Kisalföld, 1979. június (35. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1979. JUNIUS 1., PÉNTEK ARA: 1,20 FORINT XXXV. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM Leonyid lí/ics Brezsnyev: Barátaink érdekeit és gondjait magunkénak érezzük Októberi Forrado'ent Errieuil a Csepel Művek kollektívájának Bensőséges ünnepséggel kezdődött csütörtökön dél­előtt Leonyid I Ijics Brezs- nyevnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottsága főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének es a vezetésével hivatalos, baráti látogatáson hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség­nek a programja. A vendégek a Parlament delegacies termében a ma­gyar munkásosztály képvise­lőivel, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom HO. évfor­dulóját köszöntő jubileumi munkaverseny csepeli kezde­ményezőivel, az országos mozgalomban élenjáró kol­lektívák, szocialista brigádok, üzemi, vállalati közösségek kii Idol lei vei. Állami-díjasok- kal. a szocialista munka hő­seivel találkoztak. Leonyid lljics Brezsnyev Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kárával együtt érkezett a te­rembe. ahol már ott voltak a szovjet párt- és kormánykül­döttség tagjai: Andrej Gro- rniko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió külügyminisztere, Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tegja. a Központi Bi­zottság titkára. Konsztantyin Húszakor, az SZKP Központi Bizottságának titkára. Ivari Arhipov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese. Viktor Dob- rik, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága Po­litikai Bizottságának póttag­ja, a Ívovi területi pártbizott­ság első titkára, valamint Vlagyimir Pavlov, az SZKP Központi Bizottságának tag­ja. a Szovjetunió magvaror- szági rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete. Politikai, társadalmi köz­életünk számos vezetője vett reszt a forró hangulatú baráti összejövetelen. Ott voltak: Gáspár Sándor, a Magyar Szakszervezetek Országos Ta­nácsának főtitkára és Maró- thy László, a Magyar Kom- munisla Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának első titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai: Gyenen András, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának titkára. Mé­hen Lajos. a budapesti párt­bizottság első titkára. Púja F Agy és külügyminiszter, Szűrös Mátyás, hazánk moszkvai nagykövete, Szép­völgyi Zoltán, a fővárosi ta­nács elnöke. Herczeg Károly, a Vas-. Fém- és Villamos­energiaipari Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára. Sol­tész István kohó- és gépipari miniszter, Varga István, az MSZMP KB osztályvezető- helyettese, Biró Györgyné, a Textilipari Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára. A legnagyobb t budapesti monkáskeruletek vállalatai­nak! kommunistáinak kénvi­seletében ott volt a találko­zón Ernszt Antal, a Csepel Vas- és Fémművek Pártbi­zottságának első titkára, Garal Vilmos, a Csepel Vas­es Fémművek vezérigazgató­ja. Kovács Károly, a XTI1. kerületi pártbizottság első titkára. Zarnoczi József, a X. kerületi pártbizottság első titkára, Szer Ferenc, a XXL kerületi pártbizottság titka- . ra. A szovjet párt- és kor­mányküldöttség és a magyar dolgozók képviselőinek talál­kozóján Leonyid lljics Brezs­nyev mondott beszédet: Kellemes kötelességet telje­sítek ma: átadom vörös Csepel dicső munkáskollektívájának az Októberi Forradalom Ér­demrendet. Kötelességem kétszeresen is kellemes, mivel magamat is csepelinek tartom. Jól em­lékszem arra a találkozásra a gyár dolgozóival, amikor a törzsgárdatag megtisztelő cí­met adományozták nekem. Vörös Csepelnek olyan ön­életrajza van. amelyre mél­tán lehet büszke minden munkás, technikus, mérnök, mindenki, aki a