Kisalföld, 1982. március (38. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

AZ MSZMP GYÖR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GYŐR, 1982. MÁRCIUS 2., KEDD ÁRA: 1.40 FORINT XXXVIII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Ülést tartott az országgyűlés kereskedelmi bizottsága Hétfőn a Parlamentben Nyers Rezső elnökletével ülést tartott az országgyűlés kereskedelmi bizottsága. Az ülésen Veress Péter, külke­reskedelmi miniszter tájé­koztatta a képviselőket kül­gazdasági kapcsolataink ta­valyi helyzetéről és az ez évi kilátásokról. Ezt köve­tően a bizottság elfogadta idei munkatervét. Wojciech Jaruzelski vezetésével Lengyel párt- és állami küldöttség Moszkvában Vendég Aphrodite szigetén Lobogó zászlók, lel­kes kiáltások, meghatott tekintetek — így fogad­ta „Aphrodité szigete”, vagyis Ciprus görög kö­zössége Andreasz Pa- pandreut. Görögország kormányfőjét. Mind a látogatás. mind az effajta fogadtatás vár­ható volt. A látogatás annak ellenére nem mi­nősíthető meglepetésnek, hogy huszonkét eszten­deje. amióta ez a stra­tégiailag oly fontos szi­get elnyerte függetlensé­gét. Papandreu az első hellaszi miniszterelnök, aki ellátogat a zaklatott történelmű, megosztott szigetre. Az eltelt több mint két évtized történé­seinek kettőd lényege: 1. A NATO szüntelenül ar­ra törekedett — és tö­rekszik ma is —, hogy a sziget afféle atlanti ug­ródeszka legyen a nyu­gati hatalmak közel- és közép-keleti akciói szá­mára. Ez a nem leple­zett szándék tökéletes ellentéte a szigetország függetlenségét garantáló világszervezeti deklará­ciónak. amelynek lénye­ge éopen egy független és el nem kötelezett köztársaság megterem­tése a térségben. 2. Saj­nos. semmi lényeges ha­ladást nem sikerült el­érni a szigetet lakó két alapvető népcsoport. a török és a görög közös­ség közötti feszültség vi­szonylatában. Ez a fe­szültség. a sziget ielentős részének török katonai megszállása óta inkább növekedett. Jogos a kérdés, hogyan lehetséges az. hogv a függetlenség kikiáltása óta Papandreu az első Ciprusra látogató görög miniszterelnök. Az egyetlen logikus válasz lényege a NATO-nyo- más. A NATO részéről a szándék nyilvánvalóan most sem változott. Vál­tozott viszont a görög kormányfő személye és nolitikáia: Papandreu hosszú idő óta Hellasz első olyan miniszterel­nöke. aki — egyebek kö­zött — Ciprus viszony­latában is fontosabbnak tartja a nemzeti-, mint a NATO-érdekeket. Ezért kerül sor most er­re a látogatásra. Mi lehet e látogatás konkrét politikai célja? Ügy tűnik. az. hogy az ENSZ égisze alatt ösz- szehívandó nemzetközi konferencia felé tegyen hivatalos lépéseket Olyan értekezletről len­ne szó. amely éppúgy segíthetne a NATO-nyo­más. mint a két közös­ség közötti feszültség enyhítésében. A szocialista országok már esztendőkkel ko­rábban hasonló tanács­kozást javasoltak. a brüsszeli NATO-főhadi- szállás viszont megpró­bálta „atlanti belügy- ként” kezelni a kérdést. Kiprianu ciprusi elnök és a görög miniszterel­nök találkozója elsősor­ban éppen ennek a szemléletnek szeretne véget vetni. Katonai tiszteletadással köszöntötték Moszkvában, a Vnukovoi repülőtéren a Len­gyel Népköztársaság párt- és állami küldöttségét, amely Wojciech Jaruzelskinek, a LEMP KB első titkárának, a Minisztertanács elnökének vezetésével hétfőn délben érkezett hivatalos látogatásra a szovjet fővárosba. Az ünnepi díszbe öltözött repülőtéren a lengyel vendé­geket elsőnek Leonyid B rezs- nyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke köszöntötte. Megjelent a párt- és állami küldöttség fo­gadására az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának több — Még az ötödik ötéves terv feladatai között szere­pelt Balfan új ABC-áruház építése. Az ehhez szükséges telek adás-vétele azonban el­húzódott. Végül megegyez­tünk. a telken várhatóan má­jusra elkészül az új áruház, a rajta lévő régi épületben pedig kialakítottuk a most átadott új sütőüzemet. — Két alapvető szempont véréréit bennünket, amikor az öreg épület hasznosításá­ról gondoskodtunk. Egyrészt az. hogy a leendő