Félegyházi Közlöny, 1998 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1998-01-16 / 1. szám

A MI DOLGUNK 1998-BAN Tisztelt Félegyházi Polgárok! Nagy tisztelettel köszön­tőm Önöket a Félegyházi Közlöny hasábjain keresz­tül. Külön öröm számomra, hogy az újság segítségével szólhatok a közös dolgaink­ról az 1998-as esztendőt il­letően, felvázolva azokat a feladatokat, melyeket cél­ként tűzünk ki e szép kis al­földi város további fejlődése és működése érdekében. Fontos feladatunk lesz - az előző évek gyakorlata alapján - az oktatási, nevelé­si, kulturális, egészségügyi, szociális és egyéb önkor­mányzati intézmények meg­felelő szinten történő biztonságos működtetése, de szeretnénk a lehetőségeink­hez mérten az ellátás és a szolgáltatás színvonalát emelni is. Ezeket a célokat szolgálják az alábbi - már 1997- ben is - meghatározott feladatok. Az óvodai ellátásban elő­készítés alatt van az új peda­gógiai program bevezetése, míg az iskolai oktatásban ez évben indulnak az új peda­gógiai programok. A város általános és középfokú isko­láiban folyamatban van a Nemzeti Alaptantervre (NAT-ra) való felkészülés, mely szeptembertől beveze­tésre is kerül. Jelen pillanat­ban is folyik a pedagógusok továbbképzése, átképzése és készülnek a helyi tantervek és a helyismereti tankönyv. Az egészségügyi és szo­ciális ágazatban fontos és ne­héz feladataink lesznek 1998- ban. így a Városi Kór­ház és Rendelőintézet eseté­ben például az egészségügyi minimum feltételek (gép­műszer és egyéb tárgyi fel­tételek) biztosítása. A felnőtt háziorvosi ellá­tásban újabb két háziorvos kezdi meg gyógyító munká­ját a városban. A gyermekvédelmi tör­vényből adódóan új felada­tok jelennek meg a Polgármesteri Hivatalnál és a Családsegítő Szolgálatnál, melyek az ellátás színvona­lát emelik, valamint ezt a célt szolgálja az is, hogy ez év­ben már intézményi szinten foglalkozunk az értelmi fo­gyatékosok napközbeni ellá­tásával, az éjjeli mene­dékhely és a nappali melege­dő működtetésével. Ez év feladatai között szerepel a Városfenntartó és Szolgálta­tó Költségvetési Szervezet átalakítása is. Folytatni kívánjuk fej­lesztési és beruházási terve­inket. Az intézményi beruházások közül is ki­emelkedő a plusz 50 fős Csa- nyi úti idősek otthona és a Mezőgazdasági Szakmun­kásképző tanterem beruhá­zása, de pályázunk ez évben is egészségügyi gép-műszer és egy új tűzoltóautó beszer­zésére. Jelentősek az infrastruk­turális beruházásaink is, folytatjuk az útépítéseket - ezek közül is kiemelem a Bercsényi, Mikszáth K. és a Petőfi u. U. ütem, és a lakos­sági önerős útépítéseket -, valamint folytatódnak a jár­daépítések is. A külterületen folytatódnak a gázberuházá­sok Halesz térségében. Szeretnénk előrelépni és folytatni az előkészítést és a tervezést az alábbi fejleszté­seknél is. Ezek közül is ki­emelném a déli ipari park, vámügynökség, regionális szilárd hulladék lerakó beru­házását, a város különböző pontjaira szóló Részletes Rendezési Tervek elkészíté­sét, valamint a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetési és el­helyezési programjainkat. Nagy gondot kell fordíta­nunk ebben az évben is a megnövekedett szociális, foglalkoztatási és lakásgon­dok kezelésére. 