Kisalföld, 1989. január (44. évfolyam, 7-26. szám)

1989-01-09 / 7. szám

AZ MSZMP GYŐR-SOPRON MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 198». január»., hétfő Ara: «,30 Fl XUV. évfolyam, 7. szám A Minisztertanács közleménye AZ 1989. ÉVI FOGYASZTÓIÁR-ALAKULÁSRÓL, A KÖZPONTI ÁRINTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS A SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK EMELÉSÉRŐL A népgazdasági terv- ben számított gazdasá­gi teljesítmények és feltéte­lek szerint a fogyasztói ár­színvonal 1989-ben az 1988. évinél mérsékeltebben, leg­feljebb 15 százalékkal emel­kedik. Az év első hónapjai­ban a lakosság által vásárolt számos fontos terméket és szolgáltatást érintő, átlago­san 20—22 százalékos mér­tékű központi áremelésre ke­rül sor. Az árintézkedések a ráfordítások növekedésével, a termelői és a fogyasztói ártámogatások csökkentésé­Új áron számláztak □ Megmozdult az autópiac □ Ki mit nem tud? □ Mini költségvetés sok bizonytalansággal Az év első hete jó előre tudott, ám mégis fájdalmas bejelentésekkel zárult. Teg­nap estére ismertté vált, má­tól miért és mennyivel fizet többet a vásárló, mint szom­baton. E rovat készítői, amennyire módjukban állt, az áremelés következményei­nek igyekeztek utánajárni. A Kisalföld Füszért vala­mennyi részlegében szomba­ton ügyeletet tartottak. Bár otthon, a lakásán, Kiss László dr., a vállalat igazgatója is szolgálatiban volt. — Az utolsó óráig vártuk a hívásokat az üzletekből. Ahová kérték, még szomba­ton is szállítottunk. A héten rendkívüli túrajárattal vit­tük ellátási körzetünkben pótlólagosan a mosószert. A magyar élelmiszeripar na­gyon kitett magáért. A Pető- házi Cukorgyár például. Bár óriási volt a forgalom, cu­korból nem vólt fennakadás az ellátásban, a malomipar külön műszakot szervezett, liszt is volt elegendő, az egy és kétkilós „kiszereléssel” azonban a csomagolókapaci­tás nem győzte. A Tiszamen- ti Vegyi Művek Tomi mosó­porcsaládja ugyan hiánycik­ké vált, de minden másból egész héten át sikerült fenn­■ A tudakozó tanácstalansága, a hivatalos bejelentés előtt nem ismerhette az árváltozásokat. tartani az ellátást. — Mint megtudtuk, a Füszért a bol­toknak számítógépeken szám­láz. A mától érvényes új árakra már jó előre elkészül­tek a programok. •Január 7., szombat, győri Szérüskert utca, használt ko­csi börze. Délelőtt tíz órakor már vagy kétszáz kocsi so­rakozik a Merkur átadó te­lepe előtt. Ugyan miként vá­laszol a börze a mától érvé­nyes új kocsiárakra? Nem meglepő, hogy szinte vala­mennyi kocsitulajdonos fo­rintra ismeri az új árakat. A ritka kivétel, aki még nem erre gondolva kínálta porté­káját. Íme néhány ár a szom­bati börzéről. GO-s 1500-as Lada 270 ezer forintért, 1500-as, 9 éves A Minisztertanács az 1989. évi terv alapján döntött egyes központi árintézkedésekről és a szociálpolitikai juttatá­sok emeléséről. ■ A magánautósok már szombaton az új árakon számoltak: az üzletmenet azonban meglehetősen lassú volt. Mazda negyedmillióért, 10 éves Audi 180 ezer forintért, szétesőfélben lévő 12 éves kis Polski 45 ezer forintért. Egy GF-es 1500-as Lada tu­lajdonosa 220 ezer forintért kínálta kocsiját. Mint mond­ta, nem akart rajta külön keresni, annak arányában kért, ahogy ő vette kocsiját. Jó kétórás bámészkodás után a krónikásoknak egyetlen üzletkötést sem volt módjuk­ban megfigyelni. A Merkur használtkocsi. értékesítő standján ugyanakkor délig 12 autó talált gazdára. — A használtkocsi piacon augusztus és szeptember a fellendülés időszaka volt, utána pangás következett, majd december közepétől új­ra fellendülés — mondja Hoffmann Tamás. — Fellen­dülést mondtam? Karácsony előtt úgy vitték a kocsikat, mint a cukrot. Ami a mai napot illeti, az emberek szét­nézték kint a börzén, aztán itt, bent nálunk azt látták, hogy mi a régi áron kalku­láltunk. Érthető, hogy na­gyobb a bizalom. Ismét nagy becsülete lett a Trabantnak és a Wartburgnak. Meggyő­ződésem, hogy hétfőtől már minden tekintetben érezteti hatását az új autóár a hasz­náltkocsi piacon is. Ha a magánvéleményemet kérdezi, a Ladák háromszázezer fölé kerülnek. — Megjegyezhet­jük, hogy az egyéves Szama­rát már a szombaton is 