kihaszná­lási mód illeszkedjék a szö­vetkezet profiljába, másrész! lehetőleg segítsük a kereske­delmi választék bővítését, így jutottunk el a sajtos tal­lér sütésének ötletéig. Fel­mértük az igényeket, felke restük a Pécsváradi Áfés hasonló üzemét tapasztalat szerzés cél jából — aztán hoz záláttunk Balfon az üzem lét reh ozása hoz.. Az épületet másfél millió forintért alakították át. most tagja: Jurij Andropov, Konsztantyin Csernyenko, Andrej Gromiko, Nyikolaj Tyihonov, Dmitrij Vsztyinov. Ott volt Konsztantyin Kuszá­kon, a KB titkára, továbbá Nyikolaj Talizin miniszter­elnök-helyettes, a szoyjet kormány számos tagja, az SZKP KB több felelős mun­katársa. Megjelent a vendé­gek fogadására Nyikolaj Ogarkov marsall, a Szovjet­unió honvédelmi miniszteré­nek első helyettese és több más miniszterhelyettes. A lengyel küldöttséget sze­retettel köszöntötték a re­pülőtéren a szovjet főváros lakosságának képviselői. a helyiségek mindenben megfelelnek egy élelmiszer- ipari üzem követelményeinek. A gépi berendezések értéke hétszázezer forint. A propán­bután gázzal üzemelő sütő­gépeket egy pécsváradi kis­iparos készítette. A soproni emblémával (Tűztorony, sző­lőlevél) ellátott műanyag cso- magolófóliát Leninvárcsban a Tiszai Vegyi -Kombináttól rendelték meg. És hogy mi lesz a zacskókban? Sajtos, köményes és paprikás tallér. Tervezik egy soproni specia­litás. a gesztenyés tallér sü­tését is. most kísérleteznek a recept tökéletesítésén. Gyár lanak fagylalttölcsért és kagylót, és ami egyelőre szín. tén csak terv; a gyerekek “gyik kedvenc édességét, az úgynevezett téli fagyit is. E ’itromos. gesztenyés és ka úaós töltelékkel készülne. Vajon mit hoz a konyhára az új üzem a Soproni Afész nak? Kassai Ferenc derűlátó: — A tallérok huszonöt de­Wojciech Jaruzelski Leo­nyid Brezsnyev kíséretében lépett el a három haderő­nem egységeiből álló díszala­kulat arcvonala előtt, köszön­tötte a fogadására megjelen­teket. A LEMP KB első tit­kára az ünnepélyes fogadta­tás után Leonyid Brezsnyev- vel együtt indult el — dísz­motorosok kíséretében — -szállására. A szálláshoz ve­zető útvonalat a két ország zászlai, üdvözlő feliratok dí­szítették, és a moszkvaiak az útvonal mentén szeretette] köszöntötték a vendégeket. (Folytatás a 2. oldalon.) kagiammos csomagolásban, egységesen tizennyolc forin­tos áron kerülnek forgalom­ba. Szerződést kötöttünk a Fűszert Vállalattal, minden termékünket ők értékesítik. Mintegy nyolc százalékos ha­szonra számítunk, ebben az évben 8 milliós termelési ér­téket terveztünk. így nagyjá­ból két év alatt térül meg a beruházás. Nem jár rosszul az itt dolgrzó tizenhét beta­nított fiatalasszony, négy cukrász és egy karbantartó szakmunkás. Teljesítménvtől függően 3800—4200 forint lesz a fizetésük. Sokuknak persze ennél is fontosabb, hogy az üzem itt van Balfan. népi kell eljárni dolgozni. A Soproni Áfész kezdetné- n verése jó példája az éssze­rű, hasznos fejlesztésnek. Ha az üzem dolgozói is a minő­ségi munkát tartják szem előtt, bizonyára nem marad el a haszon sem. A fogyasz­tók megkedvelik az új ter­mékeket. a csomagolás Sop­ront jelképező emblémája pedig nemcsak a tallérok, hanem a jó munka márka- jelzője is lesz. F. K. Az első sajtos tallérok készülnek az új sütő elében. Soproni márkavédjegy Új kisüzem Ballon Újfajta munkával bővült * tegnaptól a Soproni Afész te­vékenysége: megkezdték az üzemi próbatermelést Bálion, a szövetkezet új édesipari lisztesáru' üzemében. Az előz­ményekről Kassai Ferenc, az áfész elnöke adott felvilágo­sítást: KISZ-kii'döilség Olaszországban Az Olasz Kommunista If­júsági Szövetség (FGCI) meghívására Nagy Sándor­nak, a KISZ Központi Bi­zottsága titkárának vezeté­sével hétfőn Olaszországba utazott a Magyar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség de­legációja. A küldöttség tár­gyalásokat folytat a KISZ ás az Olasz KISZ kapcsolatai­ról. valamint a nemzetközi ifjúsági mozgalom időszerű kérdéseiről. Olaszországi tar­tózkodása során a delegáció eszmecserét folytat az olasz ifjúsági mozgalom különbö­ző politikai erőivel, köztük