Kisalföld, 1987. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 19S7. augusztus 1., szombat Ara: 2,20 Ft XLII. évfolyam, 180. szám Az ipar szerkezetátalakítása Van, amit azonnal meg kell tenni Szeptemberben érkeznek a ZAZ mintapéldányok Az ipari tárca fejlesztési elképzelései a VII. ötéves terv­ben eddig két alkalommal kerültek a kormány elé. Az ere­deti elképzelés szerint az Országgyűlés őszi ülésszakán szá­molt volna be az ipari miniszter a tárcához tartozó válla­latok helyzetéről, ám a törvényhozás szeptemberben a kor­mány stabilizációs munkaprogramjáról dönt, így a tárca el­képzelései csak tömörítve és mellékletként szerepelnek majd az ülés elé terjesztett anyagban, és a részletesebb beszámo­lóra várhatóan a következő ülésszakon kerül sor. A szerke­zetátalakítási program anyagát a közelmúltban számos szak­mai, érdekképviseleti és tudományos fórum megvitatta. A fentiekről Kapolyi László ipari miniszter táié- koztatta tegnap, az Ország- házban tartott sajtótájékoz­tatón az újságírókat. Az ipar szerkezetátalakításá­nak rövid és hosszú távú elképzeléseiről Kapolyi László hangsúlyozta, hogy a program rendszerelméletű, az ipari szerkezetátalakítás igényét, feladatait, hatását a társadalmi környezettel össz­hangban vizsgálja. Különb­séget tesz persze távlati és napi célok között, hiszen a feldolgozóipar túlsúlyba ke­rülését — 70 százalékos ará­nyát — csak a 90-es évek második felére, végére lehet elérni, nem halasztható vi­szont egv pillanatig sem a minőség, a hatékonyság, a termelékenység javítása, mert ez a feltétele annak, hogy már ma. a meglévő szerkezettel alkalmazkod­junk a piaci követelmények­hez. E törekvések megvalósítá­sához a miniszter kiemelte a rendszerszerű piacszemlé­letet. a közgazdasági érték­rend jelentőségét. Rövid távon jelentkezniük kell , azoknak az ,eredményednek. ** amelyeket **a költsébérzé- kenyséa fokozása, a vállal­kozásközpontú szemlélet el­terjesztése válthat ki. A belső piacépítésnél a jövő­ben fokozni szükséges a dif­ferenciálást. Különösen azokból a háztartási, techni­kai cikkekből igyekszik az ipar bővíteni a kínálatot, amelyeket a lakosság hasz­nál. Kisfogyasztású készülé­kek. hűtőgép, személygép­kocsi nélkül nem várható eT, hogy az állampolgárok taka­rékoskodjanak. Márpedig az energiafelhasználás növeke­dését évek óta a lakossági, úgynevezett kommunális fo­gyasztás adja. Az ipari miniszter kitért a vállalati tanácsok működé­sére. hangsúlyozva. hogy fontos feladat a rövid- és hosszú távú érdekek időn­kénti ellentétének feloldása. húzóágazatok ma mintegy 30—50 százalékos kapacitás­kihasználatlansággal dolgoz­nák. Egyelőre jó ideig helyi probléma marad, bár a köz­vélemény az ilyen jelensé­gekre is nagy figyelemmel reagál. — Kapolyi László példaként említette, hogy Ózdon a szakmával rendel­kezők nem maradnak mun­ka nélkül. elhelyezkedési gondjaik a szakképzetlenek­nek vannak. Kérdésekre válaszolva, a közvéleményt rendkívüli módon foglalkoztató, esetle­ges hazai személygépkocsi- összeszerelő üzem létesítésé­ről a miniszter elmondta, hogy a japán Suzuki céggel vállalatközi tárgyalás kere­tében folynak a megbeszélé­sek az együttműködés lehe­tőségeiről. A magyar ipar termékeiből a japán autóba beépített alkatrészek aránya nem érné el a tiz százalékot, éppen ezért fontos az ipari háttér létrehozása e tekin­tetben is. A személygépko- csialkatrész-gyártásban ed­dig a magyar cégek megle­hetősen bátortalanok voltak, az úgynevezett „puha” terü­letekre szorultak ki. a gép­kocsi kürtjét, kilincsét, ab­laktörlő motorját készítet­tük. Ausztriában nincs sze­mélygépkocsi-összeszerelő üzem. Ellenben a szomszé­dos NSZK-ból húszmilliárd schilling működő tőkét en­gedtek az országba és az Ausztriában gyártott gépko­csi-részegységekért kész ko­csikat kapnak. Kapolyi László elmondta, hoey az új kifejlesztésű szovjet ZAZ tí­pusú személygépkocsiból szeptemberben hazánkba ér­kezik az első öt mintapél­dány. Az ebben való közre­működésünk részegység- gyártásra terjedne ki. ezen belül persze szó lehet egye­bek mellett karosszériaele­mek készítéséről is. Hazánk ötvenezer. Bulgária ugyan­csak ötvenezer ZAZ kocsit szerelne össze évente, a Szovjetunióban pedig 150 ezer készülne. A miniszter szólt arról is. hogy a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár közvetítésével tárgyalnak csehszlovák partnerekkel egv új típusú Skoda gépko­csi készítésében való közre­működésről. Részegységeket szállítanánk a korszerű jár­műhöz és a csehszlovák partner bővítené magyaror­szági személygépkocsi-szál­lításait. F. J.