szep­tember 16-án született Mihail lliarionovics KUTUZ0Y herceg, neves orosz hadvezér. Fiatal tisztként részt vesz az 1768—74. évi, majd az 1787—91. évi orosz—török háborúban, s Izmail ostrománál különösen kitünteti magát. 1802-ben nyugállományba vonul, 1805-ben azonban a cár őt nevezi ki az I. Napóleon ellen Ausztriába küldött orosz hadsereg parancsnokává. Az 1805. évi austerlitzi csatában elszenvedett vereség után leváltják, de 1811- ben ismét reaktiválják. A mol­dovai hadsereg főparancsnoka lesz, az 1811—12. évi orosz—tö­rök háborút győzelemmel fejezi be, s megköti az Oroszországra előnyös bukaresti békét. Napóleon oroszországi hadjára­ta idején, 1812. augusztusában a cár a népszerű Kutuzovot nevezi ki az orosz hadak főparancsnoká­vá. Kutuzov a boronyinói ütkö­zet után hadait kivonja az ellen­ség csapásai alól, elzárja Napó­leon elől a délre vezető utat, majd a kiürített és felgyújtott Moszk­váig eljutott francia csapatokat az orosz hadsereg a nép támo­gatásával kiűzi az országból. Kutuzov nem sokkal ezután — 1813-ban — egy lengyel kisváros­ban mpghal. ★ Kongresszusi verseny. Hat szocialista brigád versenyez egymással a párt X. kong­resszusa tiszteletére a Gyap­jú- és Textil nyersanyag-for­galmi Vállalat győri kiren­deltségén. A hat brigád ugyanakkor páros verseny­ben áll a bajai testvérválla­lat szocialista brigádjaival. Nemrég kétnapos tapasztalat­cseréin Baján értékelték a kongresszusi verseny első félévi eredményeit, amely­ben a győri kirendeltség hat brigádja vett részt. — A kapuvári Lenin Tsz dolgozói közül eddig hatva- nan nézték meg Budapesten az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást. Az utazás költségeit a tsz fizet­te. A zajártalomról. Konferen­ciát tart a Győr-Soprom me­gyei KÖJÁL.L szeptember 18-án délelőtt 9 órakor az in­tézet előadótermében „A zaj elleni küzdelem időszerű kérdései az iparban” címmel. A konferencián öt előadó fel­szólalását vitatják meg a résztvevők. ERDŐSÍTÉS. A megye ter­melőszövetkezetei a negyedik ötéves terv végéig 650 hek­tárra telepítenek erdőt. Sziklanövény csokorba A soproni városi kertészet vezetői jó munkáért jutalom­ból 10 dolgozót küldtek el a budapesti Mezőgazdasági Vá­sárra, ahol a többi között megtekintették a virágköté­szeti bemutatót, amelyen két társuk is szerepelt. Újdon­ságként jegyezték meg a kék színű Encián sziklanövény egzotikus virágát, amelyet a fővárosi kertészet üvegházá- baon neveltek azért, hogy vá­gott virágként csokorba köt­hessék. Szófiai vendég. Két napot töltött a Győr-Sopron megyei TIT és a megyei tanács me­zőgazdasági és élelmezésügyi osztályának vendégeként me­gyénkben dr. Georgi Hrisztov Konstantinov, a Szófiai Me­zőgazdasági Főiskola geneti­kai tanszékének docense. A bulgár vendég 14—15-én a magyarkeresztúri Mestersé­ges Megtermékenyítő Állo­mást, a Keszthelyi Agrártu­dományi Egyetem mosonma­gyaróvári mezőgazdasági ka­rát és a Lajta-Hansági Álla­mi Gazdaságot látogatta meg. A SPORTKÖRNEK. 