csepeli üze­mekben dolgozik. Most két olyan eseményről szeretnék szólni. amellyel Vörös Csepel nemzetközi híre ■sok vonatkozásban összefügg. Mindenek előtt a csepeliek aktív részvételéről a Magyar Tanácsköztársaság megterem­tésében És bár abban az idő­ben Magyarországon a nép- hatalom nem maradhatott fenn, a Tanácsköztársaság nagy. lelkesítő segítség volt Szovjet-Oroszországnak. A második — a maga ne­mében szintén nagv jelentő­ségű — esemény 1977. janu­árjában történt. Vörös Cse­pelről hangzott, el akkor a Nagv Októberi Szocialista Forradalom H0. évfordulóját köszöntő munkaversenvr? szóló felhívás. A csepeliek mintha csak átvették volna a távoli 1018-ból érkező sta­fétabotot. Lendületük egy tö­röl fakadt a moszkvai ren- r 1 pröpál va u dvar műn k á sainak lelkesedésével, amelyben Le­nin a munkához való kom­munista viszony csiráit látta.. Csenel kollektívája képes volt kif'űezni azt. ami szinte a levegőben volt. finnen ez­ért vették át a csepeliek kez- deménvezé«'it a .testvéri or­szágokban és ezért indulha­tod útjára nemzetközi mére- '“kben az októberi jubileum tiszteletére hirdetett munka- ve"cenv. Nagyon jó az elvtársak, hogy a munkásosztály inter­* nacionalista osztály, volt é.s maradt. A Szovjetunió, Magyaror­szág és ,á többi szocialista or­szág munkássága, a tőkés, or- ! szagok munkásmozgalma szinte naponta bizonyítja magasfokú i nternacionalista öntudatát, bajtársiasságát, az igaz ügyért harcoló népekkel való szolidaritását. Egyik nagyszerű, példája ennek a hős Vietnam támogatása. Valójában éppen a mun­kásmozgalom internaciona­lizmusához kötődnek döntő mértékben az emberiségnek a békéhez, a szabadság, a jóakarat és az igazság eszmé­inek diadalához fűzött remé­nyei. Engedjék meg. kedves elv- társak, hogy átadjam a szov­jet dolgozók szívélyes testvé­ri üdvözletét a magyar mun­kásosztálynak, minden ma­gyar dolgozónak. Szívből köszöntőm a csepe­lieket a megérdemelt kitün­tetés átvétele alkalmából. A nagj' tapssal fogadott be­széd után az SZKP KB főtit­kára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke átnyúj­totta a Csepel Vas- és Fém­művek kollektívájának ado­mányozott Októberi Forra­dalom Érdemrendet. Az összetartozást, a két nép munkásosztályának test­vériségét is kifejező magas elismeréséit E rnszt Antal mondott köszönetét: — A mai nap' kiemelkedő eseményként, ünnepként vá­lik maradandóvá a Csepel Vas- és Fémművek történe­tében. m u n.k áskol lek tívá n k. szocialista brigádjaink eleié­ben, Vállalatunk több mint 30 ezer dolgozójának, kom­munistáinak. KISZ-es fiatal­jainak és nyugdíjas munkás- veteránjainak nevében ez­úton . szeretném , tolmácsolni köszönetünket Leonyid lljics Brezsnyev elvtársnak, a szov­jet testvérpárt főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnöksége elnökének. R az itt jelen levő kedves szovjet vendégek szernél vé­ben a Szovjetunió vezet és é- 'nek. a szovjet embereknek azért a megtiszteltetésért. hnnv a Csepel Vas- és Fém­mű veket a most átadrt‘t Ok­tóberi Forradalom Érdem­rendben részesítette. — A világ első győztes szo­cialista forradalmának 60. évfordulóját mi magyar mun­kások. dolgozók együtt ün­nepeltük a Szovjetunió és a szocialista közösség többi or­szága dolgozóinak millióival. Együtt, mert 1917. októbere a nemzetközi munkásosztály, szocializmust építő népeink nagy, közös ünnepe. Büszkék vagyunk arra. hogy e jelen­tős évforduló tiszteletére a szocialista közös, ég országai dolgozóinak, a magyar és a szovjet dolgozóknak, munká­soknak. parasztoknak, értel­miségieknek. köztük a csepe­lieknek részvételével, nagy­szerű eredményekkel járó nemzetközi szocialista mun­kaverseny bontakozott ki. Mindez tettekben kapcsolta össze, s bizonyította a szoci­alista haza fiság és a prole­tár internacionalizmus