Kisalföld, 1987. július (42. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987. július 1., szerda Ara: 1,80 Ft XLII. évfolyam, 153. szám Áz egészségügyiek ünnepe Kitüntetések a Semmelweis napon Tökéletesítik nyelvtudásukat Ösztöndíjjal Amerikába Több mint másfélszáz bu­dapesti és vidéki nyelvta­nárból, angol szakos egyete­mistából. középiskolás diák­ból álló csoport utazott ked­den az Amerikai Egyesült Államokba, hogy a Soros Alapítvány és a Művelődési Minisztérium szervezte in­tenzív kurzuson tökéletesít­se nyelvtudását. Az áprilisban meghirdetett pályázatra több mint ezren jelentkeztek, közülük válasz­totta ki a bizottság azt a 162 tanárt és diákot, akik most egy hónapot tölthetnek a marylandi, a pennsylvaniai egyetemen, illetve a phila­delphiai Bryn Mawr College- ben. Itt hetente 25—30 órás foglalkozásokon fejleszthetik beszéd- és íráskészségüket, előadásokat hallgathatnak a 'kortárs amerikai irodalomról és művészetről, az ottani kulturális életről. A megnyitó után dr. Tóth Péter, a Soproni Városi Kór­ház-Rendelőintézet osztály­vezető főorvosa lépett a mik­rofon elé. Ünnepi megemlé­kezését a gyermekágyi láz tüneteit és okait első Ízben leiró tudós életútjának fel­elevenítésével kezdte. Ki­hangsúlyozta, hogy a zseniá­lis orvos felismerése máig érvényes tanulságokat hor­doz.. s a mai orvostudomány is ezen az alapokon nyugvó megelőző munkát vegez a különböző járványok ellen. A gyakorló gyermekgyógyász szubjektív hangon beszélt a csecsemőkori fertőzések és járványok mai eseteiről, rá­mutatva. hogy e veszedelme­ket mindig emberi mulasz­tás okozza. Ünnepi megem­lékezését azzal a gondolat­tal zárta, hogy a ma egész­ségügyében dolgozók számá­ra is irányt mutató Semmel­weis Ignác tanítása: a hi­giéniás rend betartása, a fer­tőzések megelőzése vala­mennyi, e hivatásra feles­küdött dolgozó legfőbb kö­telessége. Az ünnepi megemlékezés után Szabó Mihály, a me­gyei tanács elnöke kitünte­téseket adott át a kiemelke­dő munkát végző egészség- ügyi dolgozóknak. A Győr- Sopron Megyei Tanács által alapított „Dr Petz Aladar- díj" kitüntetésben részesült dr. Szabó Piroska, a Sopro­ni Városi Kórház-Rendelő­intézet igazgató főorvosa es dr. Péter Pál nyugalmazott főorvos, a megyei tanács egészségügyi és szociálpoli­tikai bizottságának tagja Az egészségügyi miniszter a jSemmelweis-nap alkal­mából ötvenöt dolgozónak Kiváló munkáért kitüntetést adományozott. hatvanhétén miniszteri dicséretben része­sültek. A kitüntetettek nevében dr. Somogyi Judit, a megyei Köjál osztályvezető főorvosa kért szót. s meleg szavakkal köszönte meg az elismerése­ket. A Semmelweis-nap alkat mából tartott megyei ün­nepségen közreműködött Horváth Ildikó Radnóti-di- jas versmondó, valamint a. Győri Filharmonikusok vo­nósnégyese. K. M Jogalkotásunkban erősödjenek a társadalompolitikai elemek A liazaíias Népfront Országos Elnökségének közjogi bizottsága kedden kibővített ülésén tárgyalta meg a jogalkotásról szóló törvény tervezetet. Az ülésen hangsúlyozták, hogy a törvénytervezet több előremutató javaslatot tartalmaz, de jelenlegi for­májában következetlenségek is találhatók benne. Hang­súlyozta a bizottság annak fontosságát, hogy a jog­alkotás folyamatában erősödjenek a társadalompoliti­kai elemek. Így például lényeges törekvés az. hogy védjék az Országgyűlés törvényhozó hatáskörét, ga­rantálják a társadalmi érdekképviseleti szervek rész­vételét, az állampolgárok hozzászólási lehetőségét a jogszabályok kialakításában. Rámutattak, hogy a tör­vények előkészítésében jelentősek a társadalmi viták. A vita során elhangzott észrevételeket a közjogi bi­zottság eljuttatja a tervezet kidolgozásáért felelős Igazságügyi Minisztériumnak. Fejlesztés a Rába MMG-ben Világbanki pályázaton 3,2 millió dollár Helynövelő beruházás: leegyszerúsittfe így is nevezhetnénk a Rába Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyárában most folyó építkezést. A vállalat budapesti Vörös Csillag Gépgyárából telepítik át Mosonba az ott felszabadult 14 ezer négyzetméteres, acélvázas csarnokot. Azt remélik az MMG- ben, hogy jövő ilyenkor már a gépeket telepítik a szá­mukra új üzemben. Aligha gondolná a kívül­álló, hogy a magyar gépipar