17 000 forintot adott ez évben a fer- tődi tanács a helyi MEDOSZ sportkörnek. Az MHSZ helyi szervének munkáját 3000 fo­rinttal támogatja. — Tapasztalatgyűjtésen volt 25 soproni kultúrfelelös a múlt hét végén. A Buda­pesten töltött három napon megnézték az Ifjúsági par­kot, a SZÜR-t, és tanulmá­nyozták a Vasas Művelődési Központ munkáját. Futó es5 lehet Várható időjárás ma estig: változóan felhős idő, a regge­li órákban párásodás, egy­két helyen ködképződés, valószínűleg eső nélkül. Mér­sékelt, változó irányú, nap­közben kissé megélénkülő dé­li, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hő­mérséklet ma: 21—26 fok kö­zött. (MTI) ★ AUSZTRIÁBAN reggel pá­rás, ködös idő, napközben ki­sebb felhőátvonulások, futó esőkkel, helyenként élénk északnyugati szél. ★ A DUNA vízállása Duna- remeténél kedden 437 centi­méter volt, Győrött a RÁBA 300 centiméter, áradó jellegű. ★ Nyelvtanfolyam műsza­kiaknak. Tavaly már bevált a hasznos újítás: a győri GTE-tagok számára német nyelvtanfolyamot indítottak. Az idén kezdő és haladó szinten tanulhatnak a mű­szakiak a győri Technika Házában tegnap kezdődött tanfolyamokon. — Vezetőség választó köz­gyűlést és klubnapot tart csütörtökön délután négy órakor a győri Technika Há­zában a Magyar Autóklub győri szervezete. A téma fon­tosságára való tekintettel a szervezet vezetői kérik a ta­gok megjelenését. — A halászat fejlesztésé­nek elősegítése céljából ha­lászati szakmai napokat ren­deznek szeptember 17- és 18- án az Országos Mezőgazdasá­gi Kiállításon. Megyénkből Vida András, az Előre HTSZ elnöke és Gyeginszki Béla, a Győr-Sopron megyei Tanács halászati előadója szólnak hozzá az angolnatenyésztés feladataival, illetve a halhús termelésének belterjesítósé- vel foglalkozó témákhoz. — Űj helyiségbe költözik a 47. sz. kapuvári áfész-húsbolt. Az eddigi húsüziet helyén te­jet és tejterméket árusítanak majd. Ezzel lényegesen javul a gartai részen a lakók tej­ellátása. Az átalakítási mun­kákra 50 000 forintot költ a Kapuvári Áfész. ÉVNYITÓ. A KISZ soproni vezetőképző iskolájában ün­nepélyesen megnyitották a tanévet. A negyven klubve­zetőnek és kultúrfelelősnek szombaton délelőtt Pintér István, a Népszabadság mun­katársa ifjúságpolitikai kér­désekről tart előadást, PARTHÍR Az MSZMP győr-belvárosi alapszervezete értesíti tag­jait, hogy 18-án, pénteken délután 4 órakor vezetőség­választó taggyűlést tart, melyre a tagok pontos meg­jelenését kéri a vezetőség. A Mosonmagyaróvár, 1. sz. postahivatal azonnali belépéssel felvesz hirlapkézbesítöket. KISALFÖLD Az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága és a Győr-Sopron megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: LÖNYAI SÁNDOR. Kiadja: a Győr megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: UGRÖCZKY MIHÁLY a vállalat igazgatója. Szerkesztőség, GYŐR, Tanács- köztársaság útja 3., II. emelet. Telefon: 11—234, 11—503. Délutáni szerkesztés: (5 órától) 12—271. Éjszakai szerkesztés: 11—167. SOPRON, Előkanu 11.. telefoni 12—266. Kiadó: Győr, Tanácsköztársaság útja 3., n. emelet. Telefon: 12—104. Hirdetésfelvétel: 13—189. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivatalok­nál és a kézbesítőnél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér l. sz.). Elő­fizetési díj egy hónapra 20 forint. Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Győr-Sopron megvei Nyomda­vállalat. Győr. Árpád út 39. Telefon: 12—026. 12—027.

Next

/
Thumbnails
Contents