az Olasz Szocialista Ifjúsági Szövetség és az Olasz Köz- társasági Párt ifjúsági szer­vezetének képviselőivel is. A SZŐ VOSZ takarékossági terve Átfogó programot dolgo­zott ki a SZÖVOSZ a hulla­dék hasznosítására. Az Or­szágos Anyag- és Árhivatal­lal egyeztetett tervezet a lakosságnál, a szövetkezetek kereskedelmi hálózatában, s termelő-üzemeiben naponta keletkező, ám eddig több­nyire csak gondot okozó hul­ladékok összegyűjtésének, fel- használásának lehetőségeivel foglalkozik. A program végrehajtására első lépésként még az idén megkezdődik az agrofólia gyűjtése. újrafelhasználása. A fólia alatti zöldségtermesz­tés örvendetes terjedésével évente már megközelítően 15 ezer tonna műanyag borító­anyagot vásárolnak főként a kistermelők. A fólia esv-két szezon után elöregszik, cseré­re szorul, begvű.itése. s hasz­nosítása azonban nincs kellő­képpen megszervezve. Pedig az- értéktelenné vált fóliából megfelelő eljárással műanyag granulátumot állíthatnának elő. Ezt az anyagot jelenleg külföldről vásárolták. A SZÖVOSZ a MÉH Tröszttel összefogva most megszervezi a fólia gyűjtését, feldolgozá­sát. Az áfész-ek felvásárló- telepei kibővítik tevékenysé­güket. átveszik a fóliát, s emellett néhány áfész-üzem­ben berendezkednek a mű­anyag. granulátummá alakí­tására. Eddi» Somogy Csona- rád és Heves megye több üze­me jelenkezett gyártóként. A SZÖVOSZ számításai sze­rint az eddig veszendőbe ment haisznált műanvasfóliá- ból évente 25—30 millió forint értékű granulátumot állíthat­nak maid elő. Görög nő delegáció Budapesten Hétfőn Budapestre érke­zett a Görög Nőszövetség küldöttsége, amely a Magyar Nők Országos Tanácsának meghívására látogatott ha­zánkba. A delegáció ötna­pos magyarországi tartózko­dása idején megbeszélést folytat az MNOT vezetőivel a két nőszervezet kapcsola­tainak továbbfejlesztéséről, tájékozódik a magyar nők és csaladok helyzetéről. Buda­pesten a küldöttség részt vesz a Magyar Nők Orszá­gos Tanácsának nőnapi ülé­sén, a Medicor Művekben a műszeripari dolgozó nők és fiatalok munka, és életkö­rülményeivel ismerkedik. A vendégek ellátogatnak Tolna megyébe. ahol üzemeket, termelőszövetkezeteket, gyer­mekintézményeket tekinte­nek meg. Március 1 — 15: Beírafás az első osztályba Országszerte március 1-e és lp-e között íratják be az ál­talános iskola első osztályába lépő kisdiákokat. Az iskolák mindenütt a helyi tanács ál­tal megállapított napokon ve­szik fel az elsős-jelölteket. A fővárosban március 4-én és 5-én — csütörtökön és pén­teken — történik meg a be- íratás. A szülők, a gondviselők kötelessége, hogy minden tan­köteles korban lévő gyerme­ket a lakása szerint körzeti­leg illetékes iskolába írassa­nak be. Azok a gyermekek kerülhetnek az első osztály ­ba akik ez év szeptember 1-ig betöltik hatodik életévü­ket. Az igazgatók a helvi szo­kásoknak megfelelően hirdet­ményeken. vagy levélben, esetleg más módon értesítik az érdekelt szülőiket arról. melyik időpontban várják őket gyermekeik beíratására. A helyi állami és társadalmi szervek, szervezetek közre­működésével gondoskodnak arról, hoev valamennyi leen­dő kisdiák adatai felkerülje­nek a jegyzékekre. A népes­ségnyilvántartó hivatalok például a tanácsok közvetí- , tésével átadják az iskoláknak a tanköteleskorúak névjegy­zékét. Az általános iskolák igazgatói engedélyezhetik azoknak a gyermekeknek a felvételét is. akik a hatodik életévüket a tanév első hó­napjában — tehát szeptem­ber 1—30. között — töltik be. s testileg, szellemileg megfe­lelően fejlettek, alkalmasak az iskolai tanulásra. Ezeknek a tanulóknak a felvételi ké­relmét áorilis 15-ig kell be­adni az iskolák igazgatóihoz. Valamennyi beiratkozó tanuló még az iskolaév kezdete e’őtt orvosi vizsgálaton esik át; ennek ideiéről az igazgatók tájékoztatják a gyermekek szüleit, gondviselőit. Az 1982'83-as tanévben mintegy 200 ezer gyermek tanul majd az általános isko­lák első osztályaiban. Csak­nem mindannyian részt vet­tek óvodai vagv iskolaelőké- szítő foglalkozásokon. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Thumbnails
Contents