350 ezer forintért kínálták. A krónikás börzén szerzett ma­gáninformációja szerint a gépkocsik átírási illetékét az eddigi köbcentinikénti három forintról kilenc forintra emelik. Tegnap se megerősí­teni, se megcáfolni nem si­került hivatalosan ezt az ér­tesülést. Egy budapesti kor­mányhivatalnok, privát vé­leményét kérve, képtelenség­nek tartotta a híresztelés valódiságát. A győri 1-es számú posta tudakozó pultjánál tegnap délelőtt Fenyödi Gabriella ült. — Kérdezték-e az ár­emelésekről? — Nem is kevesen. De hát a ilistát én sem ismerem. A postai áremelésekről viszont elmondhattam, hogy azok februárral lépnek életbe. Er­ről is sokan kérdeztek. A te­lefon előfizetői díj, főállomás esetében 40-ről 120, ikerál'lo­(Folytatás a 2. oldalon.) vei, az adózási feltételek változásaival vannak össze­függésben. Január 9-től az élelmi­szerárak a mezőgazdasági támogatások jelentős csök­kentése, valamint az egyéb szabályozó- és költségválto­zások következtében átlago­san 16—17 százalékkal emel­kednek. Ezen belül a hús­árak 15—16 százalékkal nö­vekednek. A marhahúsnál az átlagos áremelkedés közel 30 százalék. így például a vas­taglapocka, fartő, Stefánia kilogrammonkénti ára 130 forintról 170 forintra nő. A sertéshúsok és húskészítmé­nyek átlagosan 13—14 száza­lékkal drágulnak. így példá­ul 1 kg rövidkaraj ára 150 forintról 170 forintra, a pá­rizsi felvágotté 88 forintról 100 forintra, a veronai felvá­gotté 110 forintról 130 fo­rintra, a gépsonka jelenlegi 220 forintos kilogrammon­kénti ára 250 forintra emel­kedik. A baromfi árak átla­gosan 13—14 százalékkal nö­vekednek. A vágott csirke fogyasztói ára a jelenlegi 63 forintról 74 forintra növek­szik kilogrammonként. A húst tartalmazó konzervek is drágulnak. A zsiradékok árai átlago­san 15 százalékkal emelked­nek. így például 1 kg sertés­zsír ára 30 forintról 34 fo­rintra, a palackos naprafor­gó étolaj literenkénti ára 37 forintról 42,30 forintra, a ne­gyedkilós Rama margarin ára 17,50 forintról 20,80 fo­rintra változik. A tej és tejtermékek árai átlagosan majdnem 40 szá­zalékkal emelkednek. így például 1 liter 2,8 százalékos zsírtartalmú pasztőrözött tej ára 9,20 forintról 12,90 fo­rintra, a 20 százalékos zsír- tartalmú 0,2 literes poharas tejföl ára 8,90 forintról 13 forintra, a 0,10 kg-os 80 szá­zalékos zsírtartalmú vaj ára 9,40 forintról 11,60 forintra, az Edami sajt kilogrammon­kénti ára 107 forintról 152 forintra változik. (Folytatás a 3. oldalon.) Japán ill csaszara Szombaton elhunyt Hi- rohito japán császár. Aki- hito, Hirohito legidősebb fia, az eddigi trónörökös automatikusan Japán új császárává vált. Az 55 éves új császár életta­pasztalata a 21. század felé tartó Japán valósá­gából táplálkozik, példá­ul 45 országot keresett fel (Jugoszláviát, Bulgá­riát, Romániát is), isme­ri a világot... Aurelianot lelőtték Gyilkosság Hondurasban Ismeretlen fegyveresek szombaton meggyilkolták a hondurasi fővárosban a niearaguai ellenforradal­márok egyik vezetőjét. Az „Aureüano parancs­nok" néven ismert Adan Rugama Aeevedot Tegu­cigalpa egyik főútvona­lán lőtték le gépkocsijá­ban. Rugama már kilenc éve vett részt a niearaguai kormány megdöntéséért folytatott fegyveres barc­han. ö volt a kontrák egyik regionális parancs­noka. Az ellenforradalmárok több vezetője azonnal a niearaguai vezetést tette felelőssé a merényletért. A hondurasi rendőrség szóvivője csak annyit mondott, hogy a hatósá­gok egyelőre semmi kö­zelebbit nem tudnak a támadókról. Paskai-nyilatkozat II bíboros elégedett A Zycie Warszawy lengyel napilap interjút közölt Paskal László esztergomi érsekkel. A bíboros prímás az állam és az egyház kapcsolatáról és a katolikus egy­ház belső helyzetéről beszélt. Paskai hangsúlyozta, hogy II. János Pál pápa terve­zett magyarországi látogatása, s az azt megelőző felké­szülés megújítja a magyar katolikusok életét. Az egyházi vezető üdvözölte azt, hogy a nagyhatal­mak az utóbbi időben egyre több jóakaratról tesznek tanúbizonyságot. Kiemelte: a katolikus egyház vezetői is sokat tesznek az enyhülés kiteljesítéséért, amit II. János Pál különböző országokban tett látogatásai bizo­nyítanak. KlffilPOID

Next

/
Thumbnails
Contents