Félegyházi Közlöny, 2003 (12. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-10 / 1. szám

eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk a Félegyházi Közlöny valamennyi Olvasójának! Újévi koszonto “Küzdve-küzdj ember! És bízva-bízzál...” Nagy tisztelettel köszön­tőm Önöket a Félegyházi Közlöny hasábjain keresz­tül. Néhány napja csupán, hogy a 2003. esztendőbe “léptünk”. Az embernek hagyományos szertartása egy-egy naptári év váltá­sakor a vissza- és előrete­kintés. Ahányan va­gyunk, annyiféle a múl­tunk, jelenünk, és ki tud­ja, milyen a jövőnk. Bú­csúztatjuk a régit, a mú- lót. Ismét magunk mögött hagytunk egy örömökkel, küzdelmekkel teli óévet, hogy bizakodva fogadhas­sunk egy rejtelmes újat. El- készítettük az év végi számvetést teljesítménye­inkről, a megtörtént ese­ményekről és tapasztal­hattuk, az elmúlt időszak tartogatott meglepetése­ket, problémákat, de meg­oldásokat is. A szilveszteri mámor forgatagában ma­gasra emelt, pezsgővel teli poharak koccantak össze, mosolygó szemek villan­tak egymásra: ünnepel­tünk! Még mindig itt ál­lunk az újév kapujában, bár lábunk még néha az óban lép. Most múlatjuk az időt, s várjuk a biztató jövő hamar tovaröppenő perceit: “... Mit van még kíván­ni még Ily áldott időben!” Boldog családot, sikert, gazdagságot, egészséget. Mindazt, ami számunkra nélkülözhetetlen. Vagy mindenkinek azt, amit szí­ve rejtekén remél. A leg­fontosabbat így fogalmaz­ta meg Arany János, amit tiszta szívvel kívánok Kis­kunfélegyháza minden polgárának: “... béke legyen a ház­nál És a szíverdőben. Adjon Isten, ami nincs, Ez új esztendőben...” Ebben a reményben kö­szöntőm Kiskunfélegyháza polgárait, - a Félegyházi Közlöny olvasóit - és kívá­nok erőt, harmóniát, egészséget, békességet, eredményekben gazdag, lélekben derűs új esztendőt. Ficsór József polgármester Galambszépségverseny a Gölleszben Kiállítással egybekötött galambszépségversenyt tartott az elmúlt hétvégén a Kiskunfélegyházi V43-as számú Galambtenyésztő Egyesület. A kétnapos rendezvénynek a Göllesz Viktor Álta­lános Iskola adott otthont. Az idei kiállításon a helyiek mellett számtalan vidéki tenyésztő mutatta be legszebb madarait. Költöznek a mezőőrök és a falugazdászok Rövidesen új helyre, a Jókai utca 30. szám alá költöznek a mező­őrök, a falugazdászok, illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az évek óta üresen álló épület felújítására hatmillió forintot biztosít az önkormányzat. Köztudott, a Jókai utcai ingat­lan hasznosításával már évek óta próbálkozik az önkormányzat. A volt szociális otthon épületét elő­ször az ANTSZ városi szerveze­tének ajánlották fel. Az ingatlant, mivel az nem felelt meg a tiszti- orvosi szolgálat igényeinek, a költségvetési szervezet kapta vol­na meg. Az új irodaház kialakítá­sa azonban költségesnek bizo­nyult. Az egészségügyi intézmé­nyek reformja kapcsán újra elő­térbe került a szóban forgó épü­let, ám a képviselő-testület úgy döntött, nem adja át azt a szociá­lis ágazatnak. A hasznosítás kér­dése tavaly novemberben, a Bács- Kiskun Megyei Főügyészség kérelme után dőlt el. A főügyészség, a városi bíró­ság helyiség gondjainak enyhíté­se érdekében bérleti igényt nyúj­tott be az önkormányzathoz a Tompa utca 2. számú ingatlanra. Az épületben lévő szervezetek elhelyezésére a Jókai utcai ingat­lan bizonyult a legalkalmasabb­nak. A városatyák legutóbbi ülé­sükön tárgyalták, majd hagyták jóvá a mezőőri, a falugazdász szol­gálatok, illetve a kisebbségi ön- kormányzat átköltöztetését. Az épületben működő többi szerve­zet elhelyezésének feltételeiről a Gazdasági Bizottság határoz. A tervek szerint a Jókai utca 30. szám alatt kap majd helyet a Vö­röskereszt és a SAMT AS Egye­sület is.- gulyás ­Emelkedik az adó, drágul a menza Január elsejétől nyolc százalékkal emelkedett a gyer­mekélelmezés intézményi térítési díja, illetve közel 10 százalékkal nőtt a gépjárművek után fizetendő úgynevezett súlyadó. Idén 800 forint helyett 900 forintot, 2004-től pe­dig 1000 forintot kell fizetni a gépjárművek minden megkezdett száz kilogrammja után városunkban. A motorkerékpárok, lakókocsik, sátras utánfutók évi adója 5000 forint lett. Az ideiglenes forgalmi enge- délyű autók után havi 2000, a tehergépkocsiknál 5000 forintot kell fizetni. A vállalkozók a korábbi 500 ezer helyett 1 millió forintos adóalap után kaphatnak men­tességet az iparűzési adó fizetése alól. A gyermek- élelmezés intézményi, térítési díjai nyolc százalékkal emelkedtek január elsejétől. Folytatás a 2. oldalon. Szigorításokat vezettek be a piacon Módosította a vásárokról és pia­cokról szóló rendeletét az