------rí---------------------irr--------------------«r........ <*'----— Diplomaátadás a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián A Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett Zrínyi Miklós Katonai Akadémián tanulmányaikat sikeresen befejező magyar és külföldi tisztek pénteken ünnepé­lye« keretek között vették át diplomáikat. Az akadé­mián rendezett ünnepségen hozzátartozóik jelenlété­ben ismertették velük az államvizsga bizottság dönté­sét, majd dr. Simon Sándor vezérőrnagy, az intézmény parancsnoka átadta a többéves tanulmányi munkát tanúsító akadémiai oklevelet. A diplomaátadó ünnepséget követően a Magyar Nép­hadsereg művelődési házában Mórocz Lajos altábor­nagy, honvédelmi minisztériumi államtitkár köszön­tötte azokat a tiszteket, akik kiemelkedő tanulmányi eredménnyel fejezték be az Akadémiát. Közülük töb­beket kitüntetésben, előléptetésben részesítettek. — Korai a munkanélküli­ség veszélyéről beszélni — hangsúlyozta — hiszen a A közélet hírei Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait Pierre Auberí-nek. a Svájci Államszövetség elnökének Svájc nemzeti ünnepe, az Államszövetség megalakulá­sának évfordulója alkalmá­ból. + + + Németh Károly, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának e'lnake táviratban fejezte ki részvétét Joaqnim Alberto Chissano-nak. a Mo­zambiki Népi Köztársaság elnökének, a fegyveres ban­diták által Hamoine járási székhelyen júliusban elköve­tett vérengzés kapcsán. + ± ± Dr. Orbán László, a mun­kásmozgalom kiemelkedő személyisége, volt kulturális miniszter születésének 75. évfordulója alkalmából pén­teken koszorúzási ünnepsé­get rendeztek a Mező Imre úti temető munkásmozgalmi panteonjában. ♦ ♦ ♦ Pénteken az ÁISH szék­házéban 75. születésnapja al­kalmából köszönötték Ko­vács Pál hatszoros olimpiai- és kilencszeres világbajno­kot. a Nemzetközi Vívó Szövetség alelnökét. Deák Gábor államtitkár, az ÁISH elnöke a Magyar Népköz- társaság Aranykoszorúval díszített Csillagrendje kitün­tetést adta át az egykori ki­váló kardvívónak. ■ Már nem veszélyes hulladék, hanem értékes alap­anyag a mezőgazdaságban felhalmozódó polietilén fó­lia és vegyszeres zsákok tömege. Ugyanis a TSZKER berettyóújfalui üzemében ezeket újból feldolgozzák. Az erre a célra vásárolt gépsorokon granulálják a po­lietilén hulladékot, amelyekből az eredetivel azonos minőségű takarófólia, párnazsák és szemeteszsák ké­szül, ismételt mezőgazdasági felhasználásra. Az alkal­mazott technológia lehetővé teszi a polietilén termé­kek ötszöri felhasználását minőségromlás nélkül. Ez az újrahasznosító és környezetvédő beruházás másfél év alatt térül meg, mert a végtermék külföldön is ér­tékesíthető. A képen: tömlőfúvás. Jövőre is lesz nyár! Hétfőn kezdődik a szezonvégi vásár A meteorológusok szerint még legalább egy hónap hátra van az idei hosszú és forró nyárból, ám a kereskedők már meghirdették a szezonvégi kiárusítást. Hétfőn reggel or­szágszerte megkezdődik a nyári vásár, amely az augusztusi várható jó idő miatt sikert ígér. Joggal bizakodóak a nagy­kereskedelmi raktárak és a kiskereskedelmi áruházak, bol­tok vezetői. Ha elfogy a maradék nyári portékájuk, lesz pénzük és helyük arra, hogy nyugodt körülmények között induljanak neki az őszi és téli hónapoknak. Azt, hogy a vá­sárlók mennyire bizakodóak, egyelőre csak találgatni lehet, ám tény, hogy a harminc és negyven százalékos árenged­ményt, a vásár két hetét nagyon sok család várja. S nem csupán az augusztus; meleg miatt. Van egy reklámmondat, amelynek feltétlenül igaza van: Jövőre is lesz nyár! A szezonvégi vásár ked­véért az elmúlt napokban a megye hét nagy áruházába kopogtattunk be. Mindenütt javában zajlott a felkészülés, ám az áruházak vezetői már pontos képet