egyik legkorosabb üzemének milyen napi gondokat ad. hogy se a gyártáshoz, se a kiegészítő tevékenységekhez nincs elegendő helye. Húsz évvel ezelőtt is igaz volt ez. csak éppen ma sokkal job­ban megmutatkoznak a kor­szerűtlenség jegyei. — Kevés üzem van az or­szágban, amelyikben ennyit kell utaztatni a terméket, — mondja Horváth László, a mosoni gyár igazgatója. — Egy Ciklo-velögép jó öl ton­na, amikor futtatásra keli emelni, akár egy kőbányai robbantáskor, úgy kell meg­szervezni a munkát, a mi körülményeink között ez a művelet ugyanis rendkívül balesetveszélyes. Van nálunk forgácsoló, daraboló, szem­cseverö üzem. festöde es persze szerelde is. csak ép­pen 'száz méterekre egymás­tól. Ha t elkészül a nagy csarnok, leegyszerűsödik a termelés irányítása, több ér­téket termelhet egy-egy em­ber: Ha ma az MMG-ben vala­mennyi üzemet egymás mel­lé toldanának. 17 ezer négy­zetméter területet ..adnanak ki", a Vörös Csillagból átte­lepített üzem magában 14 ezer negyzetmeteres lesz es elé kerül egy majdnem ugyanakkora lebetonozott térség. — Csupán a Szov­jetunióba kikerül tőlünk vagy ezer vagon áru. Ma a leggondosabb szervezéssel is óriási feladat a termékek ki­szállítása és .hasonlóképpen az anyagok fogadasa. tárolá­sa. A beérkező anyagoka' jó esetben salakozott táro­lókon tudjuk elhelyezni; eisös évszakokban alig tudjuk megközelíteni ezeket a he­lyeket, Egyebek közöl! ezen várjuk már nagyon, hogy az építők elkészítsék a csarno­kot. Ami ha nem is u.i. min­denképpen hibátlan, hiszen az egyes elemek leszerelése után a Győr Megyei Állami Építőipari Vállalat vasas üzemében átvizsgálják és szükség eseten megerősítik a szerkezeteket. Az MMG nagyon várt beruházása vár­hatóan 20U millió forintba kerül. Jóval kevesebbe, mint­ha szó szerint újonnan kel­lene felépítem Újdonság még Mosonból. hogy kiszállították a gyárból a világbanki versenytárgya­lás keretében a majd más­félszáz gabona velögépet. il­letve középmélylazitól. Igaz. a pályázat értelmében ennek a kötelességnek június vé­géig kellett eleget tenni. Az. említett pályázattal most 3,2 millió dollár bevételhez ju­tott a Rába F. J. Semmelweis Ignác szüle­tésének évfordulója alkalmá­ból tegnap délután a megyei tanács dísztermében tartot­ták meg Győr-Sopron megye egészségügyi dolgozóinak központi ünnepségét. Az ün­nepi megemlékezésre meg­hívott^ élenjáró dolgozókat, az intézmények vezetőit, a párt és tömegszervezetek vezetőit, valamint a meghí­vott vendégeket dr Várko- nyi László megyei főorvos köszöntötte. Külön köszön­tötte Szabó Mihályt, a Győr- Sopron Megyei Tanács elnö­két. dr. Kreiter Máriát, az MSZMP Győr-Sopron Me­gyei Bizottságának titkárát, Miklósyné Bertalanig Mári­át, a KISZ Győr-Sopron Me­gyei Bizottságának titkárát, valamint Réti Csabai, az Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezete Győr-Sopron Me­gyei Bizottságának titkárát. Elnöki ’megnyitójában dr, Várkonvi László a világhírű orvos-tanár és szülészmes­ter. Semmelweis Ignác élet­művéről szólt, emlékeztetve rá, hogy az egészségügyben dolgozók számára példát adó tudós születésnapja méltán jeles ünnepe az egészséges emberekért dolgozó szakma­belieknek Orvosok és gyógy­szerészek. szakasszisztensek es gondozónők, Köjál-ellen­őrök és gazdasági-műszaki ügyintézők közös ünnepe ez a nap. amikor egy év mun­káját értékelve kitüntetik azokat, akik a legtöbbet nyújtották. Szabó Mihály, a megyei tanács elnöke átadja a ki tüntetést dr. Péter Pál nyugalmazott főorvosnak* • Új bolttal gazdagodott a megyeszékhely. A Ferrovill Kereskedelmi Vállalat tegnap reggel Győrött a Bajcsy-Zsilinszky utca 24. szám alatt megnyitotta híradás- technikai szaküzletét. Mcixner Mihály, a vállalat kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a boltban mindazon híradástechnikai cikkek kaphatók, amelyeket az országban forgalomba hoznak. A bolt új szolgáltatása, hogy a Géfivel közösen akkumulátoro­kat minta’után értékesítenek, azonkívül a régi akkumulátort egy feltöltött újra ki­cserélik. A szaküzlet raktárkészlete 7 millió, évi bevételi terve pedig 50 millió fo­rint. A nyitáson részt vett dr. Liszkai István, a városi tanács vb-hivatalának el­nöke. Kittiről»

Next

/
Thumbnails
Contents