1998-ban városunk közé­letében is jelentős szakmai, kulturális és sportrendezvé­nyekre készülünk. Meghatá­rozó rendezvénye lesz az évnek a Petőfi évfordulókra történő emlékezés - ezek kö­zül is kiemelem a Nemzeti Diákszínjátszó Találkozót-, de jelentős évfordulók méltó megünneplésére is sor kerül: 90 éves lesz a Constantinum, 50 éves az Ifjúsági Vegyes­kar, 30 éve működik a Szak­maközi Művelődési Ház, és készülünk az 1848-49-es szabadságharc 150. évfordu­lójának megünneplésére is. A sportrendezvények közül Kiskunfélegyháza ad helyet ez évben az asztalitenisz és ökölvívó diákolimpiának. Ez évben is szervezzük a már megszokott Tavaszi Kultu­rális Napokat és a Félegyhá­zi Napokat. 1998-as esztendő a vá­lasztások éve is. Májusban országgyűlési képviselő, ok­tóberben pedig önkormány­zati választások lesznek. A rendszerválasztás óta 8 év telt el, mely jelentős társada­lmi, gazdasági változásokat eredményezett. Ezen válto­zások pozitív és negatív ha­tásait valamennyien érez­hettük. Sok esetben ezek a változások áldozatot is je­lentettek. Ezen választáso­kat rendkívül fontosnak ítélem meg további fejlődé­sünk érdekében. Ez az a pil­lanat, amikor a választó- polgárok egyértelműen ki­nyilvánítják véleményüket mind pozitív és mind negatív irányban az átalakulással kapcsolatban, s ezért kérem, hogy minél többen menje­nek el szavazni. Tisztelt Félegyházi Polgárok! Az 1998-as esztendő fel­adatainak sikeres végrehaj­tásához kívánok valameny- nyiüknek jó munkát, a csa­ládi életükben sok boldog­ságot és ehhez nagyon sok erőt és egészséget. Ficsór József polgármester Drágább lesz a diákétkeztetés Február 1-től 18,5 százalékkal emelked­nek a bölcsődékben és a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek, tanulók által igénybevett étkezésért fizetendő térítési dí­jak. Erről a város képviselőtestülete decem­beri ülésén döntött. Az étkeztetésért felelős vállalkozók eredetileg 25-30 %-os áremelést kértek, az időközben végbement ár- és köz­terhek, illetve járulékok jelentős emelkedé­sére hivatkozva. A térítési díjak emelését az­zal is indokolták, hogy csak így tudják biztosítani a szolgáltatás jelenlegi színvona­lát. Az egyes bizottságok a kérelmet megtár­gyalva 18,5, 20 ill. 25 %-os emelést javasoltak, melyek közül a 18,5 %-ot fogadta el a testület. Galambkiállítás a Szakmaköziben Január végén döntenek a regionális hulladéklerakóról Kétnapos galambkiállítást rendez a kiskunfélegyházi V- 43 röp-dísz- és haszonga­lamb tenyésztők egyesülete január 17-18-án a Szakma­közi Művelődési Házban. A kiállításon ötven te­nyésztő, mintegy 200-250 galambját csodálhatják meg az érdeklődők, a félegyházi szívhátú keringő galambtól a húsgalambokig. Valószínűleg január végén határoznak a regionális hulla­déklerakó sorsáról - fogalmazódott meg azon a tanácskozá­son, amelyet négy kistérségi társulás huszonöt polgármesterének részvételével kedden tartottak a Városhá­zán. Bár végleges döntés nem született, a huszonöt telepü­lésvezető egyetértett abban, sürgősen határozniuk kell, márciusban ugyanis Csongrád és Bács-Kiskun megye terü­letfejlesztési tanácsa kiírja a hulladéklerakó létesítését támo­gató pályázatát. Folytatás a 2. oldalon. Megmaradnak a bérlakások? Leendő nyugdíja­sok figyelmébe! Az ÁHR Információs Iro­da munkatársai 1998. január 20-án 10 