önkor­mányzat képviselő-testülete. A de­cember 12-én elfogadott rendelet- módosítás többek között szabá­lyozza az eladásra szánt áruk kö­rét, s azt is, hol és milyen feltéte­lekkel árulhatják azokat január­tól. Az új rendelet értelmében janu­ártól nem lehet baromfit árulni va­sárnaponként a Béke téri piacon, a vásárlók ezután a kisvásártéren jut­hatnak élő szárnyasokhoz. A tej­termékeket, mézet, aszalt gyümöl­csöt, füstölt húst, szalonnát, étke­zési sertészsírt, tojást, gombát, ki­mért savanyúságot ezután csak a fedett piaccsamokban, külön kije­lölt helyen lehet értékesíteni. Nem lehet áruba bocsátani nemesfémet, ékszert, gyógyszereket, kábítószer­nek minősülő anyagokat, mérgező és veszélyes anyagokat, látásjavító szemüveget, kontaktlencsét, lő­fegyvert, tűzveszélyes és robbanó­anyagokat (ideértve a petárdát is), kulturális javakat, védett állatfajo­kat a piacon. Csak működési enge­déllyel rendelkező üzletben hozha­tó forgalomba az őrölt paprika, nö­vényvédő-szerek, ásványok, ős­maradványok, gáz és villamos üze­mű berendezések, vágott baromfi. Növekedtek a szabálysértési tari­fák is, ezután akár 30 ezer forint megfizetésére is kötelezheúk pél­dául a rongálókat, vagy a földről árusítókat. A piacon árusításra jo­gosult a belföldi magánszemély, mezőgazdasági őstermelő, népmű­vész, népi- iparművész, képző és fotóművész, egyéni vállalkozó. A Béke téri piac nyitvatartása január­tól: május 1. - szeptember 1. kö­zött, kedden és pénteken 5-től 13 óráig. Egyéb piaci napokon 6-tól 12 óráig. Szeptember 1-től április 30-ig kedden és pénteken 6-tól 13 óráig, egyéb piaci napokon 6-tól 12 óráig. A piaci vásárcsarnok a hét minden napján 6-tól 18 óráig tart nyitva. Az élelmiszerpiacon fi­zetendő helypénz fedett és fedeüen részen és a csarnokban száz forint naponta. -vas­Rács mögött a gyanúsítottak Tovább folyik a nyomozás a kunszállási Róna Panzióban november 16-án leleplezett ille­gális kutyaviadal ügyében. Az ötven letartóztatottból jelenleg hárman vannak előzetesben, akik mindannyian beismerték bűnösségüket. Folyik az aprólékos adatgyűj­tés, hogy a rendőrség tisztázza a törvény által tiltott, kegyetlen ál­latküzdelem valamennyi érintett résztvevőjének a szerepét. Előze­tes letartóztatásban jelenleg a panzió tulajdonosa és két kutya- tulajdonos van. A Bíróság a na­pokban hosszabbította meg az előzetes fogva tartásukat február 18-ig. Mindhárom gyanúsított beismerő vallomást tett, a panzió tulajdonosa a helyet biztosította a véres kutyaviadalokhoz, a másik kettő pedig bizonyíthatóan tartott harcra kiképzett kutyákat és azo­kat versenyeztették, illetve egyi­kük bíróként vett részt a verseny­ben. Ez idáig nem sikerült bizo­nyítani, hogy bárki is fogadást kötött volna a viadalon. A rend­őrség mindent megtesz annak ér­dekében, hogy a későbbiekben a fogadók körére rábukkanjanak, illetve a versenyen való fogadás tényét is bizonyítani lehessen, ez azonban hosszadalmas és apró­lékos munkát követel. OBJEKTÍV Hírügynökség Az új esztendő első babája Az elmúlt évek hagyományai­hoz híven az idén is felköszöntöt- te önkormányzatunk az újév első kisbabáját a Városi Kórház szülé­szeti osztályán. A 2003. év első kiskunfélegyházi polgára Ladányi Viktória, aki január 2-án délelőtt 8,30-kor látta meg a napvilágot. Édesanyja Ladányiné Törteli Be­áta. A csecsemő jó egészségnek örvend, s mint a Ladányi család első gyermeke nemsokára már otthon élvezheti tovább a szülői szeretet melegségét. Súlya 2950 gramm, magassága 50 cm. Ficsór József polgármester január 6-án köszöntötte virágcsokorral, em­léklappal és ajándékkal a boldog anyukát és kislányát. A kórház képviseletében jelen volt dr. Nyú­zó Bálint igazgató főorvos és dr. Garai István alpolgármester, -v­Köveíésre méltó segítőszándék A múlt év végén is kitett magáért a SZINTÉZIS Oktatói Munka- közösség. A magániskola ha­gyományaihoz híven tíz nehéz körülmények között élő diáknak nyújtott anyagi segítséget. Öt éves hagyománya van an­nak, hogy Bogácsi Attila a SZIN­TÉZIS Oktatói Munkaközösség ügyvezető igazgatójaként a Móra Ferenc Gimnázium az iskola ta­nárai által javasolt 10, nehezebb helyzetben élő család középisko­lás diákjainak nyújt anyagi segít­séget a Karácsonyi Ünnepek szebbé, gazdagabbá tételéhez. Mint mondta: fontosnak tartja azt, hogy akinek módjában áll, az se­gítsen másokon. Rosta Ferenc az MFG igazgatója elismerésre és követésre méltónak tartja ezt a kedves és nagylelkű gesztust, amiért tanintézete is őszinte kö­szönetét mond. - nyilatkozta la­punknak a december 20-ai rövid és bensőséges hangulatú aján­dékátadó ünnepség után. N. Gy.

Next

/
Thumbnails
Contents