Kisalföld, 1975. július (20. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EG¥£SOUEI!EK! ARA: 80 FILLÉR „Az egész tagságra támaszkodva... Egészségügyi dolgozók küldöttértekezlete AZ MSZMP G YCXR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA GYŐR, 1975. JÚLIUS 1., KEDD XXXI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM Ülésezett a KISZ megyei bizottsága Eredményes mozgalmi év A Magyal' Kommunista Ifjú­sági Szövetség tizennyolc esz­tendő« életében a Központi Bizottságuk tavaly áprilisá­ban. hozott határozata minden bizonnyal jelentős mérföldkő volt. E határosat végrehajtá­sáról tanácskozott tegnap dél­előtt a megyei pártbizottság székhazában a KISZ Győr- Soprcm megyei Bizottsága. Elemezték az 1974—75-i moz­galmi évet záró taggyűlések előkészítését és megrendezé­sét. A testület értékelte az új mozgalmi év tervezését, az év­indító taggyűléseket és a KB- határozat szervezeti intézke­déseinek végrehajtását. Vé­gül a bizottság feladatokat határozott meg az alsóbb szintű KISZ-bi$otteőgok. alabszervezetek részére. A ta­nácskozáson Szakács Ferenc. a KISZ megyei bizottságának első titkára elnökölt és meg­jelent Resperger János, a megyei pártbizottság párt- és tömegszervezetek osztályá­nak vezetője. A megyei pártbizottság ér­tékelése szerint az alapszer­vezetek és a bizottságok ered­ményes munkát végeztél; a nemrég zárult mozgalmi év­ben. Folyamatosan fogjaifeoz- rak a határozatok értéi,meze­sével. a munkába legtöbb he­lyen bekapcsolódtak a párt­szervezetek ifjúságii felelőséi is. A tavaszi időszak felada­taira a fiatalok már decem­berben megkezdték az elő­készületeket. A városi, járási bizottságok nagy gondot for­dítottak a mozgalmi évet zá­ró taggyűlésekre. Az áprilisi határozatból adódóan a mozgalmi év ió teljesítését a KISZ-tagok egyéni vállalásainak eredmé­nyes végrehajtása jelentette. A vállalások értékelésének előkészítésekor értette meg t sok KISZ-vezetö. hágj' az ősszel tett felajánlások kö­zött sok volt a formálás fel­ajánlás. Ezekben az alapszer- vezetekben decemberben— januárban ismét foglalkoz­Összegezni, elemezni a továbbiakban meg az eddiginél is jobban dolgozni — közösen az aktívákkal. Tömören ez volt a célja az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezete Győr- Sopron megyei küldöttértekezletének, amelyet tegnap tartót-' tak Győrött az SZMT Csaba utcai székhazában. A feladat eddig is nagy volt és szerteágazó. Nem csökken a jövőben sem. A végzett munka pedig — bármilyen szintű legyen is az — állandóan reflektorfényben van. Érthető ez, hiszen az egészségügyi dolgozók munkája elválaszthatatlan a lakosság életkörülményeitől. Ügy is mondhatnók: a lakos­ság életkörülményei nagy részt függenek az egészségügyi dol­gozók munkájától. Alig van a megyében olyan lakó, aki még nem találkozott a betegség megelőzésével, a gyógyító munká­val vagy az utógondozással, a legkisebbek, a bölcsódések pe­dig az egészségügyi gondozónőkkel. tak acz egyéni vállalásokkal, mód nyílt arra, hogy poli- tf tikusabb, az emberi magatar­tást, tudást formáló vállalá­sokat tehessenek a fiatalok. Az új mozgalmi év előké­szítése, az alapszervezetek tervező munkája az értékelés szerint minőségileg javult. A megyei bizottság értékelő be­számolója részletesen foglal­kozott a Kiliián-körök mun­kájával és a dolgozó fiatalok KISZ-tagfelvételeinek tapasz­talataival. Az ülésen elfoga­dott határozat a figyelmet a tagfelvételekre, az egyéni vál­lalások tartalmi fejlesztésére es a kongresszusi akcióprog­ram megvalósítására irányí­totta. A napirend vitájában Zentai András a soproni já­rás fiataljainak jó munkájá­ról beszélt. Kérte a bizottsá­got, hogy segítsen a politikai jelleg erősítésében. Takács László a győri Révai Miklós Gimnázium Kilián.