együt­tes, hatalmas erejét. A most átvett magas kitüntetésben mi egész munkásosztályunk, dolgozó népünk tetteinek el­ismeréséi és nagyrabecsülé­sét is látjuk. — Nagy öröm és megtisz­teltetés számunkra, hogy is­mét személyesen üdvözöl­hetjük önt Leonyid lljics Brezsnyev elvtárs Csepel tiszteletbeli törzsgárda tag­ját, és hogy Öntől vehettük át e magas kitüntetést — mondotta végezetül a nagy­múltú gyáróriás pártbizott­ságának első titkára, majd az ünnepi esemény, a felejt­hetetlen találkozás emléké­ül átnyújtotta Leonyid lljics Brezsnyevnek a Csepel Vas­es Fémművek dolgozóinak ajándékát, Somogyi József Kossuth-dijas szobrászmű­vész Martinász szobrának bronzba öntött kicsinyített mását, s a Tanácsköztársa­ság hírét Leninhez eljuttató csepeli szikratávíró makett­jét, A köszönő szavak, a for­ró kézfogások, a jövőre szó­ló jókívánságok után Gáspár Sándor, a Magyar Szakszer­vezetek Országos Tanácsa, négy és félmillió szervezeti magyar dolgozó, párttagok és pártonkívüliek, a fejlett szocialista társadalmat épí­tő dolgozó népünk nevében köszöntötte tisztelettel és szeretettel Leonyid lljics Brezsnyevet, a kedves szov­jet vendégeket. — A szocialista Magyar- ország több mint 3 évtize­des történelmében ez a mai ünnepi esemény az első amikor egy magyar nagyvál­lalatot, annak dolgozóit, mun­kájukat ilyen magas külföl­di elismerésben, kitüntetés­ben részesítik — hangsú­lyozta. — Külön öröm és megtiszteltei* s. hogy ez a kitüntetés az Októberi For­radalom Érdemrend; annak a 62 évvel ezelőtti világtör­: .Ultimi jelentőségű ese­ménynek a nagyrabecsüit szimbóluma, amely új kor­szak kezdetét jelentede az emberiség történelmében. (Folytatás a 2. oldalon.) Ülést tartott a Minisztertanács A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács csütörtökön ülést tar­tott. Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese be­számolt a KGST Végrehajtó Bizottságának 90. üléséről. A kormány jóváhagyólag tudo­másul vette a jelentést. Megbízta a nemzetközi gaz­dasági kapcsolatok bizottsá­gát, hogy tegye meg a szük­séges intézkedéseket az ülé­sen elfogadott ajánlásokból adódó feladatok végrehajtá­sára. A Minisztertanács jóváha­gyólag tudomásul veszi a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter jelentését a mezőgazdasági termékek mi­nőség szerinti átvételének helyzetéről és a további fe­ladatokról, valamint a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsa főtitkárának a na­pirendhez kapcsolódó tájé­koztatóját. A belkereskedelmi minisz­ter jelentést tett a munka és üzemszervezés helyzetéről a belkereskedelemben. A kor­mány tudomásul vette a be­számolót és a tervezett in­tézkedéseket. A Minisztertanács titkár­sága vezetőjének előterjesz­tése alapján a Kormány korszerűsítette az országos hatáskörű állami szervek feletti felügyeletről szőlő 1968. évi határozatát. A minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Kiváló az öttevényi termelőszövetkezet ..Lesz még ráadás" — mondtak Ottevényen. Pedig a termelőszövetkezet har­madszor nyerte el a megtisz­telő kiváló szövetkezet ki­tüntetést. A tegnapi ünnep­ségen részt vett: dr. Villanyi Miklós pénzügyminiszter-he­lyettes. Lombos Ferenc, a megyei tanács elnöke, flr. Szabados Gyula a evőri járá­si pártbizottság első titkára, és Varga András, a megyei TESZÖV titkára. Horváth Lajos, a termelő­szövetkezet elnöke beszámo­lóját azzal kezdte, hogv a gazdaság nem rendelkezik se különleges adottságokkal, se látványos eredményekkel. Hogv mégis elnyerték ezt a kitüntetést, annak az a ma­gyarázata. hogy tavaly a nö­vénytermesztés. az állatte­nyésztés hozamai költségei kedvezően alakultak. Az öt­tevén vi termelőszövetkezet­ben az árbevételnek hetven­két százalékát az állatte­nyésztés adia. Egv gazdaság tevékenysége leginkább az