órától Kiskunfé­legyháza Város Polgármes­teri Hivatalában adnak tájékoztatást a Nyugdíjre­formmal kapcsolatban. A re­form főleg a jelenleg dolgozókat, fiatalokat érinti, lehetőséget nyújtva nekik egy jobb nyugdíj eléréséhez. A tájékoztató keretében sze­mélyre szóló tanácsot adnak az érdeklődőknek. Harmincnyolc eladósodott bérlő közül egyetlenegy sem járult hozzá, hogy az önkormányzat velük együtt adjon túl a város tulajdonát képező bérlakásokon. A hivatal igazgatási osztályának tájékoztató levelére mindössze tizenhármán ad­tak választ. A többi bérlő nem küldte vissza a nyilatkozatot. Az önkormányzat így továbbra sem tud mit kezdeni a ki nem fizetett közüzemi díjakból felhalmozódott negyvenmil­lió forintnyi kintlevőséggel. A rendelet szerint ugyanis a szerződés lejárta után a lakásokat öt évig csak a bérlő bele­egyezésével lehet eladni. Rászorultság miatt kiutalt lakás esetén ez a lehetőség sem adatik meg az önkormányzatnak. A szakbizottság elnöke elmondta, jogszabályi feltétel hi­ányában a díjhátralékosokkal nem tudnak mit kezdeni. Ebből adódóan a jövő évben tovább fog emelkedni a kintlevőségek nagysága, mely újabb terheket jelent az üzemeltető, a Város- fenntartó és Költségvetési Szervezet, ezzel együtt a város számára. A doni hősökre emlékeztek A doni áttörés 55. évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepséget rendezett a városi önkormányzata és a Nyugállományúak Klubjának vezetősége január 12-én hétfőn. Dr. Simon Sándor nyugalmazott altábornagy, a hadtudományok kandidátusa a városháza dísztermében tartott ünnepségen a doni eseményekről tartott előadást. Részletek a 4. oldalon. Mégis lesz háziorvosi rendelő a Bankfaluban Rövidesen két új háziorvosi körzet szol­gálja majd a hatékonyabb betegellátást vá­rosunkban. A képviselőtestület ugyanis egyetértett a 13. és a 14. számú felnőtt házi­orvosi körzetek létrehozásával. Az új körzeti rendelők a móravárosi Szeder utca 1. szám alatt, illetve a Bankfaluban lesznek kialakít­va. A képviselőtestület támogatása ellenére viszont egyenlőre nem lesz gyermekorvosi rendelő a Móravárosban. Ennek az az aka­dálya, hogy a Szeder utcai földszinti lakás bérlője egészségi állapotára hivatkozva nem egyezett bele, hogy földszinti lakását első emeletire cserélje. Az Állami Népegészség­ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat pedig nem já­rul hozzá, hogy a rendelőt az emeleti lakásban alakítsák ki. Egészségügyi hét véradással „Saját magamra csak én vigyázhatok” címmel, egészségügyi hetet szervez a jövő héten a félegyházi Batthyány Lajos Közös­ségi Általános Iskola. A programok között szerepel január 19-én 16 órakor dr. Vancsura István előadása a fitoterápiáról, 20-án ked­den 9-12 óráig önkéntes véradás, 15 órakor dr. Bartos Zsuzsanna előadásában korunk népbetegségéről, az allergiáról lesz szó. 21- én 16 órakor Faragó László termé­szetgyógyász beszél a gerincproblémákból adódó betegségek gyógyításáról. 22-én 15 órától reformételek elkészítése és kóstolója lesz, majd a jógáról és meditációról tart elő­adást Mindszenti Lászlóné. A rendezvény 23-án 16 órától Samuné Varga Klára „Az agykontroll bemutatkozik” címűelőadásával zárul. Az érdeklődőknek a részvétel térítés- mentes. Sándor Erzsébet

Next

/
Thumbnails
Contents