-köreinek munkája alapján a Kilián - próbák tapasztalatait elemez­ne. Resperger János a megyei pártbizottság elismerő sza­vait tolmácsoka a KISZ-bi- zottságmak. — A K. ISZ -fia La lók jól megértették a KISZ KB . p­rilisi határozatát', értik a kö­vetelményeket. s a feladatok megvalósítása jó irányba ha­lad. A KISZ-munka általá­ban minden szinten javult. Az egyéni feladatvállalás jó hajtóerő volt a vezetőségek­nek is. csökkent az írásos irá­nyító munka. A KlSZ-bizott- ságok közelebb kerültek az alapszervezetekhez, de ebben a munkában is sokat. lehet még fejlődni. Az áprilisi határozatból adódó feladatok vitáját Gei­ger Józsefné. a KISZ megyei bizottságának titkára foglal­ta össze. Az ütés második na­pirendi pontjaként Werner Gyuláné megyei titkár a KISZ- bizottság közművelő­dési feladatairól adott tájé­koztatást. H. S. Több beruházás vagy nagyobb hatékonyság ? Lottó-jutalom­sorsolás Sport vagy üzlet ♦ ♦ ♦ Életünk tehát elképzelhetet­len az egészségügy dolgozol nélkül. Róluk, értük, az ö munká­jukról, a. lakosságnak nyúj­tott egészségügyi ellátásról tárgyaltak azok. akik részt vettek a küldöttértekezleten. A beszámoló egészségesen őszinte és önkritikus hangja segítette a résztvevőket az őszinte és célratörő tanácsko­zásban. Öröm volt hallani az eddig elért eredményeket és azt. hogy az új létesítmények igencsak kedvező hatássa! voltak a lakosság hangulata­ra és életkörülményeire. A két küldöttértekezlet kö­zött került sor a soproni és a csornai rendelőintézet át­adására. Elkészült a soproni kórház elme-pavilonja, a mo­sonmagyaróvári kórház re­konstrukciójának II. üteme A nagylózsi szociális otthon bővítése pedig még az idén befejeződik. Ugyancsak az el­múlt négy esztendőben épült Eél a jánossomorjai, a pan­nonhalmi, a téti, a fertődi és a szanyi egészségügyi kombi­nát. A bölcsődei ellátással azonban még nem dicseked­het a megye, bár a tanács na­Pótválasztások Győrött ff* orl n a pj a n Pisit Győr-Sopron megye 1-es számú választó- kerületében a június 15-i választásokon a Magyar Vagon- es Gépgyár két kiváló lakatosa Gyürüsi An­tal és Pál József vol­tak a jelöltek. Egyi­kük sem kapta meg a választási törvényben előírt többséget. A pótválasztást vasár­nap június 29-én tar­tották. > A Hazafias Nép­front által megrende­zett jelölőgyűlésen új­ból Gyiirüsi Antalt es Pal Józsefet jelölték képviselőnek. A Győr- Sopron megyei Vá­lasztási Elnökség te­kintettel azokra a sza­vazókra, akik vasár­nap kirándulni men­tek, úgy rendelkezett, hogy az 1-es számú megyei választókerület mind a har­minc szavazókörzetében már reggel 5 órakor el lehet kezde­ni a szavazást. Bölcsen csele­kedett a választási bizottság, mert majdnem minden sza­vazókörzetben már reggel öt óra előtt megjelentek azok. akik alkotmányos joguknak teljesítése után a Balaton vagy a Duna partjára igye­keztek pihenni. A kora délelőtti órákban mindegyik szavazókörzetben nagy volt a forgalom, s tar­tott a választás a két jelölt 0 A !?—9-es szavazókörzetben járult az urna elé Zsigmond Barna és családja. között. 17aradi Sándor az Or­szágos Takarékpénztár veze­tő munkatársa feleségével és egyetemi hallgató fiával ér­kezett szavazni a győr IVITESZ-székhózban lévő sza vazóhelyiségbe. Elmondta nehéz helyzetben vqpnak e szavazók, közöttük ő és csa­ládja is, mert a két kiváló munkás között igazán nehéz a választás. Győrött a városi tanácshá­zán lévő választási irodán egész nap ott tartózkodott dr. György Ernő a Győt-Sop- ron megyei és dr. Szabó Mi­hály a városi tanács végre­hajtó bizottságának titkára. Dr. Tamás József a megyei választási elnökség és dr. Bal- mi Géza a győri választási iroda tagjai délben közölték munkatársunkkal. hogy a választásra jogosullak 73,7 százaléka leszavazott. Este