eredményeken keresztül követhető nyomon. Az ötfevénviek iavalv búzá­ból átlagosan 33.6 mázsát, őszi árpából 47.1 mázsát, ta­vaszi árpából 48.4 máz.sát ta­karítottak be hektáronként. Ezek a hozamok bár a szö­vetkezet nem rendelkezik az állásosnál iobb földekkel. ppHamutatóak. Fevszprű génekkel rési épületekben takarékosan, cél­szerűen gazdálkodtak. Az úi beruházásokat saiát kivitele­zésben. gyorsan elkészítették. A gyorsasághoz az is hozzá­járult. hogv a szövetkezeti hitelek nélkül a saiát pénz­eszközökkel haitotta végre fejlesztéseit. Villányi Miklós pénzügy­miniszter-helyettes megszív­lelendő szavak kíséretében adta át a ..Kiváló szövetke­zet" cím elnyerését tanúsító oklevelet. — Külön elismerést jelent — mondta —. hogy akkor nyerte el a szövetkezet a ki­tüntetést. amikor magasra emelték a mércét. Ebben a gazdaságban már felismertek, hocty a korábbinál lényegesen többet, s eredményesebben kell dolgozni. A miniszterhelyettes szolt, arról: gazdálkodásunkban, a mezőgazdaságban is úi körül­ményekhez szükséges igazod­ni Fel kell használni hagyo­mányos gazdálkodási mód­szereket. Mindez nem jelent vis.?7alénést. csak célszerű alkalmazkodást a megválto­zott körülményekhez örven­detes. hogv hazánkban az élelmiszer-ellátásban már kí­nálati piac alakult ki. Eoo' ezért az egves gazdaságoknak most már nem kell mindent és mindenáron termeszteni. Az íár iól. aki mielőbb a’kal- ma'd<odik a gazdaságosság és a iövede'mozősög követelmé­nyeihez öntvényen má" ezt az utat járják. n. e. Ünnepi könyvhét '79 Megnyi 1« Mosoumagyaróváron A mosonmagyaróvári vá­rosi-járási könyvtár adott ott­hont tegnap este az idei ün­nepi könyvhét megyei meg­nyitóiának. melyen részt vett Sötér István Kossuth-díias akadémikus. író. irodalom- történész. egyetemi tanár. Pernesz Gyula. megyei könyvtárigazgató megemlé­kezett az 50 évvel ezelőtti első könyvhétről, maid el­mondta: nem véletlen, hogy jubileumi ünnepi könyvhét megyei megnyitóját. Moson­magyaróváron tartják, hiszen ez a város idén 625 éves. — Az sem véletlen, hogv Sőtér István a megnyitó ven­dége — folytatta Pernesz Gyula. — Családiának egvik ága évtizedekkel, sőt évszáza­dokkal ezelőtt é városban élt. Sötér Ágoston itt volt ügyvéd.' birtokos, ő volt a Hansági Mú­zeum megalapítója, ét ásatásai­nak eredményeként előkerült leletek kéoezik ma is a mú­zeum anyagának alaníát. Sőtér István elmoudta az­ért lön szívesen a Kisalföld városaiba, mert , úgy érzi. hosv a magyar kultúra ha­gyományait a nvugati ország­rész megőrizte. Hazánk i<?«zi mooértéséhpz, adnak számára álltaimat az ittem 'átogatások. Az idei könyvhétre jelent meg tanulmánykötete Félkör címmel, melyben a múlt szá­zad második felének magyar irodalmával foglalkozik. — A kötet nyitó tanulmá­nya Széchényi életét mutatja be — említette Sötér István. — Sorsát, és tragédiáját, melv irodalmunkban is végig­vonul. Ezt az utat nyomon követve juthatunk el Móricz, Zsigmondi?, akinek centená­riumát ünnepeljük ez évben. Szavaiból egy Móricz-ta- nulmánv kerekedett ki. A megnyitó ünnepség résztve­vői mégtudhatták, hogv az ötvenes évek Móricz-értéke- lése nem vette figyelembe, hogv Móricz nem csuoán a falusi világot ismerte, hanem a magvar középosztály, a magvar polgárság világát is. — Móricz életműve azért válik izgalmassá — folytatta —. mert nem eszményi. Kri­tikusan ábrázol, de szereti azokat az alakjait is akit megbírál. Móricz a negatív fi­gurák mögött megérez vala­mi eredeti erőt. ami tévútra vitte őket. Ez ad különös erőt hőseinek. E gondolatokkal nyitotta meg az idei könyvhetet Sötér István, maid a jelenlevők kérdéseinek megválasze'éra után dedikálta könyveit. I. V. Leonyid Brezsnyev átadja a kitüntetést Ernst Antaln.lk, * Csepel Művek Pártbizottságának első titkárának.

Next

/
Thumbnails
Contents