tudtak rajzol­ni a várható kínálatról. Kezdjük a sort a megye legnagyobb nyári árukész­letével rendelkező győri Ar- rabona Áruházzal, ahol Csonka Ferenc igazgatóhe­lyettes hírei szerint több mint tízmillió forint értékű nyári holmi várja a vásárló­kat. Férfi rövidujjú ingekből 3500 darab, férfi fürdönad- ráaokból, úszókbó^ 2900 da-^-. raíi, női rövidujju kötött " árukból 2000 darab van a polcokon. Különösen nagy a kínálat női és bakfis nyári ruhákból, valamint férfici­pőkből, szandálokból. A Ská­la-cég dolgozói egyébként valamennyien visszatértek szabadságukról, háromszáz­hetvenen várják a hétfői várható rohamot. A másik győri nagyáru­ház, a sétálóutcában talál­ható Centrum, kilencmillió forintos készlettel várja a vásár rajtját. Az igazgató­nő, Szénási Istvánná elmond­ta, hogy hétfőn az admi­nisztrátoroktól az áruátve­vőkig mindenki a pultok mö­gött áll majd, és működik majd valamennyi pénztár­gép. Szükség lesz a megerő­sített szolgálatra, hiszen a tavalyinál húsz-huszonöt százalékkal nagyobb áru­készlet féltehetően a tava­lyinál több vevőt vonz. Kü­lönösen azoknak érdemes ellátogatni a Centrumba, akik nyári cipőket, szandá­lokat, selyem, jersey és kar­ton méterárut, valamint kötöttárukat, pólókat keres­nek. A 4000 pár nyári lábbe­li között sok 23—30-as mé­retű gyerekcipő és 36—38- as méretű női nyári cipő van. Gazdára vár 1000 darab férfi és kamasz póló; gaz­dag a kínálat fürdőruhákból, ingekből, öltönyökből, nad­rágokból, nyári ruhákból. Ez utóbbiakat az igazgatónő véleménye szerint bá_tran megvásárolhatják a lánykák é<s a hölgyek; a kínálat sok­színűsége miatt biztos, hogy senki sem Bég Szembetaláld kozni az utcán új ruhája párjával. Akik a belvárosi nagy­áruházakban nem járnak szerencsével, fölkereshetik a nádorvárosi Kis-Duna Áru­házát is. Itt viszonylag sze­rényebb készlet, mindössze két és félmillió forintnyi le­értékelt áru található, ám az árengedmény mértéke na­gyobb. Juhász Imre, a ru­házati osztály vezetője sze­rint az áruk túlnyomó több­sége negyven százalékkal lesz olcsóbb és rendeznek egységáras akciót is. Ez azt jelenti, hogy 800 darab ru­ha, szoknya, blúz eredeti árától függetlenül egységes áron kerül a pultra. Itt elő­fordul ötven-hatvan százalé­kos engedmény. A Kis-Du­nában Gyüríts András, a ci­pőosztály vezetője 2000 pár lábbelit kínál eladásra, el­sősorban gyerekeknek. A soproni Ikva Áruházban található, összesen tizennégy millió forintos készletből há­rom és félmillió forintnyi lesz olcsóbb Tapolcai János­áé igazgatónő hírei szerint bőséges a kínálat férfi rö­vidujjú ingekből, férfi és bakfis pólókból, női kétré­szes fürdőruhákból, pulóve­rekből, szoknyákból, blúzok­ból, férfi és női nadrágok­ból. A soproniak arra szá­míthatnak, hogy a konfek­cióáruk negyven, a fehér­neműk harminc százalékkal lesznek leértékelve. Akik ci­pőt akarnak vásárolni, azok­nak a Lenin körút két bolt­ját érdemes felkeresniük. Szerencsésebbek a moson­magyaróváriak, akik a Kis­alföld Áruházban mindent egy helyen megtalálhatnák. Szaló László igazgató el­mondta, hogy a kétmillió fo­rintnyi vásári árut 500 da­rab nyári nadrág és néhány száz napszemüveg kivételé­vel negyven százalékkal ad­ják olcsóbban. A Kisalföld Áruház kínálatában a fősze­repet a cipők és a ruhák, a jersey anyagok és a pólók, blúzok, kempingcikkek játsz- szák. A csornai ^Vásárról a“' Rá-' baközi Áruház igazgatójától, Kovács Andrástól kaptunk híreket. Itt csakpem másfél millió forintnyi pólót, inget, pulóvert, fürdőruhát, pan­tallót, öltönyt, blúzt és szán- dált értékeltek le, összesítve 35,9 százalékkal. Az áruház négy osztályának ötven dol­gozója jövedelemérdékeltség- ben dolgozik, s elhatározták, hogy a vásár végén kisöp- rik a raktárakat. Ami az első napok rohama után megma­rad, azt később újból, akár hatvan-hetven százalékkal is leértékelik. Lehet, hogy Csornán érdemes lesz a csa­ládi bevásárlással megvárni az utolsó napokat, ám ez Ka­puváron, bizonyos, hogy nem így van. Szakács Ká­roly, a Hanság üzletház ve­zetője és beosztottjai másfél millió forint árut vontak be a nyári vásárba, jórészt har­minc százalékos engedmény­nyel. Gaál József

Next

/
Thumbnails
Contents