hat órakor mind a 30 szava­zókörzetet bezárták. Este hét órakor pedig a szavazatok osszeszámláiása után közöl­ték, hogy Pál József lett a Győr-Stfpron megyei l-es számú választókerület őrs .ne gyűlési képviselője. I. B. gyón sokat költött a legap- robbak otthonainak bővítésé­re. A kihasználtság 120,7 szá­zalék. Mivel a szülőanyák egy része nem veszi igénybe a gyermekgondozási segélyt, szükség van a bölcsődék bő­vítésére. ♦ ♦ ♦ A gyógyításban és az egész­ség megóvásában sokat segí­tenek a gyógyszertárak és a mentőállomások dolgozói. A megyében 60 közforgalmú gyógyszertár és 33 — a kör­zeti orvosok által kezelt — kézi gyógyszertár segít a gyógyszerellátásban. A liat mentőállomáson 25 mentő­autó viszi a lehető leggyor­sabban orvoshoz a szenvedő­ket. A szanatóriumok és a szociális otthonok személyi es tárgyi feltételei is örvendete­sen javultak. A jó eredmények eléréséért igen sokat tett a szakszerve­zet — az egész tagságra tá­maszkodva. Szorgalmazta a dolgozók elvi, politikai és szakmai gyarapodását és ez­zel máris javította az egész­ségügyi ellátás kulturáltságát. Ezentúl körültekintően törő­dött az egészségügyi dolgozók érdekvédelmével, az ő egész­ségüket védő óvórendszabá­lyokkal és az ezzel ugyancsak kapcsolatos újításokkal. Jogos észrevételként hangzott el a küldöttértekezleten az. hogy az orvos-etikai bizottság munkájáról az utóbbi időben keveset tud a szakszervezet. A bizottság ugyanis nem kö­teles meghívni a szakszerve­zet képviselőit a fegyelmi tárgyalásokra. A jegyzőköny­veket viszont kötelező volna megküldeni, de ez rendsze­rint elmarad. Bár köztudott, hogy durva etikátianság ser. utóbbi időben nem történt, az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Győr-Sop­ron megyei bizottsága mégis szeretné — és ez jogos igényi —. ha tudomására hoznák a felderített eseteket. A küldöttek érezvén a lel- adat és a lakosság iránti fe­lelősséget nagy ; gonddal mondtak javaslatokat a szak- szervezet tisztségviselőinek ahhoz, hogy a jövőben az ed­diginél is jobb legyen a mun­ka. Felszólalt a vitában a többi között Bereczki László- né. az Orvosegészségügyi Szakszervezet országos köz­pontjának . dolgozója, Kreiter Mária, az MSZMP Gvőr-Sop- ron megyei Végrehajtó Bi­zottsága agitációs és művelő­désügyi osztályának vezetője és dr. Varga István megyei főorvos, a Győr-Sopron me­gyei Tanács V. B. egészség- ügyi osztályának vezetője. Mindhárman fontos ideoló­giai. etikai es szakmapolitikai kérdésekről beszéltek jó szan- . dékkal es nagy hozzáértéssel. <Si| ÜGYELETESÜKKÉ ff» SZÓ Kutatási eredmények — kialakítandó termelési rendszerek A bogyosgyümölcsű növé­nyeink sok törődést, fárado­zást igényelnek. Nagyüze­mekben, kiskertekben egy-’ aránt gond, lesz-e elegendő munkáskéz, amely a szamó­cát, a málnát, a ribiszkét le­szedi. A kutatók napjaink­ban keresik annak lehetősé­gét. hogyan tudják a bogyós­gyümölcsű növényeinket üzemszerűen, kevés fizikai munkaerővel termeszteni. Kutatják, hogy milyen faj­ták a legalikalmasak a nagy­üzemi termesztésre. Termé­szetes, nagyon sok kérdés megfogalmazható, amely a nemesítés, a termesztés és a betakarítás nagyüzemi tenni­valóiról szól. A kutatási eredmények mindenesetre azt ígérik, hogy a bogyos- gyúmölcsűeknél is kialakít­hatok termelési rendszerek, legfeljebb nagyobb erőfeszí­téssel, mint más növényfaj­ták esetében. A Kertészeti Kutatóintézet Fertődi Kutatóállomásán ma délelőtt kezdődő tanácskozás azt a célt szolgálja, hogy ku­tatók és a kertészet gyakor­lati szakemberei véleményt cseréljenek a bogyósgyümöl- csűek szaporítási lehetősé­geiről az egyes fajták műve­lési módjairól, a bogyósok növényvédelméről, a növeke­désszabályozó anyagok alkal­mazásának kutatási eredmé­nyeiről. valamint gépesítési és ökonómiai kérdésekről, mindezzel segítvén, hogy a kutatási eredmények legye­nek alapjai a bogyósgyümöl- csűeknél kialakítandó ter­melési rendszereknek. A ta­nácskozáson dr. Molnár Béla intézeti főigazgató megnyitó­ja után dr. Szilágyi Kálmán a Fertődi Kutatóállomás igaz­gatója tart bevezető elő­adást a szamóca és a mai­na szaporítóanyag-termesz- tesének kérdéseiről. Az elő­adást követőien nyolc kutató számol be kutatásának ered­ményeiről, tapasztalatairól. A kutatók és kertészeti szakemberek megtekintik a Fertődi Kutatóállomás bo­gyósgyümölcsű ültetvényeit, valamint a Kertészeti Kuta­tóintézet 25. évfordulója al­kalmából rendezett kiállítást, amely a fertődi kastély be­mutatótermében (Bartók Bé­la u. 2.) látható. Ismét a kékfrankos A két szaktanácsadó, Ka­szás István és Máder János szavainak tanúsága szerint az Ültetvénytervező és Sza­porítóanyagforgalmazó Vál­lalat Észak-dunántúli Köz­pontjában. illetve a központ Győr-Sopron megyei cso­portjában nem mondhatják, hogy hosszú a holtidény. Ha jól utánaszámol valaki, tu­lajdonképpen nincs is. Az eső marasztalta őket az iro­dában, nem mehettek lé­bénymiklósi terepszemlére. Az őszi szőlőtelepítések ter­veit nemrég fejezték be. Mi­lyen tapasztalatokat szerez­tek? Érdeklődésűnkre elmond­ták. hogy' a megye nagyüzemi gazdaságaiban sokáig nem növekedtek az újtelepített területek. Az idén az ellen­kezőjét tapasztalták. A sóp- roni borvidéken például leg­inkább a kékfrankost igé­nyelték a nagyüzemekben, termelőszövetkezetekben. Figyelmet érdemel az is, hogy az idén nem kellett más megyéből szőlőoltványt behozni, a megyei termelők ellátták önmagukat. Ismere­tes. hogy a 24.1973. MÉM- rendelet szerint 100 hektár­nál kevesebb szőlőt, illetve törzsesgyümölcsöst nem tele­píthetnek a termelőszövetke­ketekben. A termelői kedv azt bizonyítja, hogy a megye hat termelőszövetkezeteben mégis keresik a lehetőségeit a szőlőtermesztésnek. Az ül- tet vény tervező szakemberek erről győződtek meg terve­zőmunkájuk és szaktanács- adó tevékenységük idején. Tárolás és vetőmagvizsgálat Doma Sándor, a megyei ve­tőmagfelügyelőség vezetője is azzal fogadott, hogy náluk Sincs holtidény, amikor je­lenlegi munkájukról, idősze­rű tennivalóikról érdeklőd­tem. — Alaptevékenységünk je­lentős része a nemesített ve- tömagszaporitás szántóföldi minősítése, illetve a vetőmag­vak fémzárolása — mondta, majd szólt arról, hogy május óta végeztek 186 hektár ká­posztarepce, háromszáz hek­tár gyepfű és ötszáz hektár bíborhere szántóföldi szemlé­jével. Megemlítette, hogy fűmag­ból és bíborheréből jó termés várható, a csapadékos idő­járás azonban hátráltatja betakarításukat. A munka dandárja egyébként most kezdődik, amikor két hét alatt kell megszemlélni a ve- tőmagfelügyelőség négy mér­nökének hatezer hektáros kalászos területet A munkát, a termésbecslést gátolja a szélviharok okozta megdőlés. — Mivel a csapadékos idő­járás előreláthatólag sok gondot okoz a betakarításkor, felhívjuk a gazdaságok szak­embereinek figyelmét a kalá­szos vetőmagvak aratás utáni gondos tárolására. A terme­lőszövetkezetekbe most küld­jük ki a saját termésű ve- tömagvaik vizsgálatáról szóló tájékoztatót, amelyben olvasható az egyes gabonafé­lék vizsgálatának ideje és a mintavételről szóló tájékoz­tató. Ha üzemeink időben beküldik a vizsgálatra szánt vetőmagot es meggyőződnek használati értékükről, nem lesz gond az őszi kalászos vetőmagvak előkészítésekor. — Jó termés csak akkor várható, ha nemcsak fémzá­rolt. felújított vetőmagot, ha­nem, jó minőségű, szabványos vetőmagot használnak a ve­téshez a gazdaságokban. Ezt egyébként a vetőmagtörvény is előírja — mondta’ tájé­koztatásunkra Doma Sán r, a megyei vetőmagfeiüa-. i- ség vezetője. V. T»

Next

/
Thumbnails
Contents